Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Tõstamaa Vallavalitsuse palgajuhend

Väljaandja:Tõstamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 09.04.2013, 14

Tõstamaa Vallavalitsuse palgajuhend

Vastu võetud 28.03.2013 nr 43

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 63 lg 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Tõstamaa Vallavalitsuse palgajuhendiga (edaspidi palgajuhend) määratakse kindlaks Tõstamaa valla ametiasutuse teenistujate töö tasustamise korraldus, tingimused ja tasu maksmise põhimõtted, et tagada õiglane ja arusaadav tasusüsteem, mis arvestab ametikoha väärtust sõltumata teenistuskoha liigist ning tagab palkade sisemise õigluse ja võrdluse palgaturuga.

 (2) Tasu maksmise põhimõtted on avalikud ja kättesaadavad kõikidele teenistujatele.

§ 2.  Määruse eesmärk

  Tõstamaa vald soovib palgajuhendis sätestatud põhimõtteid järgides maksta oma teenistujatele konkurentsivõimelist tasu ja soodustada kvalifitseeritud töötajaskonna hoidmist, otsimist ja arendamist ning võimaldada teenistujatele konkurentsivõimelisi teenistustingimusi.

§ 3.  Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) põhipalk – on fikseeritud palga osa, mis on määratud ametikoha teenistusülesannete ning ametikoha teenistusalaste teadmiste, oskuste ja kogemuste põhjal;
 2) palk - teenistuja põhipalk koos muutuvpalga ja lisatasudega;
 3) muutuvpalk – teenistuja palga ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana,lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana erakordsete teenistusalaste saavutuste eest.
 4) lisatasu – põhipalgale lisaks makstav täiendav tasu puuduva ametniku ülesannete täitmise ning ületunnitöö, valveaja, öötöö ja riigipühadel töötamise eest, ülesannete eest, mis ületavad kokkulepitud töömahtu, ei tulene töö sisust või ei ole seotud ametikoha eesmärgiga;
 5) preemia - kauaaegse laitmatu töö või teenistus- või töökohustuste silmapaistvalt hea täitmise eest kohaldatav ergutus;
 6) teenistuja – Tõstamaa valla ametiasutuse teenistujate koosseisus ettenähtud ametikohale nimetatud ametnik või töökohale võetud töötaja;
 7) toetus – tasu, mida makstakse töösoorituse tulemuslikkusest mittesõltuvatel asjaoludel;
 8) tulemuspalk - muutuvpalga üks komponent, mida võib teenistujale maksta silmapaistvate tulemuste eest seatud eesmärkide saavutamisel.

2. peatükk Tasukomponendid 

§ 4.  Tasukomponendid

  Teenistujatele tasu maksmisel kasutatakse järgmisi tasukomponente:
 1) põhipalk;
 2) tulemuspalk;
 3) lisatasu;
 4) preemia;
 5) toetused.

§ 5.  Teenistuja põhipalk

 (1) Põhipalga määramisel arvestatakse teenistuja tööalast kompetentsust, töötulemusi ja töö eripära iseloomustavaid näitajaid nt töö intensiivsust, võrdlust palgaturuga, materiaalset vastutust, asendamise kohustust jms.

 (2) Põhipalga suurus ametniku teenistuskohale kinnitatakse vallavolikogu poolt. Töölepingu alusel töötava teenistuja palga määrab vallavanem käskkirjaga.

 (3) Teenistujale võib katseajal määrata kuni 20% madalama põhipalga. Sama põhimõtet võib rakendada ka määratud ajaks teenistusse võetud ajutiselt äraoleva teenistuja asendajale ja teisele teenistuskohale üleviidud teenistujale, kuid mitte kauem kui kuus kuud.

 (4) Teenistuja põhipalk vaadatakse üle kord aastas kalendriaasta lõpus ja põhipalga muutus vormistatakse uue aasta algusest, välja arvatud põhipalga muutmine pärast katseaja lõppu.

 (5) Puhkuse, sealhulgas õppepuhkuse ajaks säilitatakse teenistujale põhipalk. Päevatasu alusel arvutatakse teenistujale puhkusetasu üksnes juhul, kui sel alusel arvutatav puhkusetasu on teenistuja jaoks soodsam.

§ 6.  Tulemuspalk

 (1) Tulemuspalk on muutuvpalga üks komponent, mida võib teenistujale maksta silmapaistvate tulemuste eest seatud eesmärkide saavutamisel.

 (2) Tulemuspalka võib maksta üks kord aastas, teenistuja töötulemuste perioodilise hindamise tulemusel, tingimusel, et eelmiseks perioodiks püstitatud eesmärgid on saavutatud. Kui teenistuja lahkub töölt enne hindamisperioodi lõppu, otsustatakse tulemuspalga määramine individuaalsete töötulemuste põhjal hiljemalt nädal enne vabastamise kuupäeva.

 (3) Tulemuspalga maksmise ja selle suuruse määramisel arvestatakse iga ametniku individuaalset panust eesmärkide saavutamisel (töö intensiivsus, töö kvaliteet, tähtaegadest kinnipidamine, töö efektiivsus, operatiivne tegutsemine ootamatutes situatsioonides jms. Tulemustasu määraja põhjendab teenistujale tulemustasu suurust.

 (4) Tulemuspalga suuruse määramisel peab arvestama, et kogu muutuvpalga osakaal ei tohi ületada 20% teenistuja aastasest põhipalgast.

§ 7.  Lisatasud

 (1) Teenistujale makstakse järgmiseid lisatasusid:
 1) ametijuhendiväliste ülesannete täitmise eest;
 2) äraoleva teenistuja asendamise eest;
 3) ületunnitöö, valveaja, öötöö või riigipühal töötamise eest.

