HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Ülenurme valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Ülenurme Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.11.2016
Avaldamismärge:RT IV, 09.04.2013, 21

Ülenurme valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 02.04.2013 nr 6

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lg 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib Ülenurme valla koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteaed) laste vastuvõtmist ja väljaarvamist.

§ 2.  Lasteaeda vastuvõtmise alused

 (1) Lapsele lasteaiakoha taotlemiseks tekib lapse vanemal, eestkostjal või hooldajal (edaspidi vanem) õigus kui lapse elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Ülenurme vald.

 (2) Vanematele on lapse jaoks lasteaia valik vaba, kui soovitud lasteaias on sobivas vanuserühmas vabu kohti.

 (3) Lapse järjekorra aluseks on taotluse Ülenurme Vallavalitsuses (edaspidi vallavalitsus) registreerimise kuupäev.

§ 3.  Arvestuse pidamine

 (1) Arvestust laste lasteaiakoha taotlemise ning vastuvõtmise kohta peetakse vallavalitsuses. Arvestust lasteasutusest väljaarvamise kohta peetakse lasteaias.

 (2) Vallavalitsuse lastekaitsespetsialist koordineerib lasteasutustesse vastuvõttu ning vajadusel nõustab vanemaid.

§ 4.  Teeninduspiirkond

  Ülenurme valla lasteaedade teeninduspiirkonnaks on Ülenurme Vallavolikogu 17. mai 2005. a otsusega nr 40 ja 12. veebruari 2013. a määrusega nr 2 kinnitatud Ülenurme valla haldusterritoorium.

2. peatükk Lapse lasteaeda vastuvõtu taotlemine, vastuvõtmine ja koha kasutamine 

§ 5.  Taotluse esitamine

 (1) Lapse lasteaeda vastuvõtu taotlemiseks täidab vanem lapse sünni tõendi alusel taotluse. Taotluse vorm on kättesaadav Ülenurme valla veebilehel www.ylenurme.ee ja lasteaedade veebilehtedel.

 (2) Taotluse saab vanem esitada e-postiga digitaalselt allkirjastatuna, posti teel või vallavalitsuses.

 (3) Vanem saab teha muudatusi taotluse andmetes kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

§ 6.  Taotluste registreerimine

 (1) Vanema poolt esitatud taotluste originaalid registreeritakse vallavalitsuses vastavalt kehtestatud asjaajamiskorrale taotluste laekumise järjekorras.

 (2) Arvestust kohataotlejate osas peetakse vanuserühmade kaupa (käimasoleva aasta 01. oktoober – järgmise aasta 30. september).

 (3) Lasteaia järjekord on avalik ja sellega on võimalik tutvuda valla veebileheküljel.

 (4) Kui vanem ei soovi koheselt oma lapsele kohta lasteaias, jääb laps lasteaia järjekorda ning võimalusel eraldatakse lasteaiakoht järgmisel õppeaastal.

 (5) Kui vanema poolt soovitud lasteaia vastavas vanuserühmas puuduvad vabad kohad, võib laps jääda lasteaia koha taotlejana järjekorda. Vabade kohtade olemasolul vastavates vanuserühmades täidetakse need vastavalt taotluste registreerimise järjekorrale.

 (6) Vastuvõtu taotlus jäetakse rahuldamata kui on täitmata käesoleva korra paragrahv 2 lõikes 1 sätestatud tingimus.

§ 7.  Osaaja koht

 (1) Juhul kui ajutiselt on vajadus lasteaia koha järele suurem kui olemasolevate lasteaedade üldkohtade arv, võib lasteaed luua tingimuste olemasolul soovijatele võimaluse saada lasteaias osaajaline koht.

 (2) Osaajaline koht on koht, mille laps võib saada kuni pooleks ajaks lasteaia lahtioleku ajast õppetegevusest osavõtuks ilma uneajata, kuid sisaldades vähemalt ühte toidukorda

 (3) Osaajaliste laste arv ühes rühmas on kuni 4 last. Osaajalise koha eest tasub vanem toidukulu vastavalt toidukordade arvule ning osalustasu täies mahus.

§ 8.  Lasteaia järjekorrast väljaarvamine

 (1) Laps, kelle vanem loobub pakutud lasteaiakohast, arvatakse vanema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse alusel järjekorrast välja.

 (2) Vanem, kes on loobunud kohast või kelle laps on välja arvatud järjekorrast, kuid soovib uuesti lapsele lasteaiakohta, peab esitama uue taotluse, st vana järjekorra taotlust ei ennistata. Uuesti esitatud taotlus läheb järjekorra lõppu.

 (3) Laps, kes on saanud koha ühes Ülenurme valla haldusterritooriumil ja valla eelarvest
rahastatavas lasteaias, kustutatakse kohataotlejate järjekorrast.

§ 9.  Lasteaeda vastuvõtmine

 (1) Lasteaeda võetakse vastu pooleteise- kuni seitsmeaastasi järjekorras olevaid lapsi kui lapse elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Ülenurme vald.

 (2) Erandjuhtudel, sotsiaal- või lastekaitsetöötaja ettepanekul, valla sotsiaalkomisjoni otsuse alusel võetakse lasteaeda väljaspool järjekorda laps, kes vajab lasteaiakohta tema arengu huvidest lähtuvalt.

 (3) Vabade kohtade olemasolu korral võetakse lapsi lasteaeda kogu õppeaasta kestel vastavalt antud vanuserühma kuuluvate laste järjekorrale. Kohtade vabanemisest teavitab lasteaia direktor vallavalitsust.

