Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Tervishoid

Teksti suurus:

Põhja-Sakala valla üldarstiabi teenuse osutamise toetuse maksmise kord

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.03.2021, 42

Põhja-Sakala valla üldarstiabi teenuse osutamise toetuse maksmise kord

Vastu võetud 25.02.2021 nr 129

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 90 lõike 2 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Põhja-Sakala valla (edaspidi vald) üldarstiabi teenuse (edaspidi perearstiteenus) osutamise toetuse maksmise kord (edaspidi kord) reguleerib vallas nimistuga tööd alustavale või nimistu juures abiarstina tööd alustavale arstile makstava toetuse taotlemist, maksmist ja tagasinõudmist.

  (2) Perearstide ja nimistut teenindavate abiarstide toetamise eesmärgiks on tagada Põhja-Sakala valla elanikele üldarstiabi kättesaadavus, kvaliteet ja järjepidevus teenuse osutamisel.

  (3) Perearstiteenuse osutamise toetus (edaspidi toetus) on valla eelarvest ühekordselt või perioodiliselt makstav rahaline toetus vallas nimistuga ja/või nimistu juures töötamist alustavale arstile.

§ 2.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetust võib taotleda:
  1) vallas tegutsemist alustav perearst, kelle nimistu teeninduspiirkonnaks on valla haldusterritoorium ning kelle töökoormus on vähemalt 30 tundi nädalas;
  2) nimistu juures abiarstina tööle asuv arst.

  (2) Toetust saab taotleda tingimusel, et taotleja ei ole viimase viie aasta jooksul vallas eri- või perearstina töötanud.

  (3) Toetuse taotlus tuleb esitada Põhja-Sakala Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) 12 kuu jooksul nimistuga perearstina või nimistu abiarstina tööle või tegutsema asumisest.

  (4) Taotluses tuleb märkida nimi, isikukood/registrikood, kontaktandmed, teeninduspiirkond, tegutsemise ja/või töötamise koht, pangakonto number ning residentuuri lõpetamise aasta ja omandatud eriala.

  (5) Taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:
  1) perearstil Terviseameti otsus nimistu kinnitamise kohta ja teeninduspiirkonna määramise kohta;
  2) tööandja kinnituskiri tööle asumise ja töökoormuse kohta;
  3) koopia haridust tõendavast dokumendist.

§ 3.   Toetuse andmine

  (1) Vallavalitsus kontrollib taotleja vastavust toetuse saamiseks kehtestatud nõuetele ning taotluses esitatud andmete õigsust. Vajadusel on õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid, dokumente ja selgitusi.

  (2) Vallavalitsus otsustab toetuse andmise või toetuse andmisest keeldumise hiljemalt 30 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.

  (3) Toetus ja selle suurus määratakse vallavalitsuse korraldusega.

  (4) Vallavalitsusel on õigus jätta taotlus rahuldamata ning toetus määramata, kui taotlus või taotleja ei vasta määruses kehtestatud tingimustele.

§ 4.   Toetuse suurus ja maksmine

  (1) Toetuse suurus on kuni 20 000 (kakskümmend tuhat) eurot ühe taotleja kohta või igakuiste maksetena 1 aasta jooksul kuni 1667 eurot kuus.

  (2) Füüsilisele isikule makstava toetuse korral peetakse kinni kõik õigusaktides ettenähtud maksud.

  (3) Toetus makstakse taotluses märgitud pangakontole ühe kuu jooksul toetuse andmise otsuse tegemisest arvates, igakuised maksed kantakse pangakontole kuu neljandaks kuupäevaks.

§ 5.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja kohustub 5 aasta jooksul peale toetuse saamist töötama Põhja-Sakala vallas nimistu perearstina või nimistu juures abiarstina.

  (2) Töötamine või tegutsemine loetakse peatunuks toetuse saaja lapsehoolduspuhkuse või ajateenistuskohustuse täitmise ajal ning toetuse saaja töötamise või tegutsemise kohustus pikeneb nimetatud aja võrra. Toetuse saaja on kohustatud eelnimetatud sündmuse saabumisel kirjalikult vallavalitsust teavitama.

§ 6.   Toetuse tagasinõudmine

  (1) Vallavalitsusel on õigus toetus tagasi nõuda, kui toetuse saaja lõpetab enne viie aasta möödumist toetuse saamisest alates vallas perearstina või abiarstina töötamise. Toetuse
saaja on kohustatud eelnimetatud sündmuse saabumisel teavitama kirjalikult vallavalitsust.

  (2) Töötamine või tegutsemine loetakse pidevaks toetuse saaja töövõimetuse ajal või juhul kui toetuse saaja töötamise staaž ei katke viieaastase perioodi kestel rohkem kui kolmeks kuuks korraga.

  (3) Toetus tuleb maksta tagasi toetuse tagasimaksmise teatise esitamisest arvates kolme aasta jooksul igal aastal ühe kolmandiku suuruses osas tagasimaksmisele kuuluvast toetuse summast. Toetuse saaja hüvitab talle väljamakstud toetuse proportsionaalselt määruses nimetatud aja lõpuni jäänud ajaga.

  (4) Toetuse saaja ei ole kohustatud tagastama talle väljamakstud toetust juhul kui tema tegevus eri- või perearstina lõpeb temast sõltumatutel asjaoludel.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aino Viinapuu
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json