SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord Vara vallas

Väljaandja:Vara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 09.04.2016, 25

Sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord Vara vallas

Vastu võetud 30.03.2016 nr 10

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja Sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Käesolev kord sätestab Vara valla sotsiaalteenuste loetelu ning sotsiaalteenuste taotlemise, osutamise tingimused ja korra.

 (2) Käesolevas korras kirjeldatud sotsiaalteenuste nimekiri ei ole lõplik ning taotluste menetlemine laieneb soovituslikult üldiselt kõigile Sotsiaalhoolekande seaduses või käesolevas määruses kirjeldatud sotsiaalteenustele, mille taotlemise ja osutamisega seonduvat ei ole reguleeritud eraldi õigusaktiga.

 (3) Sotsiaalteenuste võimaldamise eesmärgiks on aidata kaasa isikute toimetulekuvõime toetamisele ning elukvaliteedi paranemisele ja säilimisele.

 (4) Sotsiaalteenuseid võib isikule osutada kohalik omavalitsus, maavalitsuse hallatav asutus, mittetulundusühing, sihtasutus, juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisted järgmises tähenduses:
 1) sotsiaalteenus – isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus;
 2) toimetulekuvõime – isiku või perekonna füüsiline või psühhosotsiaalne võime igapäevases elus toime tulla;
 3) juhtumiplaan – isiku või tema seadusliku esindaja osalemisel juhtumikorralduse raames koostatud kirjalik dokument, mis sisaldab hinnangut isiku abivajadusele ja tegevuskava toimetulekuvõime toetamiseks ja säilitamiseks;
 4) hooldusplaan – isiku või tema seadusliku esindaja osalemisel koostatud kirjalik dokument, milles antakse hinnang isiku tervislikule seisundile ja kõrvalabi vajadusele ning määratakse kindlaks toimingud isiku toimetulekuvõime toetamiseks ja säilitamiseks;
 5) abivajaduse hindamise test – küsitlusankeet isiku abivajaduse hindamiseks;
 6) rehabilitatsiooniplaan – rehabilitatsiooniasutuses isiku või tema seadusliku esindaja osalemisel koostatud kirjalik dokument, milles antakse hinnang isiku tegevusvõimele, kõrvalabi, juhendamise või järelevalve vajadusele ning tuuakse ära isiku iseseisvaks toimetulekuks vajalikud tegevused;
 7) tasuta sotsiaalteenus – täies ulatuses valla eelarvest finantseeritav teenus;
 8) soodustusega sotsiaalteenus – osaliselt valla poolt finantseeritav teenus, mida saab vallapoolse toetuse tõttuodavamalt teenuse tegelikust hinnast;
 9) tasuline sotsiaalteenus – teenuse saaja maksab sotsiaalteenuse tegeliku hinna vastavalt Vara Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt kehtestatud hinnakirjale;
 10) sotsiaalteenuse toetus – toetus sotsiaalteenuse omaosaluse hüvitamiseks.

§ 3.  Sotsiaalteenusele õigust omavad isikud

 (1) Sotsiaalteenuseid on õigus taotleda isikul, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Vara vald ja kes vastab antud korras sätestatud tingimustele.

 (2) Vallavalitsus võib otsustada erandkorras teenuse osutamise isikule, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole Vara vald, kuid kes abi vajamise ajal asub Vara vallas.

 (3) Sotsiaalteenuste võimaldamisel võetakse aluseks isiku tegelik toimetulekuvõime ning sellest tulenevalt kõrvalabi vajaduse ulatus. Rehabilitatsiooniplaani olemasolu korral osutatakse isikule sotsiaalteenuseid rehabilitatsiooniplaanist lähtuvalt.

2. peatükk Sotsiaalteenuste taotluse menetlemine 

§ 4.  Sotsiaalteenuste taotlemine

 (1) Sotsiaalteenuseid on õigus taotleda isik, kelle igapäevane toimetulekuvõime on häiritud ja ta vajab toimetulekuks kõrvalabi. Teenust võib taotleda ka kõrvalabi vajava isiku pereliige, lähedane või muu isik.

 (2) Sotsiaalteenuse taotlemiseks või sotsiaalteenuse rahaliseks hüvitamiseks esitab taotleja Vallavalitsusele kirjaliku avalduse. Taotluses märgitakse taotleja nimi, isikukood, elukoht, andmed perekonna koosseisu ja sissetulekute kohta ning teenuse taotlemise põhjus. Vallavalitsusel on õigus nõuda täiendavaid andmeid või dokumente.

 (3) Vajadusel külastab sotsiaaltöötaja sotsiaalteenust vajavat isikut tema kodus või viibimiskohas toimetulekuvõime ning abi- või hooldusvajaduse ulatuse täiendavaks hindamiseks ning sobivaima teenuse väljaselgitamiseks.

