HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Mikitamäe Kooli põhimäärus

Mikitamäe Kooli põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Mikitamäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.10.2022
Avaldamismärge:RT IV, 09.04.2015, 28

Mikitamäe Kooli põhimäärus

Vastu võetud 18.02.2011 nr 4
RT IV, 10.05.2013, 14
jõustumine 21.02.2011, rakendatakse 01.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.03.2015RT IV, 09.04.2015, 1512.04.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 37, § 35 lõike 2 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lg 1 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Kooli nimi

  Kooli nimi on Mikitamäe Kool (edaspidi kool).

§ 2.   Kooli asukoht ja tegutsemiskoht

  Kool asub ja tegutseb Põlva maakonnas, Mikitamäe vallas, Mikitamäe külas, aadressil Kooli tn 5, sihtnumber 64301.

§ 3.   Kooli õiguslik seisund

  (1) Kool on Mikitamäe Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (2) Kool juhindub oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, koolieelselasteasutuse seadusest, haridus- ja teadusministri määrustest jm kehtivast seadusandlusest ning Mikitamäe Vallavolikogu (edaspidi volikogu) õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 4.   Kooli tegutsemise vorm

  Kooli tegutsemise vorm on koolieelne lasteasutus ja põhikool, mis tegutsevad ühe asutusena.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

§ 5.   Kooli tegevuse eesmärgid

  (1) Kooli tegevuse eesmärgid on:
  1) võimaldada koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist ning kooliealistele õpilastele põhihariduse omandamist ja koolikohustuse täitmist;
  2) aidata kaasa lapse kasvamisele loovaks, mitmekülgseks isiksuseks, kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides: perekonnas, tööl ja avalikus elus ning valida oma huvide ja võimete kohast õpiteed.

§ 6.   Kooli ülesanded

  (1) Kooli ülesanded on:
  1) hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut;
  2) õpilastele põhihariduse omandamise ja koolikohustuse täitmise võimaldamine ning eelduste loomine õpingute jätkamiseks keskhariduse või kutsehariduse omandamiseks;
  3) arvestades lapse ealisi, soolisi ja individuaalseid iseärasusi, luua võimalused ning aidata kaasa laste õppimise ja tööga toimetulevateks isiksusteks kujunemisel;
  4) aidata lapsel kujuneda endast, kodust, perekonnast ja kaasinimestest lugupidavaks isiksuseks;
  5) luua töötajatele tingimused oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks;
  6) luua mitmekülgsed võimalused õppetööväliseks huvialategevuseks kooli juures;

  (2) Kool võib oma põhitegevuse kõrval ning seda kahjustamata tegeleda õppekavaväliste koolituste, võistluste, laagrite, festivalide, kursuste, kontsertide ja näituste korraldamise, ruumide rentimise, majutamise ning toitlustamisega jms.

3. peatükk KOOLI JUHTIMINE 

§ 7.   Direktor

  (1) Kooli juhib direktor.

  (2) Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ja muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (3) Direktori ülesanded on:
  1) esindab kooli;
  2) sõlmib, peatab, muudab või ütleb üles töölepingud koolitöötajatega;
  3) kinnitab koolitöötajate koosseisu ja teeb selles muudatusi oma käskkirjaga vallavalitsuse heakskiidul;
[RT IV, 09.04.2015, 15 - jõust. 12.04.2015]
  4) annab oma pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi;
  5) juhib õppetöö korraldust;
  6) kehtestab kooli õppekava, kodukorra, päevakava ja töökorralduse reeglid;
  7) korraldab kooli asjaajamist;
  8) tagab kooli eelarve täitmise;
  9) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  10) tagab kooli õppenõukogu ja hoolekogu seaduslike otsuste täitmise;
  11) kehtestab arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra;
  12) kehtestab kooli sisehindamise korra ning kinnitab sisehindamise aruande;
  13) arvab isiku õpilaste nimekirja ning koolist välja vastavalt õigusaktidele;
  14) koordineerib tugispetsialistide teenuse osutamist;
  15) korraldab pedagoogide ametikohtade täitmiseks avalikke konkursse;
  16) korraldab õpilaste ja koolitöötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse ja tervise kaitse ning vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamise abinõude rakendamise;
  17) korraldab õpilaste ja koolitöötajate kaitse hädaolukorras;
  18) korraldab kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamise ning kehtestab selle;
  19) määrab haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija;
  20) määrab individuaalse arengu jälgimise kaardi koostamise ja täitmise eest vastutavad isikud
  21) kutsub kokku kooli lastevanemate või nende esindajate (edaspidi vanemate) koostöö koordineerimiseks vähemalt üks kord aastas vanemate koosoleku ning vähemalt ühe viiendiku klassi õpilaste vanemate nõudmisel selle klassi õpilaste vanemate koosoleku;
  22) otsustab tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise;
  23) korraldab esimesed õpilasesinduse valimised;
  24) annab aru hoolekogule;
  25) juhatab õppenõukogu koosolekut ja korraldab õppenõukogu tegevust;
  26) koordineerib arengukava ja üldtööplaani koostamist ning järgimist ning sisehindamise läbiviimist;
  27) kehtestab kooli palgakorralduse põhimõtted, esitades need enne kehtestamist arvamuse andmiseks õpetajatele ja hoolekogule ning kooskõlastamiseks kooli pidajale;
[RT IV, 09.04.2015, 15 - jõust. 12.04.2015]
  28) teeb kooli pidajale ja hoolekogule ettepaneku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis.
[RT IV, 09.04.2015, 15 - jõust. 12.04.2015]

