Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Korterikomisjoni põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.04.2016, 97

Korterikomisjoni põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 04.04.2016 nr 7

Määrus kehtestatakse Viljandi Linnavolikogu 25.02.2016 määruse nr 81 „Viljandi linna omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise ning sotsiaaleluruumide kasutusse andmise kord“ § 6 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev põhimäärus kehtestab Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) juures tegutseva korterikomisjoni (edaspidi komisjon) pädevuse ja töö korra.

  (2) Komisjoni postiaadress on Linnu tn 2, Viljandi.

  (3) Komisjoni pädevusse kuulub ettepanekute tegemine Viljandi linna omandis olevate eluruumide (va sotsiaaleluruumide) kasutamiseks ja käsutamiseks.

  (4) Komisjonil on oma ülesannete täitmiseks õigus:
  1) saada teavet Viljandi linna omandis olevate eluruumide kohta;
  2) saada linnavalitsuse struktuurüksustelt arvamusi eluruumi üürile andmise või võõrandamise kohta.

  (5) Komisjon on oma ülesannete täitmisel kohustatud:
  1) tagama, et talle esitatud dokumendid ja andmed ei satuks asjasse mittepuutuvate isikute kätte;
  2) andma linnavalitsusele teavet komisjoni tegevusest.

§ 2.   Komisjoni esimees

  (1) Komisjoni esimees nimetatakse linnavalitsuse liikmete hulgast.

  (2) Komisjoni esimees:
  1) määrab komisjoni liikmete hulgast komisjoni aseesimehe, kes asendab teda tema äraoleku ajal;
  2) määrab komisjoni liikmete hulgast sekretäri;
  3) kutsub kokku komisjoni koosoleku.

  (3) Komisjoni esimehe volitused lõpevad:
  1) vabastamisega ametikohalt, millega seoses ta esimeheks nimetati;
  2) teda nimetanud linnavalitsuse otsusel;
  3) isikliku avalduse alusel;
  4) tema surma korral.

§ 3.   Komisjoni liikmed

  (1) Komisjon on vähemalt 5-liikmeline. Komisjoni koosseisu kuuluvad linnavalitsuse teenistujad.

  (2) Komisjoni liikmel on õigus:
  1) avaldada oma arvamust enne komisjoni otsuse tegemist;
  2) olla oma otsuste tegemisel sõltumatu;
  3) jääda otsuse tegemisel eriarvamusele ja nõuda kirjaliku eriarvamuse lisamist protokollile.

  (3) Komisjoni liige on kohustatud:
  1) hoidma saladuses talle komisjoni töös osalemisel teatavaks saanud andmeid isikute eraelu kohta;
  2) osalema komisjoni töös komisjoni esimehe määratud aegadel;
  3) teatama õigeaegselt komisjoni esimehele komisjoni töös osalemast takistavatest asjaoludest.

  (4) Komisjoni liikme volitused lõpevad:
  1) isikliku avalduse alusel;
  2) komisjoni esimehe ettepaneku alusel;
  3) vabastamisega linnavalitsuse teenistusest;
  4) tema surma korral.

§ 4.   Komisjoni sekretär

  Komisjoni sekretär:
  1) korraldab komisjoni koosolekute tehnilist ettevalmistamist, teatab komisjoni liikmetele ja komisjoni koosolekule kutsutavatele (vajadusel) koosolekute toimumise aja ja koha;
  2) protokollib komisjoni koosolekuid;
  3) korraldab muid komisjoni asjaajamisega seotud küsimusi.

§ 5.   Komisjoni töökord

  (1) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Komisjoni töövorm on koosolek.

  (3) Komisjoni koosolekud on kinnised. Vajadusel võib komisjoni koosolekule kutsuda arutamisele tulevate küsimustega seotud isikuid.

  (4) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa komisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees ja vähemalt pool komisjoni liikmetest.

  (5) Komisjon võtab otsuse vastu avaliku hääletamise korras koosolekust osavõtjate poolthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab esimehe hääl.

  (6) Komisjoni koosolekud protokollitakse.

  (7) Protokolli kantakse:
  1) koosoleku toimumise koht, kuupäev ja protokolli number;
  2) kohalolevad ja puuduvad komisjoni liikmed;
  3) koosoleku juhataja ja protokollija;
  4) koosoleku päevakord;
  5) hääletustulemused;
  6) otsused.

  (8) Otsustamisel eriarvamusele jäänud liikme kirjalik eriarvamus lisatakse protokollile.

§ 6.   Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavalitsuse 24.01.2000 määrus nr 4 „Korterikomisjoni põhimääruse kinnitamine".

§ 7.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Kalvi Märtin
abilinnapea linnapea ülesannetes

Ene Rink
linnasekretär

/otsingu_soovitused.json