HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse põhimäärus

Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.04.2024
Avaldamismärge:RT IV, 09.04.2021, 3

Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse põhimäärus

Vastu võetud 26.03.2021 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõigete 1 ja 2 ning Saaremaa Vallavolikogu 8. detsembri 2017. a määruse nr 15 „Saaremaa valla põhimäärus“ § 34 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Saaremaa Toetava Hariduse Keskus

  (1) Saaremaa Toetava Hariduse Keskus (edaspidi keskus) on Saaremaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus - üldhariduskool, mis tegutseb vallavalitsuse haridus- ja noorsootöövaldkonna ning sotsiaalvaldkonna eest vastutavate struktuuriüksuste haldusalas.

  (2) Keskus on Kallemäe Kooli, Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse ning Kuressaare Perekodu õigusjärglane.

§ 2.   Keskuse asukoht ja tegutsemiskoht

  Keskuse asukoht ja tegutsemiskoht on Saaremaa vald, Saare maakond.

§ 3.   Pitsat ja sümboolika

  (1) Keskusel on oma sümboolika ja keskus võib kasutada Saaremaa valla vapi kujutist.

  (2) Keskusel on oma pitsat.

§ 4.   Keskuse tegevuse eesmärk ja ülesanded

  (1) Keskuse eesmärk on olla oskusteabekeskus Saaremaa valla lastele, õpilastele, lapsevanematele, õpetajatele ja koostööpartneritele, toetamaks õppijate arengut, isiksuse, töö- ja ühiskonnaelus vajalike teadmiste, oskuste ja hoiakute ning valmisolekute kujundamisel, kasutades selleks kompleksselt nii haridus-, sotsiaal- kui ka tervishoiuvaldkonna tuge.

  (2) Keskuse ülesandeks on koondada infot tuge vajavate laste ja nende vanemate vajadustest ning teha selle põhjal vallavalitsusele ettepanekuid sihtgrupile vajalike teenuste väljatöötamiseks ja korraldamiseks.

  (3) Keskuse ülesandeks on lihtsustada lapsevanema jaoks lapsele vajaliku toe saamist.

2. peatükk KESKUSE JUHTIMINE, ARENDAMINE JA STRUKTUUR 

§ 5.   Keskuse direktori ülesanded

  (1) Keskust juhib direktor. Direktor tagab koostöös struktuuriüksuste juhtidega, õppenõukogu, hoolekogu ja õpilasesindusega keskuse tulemusliku ja häireteta töö ning keskuse arengukava ja õppekava täitmise.

  (2) Direktor esindab keskust ja tegutseb selle nimel, teeb keskuse eelarve piires tehinguid õigusaktides antud volituste ulatuses seaduses ja käesolevas põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks.

  (3) Direktor täidab talle õigusaktide, töölepingu ja ametijuhendiga pandud ülesandeid, on keskuse töötajate jaoks tööandja ja määrab oma äraoleku ajaks endale asendaja.

  (4) Direktor võib moodustada keskusega seotud küsimuste lahendamiseks nõuandvaid komisjone ja töörühmasid.

  (5) Direktor vastutab oma pädevuse piires struktuuriüksuste töö, keskuse üldseisundi ja arengu, samuti keskuse vara ja eelarve õiguspärase ning otstarbeka kasutamise eest.

  (6) Direktor esitab vallavalitsusele viimase nõudel keskuse tegevust kajastavaid andmeid ja dokumente.

§ 6.   Sisehindamine

  Keskuses viiakse läbi sisehindamist eesmärgiga tagada laste ja õpilaste arengut toetavad
tingimused ning keskuse järjepidev areng ja teenuste kvaliteetne ja nõuetekohane osutamine.

§ 7.   Arengukava

  (1) Keskuse järjepideva arengu tagamiseks koostab keskus arengukava. Arengukavas määratakse keskuse arengu eesmärgid ja põhisuunad.

  (2) Arengukava kinnitab vallavalitsus.

§ 8.   Keskuse struktuurüksused

  (1) Keskuse struktuurüksused on:
  1) õppeosakond;
  2) haridustugiteenuseid pakkuv osakond (edaspidi haridustugiteenuste osakond);
  3) sotsiaalteenuseid pakkuv osakond (edaspidi sotsiaalteenuste osakond).

  (2) Struktuuriüksuse tööd juhib struktuuriüksuse juht.

  (3) Õppe- ja haridustugiteenuste osakond kuuluvad vallavalitsuse haridus- ja noorsootöö osakonna haldusalasse, sotsiaalteenuste osakond vallavalitsuse sotsiaalosakonna haldusalasse.

