Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Aiandusühistutele rahalise toetuse väljamaksmise kord

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.04.2020, 8

Aiandusühistutele rahalise toetuse väljamaksmise kord

Vastu võetud 26.03.2015 nr 9
RT IV, 09.04.2015, 1
jõustumine 01.05.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.06.2015RT IV, 30.06.2015, 203.07.2015
15.12.2016RT IV, 28.12.2016, 101.01.2017
30.01.2020RT IV, 07.02.2020, 8610.02.2020
15.04.2020RT IV, 24.04.2020, 127.04.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala ja mõisted

  (1) Aiandusühistutele rahalise toetuse väljamaksmise kord (edaspidi Kord) reguleerib aiandusühistute sihtotstarbelist toetamist teede, maaparanduskraavide, elektriliinide, puuraukude ja veevärgisüsteemide vastavusse viimiseks kehtivate õigusaktide nõuetega, tuletõrje veevõtukohtade, puuraukude ja veevärgisüsteemide ehitamist aiandusühistute territooriumile joogiveega varustamiseks, sh detailplaneeringute koostamine ja projekteerimine.

  (2) Korraga sätestatakse toetamise eesmärk, toetatavad tegevused, nõuded taotlejale, toetuse määr, taotluse esitamise ja läbivaatamise tähtaeg, taotluse vastavaks või mittevastavaks tunnistamise kord ning toetuse väljamaksete tingimused ja kord.

  (3) Toetust antakse linna eelarvega ettenähtud vahendite piires.

  (4) Mõisted:
  1) aiandusühistu on Korra mõistes kaasomandis oleva vara käsutamiseks moodustatud mittetulundusühing, mis on registreeritud Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris (e-äriregistri teabesüsteemis);
  2) aiandusühistuterritoorium on Korra mõistes aiandusühistu teenindamiseks eraldatud või aiandusühistu omandis olev maa-ala;
  3) tee on Korra mõistes aiandusühistu territooriumil olev tee;
  4) maaparanduskraavid on Korra mõistes aiandusühistu territooriumil asuvad maaparanduskraavid;
  5) elektriliinid on Korra mõistes elektriliinid, mis kannavad üle elektrit aiandusühistu alajaamast ühenduspunkti tarbija elektriliinil;
  6) puurkaev on Korra mõistes aiandusühistu territooriumil asuv puurkaev;
  7) veevärgisüsteem on Korra mõistes aiandusühistu territooriumil asuv veevärgisüsteem kuni ühenduskohani tarbija veevärgisüsteemiga;
  8) toetatav tegevus on Korra mõistes aiandusühistu tegevus teede, maaparanduskraavide, elektriliinide, puuraukude ja veevärgisüsteemide vastavusse viimiseks kehtivate õigusaktide nõuetega, tuletõrje veevõtukohtade, puuraukude ja veevärgisüsteemide ehitamine aiandusühistute territooriumile aiandusühistute joogiveega varustamiseks, sh detailplaneeringute koostamine ja projekteerimine;
  9) toetuse saaja on aiandusühistu, kelle taotlus toetuse saamiseks on rahuldatud.

§ 2.   Toetatava tegevuse eesmärk

  (1) Aiapidajate elukeskkonna atraktiivsuse ning töö- ja puhkekvaliteedi taseme tõstmine aiandusühistute territooriumil;

  (2) Teede, maaparanduskraavide, elektriliinide, puuraukude ja veevärgisüsteemide vastavusse viimine kehtivate õigusaktide nõuetega;

  (3) Aiandusühistute territooriumile aiandusühistute joogiveega varustamiseks puuraukude ja veevärgisüsteemide ehitamine, sh detailplaneeringute koostamine ja projekteerimine.

  (4) Aiandusühistute territooriumile tuletõrje veevõtukohtade ehitamine, sh projekteerimine.

2. peatükk TAOTLEJATELE ESITATAVAD TINGIMUSED, TOETATAVAD TEGEVUSED JA TOETUSTE MÄÄRAD 

§ 3.   Taotlejale esitatavad tingimused

  (1) Toetust võib taotleda Narva linna haldusterritooriumil asuv aiandusühistu, samuti aiandusühistu Energeetik - 2 ja aiandusühistu Zarja, kellel puudub maksuvõlgnevus.
[RT IV, 24.04.2020, 1 - jõust. 27.04.2020]

  (2) Toetuse taotleja peab olema registreeritud Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris vähemalt üks aasta enne taotluse esitamist.

