Teksti suurus:

Mikitamäe valla külavanema statuut

Väljaandja:Mikitamäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.04.2015, 36

Mikitamäe valla külavanema statuut

Vastu võetud 26.03.2015 nr 12

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 58 lõike 3 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Külaelanik käesoleva statuudi mõttes on isik, kellel on vastavas külas alaline või ajutine elukoht, ehitis või kinnistu.

 (2) Külavanem on külaelanike ning nende ühiste huvide esindaja Mikitamäe vallavalitsuses (edaspidi vallavalitsus), Mikitamäe volikogus (edaspidi volikogu), riigiasutustes ja muudes institutsioonides, ühistegevuse eestvedaja ja kohaliku omavalitsuse koostööpartner külas, kes juhindub oma tegevuses küla ühistest seisukohtadest, külas väljakujunenud tavadest, küla ja Mikitamäe valla arengukavast (edaspidi arengukavast), Eesti Vabariigi seadustest ja õigusaktidest, omavalitsuse määrustest, otsustest ja korraldustest. Olukordades, kus tegevus ei ole reguleeritud kehtivate õigusaktidega, tegutseb külavanem lähtudes headest tavadest.

 (3) Külavanemate esinduskoguks on vallavalitsuse poolt vähemalt kord aastas kokku kutsutud külavanemate nõupidamine.

§ 2.  Külavanema institutsioon

 (1) Külavanem on usaldusamet.

 (2) Omavahel tihedalt seotud külad võivad valida ühise külavanema.

 (3) Külavanema statuudi kinnitab ja muudab vallavolikogu vastavalt küla üldkoosoleku või külavanemate esinduskogus tehtud ettepanekutele.

 (4) Küla üldkoosoleku protokolli alusel kinnitab vallavolikogu külavanema ja vallavalitsus sõlmib temaga ülesannete täitmiseks lepingu.

§ 3.  Külavanema valimine

 (1) Külavanem valitakse täisealiste küla või külade elanike üldkoosolekul kokkutulnute lihthäälteenamusega kuni 3 aastaks üldkoosoleku otsustusel.

 (2) Külavanem valitakse külaelanike kokku kutsutud küla või külade koosolekul, mille toimumise aeg, koht ja päevakord teatakse külaelanikele vähemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist. Teade üldkoosoleku kohta pannakse valla veebilehele ja vastava(te) küla(de) teadetetahvlile.

 (3) Koosoleku alguses valitakse koosoleku juhataja ja protokollija. Igal külaelanikul on üks hääl. Hääletamine võib olla nii avalik kui ka salajane. Salajane hääletamine korraldatakse, kui seda nõuab vähemalt kolm külaelanikku. Koosolekul koostatakse protokoll külavanema valimise kohta, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija ning lisatakse koosolekul osalenud täisealiste külaelanike registreerimisleht. Protokoll koos registreerimislehega esitatakse Mikitamäe Vallavalitsusele kümne päeva jooksul arvates üldkoosoleku toimumise päevast. Külavanema volitused algavad valituks osutumisest.

 (4) Külal on üks külavanem. Lisaks võib valida külavanema asetäitja.

 (5) Külavanema asetäitja asendab külavanemat tema äraolekul või haigestumisel. Külavanema asetäitja valitakse külavanema ettepanekul ja samas korras, mis külavanem. Külavanema asetäitjal on külavanema asendamise ajal kõik külavanema õigused ja kohustused.

§ 4.  Külavanema õigused

  Külavanemal on õigus:
 1) esindada külaelanikke kohalikus omavalitsuses ja muudes asutustes oma volituste piires;
 2) kutsuda kokku külaelanike koosolekuid ja algatada lahendamiseks külaelu küsimusi, mis ei ole vastuolus seadusandluse ning volikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega;
 3) moodustada erinevate ülesannete täitmiseks vabatahtlikke toimkondi ja seltsinguid;
 4) taotleda külaelanike huve puudutavate küsimuste arutusele võtmist vallavolikogus või vallavalitsuses. Avaldada arvamust küla probleemide lahendamiseks;
 5) saada vallavolikogult ja vallavalitsuselt oma tegevuseks vajalikku teavet;
 6) taotleda küla nimel rahalisi vahendeid valla eelarvest ja erinevatest fondidest lähtudes külakoosolekul vastuvõetud otsustest ja küla arengukavast;
 7) teha külaelanikele ja küla territooriumil viibivatele isikutele märkusi ja juhtida tähelepanu tekkinud probleemidele küla heakorda ja avalikku korda puudutavates küsimustes;
 8) korraldada külas ühistegevust ja ärgitada külaelanikke koostööle;
 9) arendada koostööd külade vahel;
 10) korraldada küla ajaloo kogumist ja külakroonika pidamist;
 11) astuda külavanema kohalt tagasi isikliku avalduse alusel.

