Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Haridus- ja noorsootööosakonna põhimäärus

Väljaandja:Saaremaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.03.2021, 37

Haridus- ja noorsootööosakonna põhimäärus

Vastu võetud 02.03.2021 nr 9

Määrus kehtestatakse Saaremaa Vallavolikogu 24. novembri 2017. a määruse nr 14 „Saaremaa Vallavalitsuse põhimäärus“ § 16 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Haridus- ja noorsootööosakond (edaspidi osakond) on Saaremaa Vallavalitsuse (edaspidi valitsus) struktuuriüksus, mis allub haridus- ja noorsootöövaldkonna eest vastutavale abivallavanemale.

  (2) Osakond on valitsuse struktuuriüksus, mille eesmärgiks on haridus- ja noorsootöövaldkonnas seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse ja valitsuse pädevusse antud ülesannete täitmine.

  (3) Osakond juhindub oma tegevuses seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest, sh Saaremaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu) ja valitsuse õigusaktidest.

§ 2.   Ülesanded

  (1) Osakonna põhiülesandeks on Saaremaa valla (edaspidi vald) haldusterritooriumil valla pädevusse antud haridus- ja noorsootöövaldkonda kuuluvate küsimuste lahendamine, sh nende teemade planeerimine, arendamine ja täitmise koordineerimine koostöös erinevate osapooltega.

  (2) Ülesannete täitmiseks osakond:
  1) osaleb tegevusvaldkonna ja temaatiliste arengudokumentide väljatöötamisel ning kavandab meetmed nende elluviimiseks;
  2) koordineerib haridus- ja noorsootöö asutuste võrgu planeerimist vallas;
  3) koordineerib tingimuste loomist alus-, üld- ja huvihariduse ning noorsootöö korraldamiseks hallatavates asutustes;
  4) osaleb valdkonna eelarve projekti väljatöötamisel koostöös valitsuse hallatavate asutuste ja valitsuse rahanduse valdkonna eest vastutava struktuuriüksusega ning jälgib eelarve täitmist;
  5) korraldab haridus- ja noorsootöö projekti- ja tegevustoetuste määramist;
  6) valmistab ette haridus- ja noorsootöö õigusaktide eelnõusid;
  7) peab tegevusvaldkonnaga seotud andmekogusid ning tegeleb nende edasiarendamisega;
  8) korraldab osakonna valitsemisalas olevate valitsuse hallatavate asutuste ülalpidamist;
  9) korraldab osakonna valitsemisalas tegutsevate hallatavate asutuste aruandluse esitamist ning teostab teenistuslikku järelevalvet;
  10) planeerib osakonna valitsemisalas tegutsevate hallatavate asutuste infrastruktuuri ja materiaalse baasi ehitust, renoveerimist ja kapitaalremonti ning vajadusel korraldab riigihankeid koostöös valitsuse teiste struktuuriüksustega;
  11) korraldab osakonna valitsemisalas tegutsevate valitsuse hallatavate asutuste juhtide ametikohtade täitmist;
  12) korraldab haridus- ja noorsootöövaldkonna tunnustusüritusi;
  13) korraldab ning arendab koostööd era- ning mittetulundussektoriga osakonna tegevusvaldkonnas;
  14) arendab osakonna tegevusvaldkonnaga seotud kohalikku ja rahvusvahelist koostööd ning kavandab, koordineerib ja viib ellu ühisprojekte.

§ 3.   Õigused ja kohustused

  (1) Osakonnal on õigus:
  1) saada oma tööks vajalikke materjale, pääseda ligi tööülesannete täitmiseks vajalikule teabele, elektroonilistele infokanalitele ja andmebaasidele;
  2) saada andmeid ja seisukohti teistelt valitsuse osakondadelt ja valitsuse hallatavatelt asutustelt ning valla ja valla osalusega eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt;
  3) saada osakonna teenistujate eri-, kutse- või ametialase taseme tõstmiseks täienduskoolitust;
  4) saada osakonna ülesannete täitmiseks vajalikku bürootehnikat, materjale, kirjandust ning tehnilist- ja infoabi.

  (2) Osakonnal on kohustus:
  1) täita temale pandud ülesandeid tähtaegselt ja kvaliteetselt;
  2) kasutada osakonna valdusesse antud vara ja vahendeid eesmärgipäraselt.

§ 4.   Koosseis ja juhtimine

  (1) Osakonna koosseisu kuuluvad teenistuskohad määratakse valitsuse struktuuris ja teenistuskohtade koosseisus.

  (2) Osakonna teenistujate tegevuse eesmärk, ülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse teenistuja ametijuhendi või tööülesannete kirjeldusega. Haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele kehtestatud nõuded on kehtestatud valitsuse määrusega ja teenistuja ametijuhendi või tööülesannete kirjeldusega.

  (3) Osakonna tööd juhib osakonnajuhataja, kes allub haridus- ja noorsootöö eest vastutavale abivallavanemale ning kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist vallavanem.

  (4) Osakonnajuhataja tagab osakonna põhimääruse ajakohasuse.

§ 5.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mikk Tuisk
vallavanem

Liis Juulik
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json