SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuse määra kehtestamine

Väljaandja:Tõstamaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 09.04.2016, 116

Sotsiaaltoetuse määra kehtestamine

Vastu võetud 07.04.2016 nr 7

Määrus kehtestatakse Tõstamaa Vallavolikogu 18. märtsi 2016 määruse nr 33 “Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord” § 35 lg 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Tõstamaa valla eelarvest makstava sotsiaaltoetuse suuruse määramist.

§ 2.  Lapse sünnitoetus

 (1) Lapse sünnitoetuse esimese osa suurus on 300 eurot.

 (2) Sünnitoetuse teise osa suurus on 100 eurot ja 200 eurot alates 1.jaanuarist 2017.

§ 3.  Koolitee alustamise toetus

  Esimesse klassi astuva õpilase toetuse suurus on 100 eurot.

§ 4.  Hooldajatoetus

  Hooldajatoetuse suurus on:
 1) raske puudega täisealise inimese hooldajale 30 eurot kuus;
 2) sügava puudega täisealise inimese hooldajale 50 eurot kuus;
 3) 3-16-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldajale 75 eurot kuus;
 4) 16-18-aastase raske puudega lapse hooldajale 60 eurot kuus;
 5) 16-18-aastase sügava puudega lapse hooldajale 100 eurot kuus.

§ 5.  Tervisetoetus

  Tervisetoetuse suuruseks on:
 1) prillitoetus kuni 32 eurot;
 2) ravimitoetus kuni 32 eurot;
 3) abivahenditoetus on kuni 50% omaosaluse maksumusest;
 4) taastusravi kulud kuni 32 eurot.

§ 6.  Jõustumine

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avaldamist Riigi Teatajas.

 (2) Rakendatakse alates 1.aprillist 2016.a.

Toomas Rõhu
Vallavanem

Eve Sahtel
Vallasekretär