Teksti suurus:

Saaremaa Vallavolikogu 28. märtsi 2019. a määruse nr 4 „Saaremaa valla aleviku- ja külavanema statuut“ muutmine

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.03.2021
Avaldamismärge:RT IV, 09.03.2021, 1

Saaremaa Vallavolikogu 28. märtsi 2019. a määruse nr 4 „Saaremaa valla aleviku- ja külavanema statuut“ muutmine

Vastu võetud 26.02.2021 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 58 lõike 3 alusel.

§ 1.   Saaremaa Vallavolikogu 28. märtsi 2019. a määruse nr 4 „Saaremaa valla aleviku- ja külavanema statuut“ muutmine

  Saaremaa Vallavolikogu 28. märtsi 2019. a määruses nr 4 „Saaremaa valla aleviku- ja külavanema statuut“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(1) Vanem on vabatahtlikkuse korras talle pandud ülesandeid täitev mittetasustatav usaldusamet, mille peamiseks ülesandeks on olla küla või aleviku esindaja küla või aleviku ja valla vahelises koostöös või mitme küla või aleviku (edaspidi kant) esindaja kandi ja valla vahelises koostöös.“;
  2) paragrahvi 2 lõige 2, paragrahvi 4 lõige 3¹, lõige 4 teine lause, lõige 6 esimene lause, lõige 14, paragrahvi 6 lõige 1, paragrahvi 7 punktid 1, 3, 5 muudetakse ja asendatakse sõna „asula“ sõnadega „küla või alevik“ vastavas käändes;
  3) paragrahvi 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Ühes alevikus või külas on üks vanem. Kandi ühise vanema valimise korral valitakse vanem nende mitme küla või aleviku ühisel üldkoosolekul. Alevik, küla või kant võib vanemale valida asetäitja. Asetäitja valimisel kehtivad samad nõuded, mis vanema valimisel. Asetäitjal on vanema asendamise ajal kõik vanema õigused ja kohustused.“;
  4) paragrahvi 2 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(4) Vanem on aruandekohustuslik aleviku, küla või kandi üldkoosoleku ees.“;
  5) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(1) Vanema valimiseks võivad küla või aleviku üldkoosoleku kokkukutsumise algatada ametis olev küla- või alevikuvanem, vähemalt üks hääleõiguslik küla või aleviku elanik või Saaremaa Vallavalitsus (edaspidi valitsus). Valitsus võib üldkoosoleku kokkukutsumise delegeerida valitsuse vastava valdkonna eest vastutavale struktuuriüksusele või teenistujale. Elanik on vähemalt 16-aastane isik, kes elab rahvastikuregistri andmete kohaselt küla või aleviku territooriumil või on küla või aleviku territooriumil ehitisregistris elamu sihtotstarbega hoone omanik.“;
  6) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(2) Teade vanema valimise üldkoosoleku toimumise aja ja koha kohta avaldatakse vähemalt kolm nädalat enne üldkoosoleku toimumist. Teade avaldatakse küla või aleviku teadete ülespanemise kohas, valla veebilehel ja võimalusel vallalehes ning teistes kommunikatsioonikanalites, mida üldkoosoleku algataja vajalikuks peab. Teate avaldamise korraldab üldkoosoleku kokkukutsumise algataja vajadusel koostöös valitsusega.“;
  7) paragrahvi 4 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(3) Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 10% küla või aleviku elanikest.“;
  8) paragrahvi 4 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(10) Üldkoosolekul osaleval hääleõiguslikul elanikul on hääletamisel üks hääl. Juhul, kui küla või aleviku elanikul ei ole võimalik üldkoosolekul osaleda, on võimalik volitada kirjalikult enda eest hääletusel osalema teist hääleõiguslikku küla või aleviku elanikku.“;
  9) paragrahvi 4 lõige 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(13) Üldkoosoleku juhataja esitab vanema valimise kohta koostatud protokolli koos osalejate registreerimislehega valitsusele kolmekümne päeva jooksul üldkoosoleku toimumise päevast arvates.“;
  10) paragrahv 5 tunnistatakse kehtetuks;
  11) paragrahvi 7 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „6) saab osavallakogult või kogukonnakogult ja valitsuselt oma tegevuseks vajalikku teavet, sh vastava küla või aleviku arengut ja elanikke puudutavates küsimustes ning kutse piirkonna osavallakogu või kogukonnakogu koosolekutele;“;
  12) paragrahvi 7 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses: „8) juhul kui aleviku, küla või kandi üldkoosolek ei ole vanema asetäitjat määranud, omab õigust volitada ennast asendama äraoleku, haiguse jms puhul. Volitamist tõendab kirjalik volitus. Vanema asetäitjaks saab olla vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigi kodanik.“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Tamkivi
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json