SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Toila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 09.04.2016, 65

Koduhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 21.11.2012 nr 40
RT IV, 28.11.2012, 79
jõustumine 01.03.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.03.2016RT IV, 09.04.2016, 2412.04.2016

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.
[RT IV, 09.04.2016, 24 - jõust. 12.04.2016]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Toila vallas elavatele eakatele ja ajutist kõrvalist abi vajavatele täisealistele inimestele koduhooldusteenuse osutamist.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:
 1) koduhooldusteenus - teenus, mida osutatakse eakatele ja ajutist kõrvalist abi vajavatele täisealistele inimestele kodustes tingimustes aitamaks neil harjumuspärases keskkonnas toime tulla. Koduhooldusteenus jaguneb koduabiteenuseks ja isikuhooldusteenuseks;
 2) koduabiteenus – teenus, mille eesmärgiks on isiku abistamine kodu ja isikliku eluga seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, et aidata kaasa elukvaliteedi säilitamisele ja parandamisele harjumuspärases keskkonnas ja väljaspool kodu, v a füüsilist kontakti vajavates tegevustes;
 3) isikuhooldusteenus – teenus, mille eesmärk on isiku, kellel on terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt hooldusvajadus, abistamine igapäevaeluks vajalike tegevuste elluviimisel tema koduses keskkonnas, mille käigus abistatakse teenuse saajat päevasel ajal tema toimetulekuks vajalikes hooldustoimingutes, mis on seotud isiku abistamisel füüsilise kontakti loomisega;
 4) hindamisakt – vallavalitsuse poolt kinnitatud hindamisinstrument koduhooldusteenuse vajaduse väljaselgitamiseks.

2. peatükk TEENUSE KIRJELDUS 

§ 3.   Teenuse saajad

 (1) Koduhooldusteenust saavad rahvastikuregistri andmetel Toila vallas elavad eakad ja ajutist kõrvalist abi vajavad täisealised inimesed, kes vajavad kõrvalist abi igapäevase eluga toimetulekul. Teenust osutatakse nii üksi kui ka koos elavatele eakatele, kellest üks või mõlemad vajavad kõrvalist abi igapäevaeluga toimetulekul.

 (2) Eakatele ja ajutist kõrvalabi vajavatele täisealistele isikutele, kes rahvastikuregistri andmetel ei ela Toila vallas, kuid asuvad selle territooriumil, osutatakse koduhooldusteenust vabade ressursside olemasolul kooskõlastatult isiku elukohajärgse valla- või linnavalitsusega.

 (3) Teenust ei osutata alkoholiprobleemidega isikutele, psüühilist erihooldust vajavatele tööealistele isikutele, nakkushaigusi põdevatele isikutele nakkusohtlikus perioodis ja lamajatele haigetele, kes vajavad ööpäevaringset järelevalvet ja hooldust.

 (4) Teenust ei osutata isikutele, kelle üle on seatud sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvis 28² sätestatud täisealise isiku hooldus.

§ 4.   Teenuse tegevused

 (1) Koduhooldusteenuse käigus osutatavad koduabiteenuse tegevused koosnevad hooldustöötaja poolt peamiselt teenuse saaja kodus tehtavatest koduabi toimingutest, sh:
 1) toiduainete ja esmatarbekaupade toomine lähimast poest;
 2) abistamine toidu valmistamisel, toidunõude pesemine;
 3) tesmase arstiabi korraldamine ja vajadusel saatmine arsti juures;
 4) ravimite, esmaabivahendite ja invaabivahendite muretsemine;
 5) pesupesemise teenuse korraldamine;
 6) saunateenuse korraldamine;
 7) kommunaal- ja muude maksete tasumine;
 8) keskkütte puudumisel puudega varustamise korraldamine, kütte eluruumi toomine ja tuha välja viimine eluruumist;
 9) veevärgi puudumisel vee tuppa toomine ja heitvete väljaviimine eluruumist;
 10) asjaajamine erinevates ametiasutustes;
 11) teenuse saaja toa ja köögi esmane koristamine üks kord nädalas.

 (2) Koduhooldusteenuse käigus osutatavad isikuhooldusteenuse tegevused koosnevad koduhooldustöötaja poolt teenuse saaja kodus tehtavates hooldustoimingutest, sh:
 1) abistamine riietumisel;
 2) abistamine pesemisel ja vannitamisel;
 3) abistamine toitmisel;
 4) mähkmete vahetamine.

 (3) Teenuse konkreetne sisu ja maht määratakse sotsiaalspetsialisti poolt läbiviidud teenuse taotleja hooldus- ja sotsiaalteenuste vajaduse esmase hindamise tulemustest lähtuvalt ja võib sisaldada ka tegevusi, mis ei ole loetletud käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2. Hindamiseks kasutatakse Toila Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsuse) poolt kinnitatud hooldusvajaduse ja sotsiaalteenuste määramise hindamisakti (edaspidi hindamisakt).