  (4) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus.

  (5) Töölepingu direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja ütleb üles vallavanem või tema volitatud ametiisik.

§ 8.   Õppenõukogu

  (1) Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse korraldamine, analüüsimine ja hindamine ning kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (2) Õppenõukogu liikmeteks on põhikooli ja lasteaia õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse vajadusel õpilasesinduse esindaja.
[RT IV, 09.04.2015, 15 - jõust. 12.04.2015]

  (3) Õppenõukogu ülesanded ja töökord on kehtestatud haridus- ja teadusministri määrusega.

§ 9.   Hoolekogu

  (1) Koolil on hoolekogu, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (2) Hoolekogu moodustatakse, selle töökord ja ülesanded kehtestatakse Mikitamäe Vallavolikogu määrusega.
[RT IV, 09.04.2015, 15 - jõust. 12.04.2015]

  (3) [Kehtetu - RT IV, 09.04.2015, 15 - jõust. 12.04.2015]

4. peatükk STRUKTUUR NING ÕPPE JA KASVATUSE KORRALDUSE ALUSED 

§ 10.   Struktuur

  (1) Koolis töötab üks lasteaia liitrühm 2-7aastastele lastele. Liitrühmas on kuni 20 last.

  (2) Koolis on põhikooli 1.–9. klass.

  (3) Koolil on raamatukogu.

  (4) Koolis tegutsevad pikapäevarühm, huviala- ja aineringid.

  (5) Ruumide olemasolul ja hoolekoguga kooskõlastatult võib kooli ruume anda õppetööd häirimata kasutusse paikkonna elanike tegelusvõimaluste laiendamiseks.

§ 11.   Õppekeel

  Kooli õppekeel on eesti keel.

§ 12.   Õppevorm

  Kooli õppetöö toimub statsionaarses vormis.

§ 13.   Õppekava

  (1) Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on kooli lasteaia ja põhikooli õppekava, mis vastavad riiklikele õppekavadele.

  (2) Kooli õppekavad kinnitab kooli direktor käskkirjaga õppenõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  (3) Lasteaia õppekava läbinule annab kool välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.

  (4) Kool võimaldab õpilasel tasuta kasutada kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti.

§ 14.   Õppeaeg

  (1) Õppeaasta kestab 1. septembrist 31. augustini ja koosneb õppeveeranditest ning koolivaheaegadest.

  (2) Õppeveerandites on kokku vähemalt 175 õppepäeva, lõpuklassis vähemalt 185 päeva. Lõpueksami päev ja sellele eelnenud kaks õppetundidest vaba päeva arvatakse õppepäevade hulka.

  (3) Õppetöö põhivormiks on õppetund. Õppetunni arvestuslik pikkus on 45 minutit.

  (4) Õpilase nädalakoormus õppetundides määratakse kooli õppekavaga.

  (5) Õppetundide arv ja nende järjekord määratakse tunniplaanis, mis on kooli päevakava osa ja mille kinnitab kooli direktor.

