HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Saue Kooli põhimäärus

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.03.2022, 8

Saue Kooli põhimäärus

Vastu võetud 28.02.2022 nr 6
jõustumine 01.09.2022

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 34 ning Saue valla põhimääruse § 57 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kooli nimetus on Saue Kool (edaspidi kool).

  (2) Kool on Saue valla ametiasutuse Saue Vallavalitsuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.

  (3) Kool asub Harjumaal Saue vallas Saue linnas.

  (4) Kooli tegutsemise vorm on põhikool, kus toimub õppetöö I-III kooliastmes.

  (5) Koolis toimub statsionaarne õpe.

  (6) Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Saue valla õigusaktidest, vallavanema käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

  (7) Koolil võivad olla oma nimetusega pitsat ja sümboolika.

  (8) Koolis toimub asjaajamine ning õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.

  (9) Koolil on õigus luua ja arendada välissuhteid teiste riikide haridusasutustega ja muude haridusvaldkonna organisatsioonidega arvestades Saue valla põhimääruses sätestatut.

  (10) Koolil on õigus osaleda kooli välis- ja sisekeskkonna ning õppe- ja kasvatustöö parandamisele suunatud projektides.

2. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ KORRALDUS 

§ 2.   Hariduse liik ja tasemed

  (1) Koolis omandatava hariduse liik on üldharidus.

  (2) Koolis omandatava hariduse tase on põhiharidus I-III kooliastmeni.

§ 3.   Õppe- ja kasvatustöö korraldus

  (1) Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus toimub vastavalt koolis kehtestatud õppekavale.

  (2) Kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema tervise kaitse ja koostab tervisekaitse eeskirjade ja -normide kohase päevakava.

§ 4.   Kooli õppekavaväline tegevus

  (1) Õpilaste arendamiseks ja õppekava läbimise toetamiseks ning täiendamiseks korraldatakse koolis huviringide tööd ning muud tegevust, mis ei ole õppekava osa.

  (2) Õpilasele on kooli kodukorras kehtestatud tingimustel õppekavavälises tegevuses kooli rajatiste, ruumide, õppe-, spordi-, tehniliste- ja muude vahendite kasutamine tasuta.

  (3) 6 - 7-aastastele lastele võib kooli direktor vajadusel ja vallavalitsuse nõusolekul moodustada kooliks ettevalmistumise rühmi.

  (4) Õppekavaväline tegevus kajastatakse kooli päevakavas ja selle korraldamisel lähtutakse kooli kodukorrast.

  (5) Koolis korraldatava tegevuse puhul, mis ei ole kooli õppekava osa (õppekavaväline tegevus), võib kulude katmine toimuda õppekavavälises tegevuses osalejate kaasrahastamisel. Hinnad kehtestab vallavalitsus direktori ettepanekul.

3. peatükk KOOLI JUHTIMINE 

§ 5.   Direktor

  (1) Kooli juhib direktor.

  (2) Direktor täidab talle seadustes ja nende alusel antud aktides pandud ülesandeid ning vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ja muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (3) Direktor tagab kooli häireteta töö ning kooli õppekava, arengukava, üldtööplaani ja kodukorra täitmise; juhib õppe- ja kasvatustegevust koostöös õppenõukogu, õpilasesinduse, kooli hoolekogu ja vallavalitsuse vastava valdkonna ametnikega.