  (3) Toetuse taotleja peab kooskõlastama Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametiga läbisõidu skeemi oma territooriumi kaudu tagamaks operatiivsõidukite (politsei, kiirabi, pääste) takistamata liikumist.
[RT IV, 28.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

§ 4.   Tingimused toetatavatele tegevustele

  (1) Toetatavad tegevused peavad vastama tehnilistele, looduslikele ja sotsiaalmajanduslikele vajadustele ning võimaldama igakülgset arengut.

  (2) Maaparanduskraavide korrastamisel toetust eraldatakse tingimusel, et maaparanduskraavidel ning parema ja vasaku kalda 3-meetrilisel tsoonil puuduvad ebaseaduslikud ehitised.

§ 5.   Toetuse määr

  (1) Maksimaalne summaarne toetuse suurus ühele taotlejale on 30 000 eurot koos käibemaksuga:
  1) asfaltkattega teede ehitamisel või renoveerimisel on toetus kuni 50% tööde maksumusest.
  2) asfaltkatteta teede ehitamisel või renoveerimisel on toetus kuni 30% tööde maksumusest.
  3) teede renoveerimisel ainult lõikudena ja aukude lappimisena on toetus kuni 20% tööde maksumusest.
  4) maaparanduskraavide korrastamisel (puhastamine, puude ja põõsaste raie ning kraavide süvendamine) on toetus kuni 20% tööde maksumusest.
  5) elektriliinide renoveerimisel on toetus 50% tööde maksumusest.
  6) puurkaevude ja veetorustike renoveerimisel on toetus kuni 50% tööde maksumusest, k.a. projekteerimine ja detailplaneeringute koostamine.
  7) puurkaevude, veetorustike ja tuletõrje veevõtukohtade ehitamisel on toetus kuni 50% tööde maksumusest, k.a. projekteerimine ja detailplaneeringute koostamine.
[RT IV, 07.02.2020, 86 - jõust. 10.02.2020]

  (11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud maksimaalset toetuse suurust ei rakendata puurkaevude, veetorustike ja tuletõrje veevõtukohtade ehitamisel.
[RT IV, 07.02.2020, 86 - jõust. 10.02.2020]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud maksimaalne toetuse suurus ühele taotlejale arvutatakse alates 15.05.2008. a Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti andmete järgi.
[RT IV, 28.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

3. peatükk TAOTLUSE ESITAMISETINGIMUSED JA TAOTLUSTE MENETLEMINE 

§ 6.   Taotluse esitamise tingimused

  Taotluses esitatakse allkirjastatud dokumendid ühes eksemplaris:
  1) vastavalt Korra lisale 1 vormistatud ja aiandusühistu juhatuse liikme(te) poolt allkirjastatud taotlus;
  2) tegevuste teostamise otsust kajastav aiandusühistu üldkoosoleku protokoll (koopia);
  3) taotluse esitaja isikut tõendav dokument ja esindusõigust tõendav dokument (koopia), registri väljavõte taotluse esitamise päeva seisuga;
  4) vastavalt Korra lisale 2 vormistatud vähemalt kolme pakkumiskutset (koopia), välja arvatud puurkaevude ehitamistööd;
[RT IV, 07.02.2020, 86 - jõust. 10.02.2020]
  5) hinnapakkumise hinnavõrdlustabel (lisa 3) vormistatud vähemalt kolme hinnapakkumist iga töö või tööde kogumi kohta, välja arvatud puurkaevude ehitamistööd;
[RT IV, 07.02.2020, 86 - jõust. 10.02.2020]
  6) taotleja poolt allkirjastatud kaaskiri, milles on taotleja nimi, aiandusühistu registrikood ning üleantavate taotluse dokumentide loetelu;
  7) tööde teostamiseks vajalikud tehnilised dokumendid vastavalt kehtivale seadusandlusele, sh konkreetsete tööde teostamiseks vajalikud projektid;
  8) planeeritavate tööde eelarve, ajakava ja andmed tööde planeeritava teostaja kohta.

