Teksti suurus:

Keila Linnavolikogu 17. detsembri 2013 määruse nr 14 „Raieloa andmise tingimused ja kord“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 09.04.2021, 2

Keila Linnavolikogu 17. detsembri 2013 määruse nr 14 „Raieloa andmise tingimused ja kord“ muutmine

Vastu võetud 30.03.2021 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1, § 22 lõike 2 ja looduskaitseseaduse § 45 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Keila Linnavolikogu 17. detsembri 2013 määruses nr 14 „Raieloa andmise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) preambul muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt: "Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja looduskaitseseaduse § 45 alusel";
  2) määrusest jäetakse välja sõnad „Harju-Järva-Rapla regioon“ vastavas käändes;
  3) paragrahvi 2 lõike 4 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;
  4) paragrahvi 2 lõike 4 punktis 3 asendatakse sõna „Keskkonnaameti“ sõnaga „Keskkonnaametiga“;
  5) paragrahv 4 muudetakse ning kehtestatakse järgmises sõnastuses:
„ § 4. Raieloa väljastamine
Linnavalitsuse majandus-, ehitus- ja keskkonnateenistus (edaspidi Teenistus) vormistab raieloa, mis väljastatakse taotlejale digitaalselt taotluses esitatud e-posti aadressil. Taotleja soovil väljastatakse luba paberkandjal taotluses märgitud postiaadressil.”
  6) paragrahvist 7 jäetakse välja sõnad „linnaaedniku ettepanekul“;
  7) paragrahv 8 muudetakse ning kehtestatakse järgmises sõnastuses:
„§ 8. Hoolduslõikusloa taotlemine
Puu hoolduslõikuseks esitatakse taotlus e-keskkonnas või paberkandjal, kus on näidatud järgmised andmed:
1) andmed taotleja kohta (nimi, postiaadress, kontaktandmed);
2) millisel eesmärgil, millal ja millist puu hooldusvõtet soovitakse teostada;
3) õiguslik suhe puu kasvukohaga (maa omanik, kasutaja vms).";
  8) paragrahv 9 muudetakse ning kehtestatakse järgmises sõnastuses:
„§ 9 Hoolduslõikusloa väljastamine
(1) Teenistus:
1) kontrollib taotluses esitatud ja taotlusele lisatud dokumentides sisalduvate andmete õigsust ning nõuab vajadusel taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi;
2) korraldab looduses puu ülevaatuse;
3) väljastab hoolduslõikusloa.
(2) Hoolduslõikusluba antakse üehkordseks lõikuseks.";
  9) paragrahvi 11 lõikes 2 asendatakse sõnad „Keila linna avaliku korra ja heakorra eeskirja“ sõnadega „Keila linna heakorraeeskirja“;
  10) paragrahvis 12 asendatakse sõna „linnaaednikku“ sõnaga „Teenistust“.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json