 (2) Ametijuhendiväliste ülesannete täitmise eest võib lisatasu maksta vaid juhul, kui lisatasu maksmises on kokku lepitud enne lisaülesande täitmist, mille kohta on andnud lisatasu maksmise õigust omav isik käskkirja.

 (3) Lisatasu võib määrata kuni kuueks kuuks.

 (4) Lisatasu määramisel peab arvestama, et kogu muutuvpalga osakaal ei tohi ületada 20% ametniku aastasest põhipalgast.

 (5) Lisatasu ajutiselt äraoleva teenistuja ülesannete täitmise eest võib maksta mitte enam kui 20% puuduva teenistuja ametipalgast. Lisatasu äraoleva töötaja asendamise eest võib maksta teenistujale, kelle ametijuhendijärgne kohustus ei ole asendada puuduvat teenistujat või kui asendamine tingib võrreldes ametijuhendis ettenähtuga töökoormuse olulise suurenemise. Lisatasu suurus ei või olla enam kui 20% puuduva teenistuja ametipalgast asendamise perioodil. Kui asendatava teenistuja ametipalk on kõrgem asendava teenistuja ametipalgast, siis võib asendava teenistuja määrata asendatava teenistuja ülesannetesse ja maksta talle asendatava teenistuja ametipalka.

 (6) Ületunnitöö eest makstakse teenistujale 1,5-kordset palka või võimaldatakse teenistuja taotlusel talle täiendavat vaba aega ületunnitööga võrdses ulatuses. Kui ületunnitöö hüvitatakse rahas, peavad ületunnid kajastuma arvestusperioodi kohta peetavas tööajatabelis ning lisatasu tuleb maksta välja sama arvestusperioodi lõpus.

 (7) Valveaja eest makstakse teenistujale lisatasu 10% teenistuja palgast või võimaldatakse teenistuja taotlusel talle täiendavat vaba aega 25% valveaja kestusest. Kui valveaeg hüvitatakse rahas, peab valveaeg kajastuma arvestusperioodi kohta peetavas tööajatabelis ning lisatasu tuleb maksta välja sama arvestusperioodi lõpus.

 (8) Ööajal töötamise eest makstakse teenistujale 1,25-kordset palka, kui nimetatud kohustus ei sisaldu tema ametijuhendis ja seda ei ole arvestatud tema palga määramisel, või võimaldatakse teenistuja taotlusel talle täiendavat vaba aega pool ööajal töötatud aja kestusest. Kui ööajal töötamine hüvitatakse rahas, peavad töötatud tunnid kajastuma arvestusperioodi kohta peetavas tööajatabelis ning lisatasu tuleb maksta välja sama arvestusperioodi lõpus.

 (9) Riigipühal töötamise eest makstakse teenistujale 2-kordset palka või võimaldatakse teenistuja taotlusel talle täiendavat vaba aega riigipühal töötatud ajaga võrdses ulatuses. Kui riigipühal töötamine hüvitatakse rahas, peavad töötatud tunnid kajastuma arvestusperioodi kohta peetavas tööajatabelis ning lisatasu tuleb maksta välja sama arvestusperioodi lõpus.

 (10) Lisaülesannete täitmise eest tasu maksmiseks võlaõiguslikke lepinguid teenistujatega ei sõlmita.

§ 8.  Preemia

 (1) Teenistujatele võib maksta preemiat kauaaegse laitmatu töö või teenistus- või töökohustuste silmapaistvalt hea täitmise eest.

 (2) Otsus preemia maksmiseks teenistuskohustuste või kodanikukohuse silmapaistvalt hea täitmise eest või erakordse saavutuse või projekti lõpetamise eest peab olema motiveeritud.

 (3) Katseajal ja distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal preemiat ei maksta.

 (4) Samade ülesannete täitmisega seoses teenistujale lisatasu ja preemiat samaaegselt ei maksta.

§ 9.  Toetused

 (1) Teenistujatele võib maksta järgmisi toetusi:
 1) toetus perekonnas juhtunud traagilise sündmuse korral;
 2) toetus isikliku tähtpäeva või sündmuse puhul.

 (2) Perekonnas juhtunud traagilise sündmuse korral makstava toetuse maksmise juhud ja suuruse määrab kindlaks vallavanem.

 (3) Isikliku tähtpäeva või sündmuse puhul makstava toetuse maksmise juhud ja suuruse määrab kindlaks vallavanem.

 (4) Toetusi rakendatakse kõikidele teenistujatele võrdselt.

§ 10.  Soodustused

 (1) Tõstamaa valla ametiasutuses võib rakendada soodustusi, et toetada teenistujate tööga otseselt seotud vajaduste rahuldamist, näiteks koolitus- või transpordikulude hüvitamist ja tervise ning töövõime säilimist.

 (2) Soodustuste andmise põhimõtted on avalikud ja soodustusi rakendatakse kõikidele teenistujatele võrdselt.

3. peatükk Palga maksmise põhimõtted 

§ 11.  Palga maksmise aeg ja viis

 (1) Teenistujatele makstakse palka üks kord kuus, hiljemalt järgneva kuu 10. ndaks kuupäevaks. Kui puhkusele minekul ei ühti puhkusetasu väljamaksmise päev töötasu väljamaksmise päevaga, makstakse puhkusele minekule eelnev töötasu välja tavalises korras.

 (2) Palk kantakse ametiasutuse kulul töötaja poolt vastavas avalduses näidatud pangakontole.

4. peatükk Palgajuhendi rakendamine 

§ 12.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist.

Eduard Vilbre
volikogu esimees