SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Hooldekodusse suunamise kord Halliste vallas

Väljaandja:Halliste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.04.2016, 34

Hooldekodusse suunamise kord Halliste vallas

Vastu võetud 30.03.2016 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lõike 1, § 14 lõike 1 ja § 20 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Hooldekodusse suunamise kord Halliste vallas (edaspidi kord) reguleerib eakate ja puuetega isikute, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Halliste vald, hooldekodusse paigutamist, sealt lahkumist ja väljaarvamist.

§ 2.  Mõisted

 (1) Hooldatav on eakas või puudega isik, kes vajab ööpäevaselt hooldust, kõrvalabi ja järelvalvet.

 (2) Hooldekodu on eakatele ja puuetega isikutele elamiseks, hooldamiseks ja rehabilitatsiooniks loodud hoolekandeasutus.

 (3) Hooldekodus hooldamine on ööpäevaringselt hooldekodus elavate isikute eale ja seisundile vastav hooldamine ja järelevalve ning teiste hooldekodu põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmine.

 (4) Hooldatava ülalpidamiskulu on hoolealuse ülalpidamiseks kuluv summa, mille suuruse kinnitab igaks eelarve aastaks vallavalitsus.

 (5) Seadusjärgne ülalpidaja on ülalpidamiskohustusega isik perekonnaseaduse mõistes.

§ 3.  Hooldekodusse suunatavad isikud

 (1) Hooldekodusse võib suunata isikuid, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Halliste vald ja kes vastavad järgmistele tingimustele:
 1) isikud, kes ei tule toime enda eest hoolitsemisega ja vajavad pidevat hooldust, kõrvalabi ja järelvalvet;
 2) isikud, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või kelle seadusjärgsed ülalpidajad oma tervisliku seisundi, ea või muude põhjuste tõttu ei ole võimelised vajalikul määral hooldust tagama.

 (2) Teisi isikuid võib hooldekodusse suunata erijuhtudel, mille otsustab vallavalitsus.

 (3) Hooldekodusse ei suunata isikuid:
 1) kes põevad nakkushaigusi;
 2) kes vajavad haiglaravi;
 3) kes on endale või teistele ohtlikud oma psüühika või käitumishäirete tõttu.

 (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud isikud kuuluvad ravile kas kodus, raviasutuses või hooldamisele erihooldekodus.

§ 4.  Hooldekodusse suunamise taotlemine

 (1) Taotleja või tema esindaja esitab Halliste Vallavalitsusele avalduse isiku hooldekodusse paigutamise kohta ja põhjendab paigutamise vajadust. Kui taotleja oma tervisliku seisundi tõttu ei ole võimeline avaldust esitama, võivad avalduse esitada sotsiaaltööspetsialist, perearst, seadusjärgne ülalpidaja või muu isik, kes on taotlejaga lähedalt seotud.

 (2) Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
 1) isikut tõendava dokumendi koopia;
 2) puude olemasolul koopia arstliku ekspertiisi komisjoni otsusest;
 3) arstitõend tervisliku seisundi kohta, et isik ei tule iseseisvalt toime;
 4) seadusjärgsete ülalpidajate olemasolul nende kontaktandmed ning tõendid ülalpidajate ja nende pereliikmete kolme viimase kuu sissetulekute kohta;
 5) vajadusel on sotsiaalhooldustöö spetsialistil õigus nõuda täiendavaid dokumente.

§ 5.  Hooldekodusse suunamine

 (1) Hooldekodusse suunatakse käesoleva määruse paragrahvi 3 lõigetes 1 ja 2 toodud tingimustele vastavad isikud.

 (2) Esmajärjekorras suunatakse hooldekodusse isikud, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad.

 (3) Isiku põhjendatud avalduse alusel võib teda suunata hoolekandeasutustesse.

 (4) Otsuse isiku hooldekodusse paigutamiseks teeb vallavalitsus.

 (5) Isiku hooldekodusse paigutamisel sõlmitakse lepingud isiku ja/või tema seadusjärgsete ülalpidajate ning hooldekodu ja vallavalitsuse vahel.

 (6) Lepingus määratakse hooldatava isiku, tema seadusjärgsete ülalpidajate ning hooldekodu õigused ja kohustused.

 (7) Isiku hooldamise lepingud vaadatakse üle igal aastal hiljemalt 30. aprilliks vastavalt kinnitatud hooldekodu koha arvestuslikule maksumusele.

§ 6.  Hoolduse eest tasumine

 (1) Hooldekodus isiku ülalpidamiskulude tasumise kohustuse võtavad endale isik, tema seadusjärgsed ülalpidajad ja vallavalitsus järgmiselt:
 1) hooldust vajav isik kohustub tasuma oma ülalpidamiskulud kas osaliselt või täielikult, tasudes selleks mitte vähem kui 95% oma igakuisest sissetulekust, kuid mitte rohkem kui ülalpidamiskuludeks vajalik;
 2) seadusjärgsed ülalpidajad kohustuvad kandma isiku ülalpidamiskuludest puudujääva osa;
 3) seadus- või lepingujärgsete ülalpidajate puudumisel tasub ülalpidamiskulude täissummast puudujääva osa vallavalitsus.

 (2) Seadusjärgsed ülalpidajad võivad varalisest seisundist olenevalt esitada vallavalitsusele põhjendatud taotluse ülalpidamiskulude puudujääva osa osaliseks tasumiseks või tasumisest vabastamiseks. Taotluse juurde peavad olema lisatud tõendid tema varalise seisukorra kohta (näiteks sissetulekute kohta, kinnisvara omamise kohta või muu taoline).

 (3) Vallavalitsusel on õigus küsida hooldekodudelt vähemalt ühel korral aastas teavet hoolealuste vallavalitsuse poolt tasutud rahaliste vahendite kasutamise kohta.

§ 7.  Isiku hooldekodust lahkumine ja väljaarvamine

 (1) Isiku hooldekodust lahkumine toimub isiku avalduse või isiku nõusolekul seadusjärgse ülalpidaja avalduse alusel. Isiku lahkumine hooldekodust vormistatakse hooldekodu juhataja käskkirjaga.

 (2) Isiku võib hooldekodust välja arvata, kui isik ei täida lepinguga endale võetud kohustusi või ei pea kinni kehtestatud kodukorrast. Isiku väljaarvamise otsustab vallavalitsus hooldekodu juhataja ettepanekul.

 (3) Isik arvatakse hooldekodust välja tema surma korral. Isiku väljaarvamine vormistatakse hooldekodu juhataja käskkirjaga.

§ 8.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Halliste Vallavolikogu 15.12.2010 määrus nr 22 „Hooldekodusse suunamise kord Halliste vallas“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Andres Rõigas
volikogu esimees