HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kuusalu valla haridusasutuse direktori vaba ametikoha täitmise konkursi läbiviimise kord

Väljaandja:Kuusalu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.04.2013, 1

Kuusalu valla haridusasutuse direktori vaba ametikoha täitmise konkursi läbiviimise kord

Vastu võetud 28.03.2013 nr 3
jõustumine 15.04.2013

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lõigete 4-7; koolieelse lasteasutuse seaduse § 21 lõike 5 ja 7, huvikooli seaduse § 15 lõike 1-3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse koolieelse lasteasutuse, munitsipaalkooli ja huvikooli (edaspidi haridusasutus) direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord.

2. peatükk Konkursi väljakuulutamine ja dokumentide menetlemine 

§ 2.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Haridusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab Kuusalu Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) oma korraldusega konkursi.

  (2) Vallavanemal on õigus sõlmida tähtajaline tööleping isikuga, kes asub tööle haridusasutuse direktori kohusetäitjana kuni direktori ametikoht täidetakse konkursi korras.

  (3) Konkursiteade avaldatakse kohalikus ja üleriigilises ajalehes ning Kuusalu valla veebilehel.

  (4) Konkursiteade sisaldab järgmisi andmeid:
  1) haridusasutuse nimi ja aadress;
  2) direktorikandidaadile esitatavad nõuded;
  3) avalduse esitamise tähtaeg ja koht;
  4) avaldusele lisatavate dokumentide loetelu;
  5) sõlmitava töölepingu tähtaeg.

§ 3.   Konkursil osalemine

  (1) Kandidaat esitab vastavalt konkursiteatele järgmised dokumendid:
  1) kirjalik avaldus;
  2) elulookirjeldus, sh. töö- või teenistuskäik;
  3) ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavad dokumendid;
  4) lühivisioon haridusasutuse arengust ja juhtimise üldpõhimõtetest;
  5) muud dokumendid kandidaadi soovil.

  (2) Direktori kandidaatideks loetakse taotlejad, kelle poolt saadetud avaldused koos nõutavate lisadokumentidega on laekunud vallavalitsusse määratud tähtajaks.

  (3) Esitatud avaldus ja dokumendid registreeritakse vastavalt vallavalitsuse asjaajamiskorrale.

  (4) Kandidaatidel on õigus saada lisateavet haridusasutuse tegevusest ning külastada seda, et tutvuda hoonega, õppe-materiaalse baasi olukorraga ja kollektiiviga.

3. peatükk Konkursikomisjoni moodustamine ja töökord 

§ 4.   Konkursikomisjoni moodustamine

  Vallavanema käskkirjaga moodustatakse vähemalt viieliikmeline konkursikomisjon (edaspidi komisjon), mille koosseisu kuuluvad:
  1) vähemalt kolm haridusasutuse pidaja esindajat, kelle hulgast määratakse komisjoni esimees ja sekretär;
  2) haridusasutuse hoolekogu esindaja;
  3) haridusasutuse õppenõukogu või pedagoogilise nõukogu poolt volitatud esindaja.

§ 5.   Komisjoni töökord

  (1) Komisjoni töökord on koosolek.

  (2) Komisjoni koosolekut juhatab komisjoni esimees ning protokollib komisjoni sekretär.

  (3) Komisjonil on õigus kasutada kandidaatide dokumentide hindamisel eksperte, kellel puudub hääletamisõigus.

§ 6.   Komisjoni koosoleku kokkukutsumine

  Komisjoni koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees, teatades komisjoni liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis komisjoni toimumise aja ja koha vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist.

4. peatükk Konkursi läbiviimine 

§ 7.   Komisjoni koosolekud ja dokumendivoor

  (1) Komisjoni esimene koosolek, nn dokumendivoor, toimub kümne tööpäeva jooksul alates konkursiteates märgitud avalduse esitamise tähtajast.

  (2) Dokumendivoorus hinnatakse kandidaate esitatud dokumentide alusel ja tehakse valik kandidaatide vestlusele kutsumiseks.