§ 7.   Taotluse vastuvõtmine

  (1) Narva linnapea (edaspidi linnapea) poolt volitatud/määratud isik või asutus (edaspidi Asutus) teatab toetuse taotluste esitamise tähtaja ning infotelefoni taotluste ettevalmistamise küsimuste nõustamiseks linna koduleheküljel, ajalehes või muudes ametlikes väljaannetes.

  (2) Taotluse vastuvõtmisel kontrollib Asutuse volitatud isik nõutavate dokumentide olemasolu ning tagastab taotlejale registreerimismärkega vastavalt Korra § 6 punkti 6 nimetatud kaaskirja koopia.

  (3) Asutus võib taotluse menetlemise käigus nõuda taotlejalt selgitusi ja lisainformatsiooni taotluses esitatud andmete kohta või nõude taotluse täiendamist või muutmist, kui ta leiab, et taotlus ei ole piisavalt selge, näidates ühtlasi, millised asjaolud vajavad täiendavat selgitamist, täiendamist või lisainformatsiooni.

§ 8.   Taotluse vastavaks või mittevastavaks tunnistamine

  (1) Linnapea moodustab oma käskkirjaga viie- kuni seitsmeliikmeline hindamiskomisjoni, mille koosseisu määratakse Linnavalitsuse, Linnavolikogu ja Aiandusühistute esindajad (edasi Komisjon).

  (2) Kui komisjoni liige on aiandusühistu liige, siis ta ei tohi osaleda selle aiandusühistu taotluse menetlemisel.

  (3) Komisjon kontrollib esitatud taotluse andmete õigsust ning vastavust Korra tingimustele ja seadusandlusele.

  (4) Kui taotluse läbivaatamisel avastatakse selles puudusi, teatatakse sellest kolme tööpäeva jooksul taotlejale ja antakse puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg kuni 10 tööpäeva. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse taotlus õigeaegselt esitatuks.

  (5) Taotleja ja taotlus tunnistatakse Komisjoni otsusega vastavaks vaid siis, kui on täidetud kõik Korras sätestatud tingimused.

  (6) Otsuse taotluse vastavaks või mittevastavaks tunnistamise kohta edastab Komisjon Asutusele.

§ 9.   Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine

  (1) Rahuldamisele kuuluvad Komisjoni poolt vastavaks tunnistatud taotlused linnaeelarves selleks ettenähtud vahendite piirides. Järjestus määratakse taotluse registreerimise aja järgi.

  (2) Hindamiskomisjon võib muuta taotletava toetuse summat, näidates ära hindamiskomisjoni ettepanekus muutmise põhjused.

§ 10.   Toetuse vastuvõtmise kinnitamine ning edasine menetlemine

  (1) Asutus teab teatavaks vastavaks tunnistatud taotlejatele (edaspidi toetuse saaja) kirjalikult Komisjoni otsuse.

  (2) Kui toetuse saaja on nõus käesoleva paragrahvi lõikes 3 toodud kohustuste võtmisega, esitab ta allkirjastatud kinnituskirja (Korra lisa 4) Asutusele 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul, arvates Komisjoni otsuse saamisest.

  (3) Kinnituskirjaga kinnitab toetuse saaja, et on nõus:
  1) toetust vastu võtma;
  2) hooldama ja kasutama ehitatud, rekonstrueeritud, rajatud või heakorrastatud objekti tähtajatult, arvates Asutuse poolt toetuse väljamaksmise päevast;
  3) kandma omal kulul kõik ehitatud, rekonstrueeritud, rajatud või heakorrastatud objekti hooldamise, kasutamisega seotud kulud;
  4) Asutuse nõudmisel tagasi maksma saadud toetuse taotlemiseks ebaõigete andmete esitamise, kooskõlastatud läbisõidu skeemi rikkumise või täitmata jätmise (käesoleva Korra § 3 lg 3) ning muude käesolevast korrast tulenevate rikkumiste korral ühe kuu jooksul arvates Korra sätete rikkumise aluseks olevast asjaolude teadasaamisest;
  5) säilitama toetuse taotlemise ja kulutuste tegemisega seotud dokumente vähemalt 7 aastat;
  6) täitma muid toetuse saamiseks esitatud tingimusi.