§ 5.  Sotsiaalteenuste võimaldamise alused

 (1) Sotsiaalteenuste võimaldamisel võetakse aluseks isiku tegelik toimetulekuvõime ning sellest tulenevalt kõrvalabi vajaduse ulatus. Rehabilitatsiooniplaani või hooldusplaani olemasolu korral lähtutakse teenuste osutamisel nimetatud plaanidest.

 (2) Isiku toimetulekuvõime ning abi- või hooldusvajaduse hindamisel kasutatakse selleks olemasolevaid hindamismetoodikaid ning vajadusel kaasatakse perearst, eriarsti või teisi spetsialiste. Vajadusel suunatakse isik pädevama ametiasutuse või spetsialisti poole ja tehakse isiku nõusolekul koostööd vajadustele vastava teenuse väljaselgitamiseks ja võimaldamiseks.

 (3) Isikule, kes iseseisva toimetuleku parandamiseks vajab pikaajalist ja mitmekülgset abi, rakendatakse juhtumikorraldust ning koostatakse juhtumiplaan. Teenuste võimaldamisel lähtutakse edaspidi kehtivast juhtumiplaanist.

 (4) Sotsiaalteenuseid osutatakse abivajavale isikule järjestatud teenuste süsteemi põhimõttel, mille kohaselt iga järgmist teenust osutatakse isikule vaid juhul, kui eelmise teenusega ei saa isiku vajadusi enam rahuldada või kui isik ei ole suuteline seda teenust kasutama.

 (5) Sotsiaalteenust osutatakse abivajava isiku nõusolekul.

§ 6.  Sotsiaalteenuste määramine ja korraldamine

 (1) Otsuse teenuse võimaldamise või sellest keeldumise kohta teeb sotsiaalnõuniku ettevalmistatud materjalide põhjal ning vajadusel vallavolikogu sotsiaalkomisjoni ettepanekul vallavalitsus.

 (2) Vallavalitsus annab korralduse taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta. Taotluse rahuldamise või tagasilükkamise korraldusest teatatakse taotluse esitajale kirjalikult 5 tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast. Tagasilükkamise korral teatatakse taotlejale ka tagasilükkamise põhjus.

 (3) Kui hindamise käigus taotletava teenuse vajadust ei tuvastata, soovitab sotsiaalnõunik inimese toimetuleku ja/või kõrvalabi katteks teisi meetmeid.

 (4) Sotsiaalteenuseid osutab isikutele vallavalitsus või ostab need juhtumi vajadusest sisse teistest asutustest (väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus, võlanõustamis- või muu teenus).

 (5) Sotsiaalteenuse osutamise aluseks isikule on üldjuhul sotsiaalteenust vajava isiku ja sotsiaalteenuse osutaja vaheline kahepoolne leping. Tulenevalt asjaoludest võib lepingus olla kolmandaks osapooleks teenust saava isiku seadusjärgne ülalpidaja, konkreetselt teenust osutav sotsiaalhoolekande töötaja või muu teenust osutav spetsialist. Teistest omavalitsusüksustest pärit isikute korral on lepingu osapooleks ka teenuse saaja elukohajärgne kohalik omavalitus.

 (6) Lepinguga sätestatakse osutatava teenuse sisu, teenuse toimingute ulatus ja osutamise sagedus, poolte kohustused ja vastutus, finantseerimine ning muud olulised asjaolud, mida ei käsitleta käesolevas korras või muudes õigusaktide.

 (7) Erandkorras ja juhtumiga seotud asjaoludest tulenevalt võib isikule hädavajalikku sotsiaalteenust osutada ka ilma isiku ja sotsiaalteenuse osutaja vahel lepingut sõlmimata.

 (8) Vältimatut abi vajavale isikule toimub teenuse osutamise kokkuleppel isiku elukohajärgse kohaliku omavalitusega.

3. peatükk Sotsiaalteenuste liigid 

§ 7.  Sotsiaalteenuste liigid

 (1) Vara vallas osutatavad sotsiaalteenused:
 1) sotsiaalnõustamine;
 2) koduteenus;
 3) sotsiaaltransporditeenus;
 4) eluruumi tagamine;
 5) päevakeskuse avalikud tugiteenused;
 6) tugiisikuteenus;
 7) isikliku abistaja teenus;
 8) lapse hooldamine perekonnas;
 9) vältimatu sotsiaalabi.

 (2) Vara vald korraldab alljärgnevate sotsiaalteenuste kättesaadavust:
 1) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
 2) võlanõustamisteenus;
 3) turvakoduteenus;
 4) varjupaigateenus;
 5) muud täiendavad sotsiaalteenused.