  (3) Komisjoni esimene koosolek võib toimuda infotehnoloogiliste vahendite abil reaalselt koosolekut kokku kutsumata (edaspidi e-koosolek), kui komisjoni esimees on enne e-koosoleku toimumist saatnud kõigile komisjoni liikmetele ülevaate saabunud avaldustest ning lisadokumentidest mille järel komisjoni liikmed avaldavad e-kirjaga oma seisukoha, millised kandidaadid valida vestlusvooru.

  (4) Dokumendivooru tulemusena võtab komisjon iga kandidaadi suhtes vastu otsuse, kas lubada kandidaat järgmisesse vooru või tunnistada kandidaat ametikohale mittevastavaks.

  (5) Järgmise, nn vestlusvooru, kutsub komisjoni esimees kokku hiljemalt nädala jooksul dokumendivooru toimumisest.

§ 8.   Vestlusvoor

  (1) Vestlusvooru valitud kandidaatidele saadab komisjoni sekretär kutse, millega lepitakse kokku vestluse aeg ja koht.

  (2) Vestlusvooruks kokkukutsutud komisjoni koosolek on kinnine, vestlusele kutsutud kandidaadid viibivad koosolekul ainult oma vestluse ajal.

  (3) Vestlust juhib komisjoni esimees, kes tutvustab kandidaatidele nende õigusi, komisjoni koosseisu ning konkursi läbiviimise korda.

  (4) Vestlusvoorus on kõigil komisjoni liikmetel õigus esitada kandidaatidele küsimusi.

  (5) Kandidaadil on vestluse käigus õigus anda lisaks komisjoni poolt küsitule asjassepuutuvaid täiendavaid selgitusi ning küsida komisjonilt lisateavet.

5. peatükk Komisjoni otsus 

§ 9.   Komisjoni otsustusvõime

  (1) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kaks kolmandikku komisjoni liikmetest, sealhulgas komisjoni esimees, e-koosolekust peavad osa võtma kõik komisjoni liikmed.

  (2) Komisjon võtab otsused vastu poolthäälte enamusega.

§ 10.   Kordushääletuse läbiviimine

  (1) Kui ükski kandidaat ei kogu nõutavat häälteenamust, viiakse samal koosolekul läbi kordushääletus enim hääli saanud kandidaatide vahel.

  (2) Kordushääletuse tingimused on samad esimese hääletuse tingimustega.

  (3) Kui ka kordushääletusel ei kogu ükski kandidaat nõutavat häälteenamust, loetakse konkurss luhtunuks.

§ 11.   Konkursi luhtumine

  (1) Konkurss loetakse luhtunuks, kui:
  1) konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust;
  2) kõik kandidaadid osutusid dokumendivoorus ametikohale mittevastavaks;
  3) ükski kandidaat ei kogunud hääletusel nõutavat häälteenamust.

  (2) Vallavanemal on õigus sõlmida tähtajaline tööleping isikuga, kes asub tööle haridusasutuse direktori kohusetäitjana kuni direktori ametikoht täidetakse konkursi korras.

  (3) Kui konkurss loetakse luhtunuks, korraldab vallavalitsus hiljemalt kolme nädala jooksul välja uue konkursi.

§ 12.   Komisjoni otsus ja otsusest teavitamine

  (1) Vestlusvooru tulemusena võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu otsuse, kas:
  1) tunnistada kandidaat ametikohale valituks;
  2) tunnistada kandidaat ametikohale mittevalituks.

  (2) Komisjoni sekretär teeb komisjoni otsuse kõigile kandidaatidele teatavaks viie järgneva tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

§ 13.   Ametisse kinnitamine ja töölepingu sõlmimine

  (1) Vallavalitsus kinnitab oma korraldusega direktori ametisse vallavanema ettepanekul komisjoni otsuse alusel.

  (2) Vallavanem sõlmib direktoriga töölepingu.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 14.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Kuusalu Vallavalitsuse 27. aprilli 2006. a määrus nr 13 „Kuusalu valla koolieelse lasteasutuse juhataja, munitsipaalkooli ja huvialakooli direktori avaliku konkursi läbiviimise kord”.

  (2) Määrus jõustub 15. aprillil 2013.

Urmas Kirtsi
vallavanem

Maire Link
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json