SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Täisealisele isikule hooldaja määramise, hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.03.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.02.2024
Avaldamismärge:RT IV, 09.03.2022, 35

Täisealisele isikule hooldaja määramise, hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 26.11.2020 nr 34
RT IV, 04.12.2020, 14
jõustumine 07.12.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.02.2022RT IV, 09.03.2022, 1212.03.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5, lõike 2, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 15 lõike 2 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõigete 1,2 ja § 26 lõigete 1, 2 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib täisealisele isikule hooldaja määramise ja Saue valla eelarvest täisealise isiku või lapse hooldajale hooldajatoetuse (edaspidi toetus) määramise ja maksmise tingimusi ning korda.

  (2) Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise eesmärk on tagada vaimse ja/või kehalise puudega isikule igapäevane kõrvalabi, juhendamine ja järelevalve.

  (3) Määrusega sätestatud toetuste menetlusele kohaldatakse sotsiaalseadustiku üldosa seadust.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) hooldus - hooldaja igapäevane füüsiline tegevus hooldatavale kõrvalabi osutamiseks, hooldatava juhendamine söömisel, hügieenitoimingutes, riietumisel, liikumisel või suhtlemisel ning hooldatava ohutuse tagamine juhul, kui ta oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale;
  2) hooldajatoetus – vallaeelarvest hooldajale regulaarselt makstav toetus hooldatava toimetuleku soodustamiseks;
  3) hooldatav – kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet vajav keskmise, raske või sügava puudega 3-16-aastane laps või 16-aastane ja vanem raske või sügava puudega isik, kelle elukohana on rahvastikuregistris märgitud Saue vald;
  4) hooldaja – täisealine isik, kes tagab hooldatavale kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve;
  5) hooldusvajadus - hooldatava abi, toetuse ja järelevalve vajadus igapäevatoimingute sooritamisel;
  6) tööealine - 16-aastane kuni vanaduspensioniealine isik;
  7) perekonnas hooldaja – hoolduspere vanem, kellega on sõlmitud lapsele asendushoolduse teenuse osutamise leping;
  8) vahetu lähedus – samas hoones või kõrvuti asetsevates hoonetes;
  9) sotsiaaltöötaja – vastava erialase ettevalmistusega sotsiaaltööd tegev Saue Vallavalitsuse sotsiaalosakonna teenistuja;
  10) ametiasutus – Saue valla ametiasutus Saue Vallavalitsus.

§ 3.   Hooldajatoetust makstakse


1) vähemalt 16-aastase raske puudega isiku hooldajale;
2) vähemalt 16-aastase sügava puudega isiku hooldajale;
3) 3-16-aastase keskmise puudega lapse hooldajale;
4) 3-16-aastase raske puudega lapse hooldajale;
5) 3-16-aastase sügava puudega lapse hooldajale;
6) vähemalt 12-aastase hooldusvajadusega isiku hooldajale ajal, mis on vajalik puude vormistamiseks.

§ 4.   Hooldajatoetuse määrad ja arvestamise alused

  (1) Hooldajatoetuse määrad:
  1) vähemalt 16-aastase raske puudega isiku hooldajale 50 eurot kuus;
  2) vähemalt 16-aastase sügava puudega isiku hooldajale 100 eurot kuus;
  3) 3-16-aastase keskmise puudega lapse hooldajale 30 eurot kuus;
  4) 3-16-aastase raske puudega lapse hooldajale 50 eurot kuus;
  5) 3-16-aastase sügava puudega lapse hooldajale 100 eurot kuus;
  6) vähemalt 12-aastase hooldusvajadusega isiku hooldajale ajal, mis on vajalik puude vormistamiseks 30 eurot kuus.

  (2) 3-16 aastase lapse hooldajale makstakse hooldajatoetust juhul, kui lapse tööealine esindusisik, vanavanem või perekonnas hooldaja ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu.

  (3) Vähemalt 12-aastase hooldusvajadusega isiku hooldajale võib maksta hooldajatoetust kuni 2 kuud ilma puude olemasoluta juhul, kui hooldusvajadus on tõestatud hooldatava terviseandmete väljavõttega (väljavõte digiloost, arsti tõend vm kirjalik dokument). Hooldaja üheks ülesandeks on abistada hooldatavat puude tuvastamiseks ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuse saamiseks vajaliku taotluse esitamisel.

  (4) Isik saab olla ainult ühe hooldust vajava isiku hooldajaks. Erandina saab isik olla kahe või enama hooldust vajava isiku hooldaja, kui hooldust vajavad isikud on tema pereliikmed või hooldust vajavad isikud elavad vahetus läheduses.

  (5) Hooldajaks ei määrata isikut ja hooldaja ei saa olla isik, kes on sügava puudega.
[RT IV, 09.03.2022, 12 - jõust. 12.03.2022]

  (6) Mittetöötava tööealise hooldajatoetust saava isiku eest maksab sotsiaalmaksu Saue vald juhul, kui tal ei ole ravikindlustus tagatud muul moel.