  (4) Toetuse saaja annab kinnituskirjaga nõusoleku linnavalitsusele ja Asutusele toetuse sihipärase kasutamise üle kontrolli teostamiseks.

§ 11.   Muudatustest teavitamine

  Taotleja teavitab Asutust kohaselt kirjalikult:
  1) oma aadressi ja kontaktandmete muutmisel;
  2) aiandusühistu ühinemisel või jagunemisel;
  3) rekonstrueeritava või ehitatava objektiga seotud muudatuste olemasolul;
  4) muude toetuse saamist ja suurust mõjutavate muudatuste korral.

4. peatükk TOETUSE VÄLJAMAKSMISE TINGIMUSED  

§ 12.   Dokumentide esitamine

  (1) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast tellitud teenuste osutamist või tööde tegemist ja selle eest täielikult tasumist Asutusele kuludeklaratsiooni (Korra lisa 5) koos järgmiste dokumentidega:
  1) teostatud tööde või teenuste arve-saateleht (koopia);
  2) tellitud teenuse või tehtud tööde üleandmise- ja vastuvõtmise akt (koopia) ning seadusandluses ette nähtud tehnilised dokumendid teostatud tööde kohta;
  3) teostatud tööde või osutatud teenuse tasumist kinnitav maksekorraldus;
  4) kui kasutusluba on nõutav, siis kehtiv kasutusluba (koopia). Kui kasutusluba ei ole nõutav, on projekti teostamist tõendavaks dokumendiks objekti ülevaatuse akt, mille allkirjastavad Asutuse volitatud esindaja ja toetuse saaja;
  5)
[Kehtetu - RT IV, 30.06.2015, 2 - jõust. 03.07.2015]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud arve-saatelehe koopial näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumisele.

  (3) Asutus kontrollib käesoleva paragrahvi lõikes 1 esitatud dokumentide õigsust ning võtab nõuetekohased kinnitatud kuludeklaratsioonid edasiseks menetlemiseks.

§ 13.   Toetuse väljamaksmine või sellest keeldumine

  (1) Toetus makstakse välja toetuse saajale, kui tellitud teenus või töö on täies ulatuses täidetud
ja toetuse saaja on nende eest tasunud.

  (2) Asutus kontrollib enne toetuse väljamaksmist toetuse saaja kuludeklaratsiooni ja sellele lisatud dokumente.

  (3) Toetus makstakse ülekandega toetuse saaja arveldusarvele.

  (4) Toetust ei maksta, kui:
  1) toetuse saaja ei ole tasunud osutatud teenuste või tehtud tööde eest või ei ole esitanud nõuetekohaseid kulutuste tegemist tõendavaid dokumente;
  2) toetuse saaja on jätnud kinnituskirja Korra § 10 lõikes 2 ettenähtud tähtpäevaks tagastamata;
  3) toetuse saajale, kes jättis taotluse puudused määratuks ajaks kõrvaldamata.
  4) puudub ehitusseaduse tähenduses nõutav kasutusluba või Korras ettenähtud objekti ülevaatuse akt;

  (5) Asutus teatab toetuse saajale toetuse maksmisest keeldumisest toetuse maksmisest keeldumise aluseks oleva asjaolu teadasaamise päevast arvates 10 tööpäeva jooksul.

§ 14.   Dokumentide hoidmine

  Korra alusel esitatud dokumendid säilitatakse Asutuses vastavalt seadusandluses sätestatud tähtajale.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 15.   Korra rakendamine

  (1) Linnapea moodustab Korra § 8 lõikes 1 nimetatud Komisjoni 15 tööpäeva jooksul arvates Korra jõustumisest.

  (2) Enne käesoleva määruse jõustumist menetlusse võetud taotlused vaadatakse läbi Narva Linnavolikogu 15.05.2008 määruse nr 30 ”Aiandusühistute toetamise kord” alusel.

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (4) Määrus jõustub alates 01.05.2015.a

Lisa 1 Taotlus

Lisa 2 Pakkumiskutse

Lisa 3 Hinnapakkumiste võrdlustabel parima pakkumise valimiseks

Lisa 4 Kinnituskiri

Lisa 5 Kuludeklaratsioon

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json