SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Jõgeva valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste kord

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.04.2016, 90

Jõgeva valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste kord

Vastu võetud 31.03.2016 nr 12

Määrus kehtestatakse sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 2 lõike 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev kord sätestab vallavalitsuse poolt korraldatavad sotsiaalteenused ning nende osutamise tingimused ja korra.

 (2) Käesolevas korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
 1) toimetulek on isiku või perekonna füüsiline või psühhosotsiaalne võime igapäevases elus toime tulla;
 2) sotsiaalteenus on isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus.

 (3) Sotsiaalteenuste eesmärgiks on aidata kaasa inimeste toimetulekuvõime toetamisele ning nende elukvaliteedi säilimisele ja parandamisele.

 (4) Käesolevas korras kirjeldatud sotsiaalteenuste loetelu ei ole ammendav ning taotluste menetlemise kord laieneb üldiselt kõigile sotsiaalhoolekande seaduses või sotsiaalministeeriumi kodulehel või käesolevas määruses kirjeldatud sotsiaalteenustele, mille taotlemise ja osutamisega seonduv ei ole reguleeritud eraldi õigusaktidega.

§ 2.  Jõgeva valla poolt korraldatavad sotsiaalteenused

  Jõgeva valla poolt korraldatavad sotsiaalteenused on:
 1) tugiisikuteenus;
 2) isikliku abistaja teenus;
 3) varjupaigateenus;
 4) turvakoduteenus;
 5) sotsiaaltransporditeenus;
 6) eluruumi tagamine;
 7) võlanõustamiseteenus.

§ 3.  Tugiisikuteenus

 (1) Tugiisikuteenuse eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

 (2) Last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamisel on täiendav eesmärk lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine.

 (3) Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine. Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel perekonnaliikmetega ja/või väljaspool kodu.

§ 4.  Isikliku abistaja teenus

 (1) Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

 (2) Kõrvalabi vajaduse määra hinnatakse ja täpsustatakse iga isiku puhul eraldi, teenuse osutamise perioodil isiku terviseseisundi ja elukeskkonna muutumisel tehakse korduv hindamine.

§ 5.  Varjupaigateenus

 (1) Varjupaigateenuse eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma.

 (2) Ajutiseks ööbimiskohaks võib lugeda vallale kuuluva eluruumi ajutist kasutamist.

 (3) Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada varjupaigateenuse osutamise otsustamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule, vallavalitsuse hallatavale asutusele või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

§ 6.  Turvakoduteenus

 (1) Turvakoduteenuse eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

 (2) Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse korral tagada kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus, ning teavitada isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

 (3) Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada turvakoduteenuse osutamise otsustamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule, vallavalitsuse hallatavale asutusele või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

§ 7.  Sotsiaaltransporditeenus

 (1) Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

 (2) Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada sotsiaaltransporditeenuse osutamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule, vallavalitsuse hallatavale asutusele või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

§ 8.  Eluruumi tagamine

 (1) Eluruumi tagamise eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

 (2) Isikuid, kellel on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega, abistab vallavalitsus eluruumi kohandamisel või sobivama eluruumi saamisel.

 (3) Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada sotsiaalteenuse osutamise otsustamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule, vallavalitsuse hallatavale asutusele või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

§ 9.  Võlanõustamiseteenus

 (1) Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, et vältida uute võlgnevuste tekkimist, parandada isiku toimetulekuvõimet ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

 (2) Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada võlanõustamiseteenuse osutamise otsustamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule, vallavalitsuse hallatavale asutusele või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

§ 10.  Muud vajaduspõhised sotsiaalteenused

 (1) Vallavalitsus osutab võimalusel ja lähtuvalt isiku abivajadusest muid toetavaid sotsiaalteenuseid, mis tulenevad seadusest või isiku tegelikust vajadusest. Teenuste pakkumisel lähtutakse esmajärjekorras isiku ja perekonna vajadusest.

 (2) Muudeks vajaduspõhisteks sotsiaalteenusteks on:
 1) psühholoogiline nõustamine;
 2) perenõustamine;
 3) sotsiaalnõustamine;
 4) perelepitusteenus;
 5) teraapiateenus;
 6) päevakeskus;
 7) sõltuvusravi;
 8) toiduabi;
 9) viipekeeletõlke teenus;
 10) tugirühmades ja -programmides või eneseabi gruppides osalemine;
 11) spetsialistidele ja vanematele teadlikkuse tõstmiseks ning oskuste suurendamiseks teabepäevade ja koolituste korraldamine;
 12) muud toetavad teenused.