  (6) Kooli päevakava kajastab õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste, nagu pikapäevarühmas ja huviringides korraldatavate tegevuste järjestust ja ajalist kestust. Kooli päevakava kehtestab direktor.

  (7) Kooli lasteaia tegevus- ja päevakava määrab kindlaks olenevalt laste east päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja õpetaja kavandatud õppe- ja kasvatustegevused. Lasteaia tegevus- ja päevakava kinnitab direktor

  (8) Lasteaiarühma lahtiolekuaja otsustab vallavalitsus hoolekogu ettepanekul.

§ 15.   Kooli vastuvõtmine ja koolist väljaarvamine

  (1) Kool võtab vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud isikud, kellele kool on elukohajärgne kool. Vabade kohtade olemasolul on koolil õigus vastu võtta ka isikuid, kelle jaoks kool ei ole elukohajärgne kool.

  (2) Õpilase kooli vastuvõtmine ja koolist väljaarvamine toimub haridus- ja teadusministri kehtestatud korras.

  (3) Lapse lasteaiarühma vastuvõtmine ja sealt väljaarvamine toimub vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

§ 16.   Hariduslike erivajadusega õpilased

  (1) Hariduslike erivajadustega on õpilane, kelle eriline andekus, õpiraskused, terviserike, puue, käitumis- ja tundeeluhäired, pikemaajaline õppest eemal viibimine või kooli õppekeele ebapiisav valdamine toob kaasa vajaduse teha muudatusi või kohandusi õppe sisus, õppeprotsessis, õpikeskkonnas või taotletavates õpitulemustes.

  (2) Haridusliku erivajadusega õpilane õpib üldjuhul kooli tavaklassis.

  (3) Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamise põhimõtted sätestatakse kooli õppekavas.

  (4) Hariduslike erivajadustega õpilastele õppe paremaks korraldamiseks tegutseb koolis õpiabirühm. Õpilase õpiabirühma vastuvõtmine või üleviimine ja õppekorraldus toimub haridus- ja teadusministri kehtestatud korras.

5. peatükk ÕPPEKAVAVÄLISE TEGEVUSE KORRALDUS 

§ 17.   Pikapäevarühm

  (1) Pikapäevarühm pakub õpilasele järelevalvet, pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel.

  (2) Pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava kehtestab kooli direktor, määrates seal aja koduste õpiülesannete täitmiseks, puhkuseks vabas õhus ja huvitegevuseks. Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel lähtutakse hoolekogu ettepanekutest, kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning vanemate ja õpilaste põhjendatud soovidest, samuti transpordivõimalustest.

  (3) Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse sealt välja direktori otsusega vanema taotlusel või alaealiste komisjoni otsuse alusel.

§ 18.   Huvitegevus koolis

  (1) Huvitegevus on koolis toimuv või kooli korraldatud kooli õppekava läbimist toetav või muu õppekavaväline tegevus. Huvitegevuses kasutatakse erinevaid õppevorme ja –meetodeid, sealhulgas huviala- ja aineringid.

  (2) Õpilasel on õigus kasutada huvitegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras.

§ 19.   Kooli raamatukogu

  (1) Raamatukogu põhiülesanne on toetada trükiste, audiovisuaalsete ja muude infokandjate säilitamise ja kättesaadavaks tegemise kaudu kooli õppekava järgset õpet, arendada õpilaste iseseisva õpitöö ja teabe hankimise oskust ning lugemishuvi.

  (2) Raamatukogul on põhikogu ja õppekirjanduse kogu.

  (3) Raamatukogu töökorralduse alused kehtestab haridus- ja teadusminister.

6. peatükk LASTE, ÕPILASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 20.   Lasteaia laste õigused

  (1) Lapsel on õigus:
  1) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele;
  2) pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel;
  3) saada soodustusi Vabariigi Valitsuse ja volikogu poolt kehtestatud korras ja ulatuses;
  4) kasutada teisi õigusaktidest tulenevaid õigusi.