§ 9.   Keskuse teenuste arendamine

  Keskuse poolt osutatavate teenuste sisu ja tööprotsesside kirjeldused kinnitatakse vallavalitsuse vastava osakonna juhataja käskkirjaga.

3. peatükk STRUKTUURIÜKSUSTE TÖÖKORRALDUS 

1. jagu Õppeosakonna eesmärk, ülesanded ning tegevuse korraldus 

§ 10.   Õppeosakonna tegevuse eesmärk ja ülesanded

  (1) Õppeosakonna (edaspidi kool) tegevuse eesmärk on luua võimalused heatasemelise põhihariduse omandamiseks õpilase individuaalsusi arvestavas ja toetavas koolikeskkonnas.

  (2) Kooli põhiülesanded on:
  1) tagada õpilasi arendav ja motiveeriv õppekasvatustegevus;
  2) luua turvaline ning inspireeriv õppekeskkond;
  3) pakkuda võimalusi huvialadega tegelemiseks;
  4) tagada iga õpilase individuaalsetest võimetest lähtuv maksimaalne areng toimetulekuks hilisemas iseseisvas elus;
  5) teha lapse parima arengu nimel igakülgset koostööd lapse võrgustiku liikmetega.

§ 11.   Kooli tegutsemise vorm

  Kooli tegutsemise vorm on põhikool tõhustatud tuge ja erituge vajavatele õpilastele.

§ 12.   Hariduse liik ja tase

  (1) Koolis omandatava hariduse liik on üldharidus.

  (2) Koolis omandatava hariduse tase on põhiharidus.

§ 13.   Õppevorm ja õppekeel

  Õpe toimub eesti keeles statsionaarses õppevormis.

§ 14.   Õpilaste vastuvõtmine

  (1) Koolis viiakse läbi hooldus-, toimetuleku- ja lihtsustatud õpet ning õpet õpilastele, kes riikliku õppekava järgi õppides vajavad eri- või tõhustatud tuge ja kellel on püsiv õpiraskus.

  (2) Kooli võetakse vastu laps, kelle puhul elukohajärgses haridusasutuses rakendatud erinevad keskkonna- ja õppekorralduslikud tugimeetmed, sh keskuse haridustugiteenuste osakonna ja sotsiaalteenuste osakonna spetsialistide tugi ei ole andnud õppe- ja kasvatustegevuses soovitud tulemusi ning kes ei kahjusta teiste koolis õppivate õpilaste heaolu. Käesolevat nõuet ei kohaldata toimetuleku- ja hooldusõppe puhul.

  (3) Vastuvõtu täpsemad tingimused ja korra kehtestab keskuse direktor, olles eelnevalt ära kuulanud kooli hoolekogu arvamuse ning kooskõlastades eelnõu enne vastuvõtmist vallavalitsusega.

  (4) Sotsiaalsete oskuste arenedes ja õpitulemuste paranedes võib laps või õpilane pöörduda tagasi elukohajärgsesse haridusasutusse. Valmisolekut selleks hindab keskuse spetsialistide meeskond koostöös pere, lastekaitsetöötaja ja elukohajärgse haridusasutuse esindajaga.

  (5) Õpilasele väljastatakse õppimise perioodiks õpilaspilet.

§ 15.   Õppekava

  (1) Õpingute alusdokumendiks on riiklike õppekavade (alusharidus, põhikool) alusel koostatud kooli õppekava, mille kehtestab keskuse direktor käskkirjaga, olles eelnevalt ära kuulanud kooli hoolekogu, õpilasesinduse ja õppenõukogu arvamused.

  (2) Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamise põhimõtted sätestatakse kooli õppekavas.

  (3) Õppekavas sätestatakse õpilase hindamise, järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ning klassikursust kordama jätmise tingimused ja kord. Hindamisest teavitamise kord sätestatakse kooli kodukorras.

§ 16.   Kooli raamatukogu

  Koolil on raamatukogu, mille põhiülesanne on toetada trükiste, audiovisuaalsete ja muude teabekandjate hoidmise ja kättesaadavaks tegemise kaudu kooli õppekavajärgset õpet, arendada õpilaste iseseisva õppetöö ja teabe hankimise oskust ning lugemishuvi.

§ 17.   Toitlustamine

  Koolis on tagatud õpilaste toitlustamine.

§ 18.   Kooli õppekavaväline tegevus

  (1) Kooli õppekavaväline tegevus jaguneb kooli korraldatud ja õpilastele mõeldud õppekavaväliseks tegevuseks ning kooli poolt osutatavateks teenusteks.