§ 5.  Külavanema kohustused

  Külavanem on kohustatud:
 1) esindama külaelanike tahet valla omavalitsusorganites ja muudes asutustes;
 2) edastama külaelanikele volikogu ja vallavalitsuse info, jagama külas valla ajalehte;
 3) teavitama volikogu ja vallavalitsust küla sotsiaalsetest probleemidest;
 4) korraldama küla arengukava koostamist ja elluviimist;
 5) tegelema küla mainekujundusega;
 6) säilitama küla ajaloo ja küla tegevusega seonduvat materjali ja andma edasi järgmisele külavanemale;
 7) organiseerima külas ühistegevust, toetama külaelanike omaalgatusvõimet ning ärgitama külaelanikke koostööle;
 8) kutsuda vähemalt kord aastas kokku külaelanike üldkoosoleku ja esitama külaelanikele aruande oma tegevuse kohta. Aruande külavanema ja külaelanike tegevuse kohta esitab külavanem vallavalitsusele hiljemalt jooksva aasta 15. detsembriks;
 9) tegema vallavalitsusele ettepaneku tuleohtlikul ajal metsade sulgemiseks ja teedelagunemise perioodil teede sulgemiseks;
 10) teavitama koheselt vallavalitsust ohuolukordadest külaelanike varale ja tervisele;
 11) päästeteenistuste ja vallavalitsuse palvel aitab kaasa külaelanike mobiliseerimisele ohu- ja hädaolukordade lahendamiseks.

§ 6.  Külavanema töö tasustamine

 (1) Küla võib moodustada oma kassa, kust võidakse katta külavanema ja muid küla ühiseid kulutusi. Kassa loomise ja pidamise eest vastutab külavanem.

 (2) Külavanemale makstakse hüvitist vallavalitsuse poolt sõlmitud lepingus toodud tingimustel.

§ 7.  Külavanema volituste lõppemine

 (1) Külavanema volitused lõpevad:
 1) uue külavanema valimisega;
 2) külavanema tagasiastumisega;
 3) külaelanike poolt tagasikutsumisega;
 4) külavanema surmaga.

 (2) Külavanema tagasikutsumiseks kutsutakse kokku küla koosolek, mille toimumise aeg, koht ja päevakord on valla veebilehel ja vastava(te) küla(de) teadetetahvlil ette teatatud vähemalt kaks nädalat.

 (3) Külavanema tagasikutsumise korral vabastatakse külavanem ametist üldkoosoleku salajase hääletamise tulemusena poolthäälte enamusega.

 (4) Koosolekul koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija ning mis esitatakse vallavalitsusele kümne päeva jooksul arvates üldkoosoleku toimumise päevast..

§ 8.  Vallavalitsuse kohustused

 (1) Tagab külavanemale tema tegevuseks vajaliku teabe kohalikust omavalitsusest (õigusaktidest, arengukavast, eelarvest jne.).

 (2) Teatab külavanemale külaelu puudutavate küsimuste arutelust volikogu istungitel ja koosolekutel.

 (3) Arutab külavanema esitatud ja külaelanike huvisid puudutavaid küsimusi.

 (4) Edastab külavanemale külaelanikke puudutavat informatsiooni.

 (5) Võimaldab küla puudutava informatsiooni avaldamist valla veebilehel.

 (6) Hoiab vallavalitsuse ruumides nähtaval kohal välja panduna ja veebilehel ajakohast külavanemate nimekirja, kus on näidatud ka ametiaja kestus.

§ 9.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Imre Liivago
Volikogu esimees