§ 21.   Õpilaste õigused

  (1) Õpilasel on õigus:
  1) vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitsele;
  2) hea- ja jõukohasele õppekoormusele, mis võimaldab aega puhkuseks ja huvitegevuseks;
  3) täita õpiülesandeid ja osaleda temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes;
  4) pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele põhihariduse omandamisel;
  5) saada eeldatavate õpitulemuste saavutamisel ajutise mahajäämuse tekkimisel täiendavat pedagoogilist juhendamist väljaspool õppetunde õpetaja tööaja piires;
  6) olla teavitatud hinnetest ja talle kohalduvast osast kooli päevakavas;
  7) olla õppeveerandi algul teavitatud õppeveerandi jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest;
  8) vähemalt üks kord õppeaasta jooksul arenguvestlusele, mille põhjal lepitakse kokku edasises õppes ja arengu eesmärkides;
  9) õppida individuaalse õppekava järgi ning olla kaasatud individuaalse õppekava koostamisele;
  10) kasutada kooli kodukorras sätestatud tingimustel vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti;
  11) kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe‑, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras;
  12) moodustada koolis õpilasesindus ja osaleda selle töös;
  13) asutada koolis ühinguid, seltse, stuudioid, ringe, mille tegevus pole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlusega, anda välja almanahhe ja kooli ajalehte;
  14) saada koolist teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste kohta, samuti esmast teavet õppimisvõimaluste kohta;
  15) saada koolitervishoiuteenust;
  16) olla ära kuulatud enne tugi- või mõjutusmeetme määramist ning anda arvamus mõjutusmeetme rakendamise kohta;
  17) teha ettepanekuid kooli direktorile ja teistele pedagoogidele õppe- ja kasvatustöö korraldamise osas;
  18) pöörduda õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral kooli hoolekogu, vallavalitsuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanema või lastekaitseorganisatsiooni poole;
  19) saada sõidu- ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse ja volikogu poolt kehtestatud korras ja ulatuses;
  20) saada ettenähtud ainelist abi selleks eraldatud summadest ja fondidest;
  21) omada ja kasutada muid õigusi, mis tulenevad seadustest ja nende alusel kehtestatud õigusaktidest.

§ 22.   Vanemate õigused

  (1) Vanemal on õigus:
  1) olla teavitatud õpilasele kohalduvast osast kooli päevakavas ning õppeveerandi jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest;
  2) saada teavet õpilase õppest puudumistest vähemalt üks kord õppeveerandi jooksul;
  3) saada teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta;
  4) olla teavitatud õpilase hinnetest;
  5) vähemalt üks kord aastas osaleda vanemate üldkoosolekul;
  6) anda arvamus ajutise õppes osalemise keelu rakendamise korral õpilase käitumise ja mõjutusmeetme rakendamise kohta;
  7) olla kaasatud individuaalse õppekava koostamisel;
  8) esitada taotlus õpilase õpetamiseks koduõppes;
  9) esitada taotlus õpilase pikapäevarühma vastu võtmiseks;
  10) esitada taotlus õpilasele tasuta õpilaspileti saamiseks;
  11) omada juurdepääsu kooli valduses olevale teabele õpilase kohta;
  12) eelneval kokkuleppel tuua last lasteaiarühma ja viia sealt ära neile sobival ajal, arvestades lasteaiarühma päevakava;
  13) kandideerida vanemate esindajana kooli hoolekogusse;
  14) pöörduda kooli hoolekogu või kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostavateasutuste poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral.

§ 23.   Õpilaste kohustused

  (1) Õpilane on kohustatud:
  1) täitma koolikohustust, osalema aktiivselt õppetöös ning täitma õpiülesandeid;
  2) õppima võimetekohaselt, end arendama ja oma teadmisi täiendama;
  3) täitma õpetaja antud seaduslike korraldusi ja ülesandeid;
  4) täitma kooli kodukorda ja kandma vastutust selle rikkumise eest;
  5) kinni pidama väärika käitumise tavadest ja käituma kaasinimestega lugupidavalt;
  6) hoidma kooli kasutuses olevat vara.