  (7) Saue Vallavalitsusel on õigus keelduda isiku hooldajaks määramisest juhul, kui hooldajaks määramist taotleva isiku puhul selgub asjaolusid, mis takistavad vajaduspõhist hooldamist.
[RT IV, 09.03.2022, 12 - jõust. 12.03.2022]

§ 5.   Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse taotlemine

  (1) Täisealise isiku hooldajaks määramise ja hooldajatoetuse maksmise taotluse esitab ametiasutusele hooldaja. Hooldajaks määramise taotlusel peab olema hooldatava kinnitus, et ta soovib antud isiku hooldajaks määramist.

  (2) Juhul, kui hooldatav oma tervislikust seisukorrast tulenevalt ei ole võimeline lõikes 1 viidatud kinnitust andma, lisatakse taotlusele sellekohane selgitus.

  (3) Puudega lapsele hooldajatoetuse maksmise taotluse koos lisadokumentidega esitab ametiasutusele puudega lapse seaduslik esindaja või perekonnas hooldaja.

  (4) Ametiasutusel on õigus nõuda taotluse menetlemise seisukohalt olulisi täiendavaid dokumente ning andmeid taotleja ja tema pereliikmete kohta.

  (5) Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise taotluse lahendamisel külastab sotsiaaltöötaja hooldust vajava isiku elukohta ning hindab hooldusvajadust, taotleja tegevust hooldamisel ja hoolduse vastavust hooldust vajava isiku vajadustele. Hindamise tulemused fikseeritakse kirjalikult.
[RT IV, 09.03.2022, 12 - jõust. 12.03.2022]

  (6) Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise korduva taotlemise korral ei ole vaja hindamist korrata, kui taotleja tegevust hooldamisel ja hoolduse vastavust hooldatava vajadustele on hinnatud vähem kui kolm aastat tagasi ja sellega on tuvastatud hooldamise vastavus ja hooldaja sobivus.
[RT IV, 09.03.2022, 12 - jõust. 12.03.2022]

§ 6.   Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine ja maksmine

  (1) Täisealisele isikule hooldaja määramise või sellest keeldumise otsustab ametiasutus taotluse ja sotsiaaltöötaja poolt läbiviidud hooldusvajaduse hindamise alusel.

  (2) Hooldajatoetuse määramise või sellest keeldumise otsustab ametiasutus taotluse ja sotsiaaltöötaja poolt läbiviidud hooldusvajaduse hindamise alusel.

  (3) Täisealise isiku hooldajatoetuse väljamaksmise aluseks on kolmepoolselt (hooldatav, hooldaja ja ametiasutus) või kahepoolselt (hooldaja ja ametiasutus, juhul, kui hooldatav ei ole tervislikel põhjustel võimeline lepingut sõlmima) allkirjastatav hooldusleping.

  (4) Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt:
  1) hooldatava puude raskusastme kehtivuse lõpptähtajani;
  2) hooldaja tähtajalise elamisloa kehtivuse lõppemiseni, kuid mitte kauemaks kui punktis 1 nimetatud tähtajani;
  3) seatud eestkoste või perehoolduslepingu lõpptähtajani, kuid mitte kauemaks kui punktis 1 nimetatud tähtajani;
  4) muudel põhjustel, kui on põhjendatud eeldada hooldamise tähtajalisust.

  (5) Hooldajatoetuse võib määrata tähtajatult, kui puue on määratud tähtajatult.

  (6) Hooldajatoetuse määramise otsus tunnistatakse kehtetuks ja hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse hooldaja taotluse alusel või kui on ära langenud hooldajatoetuse määramise alused või kui hooldaja ei täida kokku lepitud hooldustegevusi piisava hoolsusega või ilmnevad muud asjaolud, mis takistavad vajaduspõhist hooldamist. Juhul, kui otsuse kehtetuks tunnistamise alused ilmnevad 1.-15. kuupäeval, lõpetatakse hooldajatoetuse maksmine samal kuul. Juhul, kui otsuse kehtetuks tunnistamise alused ilmnevad pärast 15. kuupäeva, lõpetatakse toetuse maksmine järgmisest kuust.
[RT IV, 09.03.2022, 12 - jõust. 12.03.2022]

  (7) Hooldajatoetust makstakse üks kord kalendrikuus. Juhul, kui taotlus hooldaja määramiseks ja hooldajatoetuse maksmiseks esitati 1.-15. kuupäeval, makstakse hooldajatoetust taotluse esitamise kuust. Juhul, kui taotlus esitati pärast 15. kuupäeva, makstakse hooldajatoetust taotluse esitamisele järgnevast kuust.
[RT IV, 09.03.2022, 12 - jõust. 12.03.2022]

§ 7.   Järelevalve hooldaja ülesannete täitmise üle

  Järelevalvet hooldaja ülesannete täitmise üle teostab sotsiaalosakond, kes võib igal ajal nõuda hooldajalt informatsiooni tema ülesannete täitmise kohta.

§ 8.   Määruse rakendamine

  (1) Kehtivad hooldajatoetuste määrad viiakse 1. jaanuarist 2021.a vastavusse antud määruses kehtestatavate määradega.

  (2) Määruse § 4 lõiget 4 ei rakendata kehtivatele hooldaja määramistele.

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json