Keskkond ja heakordHeakord

Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Antsla valla tiheasustusalal üksikpuude raieloa andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Antsla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.03.2021, 38

Antsla valla tiheasustusalal üksikpuude raieloa andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 03.03.2021 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, looduskaitseseaduse § 45 ja Antsla Vallavolikogu 10.04.2018 määruse nr 13 „Antsla Vallavalitsusele ülesannete delegeerimine” alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Antsla valla tiheasustusalal puu raieloa andmise tingimused ja kord (edaspidi kord) reguleerib Antsla valla haldusterritooriumil kehtiva üldplaneeringuga määratud tiheasustusaladel puu raieks ja hoolduslõikuseks loa taotlemist, andmist ning loa andmisel võimalike kõrvaltingimuste seadmist.

  (2) Käesolev kord ei reguleeri kasvava metsa raiet metsaseaduse tähenduses ning viljapuude raiet.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) asendusistutus - raiutava puu väärtusele vastav noorte puude istutus samal kinnistul või kokkuleppel muus kohas;
  2) hoolduslõikus – puu hooldamiseks ja võra kujundamiseks teostatav lõikus, mille käigus puud ei likvideerita, vaid vähendatakse puu oksi ja/või harusid rohkem kui 15 % võrra;
  3) puu – potentsiaalselt pika elueaga taim, millel on vähemalt üks püstine puitunud tüvi ning selgelt määratletav, külgokstest moodustunud võra, mis kinnitub tüvele maapinnast kõrgemal; puu käesoleva korra tähenduses on kasvav puu, mille rinnasdiameeter on vähemalt 15 cm;
  4) raie - puu likvideerimine;
  5) raieluba - luba, mis annab õiguse puu raieks ja hoolduslõikuseks ning määrab vajadusel raietööde lisatingimused;
  6) raierahu periood – ajavahemik lindude pesitsemise ja puude aktiivse vegetatsiooni ajal, millal puu raiumist võib mitte lubada (aprillist kuni juuli lõpuni);
  7) rinnasdiameeter - puutüve läbimõõt mõõdetuna 1,3 meetri kõrguselt juurekaelast või maapinnast.

§ 3.   Raieloa andmise põhimõtted

  (1) Puu raiet ja hoolduslõikust teostatakse Antsla valla tiheasustusaladel käesoleva korra kohaselt antud loa alusel, mille väljastab Antsla Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist.

  (2) Raieluba tuleb taotleda, kui puu rinnasdiameeter on rohkem kui 15 cm.

  (3) Raieluba saab taotleda:
  1) kui puu on tugevalt kahjustatud, haige, kuivanud või murdumisohtlik;
  2) kui puu kasvab hoonele lähemal kui 5 meetrit või kahjustab hoone või rajatise konstruktsioone (vundamenti, seinu, katust);
  3) kui puu takistab ehitustööde tegemist;
  4) kui puu kasvab kommunikatsiooniliinide kaitsevööndis;
  5) kui puu takistab linnahaljastuse seisukohalt väärtuslikumate puude kasvu;
  6) kehtestatud detailplaneeringu või kinnitatud ehitus- või haljastusprojekti elluviimiseks;
  7) muudel põhjendatud juhtudel.

  (4) Raieluba väljastatakse tasuta.

  (5) Raieluba kehtib üks aasta väljaandmise kuupäevast arvates. Kui tööd ei ole selle aja jooksul lõpetatud, siis tuleb taotleda raieloa tähtaja pikendamist.

  (6) Raieluba ei ole vaja taotleda:
  1) tuulemurru, tuuleheite või muul põhjusel osaliselt või täielikult murdunud/mahalangenud puule;
  2) inimeste elule ja tervisele tekkinud ohu kõrvaldamiseks;
  3) olulise majandusliku kahju tekke ärahoidmiseks.
Eelpool nimetatud juhtudel raie teostamiseks tuleb esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul, esitada vastav kirjalik teade vallavalitsusele.

  (7) Puu raiumine, hoolduslõikus, raiese äravedu ja raiekoha koristamine toimub raieloa saaja kulul, kui ei ole määratud teisiti.

  (8) Raietööde tehniliselt õige teostamise ja raiekoha puhastamise eest vastutab raieloa saaja. Raie teostamisel ei tohi kahjustada keskkonda.

  (9) Raieloa saaja on kohustatud kaitsma teistele isikutele kuuluvaid ehitisi ja tehnovõrke ning vältima kahju tekitamist kolmandate isikute elule, tervisele ja varale.

  (10) Raieloa taotlemine ei ole vajalik, kui puu raiumine või hoolduslõikus toimub Antsla valla avalikel aladel Antsla Vallavalitsuse tellimusel.

  (11) Loa andja võib puu raieks loa andmisel seada kõrvaltingimusi raiutud puu käitlemise, puu asendusistutuse korraldamise ning raie keelamise osas raierahu perioodil. Kõrvaltingimuste täitmisega kaasnevad kulud kannab isik, kellele luba on antud.

§ 4.   Raieloa taotlemine

  (1) Raieloa taotlemise õigustatud isikuks (edaspidi taotleja) on:
  1) puu asukoha kinnistu omanik või omaniku volitatud isik lihtkirjaliku volituse alusel;
  2) korteriühistute puhul korteriühistu juhatuse liige või liikmed, kui korteriühistu juhatuse liikmed on õigustatud esindama ühistut ühiselt;
  3) valla omandis oleva kinnistu valitseja või valitsema volitatud isik; valla omandis oleva kinnistu ehitusobjektil ehitustöövõtja;
  4) kinnistut koormava hoonestusõiguse omanik;
  5) riigimaa valitseja;
  6) tänavate, trasside ja muude kommunikatsioonide rajamisel või hooldamisel ettejäävate puude raieks või hooldusraieks esitab taotluse trasside valdaja või tema poolt volitatud isik. Vajalik on maaomaniku kooskõlastus.

