Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kihnu valla 2019 aasta eelarve kinnitamine

Väljaandja:Kihnu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 09.03.2019, 58

Kihnu valla 2019 aasta eelarve kinnitamine

Vastu võetud 05.03.2019 nr 2

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8 alusel ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ja § 38 lõike 1 punkti 1, Kihnu Vallavolikogu 14. detsembri 2007 määruse nr 21 ”Vallavara valitsemise kord” § 12 punkti 1 alusel ning lähtudes valla arengukavast ja eelarvestrateegiast

§ 1.   Kihnu valla 2019. aasta eelarve kinnitamine

  Kinnitada Kihnu valla 2019. aasta eelarve vastavalt lisale alljärgnevalt:
  1) põhitegevuse tulud kogumahus 1 151 907 eurot (üks miljon ükssada viiskümmend üks tuhat üheksasada seitse eurot);
  2) põhitegevuse kulud kogumahus 1 123 312 eurot (üks miljon ükssada kakskümmend kolm tuhat kolmsada kaksteist eurot);
  3) põhitegevuse tulem kogumahus 28 595 eurot (kakskümmend kaheksa tuhat viissada üheksakümmend viis eurot);
  4) investeerimistegevuse tulud kogumahus 959 440 eurot (üheksasada viiskümmend üheksa tuhat nelisada nelikümmend eurot);
  5) investeerimistegevuse kulud kogumahus 1 501 339 eurot (üks miljon viissada üks tuhat kolmsada kolmkümmend üheksa eurot);
  6) eelarve tulem kogumahus -513 304 eurot (miinus viissada kolmteist tuhat kolmsada neli eurot);
  7) finantstegevuse tulud kogumahus 369 413 eurot (kolmsada kuuskümmend üheksa tuhat nelisada kolmteist eurot);
  8) finantstegevuse kulud kogumahus 20 530 eurot (kakskümmend tuhat viissada kolmkümmend eurot);
  9) likviidsete varade muutus kogumahus -164 421 eurot (miinus ükssada kuuskümmend neli tuhat nelisada kakskümmend üks eurot);
  10) likviidsete varade jääk kogumahus 181 626 eurot (ükssada kaheksakümmend üks tuhat kuussada kakskümmend kuus eurot).

§ 2.   Laenu võtmise lubamine

  Lubada perioodil 2019.- 2021. võtta vallavalitsusel laenu summas 539 413 eurot (viissada kolmkümmend üheksa tuhat nelisada kolmteist eurot) vastavalt Kihnu valla 2019. aasta eelarve seletuskirja punktis 1.3 Finantseerimine toodud investeeringute kavale.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist ja seda rakendatakse 01.jaanuarist 2019.

Paal Põlluste
Volikogu esimees

Lisa 1 Seletuskiri

Lisa 2 Eelarve_tabel1

Lisa 3 Eelarve_tabel2

/otsingu_soovitused.json