Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Tallinna linna infotehnoloogiastipendiumi asutamine ja infotehnoloogiastipendiumi statuut

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.12.2020, 5

Tallinna linna infotehnoloogiastipendiumi asutamine ja infotehnoloogiastipendiumi statuut

Vastu võetud 06.04.2020 nr 8
RT IV, 09.04.2020, 14
jõustumine 12.04.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.12.2020RT IV, 18.12.2020, 101.01.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 11. jaanuari 2017 määruse nr 4 „Tallinna linna ja ülikooli või rakenduskõrgkooli koostöö alused“ §-ga 4 ning tulenevalt Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna linna vahel 20. veebruaril 2013 sõlmitud koostöölepingust.

§ 1.  Stipendiumi asutamine ja eesmärk

  (1) Tallinna linna infotehnoloogiastipendium on asutatud Tallinna linna ja Tallinna Tehnikaülikooli vahel sõlmitud koostöölepingu alusel.

  (2) Statuudis määratakse kindlaks Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna (edaspidi TalTechi IT-teaduskond) üliõpilastele Tallinna linna infotehnoloogiastipendiumi (edaspidi stipendium) määramise põhimõtted ja korralduslikud alused.

  (3) Stipendiumi eesmärk on motiveerida TalTechi IT-teaduskonna tudengeid:
  1) osalema Tallinna linnale huvipakkuvates IT-projektides või IT-lahenduste väljatöötamisel;
  2) kirjutama lõputöö või üksikjuhtudel aine- või kursusetöö Tallinna linna pakutud või Tallinna linnale huvipakkuval teemal.

  (4) Stipendiumifondi suurus on 5610 eurot aastas. Stipendiumi rahastab Tallinna linn.

  (5) Tallinna Strateegiakeskus (edaspidi strateegiakeskus) kannab stipendiumi maksmiseks ja konkursi korraldamiseks määratud vahendid Sihtasutuse Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond (edaspidi arengufond) arvelduskontole.
[RT IV, 18.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (6) Stipendiumid maksab välja Arengufond.

  (7) Stipendium määratakse ja makstakse kalendriaastas kuni kolmele stipendiaadile. Ühe stipendiumi suurus on kuni 1700 eurot.

§ 2.  Stipendiumikonkurss

  (1) Stipendiumi taotlemine ja määramine toimub avaliku konkursi korras.

  (2) Stipendiumikonkursi korraldab arengufond, kes kooskõlastab konkursi ajakava strateegiakeskuse digiteenistusega.
[RT IV, 18.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja üks kord aastas. Teade konkursi kohta avaldatakse ülikooli infokanalites ja vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes.

  (4) Stipendiumile saavad kandideerida TalTechi IT-teaduskonna bakalaureuseõppe või rakenduskõrgharidusõppe täiskoormusega õppivad üliõpilased.

  (5) Kandideerida võib üliõpilane:
  1) kes on immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ega viibi taotluse esitamise ajal akadeemilisel puhkusel;
  2) kellel on hea kaalutud keskmine hinne;
  3) kelle õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks on vähemalt 30 EAP;
  4) kes on osalenud või osaleb Tallinna linnale huvipakkuvates IT-projektides või IT-lahenduste väljatöötamises või kes kirjutab diplomitööd Tallinna linna pakutud või Tallinna linnale huvipakkuval teemal statuudi § 1 lg 3 kohaselt. Teave Tallinna linnale huvipakkuvate IT-projektide ja IT-lahenduste ning uurimisteemade kohta tehakse hiljemalt iga aasta septembri lõpuks teatavaks Tallinna linna veebilehel www.tallinn.ee.

§ 3.  Stipendiumi määramine

  (1) Stipendiumile kandideerimiseks tuleb üliõpilasel esitada Arengufondi juhatusele digitaalselt allkirjastatud:
  1) taotlus;
  2) motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust stipendiumi saamise eeldustele;
  3) stipendiumi taotluse aluseks oleva Tallinna linnale huvipakkuva IT-projekti, IT-lahenduse, lõpu-, aine- või kursusetöö kirjeldus (kuni 10 000 tähemärki);
  4) elulookirjeldus (curriculum vitae);
  5) õpingutulemuste väljavõte dekanaadist;
  6) soovituskiri kahelt õppejõult;
  7) soovituskiri praktikajuhendajalt, varasemalt tööandjalt või (üliõpilas)organisatsiooni juhilt (kus üliõpilane on aktiivselt tegutsenud).

  (2) Stipendiaatide valimise korraldab stipendiumikomisjon (edaspidi stipendiumikomisjon), mille koosseisu kuulub vähemalt üks Tallinna linna esindaja ning vähemalt üks TalTechi IT-teaduskonna esindaja. Stipendiumikomisjoni tööd koordineerib TalTechi IT-teaduskond ja stipendiumikomisjoni esimees on TalTechi IT-teaduskonna esindaja. Stipendiumikomisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole komisjoni liikmetest, sh linna esindaja.

  (3) Stipendiumikomisjon vaatab läbi kõik tähtajaks esitatud taotlused ja valib konsensuse alusel välja stipendiaadid. Kui konsensusele ei jõuta, lähtutakse Tallinna linna esindaja seisukohast.

  (4) Stipendiumi määramisel arvestab stipendiumikomisjon üliõpilase stipendiumitaotluse põhjendatust ja selle seotust Tallinna linna huvidega, üliõpilase akadeemilist edukust ja ühiskondlikku aktiivsust. Võrdsete kandidaatide korral võib stipendiumikomisjon arvestada ka seda, kas üliõpilase alaline elukoht on Tallinn ning kas ta vastab statuudi § 1 lg-s 3 ning § 2 lg-tes 4 ja 5 esitatud nõuetele.

  (5) Stipendiumikomisjoni otsuse edastab arengufond strateegiakeskuse digiteenistusele hiljemalt 20. aprillil.
[RT IV, 18.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (6) Stipendiumi maksab Arengufond stipendiaadi pangakontole välja ühes osas. Stipendiumi väljamaksmise eeldus on, et kandidaat annab loa avalikustada tema töö Tallinna veebilehel.

  (7) Arengufond edastab strateegiakeskuse digiteenistusele aruande stipendiumide määramise ja kasutamise kohta ning stipendiaatide lõpu-, aine- või kursusetööd ja/või aruanded IT-projektides või IT-lahenduste väljatöötamises osalemise ja selle tulemuste kohta.
[RT IV, 18.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

§ 4.  Rakendussätted

  (1) Stipendiumi statuudi muutmise ettepanekud esitab Tallinna Linnavalitsusele Tallinna Tehnikaülikool.

  (2) Stipendiumikonkursi korraldamise kulud võivad moodustada kuni 10% määratud stipendiumide kogusummast, kuid maksimaalselt 510 eurot.

§ 5.  Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json