  (4) Direktor:
  1) esindab kooli ja tegutseb kooli nimel ilma lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega, v.a juhul, kui riigi või valla õigusaktid sätestavad teisiti;
  2) vastutab kooli arengukava koostamise ja elluviimise eest ning korraldab kooli arengukava avalikustamise kooli veebilehel;
  3) kehtestab kooli õppekava, päevakava ja kodukorra;
  4) organiseerib õppe- ja kasvatustegevust ning vastutab õppekavade täitmise, õpetamise ja teadmiste kvaliteedi eest;
  5) sõlmib, muudab ja lõpetab personaliga töölepinguid ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi vastavuses töösuhteid reguleerviate õigusaktidega;
  6) kinnitab käskkirjaga töökorralduse reeglid, asjaajamise ning teised koolielu puudutavad eeskirjad;
  7) kehtestab kooli palgakorralduse põhimõtted;
  8) kinnitab kooli pidaja kehtestatud korras koolitöötajate koosseisu;
  9) kehtestab kooli sisehindamise korra;
  10) valmistab ette kooli vastuvõtu tingimused ja korra ning korraldab selle vastuvõtmise õigusaktidega ettenähtud korras;
  11) kehtestab arenguvestluste läbiviimise tingimused ja korra;
  12) teeb vallavalitsusele ja hoolekogule ettepaneku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;
  13) esitab vallavalitsusele õigusaktidega sätestatud korras kooli eelarve eelnõu;
  14) teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema tööülesannete täitmisega;
  15) tagab kooli eelarve täitmise vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele;
  16) korraldab kooli saabunud teabenõuete, kirjade ja avalduste lahendamist;
  17) annab oma pädevuse piires kooli tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks käskkirju ning võtab vastu otsuseid ning kontrollib nende täitmist;
  18) esitab ametiasutusele viimase nõudel kooli tegevust kajastavaid andmeid ja dokumente;
  19) tagab riigi ja valla ning lepingutega ette nähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  20) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid.

  (5) Direktor võib moodustada õppe- ja kasvatustegevuse ning koolieluga seotud küsimuste lahendamiseks nõuandvaid komisjone ja töörühmasid.

  (6) Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu Saue vallavanem või tema poolt volitatud isik.

  (7) Direktori äraolekul asendab teda Saue vallavanema poolt määratud isik.

§ 6.   Kooli hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on tagada kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, kavandamisel ja jälgimisel ning luua õppeks ja kasvatuseks paremad tingimused.

  (2) Kooli hoolekogu täidab talle seaduste ja nende alusel antud õigusaktidega pandud ülesandeid ja teeb vallavalitsusele ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

  (3) Hoolekogu:
  1) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;
  2) annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
  3) annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks, sh nõusoleku muuta põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 15 sätestatud korras õppeainete nimistut;
  4) annab nõusoleku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;
  5) annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
  6) annab nõusoleku valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
  7) annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
  8) kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
  9) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;
  10) annab arvamuse munitsipaalkooli eelarve projekti kohta;
  11) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
  12) annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;
  13) annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;
  14) annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma ja õpilaskodu vajaduse ja töökorralduse kohta;
  15) annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
  16) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

  (4) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ja vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

§ 7.   Kooli õppenõukogu

  (1) Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

  (2) Õppenõukogu tegevust korraldab õppenõukogu esimees.

4. peatükk ÕPILASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 8.   Õpilaste õigused ja kohustused

  (1) Õpilasel on õigus:
  1) täita õpiülesandeid ja osaleda temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes;
  2) saada täiendavat pedagoogilist juhendamist;
  3) saada vajalikku tuge vastavalt oma hariduslikele erivajadustele ja kasutada koolis olemasolevaid tugiteenuseid;
  4) saada teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilaste õiguste ja kohustuste kohta;
  5) arengut toetavale õpikeskkonnale;
  6) valida ja olla valitud õpilasesindusse ning osaleda koolielu korraldamises;
  7) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises, olla valitud kooli hoolekogusse;
  8) asutada klubisid, stuudioid ja ringe ning osaleda nende töös arvestades õigusaktides sätestatut;
  9) võtta osa õppekavavälisest tegevusest.

  (2) Õpilasel on kohustus:
  1) osaleda õppetöös talle kehtiva päevakava alusel;
  2) õppida võimetekohaselt, end arendada ja oma teadmisi pidevalt täiendada;
  3) suhtuda lugupidavalt kaasinimestesse ja jälgida üldtunnustatud moraalinorme;
  4) täita kooli kodukorda;
  5) hoida kooli head mainet;
  6) kasutada kooli vara säästlikult ja hoida kooli kasutuses olevat vara;
  7) järgida tervislikke eluviise;
  8) täita teisi õpilastele õigusaktidega pandud kohustusi.

