HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord Nõo vallas

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Nõo Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.03.2015
Avaldamismärge:RT IV, 09.04.2013, 52

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord Nõo vallas

Vastu võetud 01.04.2013 nr 4

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja Koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib Nõo vallale kuuluvatesse koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteaed) laste vastuvõtu taotlemist, vastuvõtmist ja lasteaiast väljaarvamist.

  (2) Arvestust laste lasteaia koha taotlemise ja järjekorra arvestuse kohta peetakse lasteaias.

  (3) Lapse lasteaeda võtmisel tutvustab direktor vanemale lasteaia vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda, vanema poolt toidu- ja õppevahendite kulu tasumise korda ning lasteaia kodukorda.

  (4) Lapsevanem, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanem) toob lapse lasteaeda ja viib koju arvestades lasteaia päevakava. Kui lapse toob ja viib keegi teine, esitab vanem lasteaiale sellekohase avalduse.

§ 2.   Lasteaeda vastuvõtu taotlemine

  (1) Laps võetakse lasteaiakoha saamise järjekorda vormikohase avalduse (Lisa 1) alusel, mis esitatakse ühe, vanema poolt väljavalitud lasteaia direktorile. Avaldusele lisatakse koopia lapse sünnitunnistusest.

  (2) Lasteaia järjekorda muudetakse 31. märtsi seisuga ning vastavalt vajadusele jooksvalt seoses kohtade eraldamise ja rühmade komplekteerimisega.

  (3) Järjekorra avaldus jäetakse rahuldamata, kui vähemalt ühe vanema ja lapse elukoht ei ole rahvastikuregistri andmetel Nõo vald.

§ 3.   Lasteaia järjekorrast väljaarvamine

  (1) Juhul kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht jooksva aasta 31. märtsi seisuga ei ole rahvastikuregistri andmetel Nõo vald, arvatakse laps lasteaia järjekorrast välja.

  (2) Laps, kelle vanem loobub pakutud lasteaiakohast, arvatakse vanema avalduse alusel järjekorrast välja.

  (3) Vanem, kes on loobunud kohast või kelle laps on välja arvatud järjekorrast, kuid soovib uuesti lapsele lasteaiakohta, peab esitama uue avalduse, s.t. varasemat avaldust ei ennistata. Uuesti esitatud avalduse alusel paigutub laps järjekorra lõppu.

§ 4.   Lasteaeda vastuvõtmine

  (1) Lasteaeda võetakse laps tingimusel, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht rahvastikuregistri andmetel on Nõo vald.

  (2) Lasteaiakoha eraldamisel on aluseks lasteaiakoha taotlemise avalduste järjekord.

  (3) Lasteaia rühmade komplekteerimine algab 1. aprillil, millal lasteaed kontrollib koostöös Vallavalitsusega jooksva aasta 31. märtsi seisuga lasteaia järjekorras oleva lapse ja vähemalt ühe vanema registreeringut rahvastikuregistris Nõo valla aadressil ning seejärel koostatakse esialgsed rühmade nimekirjad.

  (4) Lasteaiakoha saamisest teavitab lasteaia direktor vanemaid hiljemalt 15. aprillil kirjalikult (kirja või e-posti teel).

  (5) Lasteaia teate alusel on vanem omakorda kohustatud kirjalikult teavitama lasteaeda lasteaiakoha vastuvõtmisest hiljemalt 15. mail.

  (6) Rühmade esialgsed nimekirjad kinnitatakse hiljemalt 31. mail direktori käskkirjaga.

  (7) Rühmade lõplikud nimekirjad kinnitatakse direktori käskkirjaga hiljemalt 10. septembril.

  (8) Lasteaia direktor sõlmib vanemaga hiljemalt 15. septembril lasteaia koha kasutamise lepingu (edaspidi Leping).

  (9) Vanem, kes taotleb lapsele koolipikendust, peab kirjalikult teavitama Lasteaia direktorit hiljemalt sama aasta 1. aprillil.

  (10) Laps, kelle vanem lükkab lapse lasteaeda tuleku edasi või ei teavita lasteaia direktorit lasteaiakoha vastuvõtmisest, jäetakse järjekorda ning eraldatakse lasteaiakoht järgmisel õppeaastal.

  (11) Erandkorras võetakse lapsi lasteaeda vallavalitsuse korralduse alusel.

§ 5.   Lasteaiast väljaarvamine

  (1) Laps arvatakse lasteaiast välja:
  1) vanema avalduse alusel;
  2) lapse kooliminekul, kusjuures lasteaia ja vanema vaheline leping lasteaia kasutamise kohta lõppeb sama aasta 31. mail.

  (2) Lasteaia direktori ühepoolse otsuse alusel arvatakse laps lasteaiast välja, kui:
  1) vanem rikub korduvalt lasteaia kodukorda või lepingut, mille ta on sõlminud lasteaia direktoriga;
  2) vanem ei ole tasunud kaks (2) kuud järjest lasteaiatasu (lasteaia direktor on eelnevalt vanemat kirjalikult teavitanud võlast;
  3) laps on lasteaiast puudunud kaks (2) kuud järjest ja lasteaeda ei ole puudumise põhjusest informeeritud;
  4) vanem või laps on välja registreeritud Nõo valla elanikeregistrist.

  (3) Lapse lasteaiast väljaarvamisel lasteaia juhi ühepoolse otsuse alusel kustutatakse laps lasteaia nimekirjast järgneva kuu esimesel kuupäeval, millest lasteaia direktor teavitab vanemat kirjalikult vähemalt viisteist (15) kalendripäeva ette.

Rain Sangernebo
Vallavanem

Aira Laul
Vallasekretär

Lisa Avalduse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json