  (2) Raieloa taotlus (taotluse vorm Lisa 1) esitatakse vallavalitsusele paberkandjal või elektrooniliselt. Raieloa taotluses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) taotleja nimi, isiku- või registrikood, aadress, sidevahendite andmed;
  2) omandisuhe puu kasvukohaga;
  3) raiutava puu asukoha aadress;
  4) raiutava puu liik ja kogus;
  5) puu raie või hoolduslõikuse põhjendus;
  6) taotluse esitamise kuupäev, taotleja allkiri.

  (3) Raieloa taotlusele lisatakse:
  1) joonis puu asukoha selgitamiseks;
  2) väljavõte projekti asendiplaanist, kui raieõigust taotletakse ehituse alla jäävale puule;
  3) ühistu olemasolul väljavõte ühistu üldkoosoleku protokollist;
  4) kaasomandis oleva kinnistu korral kaasomanike nõusolek;
  5) puu kasvukoha kinnistu omaniku kirjalik volitus, kui taotluse esitab volitatud isik;
  6) kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolek, kui see on nõutav kaitstava loodusobjekti kaitse-eeskirjas;
  7) Muinsuskaitseameti nõusolek, kui raiutav puu asub muinsuskaitsealal, kinnismälestisel või selle kaitsevööndis;
  8) Keskkonnaameti nõusolek, kui raiutav puu asub veekaitsevööndis.

§ 5.   Taotluse menetlemine

  (1) Esitatud raieloa taotlusi menetleb ja annab välja Antsla Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist.

  (2) Raieloa taotlemisel peab taotleja võimaldama raieloa menetlejale juurdepääsu kinnistule puu seisukorra hindamiseks looduses.

  (3) Keskkonnaspetsialist:
  1) kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust, vajadusel nõuab taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi;
  2) hindab puu seisundit looduses, vajadusel kaasab eksperte ning kuulab ära nende seisukohad;
  3) otsustab puu(de) raieloa andmise ning täiendavate tingimuste määramise 30 päeva jooksul, arvates nõuetekohase taotluse esitamisest;
  4) määrab vajadusel korra § 3 lõikes 11 sätestatud raieloa kõrvaltingimused;
  5) nõuab puu asendusistutuse korral garantiikirja, milles on näidatud raieloa taotleja kohustus istutada määratud ajaks vastav arv puid ning istutuskoht;
  6) vormistab puu(de) raieloa ning korraldab selle edastamise raieloa saajale.

  (4) Kui esitatud taotluses on puudused, annab keskkonnaspetsialist taotlejale maksimaalselt 10 päeva puuduste kõrvaldamiseks, andes taotlejale juhised puuduste kõrvaldamiseks.

  (5) Loale kantakse:
  1) raieloa saaja andmed;
  2) raiekoha andmed;
  3) raiutavate puude liik ja arv;
  4) kaasnevad täiendavad tingimused ning tähtaeg, milleni raieluba on kehtiv.

  (6) Raieloa andmisest võib keelduda, kui:
  1) raieloa taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  2) taotluse esitaja ei ole õigustatud taotlust esitama;
  3) raie ei ole piisavalt põhjendatud;
  4) raieloa taotleja pole esitanud nõutud kaitstava loodusobjekti valitseja või Muinsuskaitseameti kooskõlastust ning teisi täiendavalt nõutud dokumente või seletusi;
  5) raiuda soovitakse puud, mis on määratud säilitatavaks detailplaneeringuga või ehitusprojektis;
  6) puu hoolduslõikuse tagajärjel väheneks puu elujõulisus ja dekoratiivsus;
  7) puu on riikliku või kohaliku looduskaitse all, on haruldane liigilt või mõõtmetelt või tegemist on olulise tähtsusega põlispuuga;
  8) taotluse esitaja soovib teostada raiet raierahu perioodil.

  (7) Keskkonnaspetsialistil on õigus raie peatada, kui raie teostamiseks puudub raieluba või raiet teostatakse vastuolus käesoleva korra nõuetega ning raieloas toodud tingimustega.
Raieloa võib kehtetuks tunnistada, kui ei täideta raieloa ning käesoleva korraga kehtestatud nõudeid.

§ 6.   Asendusistutus

  (1) Keskkonnaspetsialisti poolt määratud asendusistutuse kohustust peab täitma 12 kuu jooksul alates raie lõpu kuupäevast ning sellest peab teavitama vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti kirjalikult kas paberkandjal või digitaalselt.

  (2) Üldjuhul üks raiutud puu asendatakse samaväärse puu ühe istikuga, kui vallavalitsuse keskkonnaspetsialist ei ole otsustanud teisiti. Asendusistutusega seotud kulud kannab raieloa saaja.

  (3) Vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti poolt määratud asendusistutuse täitmisel istutatud puud peavad säilima vähemalt 5 aastat pärast istutamist. Juhul, kui mainitud puud hävivad varem, peab need uuesti istutama. Istiku hävimisest peab vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti kirjalikult teavitama.

§ 7.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet käesoleva korra täitmise üle teostab Antsla Vallavalitsus oma pädevuse kohaselt.

  (2) Käesoleva korra rikkuja kannab vastutust looduskaitseseaduse § 73 sätete järgi.

  (3) Korra rikkumise menetlus toimub looduskaitseseaduse § 75 alusel, vastavalt karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku sätetele.

§ 8.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Avo Kirsbaum
vallavanem

Kersti Käis
vallasekretär

Lisa Raieloa taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json