SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Puuetega lastele riigi rahastatava lapsehoiuteenuse osutamise kord Maardu linnas

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.04.2015, 13

Puuetega lastele riigi rahastatava lapsehoiuteenuse osutamise kord Maardu linnas

Vastu võetud 26.02.2015 nr 31

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, lõike 4 punkt 1, lõike 5, § 22 lõike 1 punkti 5 ja Sotsiaalhoolekande seaduse § 121 lõike 2, § 126 lõigete 1 ja 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab riigi rahastatava lapsehoiuteenuse (edaspidi lapsehoiuteenus) osutamise tingimused ja korra raske ja sügava puudega laste ja nende perekondade toimetuleku soodustamiseks Maardu linnas.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Lapsehoiuteenus on lapsevanema, eestkostja või hooldaja toimetulekut või töötamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab nimetatud isikute asemel lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.

  (2) Riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele on õigus raske või sügava puudega lapse seaduslikul esindajal või sotsiaalhoolekande seaduse § 252 lõikes 1 nimetatud hooldajal kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks, eeldusel, et:
  1) lapse hooldusvajadus on kirjas lapse rehabilitatsiooniplaanis;
  2) lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega (v.a. lapse perekonnas hooldamine);
  3) laps ei viibi samal ajal haridusasutuses;
  4) lapse, kelle jaoks toetust taotletakse, elukoht rahvastikuregistri andmetel on Maardu linn.

  (3) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse eest määratakse ja makstakse toetust lapsevanemale, eestkostjale või sotsiaalhoolekande seaduse § 252 lõikes 1 nimetatud hooldajale, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Maardu linn.

  (4) Raske või sügava puudega lapse lapsehoiuteenuse osutamist rahastatakse riigieelarvest linna eelarvesse eraldatud vahenditest.

  (5) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse hinna ja maksimaalse maksumuse raske või sügava puudega lapse kohta kalendriaastas kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

  (6) Lapsevanem võib teenust kasutada nii ööpäevase kui ka päevase teenusena. Teenust on võimalik kasutada ka tundide arvestuses.

  (7) Kui soovitakse saada teenust üle riiklikult kehtestatud maksimaalse maksumuse, siis tuleb lapse seaduslikul esindajal endal katta kulud, mis ületavad lapsehoiuteenuse riiklikult kehtestatud maksimaalset maksumust.

  (8) Lapsehoiuteenust võib osutada füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik, kohaliku omavalitsuse asutus või valitsusasutuse hallatav asutus, kellel on lapsehoiuteenuse osutaja tegevuskohajärgse maavanema antud kehtiv tegevusluba.

  (9) Riigi poolt rahastatava raske või sügava puudega lapse lapsehoiuteenuse osutamiseks eraldatud vahendite ülejääki on õigus kasutada Maardu Linnavolikogu poolt kehtestatud tingimustel ja korras.

§ 3.   Lapsehoiuteenuse taotlemine

  (1) Toetuse taotleja esitab Maardu Linnavalitsuse Sotsiaalabi osakonnale taotluse.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

  (3) Vajadusel või esmakordsel pöördumisel tuleb lisaks esitada:
  1) lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
  2) lapse rehabilitatsiooniplaani koopia;
  3) Sotsiaalkindlustusameti otsuse koopia lapse puude raskusastme tuvastamise kohta;
  4) eestkostjaks määramise otsuse koopia või sotsiaalhoolekande seaduse § 253 lõikes 4 nimetatud lepingu koopia, kui taotluse esitab lapse eestkostja või sotsiaalhoolekande seaduse § 253 lõike 4 alusel last hooldav isik.

  (4) Maardu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakonna juhataja teeb otsuse lapsehoiuteenuse määramise või määramisest keeldumise kohta 10 tööpäeva jooksul taotluse ja kõigi nõutavate dokumentide esitamisest arvates. Määramisest keeldumise põhjendatud otsus saadetakse taotlejale viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

  (5) Lapse seaduslik esindaja või perekonnas hooldaja esitab teenusele suunamiseks taotluse vähemalt kolm nädalat enne abivajaduse tekkimist.

  (6) Toetus kantakse üle taotleja või teenuse osutaja arveldusarvele.

§ 4.   Toetuse tagasinõudmine

  Kui taotleja on esitanud taotluse saamiseks valeandmeid või on jätnud teatamata andmete muutumisest, mis tingivad toetuse maksmise lõpetamise, on Maardu Linnavalitsusel õigus enammakstud toetus tagasi nõuda.

§ 5.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Maardu Linnavolikogu 25.09.2007 määrus nr 144 „Puuetega lastele lapsehoiuteenuseks riigi poolt eraldatud rahaliste vahendite kasutamise korra kinnitamine“.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 3.päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Leo Repponen
Aseesimees volikogu esimehe ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json