§ 9.   Vanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanemal on õigus:
  1) nõuda vajalike tingimuste loomist laste arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  2) tutvuda kooli õppe- ja päevakavaga;
  3) saada teavet kooli töö- ja õppekorralduse kohta;
  4) saada tagasisidet õpilase arengu ja õpitulemuste kohta;
  5) taotleda õpilasele rakendatavaid tugimeetmeid seaduses sätestatud korras;
  6) osaleda kooli töös ja juhtimises hoolekogu liikmeks valitud vanemate kaudu;
  7) saada teavet ainelise abi ja soodustuste saamise võimaluste kohta Saue vallas;
  8) pöörduda kasvatamist ja õpetamist puudutavate vaidluste lahendamiseks õpetajate, direktori, hoolekogu, vallavalitsuse või riiklikku järelevalvet teostava organi poole.

  (2) Vanemal on kohustus:
  1) luua lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja põhihariduse omandamiseks ning kinni pidada kooli päevakavast ja lapse tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  2) võimaldada ja soodustada koolikohustuse täitmist;
  3) luua koolikohustuslikule lapsele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
  4) esitada koolile oma kontaktandmed ja teavitada nende muutustest;
  5) tutvuda kooli elu reguleerivate aktidega;
  6) teha koostööd kooliga;
  7) teavitada kooli lapse puudumisest kooli kodukorras sätestatud korras;
  8) pöörduda kooli ettepanekul koolivälise nõustamismeeskonna poole;
  9) taotleda vajadusel koolilt ja vallavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist;
  10) kasutada tugi- ja mõjutusmeetmeid, mida talle pakub kool või elukohajärgne vallavalitsus;
  11) hüvitada õpilase poolt süüliselt koolile tekitatud varaline kahju õigusaktidega sätestatud alustel ja korras;
  12) täita teisi õigus- ja haldusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 10.   Õpilaskond ja õpilasesindus

  (1) Kooli õpilased moodustavad õpilaskonna.

  (2) Kooli õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt, kooskõlas seaduste ja seaduse alusel antud õigusaktidega õpilaselu küsimusi.

  (3) Õpilaskonnal on õigus:
  1) moodustada liite ja organisatsioone teiste õpilaskondadega õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
  2) astuda Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks või arendada nendega koostööd õpilasesinduse kaudu;
  3) otsustada ja korraldada kõiki muid õpilaselu küsimusi, mis kuuluvad seaduse või seaduse alusel antud õigusaktide kohaselt õpilaskonna pädevusse ega ole antud samadel alustel kellegi teise otsustada ja korraldada;
  4) valida õpilasesindus, mis tegutseb õpilasesinduse põhimääruse alusel.

  (4) Õpilasesinduse põhimääruse koostab õpilaskond, tehes selleks vajaduse korral koostööd direktori või direktori määratud koolitöötajatega.

  (5) Õpilasesinduse põhimääruse kiidab heaks õpilaskond lihthäälte enamusega.

  (6) Õpilasesindus esitab õpilasesinduse põhimääruse kinnitamiseks direktorile. 30 kalendripäeva jooksul põhimääruse kättesaamisest arvates kinnitab direktor õpilasesinduse põhimääruse, kui see vastab seadustele, seaduse alusel antud õigusaktidele ja rahvusvaheliselt tunnustatud demokraatlikele põhimõtetele või esitab kirjalikud põhjendused, miks põhimäärust ei ole võimalik kinnitada.

§ 11.   Esimese õpilasesinduse valimise kord

  Esimese õpilasesinduse valimised korraldab kooli direktor klassikoosolekutel salajasel hääletamisel.

5. peatükk KOOLITÖÖTAJAD 

§ 12.   Koolitöötajad

  Koolitöötajad on direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid, teised õppe- ja kasvatusalal töötavad ning muud töötajad (edaspidi töötajad).