 (3) Muude vajaduspõhiste sotsiaalteenuste osutamise kohta koostatakse haldusakt määrates selles muu hulgas kindlaks teenuse kirjelduse ja finantseerimise korra.

 (4) Muu vajaduspõhise sotsiaalteenuse tasu maksmine toimub teenuse osutaja hinnakirja alusel.

 (5) Muu vajaduspõhise sotsiaalteenuse eest tasumiseks võib teenuse kasutajale määrata ühekordset toetust vallavalitsuse korralduse alusel.

§ 11.  Sotsiaalteenuste võimaldamise alused

 (1) Sotsiaalteenuste määramisel võetakse aluseks isiku ja tema perekonna tegelik toimetulekuvõime ning kõrvalabi vajaduse ulatus. Isiku seisundi kohta koostatud kehtiva hindamisdokumendi olemasolu korral lähtutakse teenuste osutamisel nimetatud dokumendist.

 (2) Isiku toimetulekuvõime ning abi- või hooldusvajaduse hindamisel kasutatakse Jõgeva Vallavalitsuse kehtestatud hindamismetoodikat. Vajadusel suunatakse isik teise ametiasutuse või erialaspetsialisti poole ja tehakse isiku nõusolekul koostööd vajadustele vastava teenuse väljaselgitamiseks ja võimaldamiseks.

 (3) Isikule, kes iseseisva toimetuleku parandamiseks vajab pikaajalist ja mitmekülgset abi rakendatakse juhtumikorraldust ning koostatakse juhtumiplaan. Teenuste võimaldamisel lähtutakse vajadusel kehtivast juhtumiplaanist.

 (4) Sotsiaalteenuseid osutatakse abivajavale isikule järjestatud teenuste süsteemi põhimõttel, mille kohaselt iga järgmist teenust osutatakse isikule üldjuhul, kui eelmise teenusega ei saa isiku vajadusi enam rahuldada või kui isik ei ole suuteline seda teenust kasutama.

 (5) Vajadusel võib osutada integreeritud sotsiaalteenuseid juhtumikorralduslikul põhimõttel võttes aluseks isikule koostatud juhtumiplaan.

 (6) Sotsiaalteenust osutatakse abivajava isiku ja/või tema perekonna nõusolekul.

§ 12.  Sotsiaalteenuse taotlemine

 (1) Sotsiaalteenuseid on õigustaotleda isikul, kes rahvastikuregistri järgi elab Jõgeva vallas ning kelle igapäevane toimetulekuvõime on häiritud ja ta vajab toimetulemiseks kõrvalabi. Sotsiaalteenust võib taotleda ka kõrvalabi vajava isiku pereliige, lähedane või muu isik.

 (2) Põhjendatud juhtudel osutatakse teenust isikutele, kes ajutiselt viibivad Jõgeva valla territooriumil, koostöös isiku rahvastikuregistrijärgse kohaliku omavalitsusüksusega.

 (3) Sotsiaalteenuse taotlemiseks või sotsiaalteenuse rahaliseks hüvitamiseks esitab taotleja taotluse vallavalitsusele. Taotluses märgitakse taotleja nimi, isikukood, elukoht, andmed perekonna koosseisu ja sissetulekute kohta ning teenuse taotlemise põhjendus.

 (4) Taotluse menetlemisel on õigus nõuda täiendavaid dokumente (Sotsiaalkindlustusameti otsus puude määramise kohta, isiklik rehabilitatsiooniplaan, geriaatrilise hindamise tulemus, sotsiaalkindlustusameti või töötukassa hindamise tulemus, isiku või tema ülalpidamiseks kohustatud pereliikmete sissetulekud jms).

 (5) Vajadusel külastab vallavalitsuse sotsiaalosakonna töötaja sotsiaalteenust vajavat isikut tema kodus või viibimiskohas toimetulekuvõime ning abi- ja/või hooldusvajaduse ulatuse täiendavaks hindamiseks ning sobivaima teenuse väljaselgitamiseks.

 (6) Hindamismetoodika ja sotsiaalteenuste taotlemiseks vajaliku vormi kehtestab Jõgeva Vallavalitsus.

