SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.09.2023
Avaldamismärge:RT IV, 09.03.2021, 7

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 25.02.2021 nr 74
, rakendatakse alates 1.01.2021

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 37 ja „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 14 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrus reguleerib Sillamäe linna raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste (edaspidi sotsiaalteenused) taotlemise tingimusi, korda ning rahastamist.

§ 2.   Õigustatud isikud

  Sotsiaalteenuste sihtgrupp on raske ja sügava puudega lapsed vanuses 0-18 (k.a.), kes vajavad puudest tulenevat käesoleva määruse §-s 3 nimetatud sotsiaalteenust ja kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Sillamäe linn.

§ 3.   Sotsiaalteenuste loetelu

  Raske ja sügava puudega lapsel on õigus järgmistele sotsiaalteenustele:
  1) lapsehoiuteenus;
  2) tugiisiku teenus;
  3) transporditeenus;
  4) muud vajalikud sotsiaalteenused, mis aitavad vähendada raske ja sügava puudega lapse perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust toimetuleku parendamiseks.

§ 4.   Sotsiaalteenuste taotlemine, määramine ja rahastamine

  (1) Lapsevanem või lapse seaduslik esindaja (edaspidi taotleja) esitab linnavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale (edaspidi osakond) sotsiaalteenuse taotlemiseks avalduse, milles põhjendab sotsiaalteenuse vajadust (iseloomustus, oskuste ja võimete kirjeldus, käitumise eripära, hooldamise eritingimused, abivahendite kasutamine jm vajalik) ning lisab alljärgnevad dokumendid:
  1) otsus puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kohta;
  2) lapse rehabilitatsiooniplaan (olemasolul);
  3) üle 16-aastase lapse puhul töövõime hindamise otsus;
  4) õppenõustamismeeskonna soovitused (olemasolul).

  (2) Osakonna ametnikul on õigus teha päringuid lapse haridusasutusse ja raviarstile ning küsida lisateavet lapse eripärast lähtuvate vajaduste väljaselgitamiseks.

  (3) Sotsiaalteenuse vajadus hinnatakse lapsepõhiselt osakonna ametniku poolt ja fikseeritakse lapse juhtumiplaani tegevuskavas.

  (4) Kui taotleja jätab koos taotlusega nõutud andmed või dokumendid esitamata või kui taotluses on muid puudusi, teavitab osakond taotlejat sellest kirjalikult, andes taotlejale 10 päeva puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei ole puudusi nimetatud tähtajaks kõrvaldanud, jätab osakonna ametnik taotluse läbi vaatamata.

  (5) Otsuse sotsiaalteenuse määramise või määramata jätmise ning rahaliste vahendite eraldamise kohta teeb osakonna ametnik 30 päeva jooksul alates taotluse ja nõuetekohaste lisadokumentide esitamisest.

  (6) Sotsiaalteenuse osutamise aluseks on taotleja, sotsiaalteenuse osutaja ja linnavalitsuse nimel sotsiaalhoolekande osakonna juhataja vaheline kolmepoolne leping. Lepingus sätestatakse osutatava sotsiaalteenuse sisu, maht, sotsiaalteenuse tähtaeg, samuti sotsiaalteenuse eest tasumisega seotud asjaolud, mida ei käsitleta käesolevas määruses.

  (7) Eraldatud rahalised vahendid kantakse sotsiaalteenuse osutaja arveldusarvele sotsiaalteenuse osutaja esitatud arve alusel vastavalt sotsiaalteenuse osutamise lepingus märgitud tingimustele.

  (8) Sotsiaalteenuste eest tasumise otsustab Sillamäe Linnavalitsus.

  (9) Käesoleva määrusega reguleeritud sotsiaalteenuseid rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, linnaeelarvelistest vahenditest, riigi poolt eraldatavatest toetus- ja tasandusfondi vahenditest, lapsevanema, füüsilisest isikust eestkostja või lepingu alusel hoolduspere vanema vahenditest (omaosalus).

  (10) Sotsiaalteenuste eest tasumise isiku omaosaluse määr kuus on 5% sotsiaalteenuse osutaja poolt osutatud sotsiaalteenuse maksumusest, kuid mitte rohkem kui 50% puudega lapsele määratud sotsiaaltoetuse määrast kuus.

§ 5.   Lapsehoiuteenus

  (1) Lapsehoiuteenus on lapsevanema töötamist, õppimist või toimetulekut toetav sotsiaalteenus, mille osutamise ajal tagab lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja. Lapse hooldamine tähendab igapäevaseid hooldustoiminguid, sh lapse söötmist, pesemist, mähkmete vahetamist, liigutamist jm. Hooldustoimingud sõltuvad lapse vanusest ja oskustest. Lapse arendamise tase sõltub konkreetsest sotsiaalteenuse osutajast ja lapsehoidjast. Arendamise all mõeldakse eelkõige lapsega tegelemist - temaga rääkimist, lugemist, mängimist. Lapsehoidja järgib lapsevanema ja ka erialaspetsialistide poolt antud juhiseid ning nõuandeid lapse igapäevategevuste kohta.

