HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kanepi Lasteaia põhimäärus

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 09.04.2015, 23

Kanepi Lasteaia põhimäärus

Vastu võetud 24.03.2015 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Lasteasutuse nimetus ja asukoht

 (1) Lasteasutuse nimetus on Kanepi Lasteaed (edaspidi lasteaed).

 (2) Kanepi Lasteaia asukoht on Kanepi alevik, Kanepi vald, Põlva maakond.

§ 2.  Lasteasutuse õiguslik seisund ja tegutsemise vorm

 (1) Lasteasutus on lasteaed.

 (2) Lasteaed on Kanepi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) asutuseks olev haridusasutus, mis võimaldab omandada koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist.

 (3) Lasteaed juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest ja teistest Eesti Vabariigi õigusaktidest ning vallavalitsuse ja Kanepi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 3.  Põhimääruse kinnitamise ja muutmise kord

  Lasteasutuse põhimääruse kinnitab, seda muudab ja täiendab vallavolikogu vallavalitsuse ettepanekul.

§ 4.  Teeninduspiirkond ja laste vastuvõtu kord

 (1) Lasteaia teeninduspiirkonnaks on Kanepi vald. Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi ka väljastpoolt teeninduspiirkonda.

 (2) Laste vastuvõtt ja nende väljaarvamine lasteaiast toimub vallavalitsuse poolt kehtestatud tingimustel ja korras.

§ 5.  Lasteaia lahtiolekuajad

  Lasteaed on aastaringselt tegutsev asutus, mille lahtioleku aja ja selle erisused otsustab vallavalitsus, lähtudes hoolekogu ettepanekust.

§ 6.  Keel

  Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustöö eesti keeles.

2. peatükk LASTEAIA STRUKTUUR NING ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 7.  Struktuur

 (1) Lasteaias on sõime- ja lasteaiarühmad ning vajadusel liit-, sobitus- ja erirühmad.

 (2) Rühmad moodustab ja kinnitab lasteaia direktor oma käskkirjaga vastavalt vajadusele ja võimalustele, juhindudes koolieelse lasteasutuse seadusest.

 (3) Sobitus- ja erirühmade loomise otsustab vallavalitsus direktori ettepanekul.

§ 8.  Õppekava ja õppeaasta

 (1) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

 (2) Lasteaia õppekava koostavad ja arendavad lasteaia õpetajad, kaasates vanemaid. Lasteaia õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

 (3) Lasteaial on lasteaia tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava ning selle paikkonna, kus lasteaed asub, kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone. Lasteaia tegevus- ja päevakava kinnitab direktor.

 (4) Lasteaia õppekava läbinule annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

 (5) Õppeaasta algab 1. septembril. Õppeaasta kestab õppe algusest ühel kalendriaastal uue õppe alguseni järgmisel kalendriaastal.

§ 9.  Arengukava

 (1) Lasteaia järjepideva arengu tagamiseks koostab lasteaed koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga lasteaia arengukava.

 (2) Arengukava kinnitab vallavolikogu.

3. peatükk LASTE JA VANEMATE ÕIGUSED NING KOHUSTUSED 

§ 10.  Lapse õigused ja kohustused

 (1) Lapsel on õigus:
 1) vaimselt ja füüsiliselt arendavale tervislikule keskkonnale ja päevakavale ning eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele;
 2) võtta osa tegevustest, mis tagavad alushariduse omandamise;
 3) saada õpetajate igakülgset abi ja toetust alushariduse omandamisel.

§ 11.  Vanemate õigused ja kohustused

 (1) Vanemal on õigus:
 1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanemale sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
 2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
 3) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga ning saada teavet lasteaia töökorralduse kohta;
 4) osa võtta lasteaia üld- ja rühmakoosolekutest, laste- ja pereüritustest ning osaleda rühma tegevuses;
 5) kasvatamist ja õpetamist puudutavate küsimuste korral pöörduda hoolekogu, direktori, vallavalitsuse või lasteaia üle haldusjärelevalvet teostava organi poole;
 6) olla valitud hoolekogu liikmeks.