§ 13.  Sotsiaalteenusele suunamine

 (1) Vallavalitsus selgitab välja abi saamiseks pöördunud isiku abivajaduse ja sellele vastava abi.

 (2) Abivajaduse väljaselgitamisel lähtutakse terviklikust lähenemisest isiku ja perekonna abivajadusele võttes arvesse isiku toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas:
 1) isiku personaalse tegevusvõimega seonduvaid asjaolusid;
 2) isiku füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud asjaolude arvestamisel tagatakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses puudega isikule tema abivajadusest tingitud takistuste vähendamiseks või kõrvaldamiseks vastav abi.

 (4) Teenuse võimaldamisel isikule võetakse arvesse isiku tervislikku seisundit, iseseisva toimetuleku võimet, vajaduspõhise teenuse konkreetsele isikule ning muud isiku ja tema juhtumiga seotud asjaolusid.

 (5) Teenuse vajaduse ja vajaliku teenuse ulatuse ning teenuse osutamise sageduse üle otsustamisel võib sotsiaalosakonna töötaja kaasata oma töösse erialaspetsialiste või küsida neilt eksperthinnanguid ja arvamusi, samuti võib teenuse vajaduse täpsustamiseks kaasata teenuse osutaja.

 (6) Sotsiaalteenuse võimaldamisest keeldumise põhjendatud otsus tehakse taotlejale ja/või isikule, kellele teenust taotleti, teatavaks pärast otsuse tegemist viie tööpäeva jooksul.

§ 14.  Sotsiaalteenuse osutamise korraldamine

 (1) Sotsiaalteenuseid võib isikule või perekonnale osutada vallavalitsus või muu avalik-õiguslik või eraõiguslik juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja.

 (2) Juhul kui sotsiaalteenust finantseeritakse osaliselt või täielikult valla eelarvest, on teenuse osutamise aluseks haldusleping ja/või haldusakt.

 (3) Halduslepingus ja/või haldusaktis sätestatakse isikule osutatava teenuse sisu, teenuse toimingute ulatus ja osutamise sagedus, teenuse eest tasumisega seotud asjaolud, mida ei käsitleta käesolevas korras või muudes õigusaktides.

 (4) Erandkorras ja juhtumiga seotud asjaoludest tulenevalt võib vallavalitsus osutada isikule talle hädavajalikku sotsiaalteenust ilma haldusakti ja/või halduslepinguta.

§ 15.  Sotsiaalteenuste finantseerimine, sotsiaalteenuse eest tasumine

 (1) Sotsiaalteenuste osutamisega seotud kulud kaetakse täielikult või osaliselt Jõgeva valla eelarvest sotsiaalteenusteks ettenähtud vahenditest.

 (2) Vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste osutatava sotsiaalteenuse eest võetava tasu tingimused ja suuruse kehtestab vallavalitsus.

 (3) Vallavalitsusel on õigus põhjendatud otsusega vabastada isik täielikult või osaliselt teenuse eest tasumisest, arvestades teenust saava isiku sissetulekuid, seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu ja nende sissetulekuid, isikule kuuluvat kinnisvara, teenuse kasutamise põhjust ning muid juhtumiga seotud asjaolusid.

 (4) Sotsiaalteenuse eest tasumiseks võib teenuse taotlejale määrata sotsiaaltoetust vallavalitsuse korralduse alusel.

 (5) Juhul kui vältimatut sotsiaalabi (sotsiaaltoetus või – teenus) osutatakse Jõgeva vallas isikule või perele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on mõne teise kohaliku omavalitsusüksuse territooriumil, esitab/edastab vallavalitsus arve tasumiseks vastavale linna- või vallavalitsusele antud toetuse või teenuse kohta.

§ 16.  Teavitamiskohustus

  Isik ja/või teenuse osutaja on kohustatud teavitama vallavalitsust kümne päeva jooksul asjaolude tekkimisest, mis toovad kaasa muutused määratud sotsiaalteenuse osutamise tingimustes või teenuse osutamise lõpetamise.

§ 17.  Järelevalve ja kaebuste lahendamine

 (1) Sotsiaalteenuse nõuetele vastavust jälgib ja sotsiaalteenuseid saavate isikute kaebusi lahendab vallavalitsus.

 (2) Tõsiste puuduste korral teenuse kvaliteedis lõpetab vallavalitsus sotsiaalteenuse osutajaga lepingu.

§ 18.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiit Lääne
Volikogu esimees