  (2) Õppekavaväliseks tegevuseks loetakse käesoleva põhimääruse tähenduses kooli korraldatud huvitegevust, tegevust pikapäevarühmas, õpilaskodus, üritustel ja väljasõitudel ning ettevalmistusrühmas koolieelses eas olevate intellektipuudega laste arendamist ja õpet koolivalmiduse toetuseks.

  (3) Õppekavavälisest tegevusest osavõtt on õpilase jaoks vabatahtlik.

  (4) Õppekavavälise tegevuse kulude katmine võib toimuda õppekavavälises tegevuses osalejate kaasrahastamisel.

  (5) Õppekavaväliste tegevuste ja tasuliste teenuste hinnakirja kehtestab vallavalitsus.

§ 19.   Kooli hoolekogu ülesanded

  (1) Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on tagada õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, vanemate, vilistlaste ja keskust toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomisel, et see vastaks laste ja õpilaste arengule ja huvidele.

  (2) Hoolekogu täidab oma ülesandeid põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ja koolieelse lasteasutuse seaduses ning teistes õigusaktides sätestatud alustel.

  (3) Keskuse direktor on kooli hoolekogu ees aruandekohustuslik.

§ 20.   Esimese õpilasesinduse valimise ning õpilaskonna poolt õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmise kord

  (1) Kooli juht korraldab õpilaste teavitamise põhikooli- ja gümnaasiumi seadusest tulenevast õigusest valida õpilasesindus ning esimese õpilasesinduse valimise juhul, kui selleks on soovi avaldanud 1/10 kooli õpilaskonnast.

  (2) Esimene õpilasesindus valitakse õpilaskonna üldkoosolekul, mille kutsub kokku ja valimised korraldab kooli juht. Kooli juht teavitab õpilasi koosoleku toimumise ajast ja kohast kooli infotahvlil või muul neile kõige enam kättesaadaval viisil vähemalt kaks nädalat ette. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 õpilaskonnast. Kui õpilaskonna üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub kooli juht kokku uue üldkoosoleku hiljemalt järgmisel poolaastal.

  (3) Õpilasesinduse liikmete arvu otsustab õpilaskonna üldkoosolek lihthäälteenamusega. Õpilasesinduse liikmete valimiseks on igal üldkoosolekul osalejal õpilasesinduse liikmete arvule vastav häälte arv. Õpilasesinduse liikmeteks valitakse koosolekul enam hääli saanud õpilased.

  (4) Valitud õpilasesindus, koostab õpilaskond õpilasesinduse põhimääruse, milles neid toetab kooli juhi määratud koolitöötaja. Õpilasesinduse põhimäärus ja selle muudatused kiidetakse heaks õpilaskonna üldkoosolekul, mis on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 õpilaskonnast. Õpilasesinduse põhimäärus kiidetakse heaks lihthäälteenamusega ning kui see vastab seadustele, õigusaktidele ja rahvusvaheliselt tunnustatud demokraatlikele põhimõtetele, kinnitab kooli juht selle, või esitab kirjalikud põhjendused, miks põhimäärust ei ole võimalik kinnitada.

2. jagu Haridustugiteenuseid pakkuva osakonna eesmärk ja ülesanded 

§ 21.   Haridustugiteenuseid pakkuva osakonna (edaspidi haridustugiteenuste osakond) eesmärk ja ülesanded

  (1) Haridustugiteenuste osakonna eesmärk on osutada haridustugiteenuseid Saaremaa valla (edaspidi vald) lastele ja noortele ning vanematele seoses lapse või noore arengu-, õpi- või käitumisprobleemidega.

  (2) Haridustugiteenuste osakonna ülesanded laste ja noorte sihtgrupiga tegelemisel on:
  1) haridustugiteenuste (eripedagoogi, logopeedi, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi) pakkumine;
  2) füsioteraapiline nõustamine ja teenuse pakkumine füüsilise erivajadusega lastele;
  3) sobivate õppetingimuste soovitamiseks vajalike uuringute ja hindamiste korraldamine;
  4) eesti keelest erineva keelega laste, noorte, nende vanemate ja tugivõrgustiku nõustamine Eesti haridussüsteemiga kohanemisel;
  5) arendavate grupitegevuste läbiviimine;
  6) valla teiste haridusasutuste nõustamine laste toetamiseks rakendatavate erinevate keskkonna- ja õppekorralduslike tugimeetmete osas.