 (4) Vanem, kes soovib jätta lasteaias käiva lapse ajutiselt koduseks (ema lapsehoolduspuhkus, vanemate ajutine äraolek teises paikkonnas jms) teeb selle kohta kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse, näidates ära perioodi, millal laps ei viibi lasteaias. Lapsele säilitatakse koht lasteaias kuni üheks kalendriaastaks. Enne avaldusele märgitud perioodi lõppu võetakse laps lasteaeda vaid vabade kohtade olemasolul.

 (5) Juhul kui vanem ei ole last avalduses märgitud perioodi lõppedes toonud lasteaeda ja ei ole ka teinud uut kirjalikku avaldust lapse ajutiselt koju jätmise kohta, arvatakse laps lasteaiast välja direktori käskkirjaga hoolekogu nõusolekul.

 (6) Pikemaajaliselt (üks kalendriaasta) puuduvate laste asemele võib direktor lapse lasteaeda võtta ka tähtajaliselt kuni puuduva lapse lasteaeda tagasipöördumiseni. Tähtajaliselt lasteaiakohta kasutav vanem kirjutab taotluse, milles lisaks nõutavatele andmetele märgib, et on teadlik lasteaiakoha ajutisest iseloomust ja et ta kohustub tähtaja saabumisel lasteaiakoha vabastama. Tähtajalise lasteaiakoha pakkumisel arvestab direktor kohataotlejate vastava vanusegrupi järjekorda. Tähtajalise lasteaiakoha vabastamisel säilitab laps endise positsiooni oma vanusegrupi järjekorras.

§ 10.  Rühmade komplekteerimine

 (1) Lasteaia rühmade komplekteerimine algab hiljemalt 15. maist koostöös vallavalitsuse ja lasteaedade direktoritega. Vallavalitsus kontrollib jooksva aasta 30. aprilli seisuga lasteaia järjekorras oleva lapse elukoha registreeringut rahvastikuregistris ning seejärel koostatakse esialgsed rühmade nimekirjad.

 (2) Rühmade komplekteerimisel arvestatakse laste vanust jooksva aasta 1. oktoobri seisuga ja taotluste esitamise ajalist järjekorda. Võimalusel arvestatakse taotluses märgitud lasteaia eelistusega ning püütakse võimaldada ühe pere laste käimist ühes lasteaias.

 (3) Hiljemalt 15. juuniks teatab direktor kirjalikult või e-posti teel vanemale lapse lasteaia nimekirja kandmisest ja teatab koha kasutamise lepingu sõlmimise tähtaja. Lepingu vormi kinnitab vallavalitsus.

 (4) Lasteaia direktor kinnitab oma käskkirjaga rühmade nimekirjad uueks õppeaastaks vanematega sõlmitud koha kasutamise lepingute alusel 31. augustiks. Kinnitatud nimekirjad esitab direktor vallavalitsusele 10. septembriks. Muudatused rühmade nimekirjades kinnitab direktor käskkirjaga 3 tööpäeva jooksul. Direktori käskkirjaga kinnitatud nimekirjad on rühma päevikute vormistamise aluseks.

 (5) Juhul kui vanem ei ole last lepingus märgitud tähtaja saabudes lasteaeda toonud, võtab direktor vanemaga ühendust, et selgitada välja lapse lasteaiakoha vajadus. Kui vanem loobub lasteaiakohast saab selle järjekorras olev järgmine vastava vanuserühma laps.

3. peatükk Lapse lasteaiast väljaarvamine 

§ 11.  Lasteaiast lahkumine

 (1) Lapse lasteaiast lahkumise aluseks on vanema kirjalik avaldus.

 (2) Avaldus esitatakse direktorile vähemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteaiast lahkumise kuupäev.

 (3) Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma osalustasu ning toidukulu kuni lapse lasteaiast väljaarvamise kuupäevani.

§ 12.  Lapse lasteaiast väljaarvamine

 (1) Laps arvatakse lasteaiast välja direktori käskkirja alusel:
 1) lapsevanema kirjaliku avalduse alusel;
 2) laps on arvatud kooliõpilaste nimekirja;

 (2) Koolikohustuslik laps, kelle vanem ei ole direktorile esitanud hiljemalt 31.augustiks avaldust lapse lasteaiast väljaarvamise kohta või nõustamiskomisjoni otsust koolikohustuse täitmise edasilükkamise kohta, arvatakse lasteaiast välja.

 (3) Direktor teeb käskkirja lapse lasteaiast väljaarvamise kohta vanemale teatavaks.

4. peatükk Lõppsätted 

§ 13.  Järelevalve

  Järelevalvet käesoleva korra üle teostavad vallavalitsuse poolt määratud ametnikud.

§ 14.  Rakendussätted

 (1) Lasteaiakoha taotlejate järjekorras olevad lapsed, kelle elukoht käesoleva määruse jõustumisel ei ole rahvastikuregistri andmetel Ülenurme vald, säilitavad oma koha järjekorras tingimusel, et hiljemalt lasteaiakoha saamisel peab lapse elukohana olema rahvastikuregistrisse kantud Ülenurme vald.

 (2) Ülenurme Vallavalitsuse 18. mai 2011. a määrus nr 3 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord” tunnistatakse kehtestuks.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas ilmumist.

Aivar Aleksejev
vallavanem

Reet Sakk
vallasekretär