  (2) Lapsehoiuteenust osutav isik peab vastama „Sotsiaalhoolekande seaduse“ §-s 45⁴ nõuetele.

§ 6.   Tugiisiku teenus

  (1) Tugiisiku teenuse sisuks on ühe lapse juhendamine, abistamine ja jõustamine last arendavates tegevustes, kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel ja/või keerulise olukorraga toimetulekul. Tugiisik abistab last arendavate tegevuste läbiviimisel, õpetab ja julgustab igapäevaelus toime tulema. Tugiisik võib vajadusel olla ka lapsele saatjaks. Tugiisik abistab ja motiveerib last õppimisel ning aitab suhelda nii perekonnaliikmetega kui ka isikutega väljaspool kodu.

  (2) Tugiisiku täpsed tööülesanded kirjeldatakse tugiisikuga sõlmitud lepingus või ametijuhendis.

  (3) Tugiisiku teenuse osutamine toimub ainult lapse seadusliku esindaja teadmisel ja nõusolekul.

  (4) Lapse tugiisik tegeleb korraga ainult ühe lapsega.

  (5) Lapse erivajadustest tingitud personaalne abistamine haridusasutuses on korraldatud haridusasutuse tugipersonali (näiteks õpetaja assistent, õpetaja abi või mõni muu tugispetsialist) poolt, kuid erandjuhtudel ka tugiisikuteenuse kaudu. Erandjuhud on näiteks olukorrad, kus laps vajab üks ühele tuge nii tundide ajal, kui vahetundidel ja lapse kõrvalabi vajadust ei ole võimalik katta õpetaja abi või muu kooli tugispetsialisti teenusega. Erandjuhtude alla ei kuulu need olukorrad, kus laps vajab tuge ainult vahetundide ajal (näiteks järelevalve tagamiseks, hügieenitoimingute sooritamiseks, liikumisel abistamiseks, söömisel abistamiseks jm) või kindla toimingu sooritamisel (näiteks ravimite andmine, veresuhkru mõõtmine, süsivesikute arvestamine toidus jm). Kui lapse toe vajadus haridusasutuses on erinevatel kellaaegadel lühikeste perioodide jooksul, siis sellise abi korraldamine peaks olema tagatud haridusasutuse poolt ning ei ole põhjenduseks tugiisiku teenuse saamiseks.

  (6) Tugiisiku teenust ei tohi vahetult osutada isik:
  1) kelle karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest võib ohtu seada teenust saama õigustatud isiku elu, tervise ja vara;
  2) kes on teenuse saaja esimese või teise astme üleneja või alaneja sugulane;
  3) kes elab alaliselt või püsivalt samas eluruumis teenuse saajaga.

§ 7.   Transporditeenus

  (1) Transporditeenuse eesmärk on korraldada puudega lastele sotsiaaltransporditeenust õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

  (2) Transporditeenus sisaldab:
  1) lapse vastuvõtmist saatjalt ja üleandmist saatjale;
  2) lapse sõidukisse ja sõidukist maha aitamist;
  3) lapse ja vajadusel abivahendi (nt ratastool) kinnitamist turvavööga;
  4) muudes tingimustes lepitakse kokku teenuse osutajaga.

  (3) Transporditeenust osutatakse üksnes raske ja sügava puudega lapsele ning vajadusel tema saatjale, kes vajab transporti lapsehoiuteenuse või tugiisikuteenuse kasutamiseks. Täpsem marsruut ja ajad lepitakse eelnevalt kokku teenuse saaja ja teenuseosutaja vahel.

  (4) Transporditeenuse abil saab laps sõita:
  1) lapsehoiu- ja /või tugiisikuteenusele ja tagasi;
  2) koos tugiisikuga avalikele teenustele (sh rehabilitatsiooniteenus, sotsiaalteenused, koolivälised sündmused, huvitegevus jms).

  (5) Teenuse osutaja võib olla füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik, kohaliku omavalitsuse üksus (sh ametiasutus või ametiasutuse hallatav asutus) ja riik täidesaatva riigivõimu asutuste kaudu.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Sillamäe Linnavolikogu 27. aprilli 2017. a määrus nr 72 „Raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja muude sotsiaalteenuste osutamise vahendite kasutamise kord“ (RT IV, 05.05.2017, 21).

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2021. a.

Jelena Koršunova
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json