HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Halliste Lasteaeda „Pääsuke“ vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Mulgi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.04.2019, 4

Halliste Lasteaeda „Pääsuke“ vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 05.03.2019 nr 3

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Halliste Lasteaeda „Pääsuke“ (edaspidi lasteaed) laste vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord (edaspidi kord).

  (2) Lasteaeda võetakse vastu esmajärjekorras Mulgi valla haldusterritooriumil elava perekonna lapsed, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Mulgi vald. Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi väljastpoolt Mulgi valda.

  (3) Arvestust laste lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab lasteaia direktor.

  (4) Lasteaiakoha vastu võtnud vanem kohustub järgima lasteaia kodukorda ning tasuma lasteaiakoha eest vastavalt kehtestatud korrale ja määradele.

  (5) Suvel on soovitatav võimaldada lapsele puhkust vähemalt üks kuu.

§ 2.   Lapse lasteaeda vastuvõtmine

  (1) Lapse lasteaeda vastuvõtmiseks esitab lapsevanem, eestkostja või seadusjärgne hooldaja (edaspidi lapsevanem) lasteaia direktorile vormikohase kirjaliku avalduse (edaspidi avaldus, Lisa 1) ja lapse sünnitõendi.

  (2) Avaldused registreeritakse laekumise järjekorras. Kui lasteasutuses puudub vaba koht, võib laps jääda lasteaia koha taotlejana järjekorda.

  (3) Laps jääb lasteaia koha taotlejate järjekorda kuni koha saamiseni.

  (4) Vaba koha olemasolust teatab lasteaia direktor järjekorras olevale lapsevanemale. Peale teate saamist on lapsevanem kohustatud teatama koha soovist või sellest loobumisest kolme päeva jooksul.

  (5) Lasteaia direktoril on õigus erandjuhtudel võimaldada lapsele lasteaiakoht eelisjärjekorras vallavalitsuse nõusolekul.

  (6) Lasteaia rühma komplekteerib lasteaia direktor vastavalt avalduste esitamise järjekorrale 25. augustiks ja kinnitab käskkirjaga hiljemalt 10. septembriks.

  (7) Lapsevanemal on kohustus tutvuda lasteaia kodukorra ja päevakavaga, lasteaia osalustasu ja toidukulu maksmise tingimustega.

  (8) Lapse esmakordsel lasteaeda tulekul informeerib lapsevanem lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel lasteaia personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

  (9) Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.

  (10) Vanem, kes taotleb lapsele koolipikendust, peab kirjalikult teavitama lasteaia direktorit hiljemalt õppeaastale eelneva õppeaasta 1. märtsiks. Koolikohustuse täitmise alustamise edasilükkamise aluseks on koolivälise nõustamismeeskonna soovitus.

  (11) Laps, kelle vanem loobub talle pakutud kohast lasteaias, arvatakse järjekorrast välja.

§ 3.   Lapsevanema poolt kaetav tasu

  Lapsevanema tasu koosneb osalustasust, mille määra ja maksmise korra kehtestab Mulgi Vallavolikogu. Toidukulu päevamaksumuse otsustab lasteaia hoolekogu ja kinnitab lasteaia direktor.

§ 4.   Vastuvõtutaotluse rahuldamata jätmine

  (1) Vastuvõtutaotluse võib jätta rahuldamata eelkõige alljärgnevatel juhtudel:
  1) kui vanema ja lapse elukoht ei ole rahvastikuregistri andmetel Mulgi vald, välja arvatud käesoleva määruse § 7 lõige 3 ja lõige 5 puhul;
  2) kui vanemal on võlgnevus mõnes valla hallatavas asutuses;

  (2) Vastuvõtu taotluse rahuldamata jätmisest teavitab direktor vanemat kirja või e-kirja teel.

§ 5.   Lapse lasteaiast väljaarvamine

  (1) Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab lapsevanem lasteaia direktorile avalduse (Lisa 2). Laps arvatakse lasteaiast välja avalduse esitamisele järgnevast kuust.

  (2) Laps arvatakse lasteaia nimekirjast välja lasteaia direktori käskkirjaga:
  1) lapsevanema kirjaliku avalduse alusel;
  2) lapse koolikohustuse saabumisel, kui varem pole taotletud koolipikendust;
  3) kui laps on puudunud lasteaiast rohkem kui kaks kuud ja lapsevanem pole teavitanud lasteaia direktorit puudumise põhjustest.
  4) kui lapsevanema poolt on tasumata lapsevanema poolt kaetav tasu kahe kuu jooksul pärast maksetähtaja möödumist.

  (3) Lapsevanem on kohustatud lasteaia direktorit teavitama lapse pikemaajalisest puudumisest. Ajutise puudumise puhul (kuni 2 kuud) ei vabastata lapsevanemat osalustasu tasumisest. Üle kahe kuu põhjuseta puudunud laps kustutatakse nimekirjast kui kohta mittevajav.

  (4) Lapse lasteaiast väljaarvamisel on lapsevanem kohustatud tasuma osalustasu kuni lapse lasteaiast väljaarvamise kuupäevani.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Halliste Vallavalitsuse 30.08.2012 määrus nr 3 „Halliste valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja sealt välja arvamise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Peeter Rahnel
vallavanem

Milja Janson
vallasekretär

Lisa 1  avaldused

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json