 (2) Vanem on kohustatud:
 1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
 2) kinni pidama lasteaia päevakavast ja laste tervisekaitse ning tervise edendamise nõuetest;
 3) informeerima õpetajat või direktorit lapse erivajadustest ja puuduma jäämisest;
 4) katma lapse toidukulu ja õppekulu vallavolikogu poolt kehtestatud määras ja korras; 5)tegema lasteaiaga koostööd lapse arenguks;
 6) teavitama direktorit lasteaiakohast loobumisest ja andmete muutumisest.

4. peatükk PERSONAL JA JUHTIMINE 

§ 12.  Personal

 (1) Lasteaia töötajad on pedagoogid, tugispetsialistid, lasteaia majandamist tagavad ja pedagooge abistavad töötajad.

 (2) Lasteaia personali koosseisu määrab direktor lähtuvalt haridus- ja teadusministri kinnitatud miinimumkoosseisust.

§ 13.  Personali õigused ja kohustused

 (1) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, samuti hoolitsevad laste elu ja tervise eest lasteaias.

 (2) Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteaias käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas elavate lasteaias mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

 (3) Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks lasteaia põhimääruse, töökorralduse reeglite ja personali ametijuhendite ning töölepingutega, mis on kooskõlas töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

 (4) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

 (5) Personal on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitse küsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on füüsilise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

 (6) Pedagoogi ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks korraldab direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

§ 14.  Direktor

 (1) Lasteaia tööd juhib direktor.

 (2) Lasteaia direktori ülesanne on tagada lasteaia tulemuslik töö ja kodukord ning juhtida lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga.

 (3) Direktor on lasteaia seadusjärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal.

 (4) Lasteaia direktor:
 1) kannab vastutust lasteaia arengu ja eelarve vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
 2) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires;
 3) kinnitab lasteaia tegevus- ja päevakava, lasteaia õppekava, võttes arvesse pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu arvamuse;
 4) kontrollib päevakavast, toitlustamis-, tervisedendus- ja tervisekaitsenõuetest kinnipidamist ning vastutab nende täitmise eest;
 5) kehtestab lasteaia sisehindamise läbiviimise korra;
 6) tegutseb lasteaia nimel ja esindab lasteaeda ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi-ja omavalitsusasutustes, suhetes juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
 7) korraldab lasteaia valduses oleva vara valdamist ja kasutamist;
 8) vastutab valla raamatupidamisele tööks vajalike dokumentide ja informatsiooni õigeaegse edastamise eest;
 9) kinnitab personali ametijuhendid ning sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;
 10) kinnitab lasteaia struktuuri, töötajate koosseisu ja töötasud;
 11) moodustab ja komplekteerib lasteaia rühmad ning kehtestab nende tööaja;
 12) annab oma pädevuse piires lasteaia töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
 13) koostab ja esitab kooskõlastatult hoolekoguga lasteaia eelarve projekti valla õigusaktides kehtestatud korras ja tähtaegadel;
 14) korraldab lasteaiale saabunud teabenõuetele, kirjadele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamist ja nende lahendamist.

 (5) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss, mis kuulutatakse välja ja viiakse läbi vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

 (6) Töölepingu direktoriga sõlmib, peatab ja lõpetab vallavanem või tema poolt volitatud ametiisik.

 (7) Lasteaia direktori äraolekul asendab teda vallavanema poolt määratud isik.

§ 15.  Pedagoogiline nõukogu

 (1) Lasteaial on pedagoogiline nõukogu, kuhu kuuluvad kõik lasteaia pedagoogid ja tugispetsialistid.

 (2) Pedagoogilise nõukogu ülesandeks on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ja vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks ettepanekute tegemine.

 (3) Pedagoogiline nõukogu tegutseb õigusaktidega kehtestatud korras. Pedagoogilise nõukogu otsused protokollitakse.

§ 16.  Hoolekogu

 (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia töötajatega.

 (2) Lasteaia hoolekogu moodustamiseks esitab direktor ühe kuu möödudes õppeaasta algusest vallavalitsusele taotluse, milles on märgitud hoolekogusse valitud isikud ja esindamise alus.

