SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.04.2020, 1

Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale

Vastu võetud 31.03.2020 nr 56

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 5 ja „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale

  Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale (edaspidi hooldajatoetus) on igakuine sotsiaaltoetus 3 kuni 18-aastase hooldusvajadusega puudega lapse (edaspidi puudega laps) hooldamise eest.

§ 2.   Hooldajatoetusele õigust omav isik

  Hooldajatoetust on õigus taotleda ühel rahvastikuregistri andmetel Sillamäe linnas elukohta omaval raske või sügava puudega lapse vanemal, eestkostjal, võõrasvanemal või perehoolduslepingu alusel last hooldaval isikul (edaspidi hooldaja), kes tegelikult elab puudega lapsega samal aadressil Sillamäe linnas ning ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu.

§ 3.   Hooldajatoetuse määr

  Hooldajatoetuse määr on 50 eurot.

§ 4.   Hooldajatoetuse taotlemine

  (1) Hooldajatoetuse saamiseks esitab hooldaja Sillamäe Linnavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale (edaspidi osakond) määruse lisas toodud vormikohase kirjaliku taotluse koos vajalike dokumentidega.

  (2) Osakonna ametnikul on õigus nõuda hooldajalt muid täiendavaid andmeid, dokumente või selgitusi taotluses esitatud andmete õigsuse tõestamiseks, millest hooldajat informeeritakse taotluse vastuvõtmisel või kirjalikult 10 tööpäeva jooksul pärast taotluse vastuvõtmist.

  (3) Taotluse võib osakonna ametnik jätta läbi vaatamata, kui hooldaja ei esita täiendavalt nõutud andmeid või dokumente.

§ 5.   Hooldusvajaduse hindamine

  (1) Hooldusvajaduse hindamiseks kasutatakse Sotsiaalministeeriumi soovitatud hindamisvahendeid.

  (2) Osakonna ametnikul on õigus külastada hooldusvajaduse väljaselgitamiseks hooldaja ja puudega lapse kodu ning küsitleda puudega lapse lähedasi või teisi asjasse puutuvaid isikuid.

  (3) Vajadusel selgitab osakonna ametnik puudega lapse elukohas välja hooldusvajaduse ja hooldaja võimalused hoolduse tagamiseks.

§ 6.   Hooldajatoetuse määramine ja määramata jätmine

  (1) Osakonna ametnik teeb otsuse toetuse määramise või määramata jätmise kohta hiljemalt 10 tööpäeva jooksul peale hindamise läbiviimist. Otsus tehakse teatavaks hooldajale 10 päeva jooksul otsuse vastuvõtmisest. Otsuses määratakse hooldusvajadus või määratamata jätmise otsuse korral selle põhjused.

  (2) Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt:
  1) kuni lapse puude kestuse viimase päevani;
  2) tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani, kui hooldaja või puudega laps omab tähtajalist elamisluba;
  3) osakonna ametniku otsuses määratud kordushindamise tähtajani.

  (3) Hooldajatoetust ei määrata:
  1) hooldajale, kellele on määratud raske või sügav puue või kes saab riiklikku pensioni;
  2) hooldajale, kes saab lapsehooldustasu alla 3-aastase lapse hooldamise eest;
  3) hooldajale, kelle puudega laps viibib hoolekandeasutuses;
  4) kui lapse hooldamine on tagatud teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega;
  5) hooldajale, kes keeldub hooldusvajaduse hindamise läbiviimisest.

  (4) Osakonna ametnikul on õigus määrata toetust ka Sillamäe Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni ettepanekul.

§ 7.   Hooldajatoetuse maksmine

  (1) Hooldajatoetust makstakse jooksva kuu eest alates otsuse vastuvõtmisele järgnevast kalendrikuust.

  (2) Hooldajatoetus kantakse hooldaja arvelduskontole.

§ 8.   Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

  (1) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse:
  1) kui on ära langenud hooldajatoetuse määramise alused;
  2) puudega lapse või hooldaja alalisel elama asumisel teise omavalitsuse territooriumile;
  3) hoolduse korraldamisel edaspidi muul viisil.

  (2) Hooldaja on kohustatud teavitama osakonda kirjalikult tööle asumisest ja kõikidest teistest asjaoludest, mis toovad kaasa hooldajatoetuse maksmise lõpetamise 10 päeva jooksul nende asjaolude ilmnemisest.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud asjaoludest mitteteatamisel on osakonna ametnikul õigus enammakstud hooldajatoetus tagasi nõuda.

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Sillamäe Linnavolikogu 31. mai 2016. a määrus nr 60 „Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale ja riigieelarvest rahastatava puudega lapse hooldajatoetuse vahendite kasutamise tingimused ja kord“ (RT IV, 08.06.2016, 13).

Jelena Koršunova
volikogu esimees

Lisa Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json