HaridusKool

Teksti suurus:

Saaremaa vallas rakendatavad meetmed koolikohustuse täitmise tagamiseks

Väljaandja:Saaremaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.03.2019, 60

Saaremaa vallas rakendatavad meetmed koolikohustuse täitmise tagamiseks

Vastu võetud 05.03.2019 nr 2

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 13 ja Saaremaa Vallavolikogu 23. märtsi 2018. a määruse nr 15 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning huvikooli seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine“ § 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala


Käesoleva määrusega kehtestatakse Saaremaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt Saaremaa valla koolikohustuslike isikute, kelle Eesti rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht on Saaremaa vald, koolikohustuse täitmise tagamiseks rakendatavaid meetmeid.

§ 2.   Koolikohustuse mõiste

  (1) Koolikohustus on õpilase kohustus osaleda kooli päevakavas, individuaalses õppekavas või ettenähtud õppes, täita õpiülesandeid ning omandada teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt.

  (2) Koolikohustust ei loeta täidetuks, kui koolikohustuslik isik ei ole kantud ühegi kooli nimekirja või puudub õppest mõjuva põhjuseta.

§ 3.   Koolikohustuse täitmise tagamisega tegelev struktuuriüksus

  (1) Koolikohustuse täitmata jätmise põhjuste väljaselgitamist ning meetmete rakendamist koolikohustust mittetäitvate või koolikohustuse täitmist takistavate isikute suhtes korraldab vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakond koostöös sotsiaalosakonnaga.

  (2) Haridus- ja noorsootööosakond juhindub oma tegevuses käesolevast määrusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, sotsiaalhoolekandeseadusest ning teistest õigusaktidest.

§ 4.   Kooli pöördumine vallavalitsuse poole

  (1) Koolil on kohustus pöörduda vallavalitsuse poole vastavate meetmete rakendamiseks, kui kooli rakendatavad meetmed:
  1) ei avalda mõju;
  2) neid ei ole võimalik rakendada põhjusel, et kool ei saa kontakti õpilase ega tema vanemaga.

  (2) Kool esitab taotluse vallavalitsusele hiljemalt 5 tööpäeva jooksul, kui õpilane on põhjendamata puudunud koolist ühe õppeveerandi jooksul vähemalt 20% õppetundidest ning kooli rakendatavad meetmed ei ole andnud soovitud tulemust või ei ole saadud kontakti õpilase vanemaga.

  (3) Kooli esitatud kirjalik taotlus peab sisaldama:
  1) õpilase nime ja isikukoodi;
  2) õpilase elukoha andmeid;
  3) õpilase seadusliku esindaja kontaktandmeid;
  4) väljavõtet e-koolist põhjuseta puudumiste ja hinnete kohta;
  5) kooli koostatud iseloomustust;
  6) kooli rakendatud meetmete loetelu ja kirjeldust;
  7) infot suhtlusest õpilase vanemaga (väljavõte telefonikõnedest, kirjavahetus jne).

§ 5.   Vallavalitsuse rakendatavad meetmed

  (1) Vallavalitsus rakendab õpilasele järgmisi meetmeid:
  1) vestleb õpilasega, selgitades välja koolikohustuse täitmatajätmise põhjused;
  2) teeb teatavaks õigusrikkumise jätkamise tagajärjed ning vajadusel suunab õpilase täiendava abi saamiseks spetsialisti vastuvõtule;
  3) teeb koolile ettepaneku täiendavate koolikorralduslike meetmete rakendamiseks.

  (2) Vallavalitsus rakendab õpilase seaduslikule esindajale järgmisi meetmeid:
  1) vestleb seadusliku esindajaga, et selgitada välja koolikohustuse täitmatajätmise põhjused;
  2) teeb teatavaks õigusrikkumise jätkamise tagajärjed ning vajadusel suunab seadusliku esindaja täiendava abi saamiseks spetsialisti vastuvõtule või koolitusele, et toetada neid tingimuste loomisel koolikohustuse täitmiseks;
  3) korraldab võimalusel seaduslikule esindajale ja õpilasele perenõustamist.

  (3) Ühe meetme mittemõjumisel või kohaldamatuse tõttu on vallavalitsusel õigus rakendada mõnda teist meedet.

  (4) Koolikohustust mittetäitva õpilase ja tema seadusliku esindaja kontakti saamiseks vallavalitsus selgitab välja koolikohuse täitmatajätmise põhjused, kasutades järgmisi toiminguid:
  1) teeb kindlaks õpilase seadusliku esindaja töökohta olemasolu ja kontaktandmed;
  2) külastab õpilase seadusliku esindaja elukohta või töökohta koos politsei, lastekaitsespetsialistiga või muu pädeva isikuga;
  3) pöördub politsei poole õpilase asukoha kindlakstegemiseks.

  (5) Vallavalitsus on kohustatud eemaldama koolikohustuse täitmist takistavad asjaolud, kui vajalike meetmete rakendamine kuulub vallavalitsuse pädevusse.

  (6) Vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele võib vallavalitsus rakendada meetmena kinnisesse lasteasutusse paigutamist.

§ 6.   Seadusliku esindaja kohustused ja õigused

  (1) Seadusliku esindaja kohustused:
  1) looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
  2) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
  3) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
  4) tegema koostööd kooliga käesolevas määruses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras;
  5) kasutama meetmeid, mida talle pakub kool või vallavalitsus;
  6) pöörduma kooli ettepanekul koolivälise nõustamismeeskonna poole;

  (2) Seadusliku esindaja õigused:
  1) saada vallavalitsuselt teavet ja selgitusi seadusliku esindaja ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta;
  2) anda vallavalitsusele selgitusi õpilase koolikohustuse mittetäitmise kohta;
  3) saada võimalusel abi vallavalitsuselt õpilase koolikohustuse täitmiseks.

  (3) Kui seadusliku esindaja ei täida käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kohustusi, on vallavalitsus kohustatud kasutusele võtma vajalikud meetmed õpilase õiguste kaitsmiseks.

§ 7.   Rakendussätted


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Madis Kallas
Vallavanem

Liis Juulik
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json