3. peatükk TEENUSE OSUTAMINE 

§ 5.   Teenuse osutaja

 (1) Teenust osutab hooldustöötaja, kellega sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingu vallavanem või tema poolt volitatud isik

 (2) Hooldustöötaja lähtub oma töös töölepingust, ametijuhendist, sotsiaaltöötaja eetikakodeksist ja koduhooldusteenuste osutamiseks sõlmitud lepingust.

§ 6.   Teenuse taotlemine

  Teenuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsuse sotsiaalspetsialistile kirjaliku taotluse. Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus

§ 7.   Teenuse osutamise otsustamine

 (1) Sotsiaalspetsialist ja hooldustöötaja külastavad 10 kalendripäeva jooksul taotluse esitamisest teenuse taotlejat tema kodus, et selgitada välja teenuse vajadus ja konkreetne sisu kasutades selleks hindamisakti. Vajadusel kaasab sotsiaalspetsialist teenuse taotleja olukorra selgitamiseks taotleja lähedased, pere- või raviarsti.

 (2) Teenuse taotlejale teenuse osutamise otsustab vallavalitsus 30 kalendripäeva jooksul taotluse esitamisest, tuginedes sotsiaalspetsialisti ettepanekule ja hindamisakti tulemustele. Nimetatud korraldus sisaldab teenuse saajale osutatavat teenuse liiki ja selle eest tasumise korda.

 (3) Psüühilise erivajadusega eakatele otsustab teenuse osutamise vallavalitsus sotsiaalspetsialisti ettepanekul. Sotsiaalspetsialist kaasab otsuse tegemisse hooldustöötaja ning võtab arvesse teenuse taotleja raviarsti arvamust tema koduhooldusteenusele sobivuse kohta.

§ 8.   Lepingu sõlmimine

 (1) Teenuse osutamise aluseks on teenuse saaja ja vallavalitsuse vahel sõlmitud kahepoolne või kolmepoolne leping, mis sisaldab muuhulgas teenuse saajale osutatavate teenuse tegevuste täpset nimekirja. Lepingu pooleks võib olla ka teenuse saaja suhtes ülalpidamiskohustust omav isik.

 (2) Koduhooldusteenuse osutamise lepingu sõlmimise aluseks on vallavalitsuse korraldus.

 (3) Teenuse saaja abivajaduse muutumisel, kuid mitte hiljem kui 1 aasta möödumisel teenusele asumisest viib sotsiaalspetsialist läbi korduvhindamise teenuse sisu ja mahu muutmise vajaduse hindamiseks, kasutades selleks vallavalitsuse poolt kinnitatud korduvhindamisakti. Korduvhindamise tulemustele tuginedes koostatakse vajadusel lepingu lisa, kus nimetatakse uuesti teenuse saajale osutatavad teenuse tegevused.

§ 9.   Teenuse hind

  Teenuse tegevuste hinnakirja kehtestab vallavalitsus

§ 10.   Teenuse eest tasumine

 (1) Eakatele ja ajutist kõrvalabi vajavatele inimestele, kellel ei ole perekonnaseadusest tuleneva

 (2) Eakad ja ajutist kõrvalist abi vajavad täisealised isikud, kellel on olemas perekonnaseadusest tuleneva ülalpidamiskohustusega isikud või kes omavad piisavalt rahalisi vahendeid, tasuvad teenuse eest vastavalt vallavalitsuse kehtestatud hinnakirjale.

 (3) Eakate ja ajutist kõrvalist abi vajavate täisealiste isikute, kes rahvastikuregistri andmetel ei ela Toila vallas kuid asuvad selle territooriumil, ning kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidamiskohustusega isikud ja piisavad rahalised vahendid teenuse eest tasumiseks, teenuse eest tasumise tagab eelneva kokkuleppe olemasolul isiku elukohajärgne valla- või linnavalitsus

§ 11.   Teenuse osutamise lõpetamine

 (1) Teenuse osutamine lõpetatakse sotsiaalspetsialisti ettepanekul vallavalitsuse korraldusega järgmistel juhtudel:
 1) teenuse vajaduse möödumisel;
 2) hoolduse korraldamisel teiste hoolekandeteenustega;
 3) teenuse saaja elukoha vahetumisel teise omavalitsusüksusesse;
 4) teenuse saaja ei soovi enam teenust;
 5) teenuse saaja käitumine teeb võimatuks teenuse osutamise;

 (2) Teenuse osutamine lõpeb teenuse saaja surma korral.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 12.   Rakendussätted

  Koduhooldusteenuste osutamisega seotud dokumentide (taotlus, hindamisakt, leping) vormid kinnitab vallavalitsus korraldusega

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1.märtsil 2013.a.