Teksti suurus:

Harku Vallavolikogu 29.06.2017 määruse nr 25 „Tabasalu Ühisgümnaasiumi põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.03.2021
Avaldamismärge:RT IV, 09.03.2021, 6

Harku Vallavolikogu 29.06.2017 määruse nr 25 „Tabasalu Ühisgümnaasiumi põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 25.02.2021 nr 4

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõigete 1 ja 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Harku Vallavolikogu 28. oktoobri 2010 määruse nr 16 „Harku valla kooli põhimääruse kehtestamise kord“ § 5 alusel:

§ 1.   Harku Vallavolikogu 29. juuni 2017 määruse nr 25 „Tabasalu Ühisgümnaasiumi põhimäärus” muutmine

  Harku Vallavolikogu 29.06.2017 määrust nr 25 „Tabasalu Ühisgümnaasiumi põhimäärus“ (edaspidi määrus) muudetakse järgmiselt:
  1) Määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

„Tabasalu Kooli põhimäärus“;
  2) paragrahvi 1 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

„Kooli nimetus on Tabasalu Kool (edaspidi kool).“;
  3) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Kooli 1“ tekstiosaga „Kooli 9“;
  4) paragrahvi 2 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

„(2) Kool tegutseb lisaks õppehoones aadressil Kooli 7, Tabasalu, Harku vald.“;
  5) paragrahvis 3 lõikes 1 jäetakse välja tekstiosa „ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena“;
  6) paragrahvi 3 lõige 11 tunnistatakse kehtetuks;
  7) paragrahvi 6 lõikes 1 asendatakse sõnad „põhi- ja üldkeskhariduse“ sõnaga „põhihariduse“;
  8) paragrahvi 8 lõiget 2 täiendatakse punktiga 161 järgnevas sõnastuses:

„161) kinnitab kooli vastuvõtu tingimused ja korra, esitades selle eelnevalt Harku Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale kooskõlastamiseks.“;
  9) paragrahvi 11 lõikest 4 jäetakse välja tekstiosa „ja gümnaasiumi riikliku õppekava“.

§ 2.   Jõustumine

  (1) Määruse § 1 punktid 1-7 ja punkt 9 jõustuvad 2021. aasta 1. septembril.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Vytautas Martinonis
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json