§ 13.   Töötajate koosseis

  (1) Töötajate koosseisu kinnitab direktor kooli pidaja kehtestatud korras.

  (2) Palgakorralduse põhimõtted kehtestab direktor arvestades kooli tegevust reguleerivates õigusaktides sätestatut.

§ 14.   Töötajate õigused ja kohustused

  (1) Töötajal on õigus:
  1) saada teavet kooli õppekava, põhimääruse, töökorralduse reeglite ja teiste koolielu reguleerivate õigusaktide ja dokumentide kohta;
  2) osaleda kooli arendustegevuses;
  3) saada erialast ja pedagoogilist täiendusõpet täiskasvanute koolituse seaduses ja koolis sätestatud tingimuste kohaselt;
  4) nõuda juhtkonnalt tööks vajalike töövahendite olemasolu ning töötingimuste tagamist;
  5) töötada töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ning selle alusel vastu võetud õigusaktides sätestatud nõuetele vastavates töötingimustes;
  6) esitada direktorile ettepanekuid õppetegevuse ja töökorralduse parandamiseks;
  7) kasutada muid õigusaktides sätestatud töötajate õigusi.

  (2) Töötajal on kohustus:
  1) Õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate töötajate ülesanne on tagada õpilaste areng õppe- ja kasvatustegevuse abil, mis tugineb ühiselt seatud eesmärkidele ja kokkulepitud hindamispõhimõtetele.
  2) Teiste töötajate ülesanne on tagada kooli häireteta töö ja majanduslik teenindamine.
  3) Töötajad on kohustatud lähtuma oma ülesannete täitmisel, omavahelises suhtluses ja suhtluses õpilaste ning nende vanematega kooli arengukavas ja põhikooli riiklikus õppekavas sätestatud sihiseadest ning alusväärtustest.

  (3) Töötajate täpsemad õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks tööandja kehtestatud töökorralduse reeglite, ametijuhendi ja töölepinguga.

6. peatükk KOOLI MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 15.   Kooli vara ja eelarve

  (1) Kool on vallavara valitsema volitatud asutus, kelle valdusesse on ametiasutus andnud oma valitsemisel oleva vara.

  (2) Kool kasutab oma valduses olevat vallavara sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Kool võib oma valduses oleva varaga teha tehinguid üksnes valla õigusaktides kehtestatud korras. Kooli valduses oleva vara üle peetakse arvestust õigusaktides kehtestatud korras.

  (3) Koolil on oma eelarve, mis on valla eelarve osaks. Kooli eelarve eelnõu esitab vallavalitsusele direktor.

  (4) Kool võib saada tulu erinevate era- või avalikõiguslike isikute projektikonkurssidel osalemisest.

  (5) Koolil on õigus saada üüri- ja renditulu, projektide korraldamisest ning eriteenuste (printimine, kopeerimine jms) pakkumisest ja heategevusüritustest saadavat tulu ning vastu võtta annetusi.

  (6) Direktor peab teavitama vallavalitsust kõigist kooli tuludest peale riigi- ja vallaeelarve eraldiste, sh laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetustest ning kooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest ning tagama nimetatud vahendite arvestuse raamatupidamises.

§ 16.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Asjaajamine koolis toimub kooli direktori poolt kinnitatud asjaajamiskorra alusel.

  (2) Kooli raamatupidamisarvestust peetakse ametiasutuses.

  (3) Kool esitab aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 17.   Põhimääruse muutmine

  (1) Kooli põhimäärust muudab Saue Vallavolikogu direktori, hoolekogu või vallavalitsuse ettepanekul.

  (2) Põhimääruse ja selle muutmise eelnõu kohta annavad enne kehtestamist arvamuse õppenõukogu, õpilasesindus ja hoolekogu.

§ 18.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Saue Vallavolikogu 31. jaanuari 2019.a määrus nr 9 "Saue Gümnaasiumi põhimäärus".

§ 19.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.09.2022.

Harry Pajundi
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json