Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.04.2014, 23

Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord

Vastu võetud 27.03.2014 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja korruptsioonivastase seaduse § 13 lg 1 p de 2, 11, 13, 14 ning § 15 lg 2 alusel:

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus sätestab korruptsiooni ennetamise korralduse Harku vallas, sealhulgas määrab kindlaks huvide deklaratsiooni (edaspidi deklaratsioon) esitama kohustatud isikud (deklarandid) ning huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjoni koosseisu.

§ 2.   Huvide deklareerimise kohustus

  (1) Deklaratsiooni on kohustatud esitama:
  1) vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmed;
  2) valla ametiasutuse juht;
  3) Harku valla valitseva mõju all oleva äriühingu ja valla asutatud sihtasutuse juhtorgani liige.

  (2) Isikut teavitatakse viivitamata deklaratsiooni esitamise kohustusest vastava kohustuse tekkimisel. Teavitamise tagavad käesoleva määruse § 3 lõikes 2 nimetatud isikud.

  (3) Deklaratsioon esitatakse nelja kuu jooksul ametisse asumisest või deklaratsiooni esitamise kohustuse tekkimisest arvates ning edaspidi iga aasta 31. maiks huvide deklaratsioonide registrile. Kalendriaasta jooksul ei pea deklarant esitama rohkem kui ühe deklaratsiooni ka juhul, kui ta asub uuele ametikohale.

  (4) Deklaratsiooni esitamise kohustus lõpeb, kui deklarant on esitanud deklaratsiooni ametikohalt lahkumise aastale järgneval kalendriaastal.

§ 3.   Registrile alusandmete esitamine

  (1) Huvide deklaratsioonide registrile alusandmed Harku Vallavolikogu liikmete kohta edastab Harku Vallavolikogu Kantselei juhataja ning ülejäänud deklarantide kohta Harku vallasekretär.

  (2) Andmed esitatakse ühe kuu jooksul deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse algusest arvates ning registrit teavitatakse viivitamata deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse kehtetuks tunnistamisest ja deklarandi ametikohalt lahkumisest.

§ 4.   Deklaratsiooni kontrollimine

  (1) Deklaratsioone kontrollitakse vajadust mööda ning süüteokahtluse korral.

  (2) Huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjoni (edaspidi komisjon) kuuluvad:
  1) revisjonikomisjoni esimees (komisjoni esimees);
  2) vallasekretär;
  3) volikogu kantselei juhataja.

  (3) Deklaratsiooni kontrolliva komisjoniliikme õigused ja kohustused on sätestatud korruptsioonivastase seaduse § 15 lõigetes ja 16. Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees.

§ 5.   Valla ametiasutuse juhi ülesanded

  Valla ametiasutuse juht tagab oma asutuses:
  1) ametiisikute korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse, sh teadlikkuse ametiisiku ja deklarandi staatusest ning sellega kaasnevatest kohustustest;
  2) tõhusa kontrolli tegevus- ja toimingupiirangutest ning muudest kohustustest kinnipidamise üle;
  3) et ametiisik ei oleks kohustatud tegema otsust või toimingut iseenda või temaga seotud isiku suhtes.
  4) arvestuse pidamise ametiasutuse ametnike tegelemise üle avaliku teenistuse seaduse (edaspidi ATS) § 60 lõikes 1 nimetatud kõrvaltegevustega, samuti kontrolli ATS § 60 lõike 2 alusel kehtestatud keelu ning ATS § 60 lõigetes 4 ja 5 sätestatud keeldude järgimise üle.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Harku Vallavolikogu 31.märts 2011 määrus nr 8 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Hirtentreu
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json