§ 17.  Hoolekogu liikmete valimise kord ja volituste kestvus

 (1) Hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, kuni kaks vanemate esindajat igat rühmast ja vallavolikogu esindaja.

 (2) Lasteaia õpetajate esindaja valimine toimub pedagoogilise nõukogu koosolekul hääletamise teel.

 (3) Lastevanemate esindajate valimiseks kutsutakse iga õppeaasta septembrikuu jooksul kokku üldkoosolek. Rühma vanemate esindaja valitakse hääletamise teel lihthäälteenamuse alusel. Lasteaia erinevate rühmade vanemaid ei või esindada üks ja sama isik.

 (4) Vallavolikogu esindaja lasteaia hoolekogus määrab volikogu otsusega.

 (5) Hoolekogu koosseisu kinnitab vallavalitus.

 (6) Hoolekogu liikmete volituste kestus:
 1) vallavolikogu esindaja volitus kestab temale antud tähtaja lõpuni;
 2) õpetajate esindaja volitus kestab pedagoogilise nõukogu poolt antud tähtaja lõpuni;
 3) lastevanemate esindaja volitus kestab hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni selle muutmise või uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

 (7) Hoolekogu tööd ei tasustata.

§ 18.  Hoolekogu töökord ja pädevus

 (1) Hoolekogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

 (2) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul. Hoolekogu koosolekud protokollitakse.

 (3) Hoolekogu koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled hoolekogu liikmetest. Hoolekogu võtab otsuseid vastu lihthäälteenamuse teel.

 (4) Hoolekogu:
 1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
 2) osaleb lasteaia arengukava koostamisel;
 3) esitab arvamuse lasteaia õppekava kohta enne selle kinnitamist direktori poolt;
 4) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
 5) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
 6) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
 7) kinnitab lasteaia direktori ettepanekul õpetajate vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
 9) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse direktori ettepanekul;
 10) otsustab teiste õigusaktidega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

 (5) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ja vallavalitsuselt oma tööks vajalikku
informatsiooni.

 (6) Lasteaia direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

5. peatükk LASTEAIA VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 19.  Vara

  Lasteaia vara moodustavad temale sihtotstarbeliseks kasutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara, mille kasutamine ja käsutamine toimub vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

§ 20.  Rahalised vahendid

 (1) Lasteaia rahastamine toimub riigieelarve ja vallaeelarve vahenditest, fondidest, juriidiliste ja füüsiliste isikute sihtannetustest ning vanemate poolt kaetavast osast.

 (2) Lasteaed võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele õigusaktidega kehtestatud korras. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi. Lasteaia direktor peab eraldisest ja annetusest teavitama vallavalitsust.

 (3) Lasteaed hoiab korras oma ruumid, territooriumi, inventari ja õppevahendid valla eelarves asutusele ettenähtud vahendite piires.

 (4) Lasteaial on õigus osutada tasulisi teenuseid (ruumide üürimine, tasulised ringid lastele, lastevanemate koolitus jne).

§ 21.  Aruandlus

 (1) Lasteaed täidab kohustuslikke õppe- ja kasvatustegevuse alaseid dokumente haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

 (2) Lasteaia raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab vallavalitsus.

 (3) Lasteaed esitab oma tegevuse kohta statistilised aruanded kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 22.  Järelevalve

 (1) Lasteaia tegevust, vara ja rahaliste vahendite kasutamist kontrollib vallavalitsus.

 (2) Riiklikku järelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel Põlva maavanem.

6. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 23.  Lasteaia ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Lasteaia korraldab ja kujundab ümber või lõpetab vallavolikogu otsusel vallavalitsus.

 (2) Lasteaia ümberkorraldamise või ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanemat, lasteaeda ja vanemaid (eestkostjaid, hooldajaid) vähemalt viis kuud enne ümberkorraldamise või ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

 (3) Lasteaia tegevuse lõpetamisel tagab vallavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteaia teenuse kasutamist teises lasteaias.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 25.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Kanepi Vallavolikogu 25.11.2010 määrus nr 25 „Kanepi lasteaia põhimäärus“ (RT IV, 01.03.2013, 51).

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Kakk
Volikogu esimees