§ 8.   Sotsiaalnõustamine

 (1) Sotsiaalnõustamine on isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks.

 (2) Õigus tasuta sotsiaalnõustamisele on kõigil isikutel.

§ 9.  Koduteenus

 (1) Koduteenus on vähenenud toimetulekuvõimega täisealise isiku abistamine igapäevatoimingute sooritamisel, tagades isikule iseseisva ja turvalise toimetuleku kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

 (2) Koduhoolduse osutamise tingimused ja korra kehtestab Vara Vallavolikogu.

§ 10.  Sotsiaaltransporditeenus

 (1) Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puudega või liikumistakistusega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tervisega või asjaajamisega seotud toimingute teostamiseks.

 (2) Sotsiaaltransporditeenuse osutamise tingimused ja korra kehtestab Vara Vallavolikogu.

§ 11.  Eluruumi tagamine

 (1) Eluruumi tagamise teenus on abi osutamine sobiva eluruumi leidmiseks isikule või perekonnale, kes ise ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast või tervisest tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

 (2) Isikuid, kellel on puuetega inimeste seaduse tähenduses puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega, abistab vallavalitsus eluruumi kohandamisel või sobivama eluruumi saamisel. Eluruumi kohandamise aluseks on vastavate spetsialistide koostatud eluruumi kohandamise eksperthinnang.

 (3) Eluruumi andmise ja kasutamise kord on kehtestatud Vara Vallavolikogu määrusega.

 (4) Teenust osutatakse vaba munitsipaalpinna olemasolul.

§ 12.  Päevakeskuse avalikud tugiteenused

 (1) Eesmärgiks on soodustada ja säilitada abivajavate isikute, puudega isikute ja eakate igapäevast toimetulekut ning vaba aja veetmise ja huvitegevuse võimaluste loomine.

 (2) Välgi Päevakeskuses osutatakse ka teisi toimetulekuks vajalikke teenuseid/tegevusi:
 1) pesu pesemine;
 2) arvuti kasutamise võimalus koos juhendamisega;
 3) kohanemis- ja toimetulekutreeningud, koolitused, teabepäevade korraldamine;
 4) isikute juhendamine ja nõustamine asjaajamisel, teenustele saamiseks;
 5) tervist toetavad tegevused;
 6) käsitööringid;
 7) ürituste korraldamine jt.

 (3) Teenuseid osutatakse tasuta või soodushinnaga.

§ 13.  Tugiisikuteenus

 (1) Tugiisikuteenus on isiku või pere jõustamine ja juhendamine, mille eesmärgiks on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

 (2) Tugiisikuteenus määratakse nii lapsele kui täiskasvanud isikule.

 (3) Tugiisikuteenuse osutamine reguleeritakse Vara Vallavolikogu määrusega.

§ 14.  Isikliku abistaja teenus

 (1) Isikliku abistaja teenus on täiskasvanud puudega isiku abistamine isiku poolt, kes ei kuulu tema leibkonda. Teenuse osutamise eesmärgiks on võimaldada puudega isikul osaleda ühiskonnaelus võrdväärselt teistega, elada täisväärtuslikku elu ning vähendada pereliikmete hoolduskoormust.

 (2) Õigus isikliku abistaja teenusele on liikumis-, nägemis- või kerge vaimupuudega isikul, kes on võimeline isiklikku abistajat vajadusele vastavalt välja õpetama ja andma talle adekvaatseid tööjuhiseid. Teenuse osutamisel abistatakse teenuse saajat tegevustes, mille sooritamiseks vajab isik puude tõttu füüsilist kõrvalabi.

 (3) Isikliku abistaja teenus osutamine reguleeritakse Vara Vallavolikogu määrusega.

§ 15.  Lapse hooldamine perekonnas

 (1) Lapse perekonnas hooldamine on lapse hooldamine sobivas perekonnas, kelle liikmete hulka ta ei kuulu.

 (2) Perekonnas hooldamine toimub vallavalitsuse ja hooldamisele võtja vahel sõlmitud kirjaliku lepingu alusel ning perekonnas hooldamisele suunatud lapse juhtumiplaan on lepingu lisa. Lapse suunamisel perekonnas hooldamisele ja talle juhtumiplaani koostamisel arvestatakse lapse soovi.

 (3) Perekonnas hooldamisele suunatakse hooldusõigusliku vanemata jäänud laps:
 1) kelle vanemad on surnud, tagaotsitavaks kuulutatud või teadmata kadunud;
 2) kelle vanematele on nende piiratud teovõime tõttu määratud eestkostja;
 3) kelle vanemate hooldusõigus lapse suhtes on piiratud või peatatud;
 4) kes on vanematest eraldatud.

