Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Luunja valla keskraamatukogu ja tema haruraamatukogude kasutamise eeskiri

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.04.2016, 110

Luunja valla keskraamatukogu ja tema haruraamatukogude kasutamise eeskiri

Vastu võetud 31.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel.

§ 1.   ÜLDSÄTTED

  Käesolev eeskiri reguleerib Luunja valla keskraamatukogu ja tema haruraamatukogude (edaspidi raamatukogud) lugejate teenindust, õiguseid ja kohustusi.

§ 2.   TEENINDUSE KORRALDUS

  (1) (1) Raamatukogude teenuseid võivad kasutada kõik isikud.

  (2) Raamatukogude põhiteenusteks on teavikute kojulaenutus ja kohalkasutus ning arvutitöökoha kasutamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

  (3) Kohapeal teavikute kasutamiseks ei ole vajalik lugejaks registreerimine.

  (4) Raamatukogudes puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul raamatukogudevahelise laenutuse kaudu.

  (5) Eriteenused (koopiate tegemine, väljatrükk jm) on tasulised ja nende hinna kinnitab Luunja Vallavalitsus.

§ 3.   LUGEJATE REGISTREERIMINE

  (1) Lugeja registreeritakse raamatukogu elektroonilises andmebaasis URRAM järgmiste andmetega:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) sünniaeg;
  3) isikukood;
  4) elukoha aadress;
  5) telefoninumber ja elektronposti aadress;
  6) lugejarühm: täiskasvanu või laps (kuni 16-aastane).

  (2) Lugejaks registreeritakse foto ja isikukoodiga isikuttõendava dokumendi alusel. Lugeja tutvub käesoleva eeskirjaga ja annab registreerimisraamatusse allkirja nõusoleku kohta seda täitma.

  (3) Lugeja on kohustatud teavitama raamatukogu oma isiku- või kontaktandmete muudatustest.

  (4) Lugeja soovil avatakse talle raamatukogusüsteemis lugejakonto. Lugejakonto võimaldab teavikute broneerimist, varasemate ja hetkelaenutuste ning tagastustähtaegade vaatamist ja pikendamist.

  (5) Kuni 16-aastaseid lapsi registreeritakse lugejaks isikut tõendava dokumendi alusel ning vanema, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanem) nõusolekul. Nõusolek kehtib kuni isiku 16-aastaseks saamiseni.

  (6) § 3 lõikes 1 toodud isiku- ja kontaktandmeid kasutatakse lugeja isiku tuvastamiseks, raamatukogu pakutavate teenuste osutamiseks, sh teavikute tagastamispäeva möödumisel meeldetuletuse ja ettekirjutuse saatmiseks ning statistilise analüüsi tegemiseks, kus andmeid ei seostata isikuga.

  (7) Lugejate andmebaas on asutusesiseseks kasutamiseks vastava õigusega töötajale. Muudel juhtudel võimaldatakse juurdepääs andmetele õigusaktides sätestatud korras.

  (8) Iga kalendriaasta toimub lugejate ümberregistreerimine (isiku- ja kontaktandmete täpsustamine). Võlglasi ümber ei registreerita ja neil puudub võlgnevuse likvideerimiseni raamatukogust kojulaenutamisõigus.

§ 4.   KOJULAENUTUS

  (1) Laenutus registreeritakse elektroonilises andmebaasis.

  (2) Koju ei laenutata eriti väärtuslikke ja laenutusõiguseta teavikuid.

  (3) Laenutuse tähtajaks on 21 kalendripäeva.

  (4) Lugeja on kohustatud laenutatud teavikud tagastama määratud tähtajaks või pikendama tähtaega.

  (5) Lugeja saab tagastamistähtaega pikendada, kui teavikule pole nõudmisi teistelt lugejatelt. Tagastamistähtaega saab pikendada oma kasutajakontol, kohapeal raamatukogus, telefoni teel või e-postiga.

  (6) Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikuid tähtajaks, arvestab raamatukogu viivist vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale.

  (7) Iga kvartali viimasel kolmel tööpäeval raamatukokku tagastatavate teavikute eest viivist ei võeta, viivis tühistatakse.

  (8) Võlgnikele teavikuid ei laenutata.

  (9) Lugeja soovil pannakse ta vajaliku teaviku saamiseks järjekorda.

  (10) Teaviku rikkumise või kaotamise korral on lugeja kohustatud selle asendama teise eksemplari või raamatukogutöötaja poolt samaväärseks tunnistatud teavikuga või tasuma selle hinna.

§ 5.   ARVUTITÖÖKOHA KASUTAMINE

  (1) Arvutitöökoha kasutamise õigus on kõigil täiskasvanutel ja õpilastel. Eeltingimuseks on arvutikasutamise oskus.

  (2) Arvuti ja interneti kasutamine on tasuta.

  (3) Arvutitöökoha kasutamiseks esitab külastaja isikukoodi ja pildiga dokumendi.

  (4) Külastaja registreeritakse laenutusletis. Fikseeritakse külastuse algus ja lõpp ning kasutaja annab selle kohta allkirja.

  (5) Arvuti kasutaja poolt raamatukogule tekitatud materiaalse kahju korvab kasutaja.

  (6) Arvuti kasutamisel tekkinud probleemidest ja arvutiriketest tuleb informeerida raamatukogutöötajat.

  (7) Arvuti kasutajal on keelatud:
  1) igasugune tarkvara installeerimine, arvuti häälestuse muutmine ja mistahes failide salvestamine kliendiarvutisse;
  2) arvuti või mõne teise seadme lahtiühendamine või teisaldamine;
  3) arvuti omavoliline väljalülitamine ja restartimine;
  4) andmete salvestamine arvuti kõvakettale;
  5) isikliku andmekandja kasutamine kliendiarvutis raamatukogu töötaja loata;
  6) tasuliste ja pornograafiliste, samuti vägivallale õhutavate või muude eetikareeglitega vastuolus olevate internetilehekülgede külastamine;
  7) teiste raamatukogu kasutajate häirimine.

  (8) Raamatukogu ei vastuta autoriõiguse seaduse rikkumise eest internetikasutaja poolt ning ei vastuta kasutaja poolt laivõrgus korda saadetavate tegude tagajärgede eest.

  (9) Käesoleva eeskirja mittetäitmise ja ebakorrektse käitumise korral rakendadakse arvuti kasutamise keeldu kuni üheks kuuks.

§ 6.   RAKENDUSSÄTTED

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teataja avaldamist.

Radž Sauk
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json