Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Simuna Spordihoone põhimäärus

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.04.2016, 7

Simuna Spordihoone põhimäärus

Vastu võetud 31.03.2016 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Spordihoone nimi

  Spordihoone täielik nimetus on Simuna Spordihoone (edaspidi spordihoone).

§ 2.   Asukoht ja aadress

  (1) Spordihoone asub Väike-Maarja vallas, Simuna alevikus.

  (2) Spordihoone postiaadress on Lai 11, Simuna alevik 46401, Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa.

§ 3.   Haldusala ja õiguslik seisund

  (1) Spordihoone on Väike-Maarja Vallavalitsuse hallatav asutus.

  (2) Spordihoone on vallavalitsuse avaliku teabe ja spordiosakonna haldusalas.

  (3) Spordihoone juhindub oma tegevuses põhimäärusest ja kehtivatest õigusaktidest.

  (4) Vald avalik-õigusliku isikuna teostab spordihoone kaudu oma pädevuses olevat spordipoliitikat ning täidab spordialastes õigusaktides vallale pandud ülesandeid.

§ 4.   Pitsat ja sümboolika, eelarve

  (1) Spordihoonel võib olla kasutusel oma nimega pitsat ja sümboolika.

  (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab spordihoone juhataja.

  (3) Spordihoonel on oma eelarve Väike-Maarja valla eelarves.

2. peatükk Tegevuse eesmärgid ja ülesanded 

§ 5.   Tegevuse eesmärgid

  (1) Spordihoone tegevuse eesmärgid on:
  1) inimeste tervise tugevdamine ning mitmekülgsete kehaliste arenguvõimaluste pakkumine;
  2) vabatahtliku spordiliikumise arengu innustamine;
  3) sporditraditsioonide järjepidevuse tagamine;
  4) koostöö korraldamine piirkonna haridus-, kultuuri- ja spordiasutustega.

  (2) Spordihoone tegevus on suunatud eeskätt Väike-Maarja valla elanikele.

§ 6.   Spordihoone ülesanded

  Eesmärkide täitmiseks spordihoone:
  1) majandab Simuna spordihoone ruume ja Simuna kooli staadioni, korraldab nende kasutamist ja teeb nende kasutamise info avalikkusele kättesaadavaks;
  2) kindlustab lastele ja noortele tingimused treeningtegevuseks ja vaba aja sportlikuks sisustamiseks;
  3) tagab valla koolide õpilastele spordihoone ruumide tasuta kasutamise õppe- ja treeningtundide ajal;
  4) korraldab oma valduses olevate ruumide ja spordirajatiste kasutamist eelkõige kehakultuuri ja spordi tarbeks;
  5) korraldab tervisespordi, võistlusspordi ja kehalise kasvatuse edendamiseks ning vaba aja sisustamiseks mitmesuguseid spordi- ja kultuuriüritusi;
  6) hoiab korras ja majandab oma kasutuses olevat vara;
  7) võtab vastu treeninglaagreid;
  8) annab kasutusse spordihoone ruume ja inventari;
  9) osutab spordihoone kasutajatele tasulisi teenuseid vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale;
  10) teeb koostööd spordi-, kultuuri- ja haridusasutustega ning spordiklubide ja ettevõtjatega;
  11) avaldab oma tegevusest ülevaateid valla infolehes;
  12) kogub, säilitab ja teeb külastajatele nähtavaks tema valduses olevad kohalikku spordielu kajastavad trükised, fotod, auhinnad ja muud spordieluga seonduvad esemed;
  13) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

3. peatükk Spordihoone tegevuse korraldamine 

§ 7.   Spordihoone juhataja

  (1) Spordihoone tegevust juhib ja korraldab juhataja.

  (2) Juhataja ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus konkursi. Juhataja kinnitab ametisse ja temaga sõlmib töölepingu vallavanem.

  (3) Juhataja:
  1) juhib spordihoone tegevust kooskõlas käesoleva põhimäärusega;
  2) annab spordihoone sisemise töö korraldamiseks oma pädevuse piires käskkirju, s.h töötajate töölevõtmiseks ja vabastamiseks, korraldab personaliarvestust, sõlmib töölepinguid ning määrab kindlaks töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutuse;
  3) kinnitab ametijuhendid, töösisekorraeeskirjad, asjaajamise korra ja muud spordihoone sisesed dokumendid;
  4) esindab spordihoonet suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
  5) sõlmib spordihoone nimel lepinguid ja teeb muid oma ülesannete täitmiseks vajalikke tehinguid;
  6) kasutab kooskõlas Väike-Maarja valla õigusaktidega spordihoone valduses olevat vallavara ja spordihoone rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
  7) koostab kalendriaasta spordihoone eelarveprojekti vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud korrale ja vastutab kinnitatud eelarvest kinnipidamise eest;
  8) taotleb projektidega ürituste korraldamiseks toetust erinevatest programmidest ja fondidest;
  9) rakendab abinõusid spordihoone majandusliku ja tehnilise baasi arenguks, töötingimuste ajakohastamiseks ning töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks;
  10) kinnitab iga aasta septembris hooaja treeningute ja ürituste ajakava;
  11) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  12) teeb vallavalitsusele ettepanekuid spordihoone ja valla spordialase töö paremaks korraldamiseks;
  13) teeb vallavalitsusele ettepanekuid põhimääruse täiendamise või muutmise kohta;
  14) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (4) Spordihoone juhataja on aruandekohustuslik vallavalitsuse avaliku teabe ja spordiosakonna juhataja ees.

  (5) Juhataja äraolekul asendab teda vallavanema poolt määratud isik.

§ 8.   Spordihoone töötajate koosseis

  Spordihoone töötajate struktuuri ja koosseisu kinnitab vallavalitsus.

4. peatükk Spordihoone vara, finantseerimine, aruandlus ja järelevalve 

§ 9.   Spordihoone vara

  Spordihoone vara moodustavad Väike-Maarja valla poolt tema kasutusse antud varad.

§ 10.   Rahalised vahendid

  (1) Spordihoone eelarve tuludeks on eraldised vallaeelarvest, vahendid spordihoone poolt osutatud tasulistest teenustest, eraldised ning annetused füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt.

  (2) Spordihoone raamatupidamist peab vallavalitsus.

§ 11.   Aruandlus

  Spordihoone esitab oma tegevuse kohta statistilisi jm aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 12.   Järelevalve

  Järelevalvet juhataja tegevuse üle teostab vallavalitsus.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 13.   Spordihoone tegevuse ümberkujundamine või lõpetamine

  (1) Spordihoone ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Spordihoone ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise korraldab vallavalitsus.

§ 14.   Spordihoone põhimääruse kinnitamine, täiendamine või muutmine

  Spordihoone põhimääruse kinnitamise, täiendamise või muutmise otsustab vallavolikogu.

§ 15.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 30. septembri 2010. a määrus nr 19 „Simuna Spordihoone põhimäärus“.

§ 16.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json