Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Palamuse Vallavara põhimäärus

Väljaandja:Palamuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 09.04.2014, 7

Palamuse Vallavara põhimäärus

Vastu võetud 27.03.2014 nr 6

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 34 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Palamuse Vallavara (edaspidi asutus) on Palamuse Vallavalitsuse hallatav asutus ja allub Palamuse Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus). Palamuse Vallavara asukoht on Kooli 4, Palamuse alevik, 49226 Jõgeva maakond, Eesti Vabariik.

 (2) Asutus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Palamuse Vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

 (3) Asutusel on Palamuse valla vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat, sümboolika ja arvelduskonto pangas.

 (4) Asutuse kujundab ümber, lõpetab tema tegevuse ja kinnitab põhimääruse ning teeb selles muudatusi Palamuse Vallavolikogu vallavalitsuse ettepanekul.

 (5) Asutuse struktuuri ja koosseisu kinnitab Palamuse Vallavara juhataja käskkirjaga, kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

 (6) Asutuse finantseerimine toimub Palamuse valla eelarvest.

§ 2.  Asutuse ülesanded

 (1) Asutus lähtub oma tegevuses Palamuse valla huvidest ja arengukavast.

 (2) Asutuse ülesanded on:
 1) Palamuse valla omandis oleva vara (edaspidi vallavara) haldamine, v.a munitsipaalkoolid ja -lasteaed;
 2) vallavara rentimise korraldamine;
 3) vallavara (ehitiste) hooldamine;
 4) valla heakorratööde korraldamine ja järelevalve;
 5) valla teede, tänavate korrashoiu ja remondi korraldamine ning järelevalve;
 6) valla tänavavalgustuse hooldamine ja remondi korraldamine;
 7) valla liikluskorralduse ajutise muutmise korraldamine;
 8) valla korraldatud jäätmeveo järelvalve;
 9) vallas taaskasutus ja pandipakendi kogumise korraldamine;
 10) vallas ohtlike jäätmete ja vana olmeelektroonika kogumise korraldamine;
 11) valla jäätmetejaama haldamine;
 12) valla- ja õpilastransporditranspordi korraldamine;
 13) kalmistute haldamine;
 14) valla objektide elektriga varustamise ja arvestuse korraldamine;
 15) valla objektide vee, soojuse ja gaasiga varustamise ja arvestuse korraldamine;
 16) Palamuse valla omandis olevate elamute ja korterite haldamine;
 17) osalemine rahatoatluste koostamisel;
 18) hulkuvate loomade püüdmise, pidamise, hukkamise ja korjuste hävitamise korraldamine loomakaitseseaduse § 5 tähenduses.

 (3) Asutus täidab teisi talle Palamuse valla õigusaktidega pandud ülesandeid.

§ 3.  Finants- ja majandustegevus

 (1) Asutuse tulude allikaks on laekumised kohalikust eelarvest ja teistest seaduslikest allikatest.

 (2) Asutus kasutab rahalisi vahendeid vastavalt oma eelarvele.

 (3) Asutuse raamatupidamist peetakse Palamuse Vallavalitsuse raamatupidamises.

§ 4.  Asutuse õigused

  Asutusel on õigus :
 1) pidada läbirääkimisi ning sõlmida valla nimel lepinguid vallavalitsuse volituse alusel ja kokkuleppeid juriidiliste ja füüsiliste isikutega vastavalt oma eelarvele ja tegevusvaldkondadele;
 2) teha ettepanekuid oma tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide ettevalmistamiseks, muutmiseks ja täiendamiseks;
 3) osutada oma põhitegevusaladel tasulisi teenuseid, mille hinnad või tariifid kehtestab Palamuse Vallavalitsus;
 4) teostada järelvalvet vallavara valdajate üle oma pädevuse piires;
 5) kasutada Palamuse Vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega antud muid õigusi;
 6) omandada oma ülesannete täitmiseks vajalikke materjale, põhi- ja käibevahendeid kõigilt füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt.

§ 5.  Asutuse kohustused

 (1) Asutus on kohustatud täitma temale pandud ülesandeid korrektselt ja tähtaegselt, teatama Palamuse Vallavalitsusele kõikidest takistustest, mis ei võimalda täita oma ülesandeid või kinni pidama sõlmitud kokkulepetest, esitama õigeaegselt Palamuse Vallavalitsusele tema poolt nõutud informatsiooni ning aruandeid.

 (2) Asutus valdab ja kasutab talle üle antud vallavara sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks ning vastutab tema kasutuses oleva vallavara säilimise ja korrashoiu eest.

§ 6.  Asutuse juhtimine

 (1) Asutuse juhataja kinnitab ametisse Palamuse Vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Töölepingu sõlmib juhatajaga vallavanem.

 (2) Asutuse juhataja juhib asutuse tegevust ja vastutab käesoleva põhimäärusega pandud ülesannete ja kohustuste täitmise eest.

 (3) Asutuse juhataja:
 1) annab oma pädevuse piires käskkirju ja suusõnalisi korraldusi;
 2) jagab tööülesandeid töötajate vahel ning kontrollib tööülesannete täitmist;
 3) esindab asutust suhetes teiste isikute ja asutustega;
 4) valdab ja kasutab vallavara ja vahendeid oma ametijuhendis sätestatu piires;
 5) teeb ettepaneku asutuse struktuuri, töötasustamise süsteemi ja töötasude kinnitamiseks;
 6) on tööandja esindajaks töölepingute sõlmimisel, muutmisel ja lõpetamisel;
 7) kinnitab tegevusplaani kooskõlastatault vallavalitsusega;
 8) korraldab asutuse eelarve projekti koostamise ja esitab selle vallavalitsusele;
 9) täidab muid ülesandeid, mida on talle pandud Palamuse Vallavolikogu või vallavalitsuse õigusaktidega.

§ 7.  Asutuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Asutuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab Palamuse Vallavolikogu vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja selle korraldab vallavalitsus.

§ 8.  Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Toomas Tuula
Volikogu esimees