§ 24.   Vanemate kohustused

  (1) Vanem kohustub:
  1) arvestama hariduse andmise asjades ennekõike õpilase võimeid ja kalduvusi. Vajaduse korral küsivad vanemad nõu õpetajalt või muult asjatundlikult isikult;
  2) looma lasteaialapsele kodus soodsad tingimused arenemiseks,
  3) looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
  4) kinni pidama laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  5) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
  6) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
  7) tegema koostööd kooliga õpilase õpetamisel ja kasvatamisel;
  8) pöörduma kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole;
  9) taotlema vajaduse korral koolilt ja õpilase elukohajärgselt vallavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist;
  10) osalema õpilase arenguvestlusel;
  11) koduõppe rakendamise korral rahastama väljaspool kooli toimuva õppe osa;
  12) tasuma lasteaia teenuste eest vallavalitsuse poolt kehtestatud korras ja ulatuses;
  13) tasuma õpilase toitlustamise eest pikapäevarühmas vallavalitsuse poolt kehtestatud korras ja ulatuses;
  14) tagama õpilase järelevalve ning õppe korraldamise individuaalse õppekava alusel ajutise õppes osalemise keelu korral.

§ 25.   Vanemate vastutus

  (1) Vanem vastutab lapse koolikohustuse täitmise tagamata jätmise eest vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele.

  (2) Õpilase poolt koolile sihilikult tekitatud materiaalse kahju hüvitab õpilane või vanem vastavalt kehtivale seadusandlusele.

7. peatükk KOOLITÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 26.   Koolitöötajad

  (1) [Kehtetu - RT IV, 09.04.2015, 15 - jõust. 12.04.2015]

  (2) Koolitöötajad on õpetajad, direktor, tugispetsialistid, teised õppe- ja kasvatusalal töötavad ning muud töötajad.
[RT IV, 09.04.2015, 15 - jõust. 12.04.2015]

  (3) Koolitöötajate koosseisu kinnitab direktor volikogu kehtestatud korras.
[RT IV, 09.04.2015, 15 - jõust. 12.04.2015]

  (4) Töölepingud personaliga sõlmib, muudab ja ütleb üles kooli direktor vastavuses tööseadusandlusele.

§ 27.   Koolitöötajate õigused, kohustused ja vastutus

  (1) Koolitöötajate ülesanne on õpilaste õpetamine ja kasvatamine, mis põhineb vastastikusel lugupidamisel, teineteisemõistmisel ning koostöös õpilaste vanematega.

  (2) Koolitöötajate ülesanded, õigused, kohustused ning vastutus määratakse kindlaks kooli töökorralduse reeglite, ametijuhendi ja töölepinguga.

8. peatükk MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 28.   Eelarve

  Koolil on oma eelarve, mille kinnitab volikogu.

§ 29.   Kooli sümboolika

  (1) Koolil on oma nimega pitsat.

  (2) Kool võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab kooli direktor kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

§ 30.   Asjaajamise alused

  (1) Asjaajamise keel on eesti keel.

  (2) Kooli õppe- ja kasvatusalastes kohustuslikes dokumentides esitatavad andmed ning dokumentide täitmine vastavalt vallavalitsuse asjaajamiskorrale.

§ 31.   Haldusmenetlus

  Kooli tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid arvestades põhikooli ja gümnaasiumiseaduse erisusi.

§ 32.   Kooli arengukava

  (1) Kooli järjepideva arengu tagamiseks koostatakse kooli arengukava. Arengukava koostatakse vähemalt kolmeks aastaks. Arengukavas määratakse kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad.
[RT IV, 09.04.2015, 15 - jõust. 12.04.2015]

  (2) Arengukava ja selle muudatused valmistatakse ette koostöös hoolekogu, õpilasesinduse, õppenõukogu ning ekspertidega koolist või väljastpoolt kooli.
[RT IV, 09.04.2015, 15 - jõust. 12.04.2015]

  (3) Arengukava kinnitab kooli pidaja või tema volitatud isik ja kooli direktor annab selle täitmisest aru kooli pidaja kehtestatud korras. Arengukava ja selle muudatused esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.
[RT IV, 09.04.2015, 15 - jõust. 12.04.2015]

  (4) Kooli direktor korraldab arengukava avalikustamise kooli veebilehel.
[RT IV, 09.04.2015, 15 - jõust. 12.04.2015]

§ 33.   Kooli vara

  (1) Kooli kasutuses oleva vara moodustavad volikogu, vallavalitsuse või teiste isikute ja asutuste poolt koolile sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Kooli kasutuses olev vara on Mikitamäe valla omand.

  (3) Kooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub volikogu kehtestatud vallavara valitsemise korra järgi.