§ 16.  Vältimatu sotsiaalabi

 (1) Isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu, osutab vallavalitsus vältimatut sotsiaalabi, mis tagab vähemalt toidu, riietuse ja ajutise majutuse.

 (2) Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule seni, kuni ta ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.

§ 17.  Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

 (1) Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla

 (2) Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus on ööpäevaringseks teenuseks sisseostetud teenus teistelt teenust osutavatelt asutustelt.

 (3) Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse korraldamist reguleerib Vara Vallavolikogu teenuse osutamise määrus.

§ 18.  Võlanõustamisteenus

 (1) Võlanõustamisteenus on isikule või perekonnale teabe andmine ülemäärase võlgnevuse likvideerimise võimalustest ja tema toimetulekuvõime tugevdamise kaudu uute võlgade tekkimise vältimine.

 (2) Võlanõustamisteenus on sisseostetav teenus teenust osutatavatelt asutustelt.

§ 19.  Turvakoduteenus

 (1) Turvakoduteenuse eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut või täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

 (2) Turvakoduteenust vajavale lapsele osutatakse teenust kuni lapsele turvalise elu ja kasvukeskkonna tagamiseni bioloogilises, eestkoste- või hooldusperekonnas või asenduskodus.

 (3) Täiskasvanud isikutele võib turvakoduteenust osutada järjest mitte kauem kui üks kuu.

 (4) Turvakoduteenus on sisseostetav teenus teenust osutatavatelt asutustelt.

§ 20.  Varjupaigateenus

 (1) Varjupaigateenuseks on ajutise ööbimiskoha kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

 (2) Varjupaigateenus on sisseostetav teenus teenust osutavatelt asutustelt.

§ 21.  Muud täiendavad sotsiaalteenused

 (1) Vallavalitsus osutab võimalusel ja lähtuvalt isiku abivajadusest muid täiendavaid sotsiaalteenuseid ja maksab täiendavaid sotsiaaltoetusi, mis tulenevad seadusest või isiku tegelikust vajadusest.

 (2) Muudeks vajaduspõhisteks sotsiaalteenusteks on:
 1) psühholoogi nõustamisteenus;
 2) eripedagoogi nõustamisteenus;
 3) logopeediteenus;
 4) perelepitusteenus;
 5) kriisiabi sh laste leinalaagris osalemine;
 6) muud toetavad teenused.

 (3) Täiendavate sotsiaalteenuste osutamine ja täiendavate sotsiaaltoetuste maksmine toimub rahaliste vahendite olemasolul.

 (4) Teenusele suunatakse isiku taotluse või sotsiaalnõuniku ettepanek.

 (5) Täiendava sotsiaalteenuse hinna kinnitab teenuse osutaja. Täiendava sotsiaalteenuse eest tasumiseks võib vallavalitsuse korralduse alusel teenuse kasutajale määrata sotsiaalteenuse toetust.

4. peatükk Finantseerimine 

§ 22.  Finantseerimine

 (1) Sotsiaalteenuste osutamisega seotud kulud kaetakse täielikult või osaliselt Vara valla eelarvest sotsiaaltoetusteks ja sotsiaalteenusteks ettenähtud vahenditest.

 (2) Isikult võetava tasu suurus oleneb sotsiaalteenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast.

 (3) Vallavalitsusel on õigus vabastada isik täielikult või osaliselt teenuse eest tasumisest, arvestades teenust saava isiku sissetulekuid, seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu ja nende sissetulekuid, teenuse kasutamise põhjust ning muid juhtumiga seotud asjaolusid.

 (4) Valla poolt osutatavad sotsiaalteenused on teiste kohalike omavalitsuste elanikele täielikult tasulised.

5. peatükk Järelevalve ja kaebuste lahendamine 

§ 23.  Järelevalve

 (1) Sotsiaalteenuste nõuetele vastavust jälgib ja sotsiaalteenuseid saavate isikute kaebusi lahendab vallavalitsus.

 (2) Teenust saaval isikul või tema seaduslikul esindajal on õigus kaebuste puhul teenuse osutamise osas pöörduda teenuse osutaja või vallavalitsuse poole. Vaide vallavalitsuse haldusakti kohta võib esitada maavanemale vallavalitsuse kaudu.

6. peatükk Lõppsätted 

§ 24.  Lõppsätted

 (1) Sotsiaalteenuse taotlemise avalduste vormid kehtestab vallavalitsus.

 (2) Tunnistada kehtetuks Vara Vallavolikogu 12.05.2009 määrus nr 16 „Sotsiaalteenuste võimaldamise üldine kord Vara vallas“.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tarmo Leini
Volikogu esimees