§ 34.   Kooli eelarve ja finantstegevuse korraldamine

  (1) Kooli eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigieelarvest, Mikitamäe valla eelarves kooli ülalpidamiseks ettenähtud vahenditest, laekumistest sihtasutustelt, eraldistest ja annetustest äriühingutelt, organisatsioonidelt ning füüsilistelt isikutelt ning kooli õppekava välistest tegevustest saadud tulust.

  (2) Kooli eelarve kava projekti kohta annab arvamuse hoolekogu, eelarve kinnitab vallavalitsuse ettepanekul vallavolikogu.

  (3) Kooli eelarve täitmist jälgib hoolekogu ja kontrollib vallavalitsus ning kooli eelarve täitmine kinnitatakse valla majandusaasta aruandega vallavolikogu poolt .

  (4) Kooli raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

§ 35.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Kool esitab oma tegevuse kohta finants- ja statistilisi aruandeid õigusaktidega kehtestatud ulatuses ja korras.

  (2) Kooli finantsmajanduslikku tegevust kontrollivad vallavalitsus ja vallavolikogu revisjonikomisjon.

  (3) Haridus-ja Teadusministeeriumil on õigus teostada riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse seaduslikkuse üle. Riiklikul järelevalveorganil on õigus kaasata riikliku järelevalve teostamisse eksperte.

9. peatükk KOOLI ÜMBERKORRALDAMISE, PIDAMISE ÜLEANDMISE JA TEGEVUSE LÕPETAMISE ALUSED 

§ 36.   Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kooli tegevuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ning otsuse viib ellu vallavalitsus.

  (2) Kooli ümberkorraldamine võib toimuda järgmistel juhtudel:
  1) koolinõudluse suurenemisel või vähenemisel antud piirkonnas;
  2) suurenenud või vähenenud finantseerimisvõimaluste tõttu;
  3) ümberkorralduste tõttu haridussüsteemis;
  4) muudel seadustest või riiklikust regionaalpoliitikast tulenevatel juhtudel.

  (3) Kooli tegevus lõpetatakse, kui:
  1) riikliku järelvalveorgani hinnangul ei vasta kooli õppetase riikliku õppekavaga kehtestatud nõuetele;
  2) kooli ei ole võimalik finantseerida;
  3) kõik koolitusload on tühistatud;
  4) teistel seadusega ettenähtud juhtudel.

  (4) Kooli ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub ajavahemikus 1. juulist sama aasta 31. augustini.

  (5) Kooli ümberkorraldamise, või tegevuse lõpetamise otsusest teavitatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi, Põlva maavanemat, vanemaid, õpilasi, õpilaste elukohajärgseid valla- või linnavalitsusi ja koolitöötajaid hiljemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust.

  (6) Kooli ümberkorraldamisel või tegevuse lõpetamisel lähtutakse põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning töösuhteid reguleerivatest ja muudest õigusaktidest.

§ 37.   Kooli pidamise üleandmine

  (1) Vallal on õigus anda kooli pidamine üle riigile või teisele vallale või linnale.

  (2) Kooli pidamine antakse üle vana ja uue pidaja kokkuleppel, arvestades seaduses sätestatud tingimusi ja tähtaegu.

  (3) Kooli pidamise üleandmine toimub pärast viimase õppeveerandi lõppu. Kooli pidamise üleandmise otsusest teatatakse kooli õpilastele ja töötajatele hiljemalt kaks kuud enne uue õppeaasta algust.

  (4) Kooli pidamise üleandmisel tagab uus kooli pidaja õpilastele võimaluse jätkata üldhariduse omandamist koolis.

10. peatükk LÕPP- JA RAKENDUSSÄTTED 

§ 38.   Kooli põhimääruse kehtestamine ja muutmine

  (1) Põhimääruse ja selle muutmise eelnõu koostab kooli direktor või vallavalitsus.

  (2) Põhimäärus ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule ja õppenõukogule.

  (3) Kooli direktor esitab põhimääruse ja selle muutmise eelnõu arutamiseks ja ettepaneku tegemiseks vallavalitsusele, kes seejärel esitab selle kehtestamiseks vallavolikogule.

  (4) Kooli põhimääruse kehtestab, muudab või tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

§ 39.   Määruse avalikustamine

  Määrus avalikustatakse Mikitamäe valla kodulehel www.mikitamae.ee ja Mikitamäe Kooli kodulehel www.mikita.edu.ee.

§ 40.   Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json