  (3) Haridustugiteenuste osakonna ülesanded täiskasvanute sihtgrupiga tegelemisel on:
  1) tugivõrgustiku nõustamine laste ja noorte arendamisel, kasvatamisel ning toe pakkumisel;
  2) last kasvatavate isikute teavitamine Eesti haridussüsteemi korraldusest;
  3) erialase oskusteabe koondamine ja jagamine laste ja noortega tegelevate spetsialistidega;
  4) laste ja noortega tegelevate spetsialistide nõustamine, enesetäiendamise koordineerimine ning neile tööalase professionaalsuse arendamise võimaluste pakkumine;
  5) tugispetsialistide koostöö ja ühistegevuse, sealhulgas tugispetsialistide erialarühmade töö koordineerimine ja suunamine ning laste ja noortega tegelevatele spetsialistidele koostöövõimaluste pakkumine;
  6) tugispetsialistidele supervisiooni pakkumine;
  7) praktikavõimaluste pakkumine koostöös ülikoolidega;
  8) individuaalsete õppekavade, õppevara, käitumise tugikavade ja individuaalsete arenduskavade koostamise ning rakendamise juhendamine;
  9) lastele ja noortele tugiteenuse osutamisel koostöö tegemine teiste huvigruppide ning spetsialistidega;
  10) haridus-, noorsootöö- ja hoolekandeasutuste nõustamine hariduslike erivajadustega laste ja noortega tegelemisel ning nende individuaalsuse arvestamisel;
  11) haridussüsteemi ja tugiteenuste arendamine ning lastele ja noortele vajalike teenuste väljatöötamisel osalemine;
  12) lepingu või hinnakirja alusel tasuliste või projektipõhiste teenuste pakkumine;
  13) haridustugiteenuste osakonna teenuste kirjelduste ja osutamise juhiste koostamine.

3. jagu Sotsiaalteenuseid pakkuva osakonna eesmärk ja ülesanded 

§ 22.   Sotsiaalteenuseid pakkuva osakonna (edaspidi sotsiaalteenuste osakonna) eesmärk ja ülesanded

  (1) Sotsiaalteenuste osakonna eesmärk on toetada valla lapsi ja peresid vajalike sotsiaalteenustega ning tagada vanemliku hoolitsuseta lastele ja noortele turvaline kasvukeskkond.

  (2) Eesmärgist tulenevalt täidab osakond järgmisi põhiülesanded:
  1) osutab asenduskoduteenust vanemliku hoolitsuseta lastele;
  2) osutab ajutisi ööpäevaringseid hoolekandeteenuseid;
  3) osutab rehabilitatsiooniteenuseid;
  4) osutab lapsehoiuteenust;
  5) osutab tugiisikuteenust;
  6) osutab erinevaid nõustamisteenuseid lastele ja nende peredele;
  7) sõltuvalt vajadustest ja võimalustest osutab muid hoolekandeteenuseid lastele, noortele ja lastega perekondadele;
  8) osutatavate teenuste arendamine ning täiendavate vajalike teenuste väljatöötamisel osalemine;
  9) kogub, töötleb ja edastab sotsiaalregistrile seaduses nõutud informatsiooni teenustel viibivate laste kohta.

4. peatükk LASTE, ÕPILASTE, VANEMATE JA TÖÖTAJATE ÕIGUSED NING KOHUSTUSED 

§ 23.   Laste ja õpilaste õigused

  (1) Lastel ja õpilastel on õigus:
  1) toetavale kohtlemisele, vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ning personali abile;
  2) oma arvamusele ja õigus seda vabalt väljendada, õigus ärakuulamisele ja tagasisidele teda puudutavates asjades;
  3) õigus soovi korral näha tema kohta koostatavaid dokumente.

  (2) Koolis õppivatel lastel ja õpilastel on veel lisaks õigus:
  1) võtta osa tegevustest ja õppetööst, õppida ja saada teadmisi;
  2) saada juhendatud õpet ning õpiabi ja tugispetsialisti toetust oma võimete ning oskuste arendamiseks;
  3) võtta osa kooli päevakavas ette nähtud õppekavavälisest tegevusest;
  4) moodustada õpilasesindus ning osaleda selle kaudu kooli elu korraldamises;
  5) kasutada kooli rajatisi, ruume ja vahendeid kooli kodukorras ettenähtud tingimustel ja korras;
  6) saada teavet õppe- ja kasvatuskorralduse ja oma õiguste kohta;
  7) teha ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse ning õppekavavälise tegevuse kohta;
  8) pöörduda õppe- ja kasvatustegevust puudutavate vaidlusküsimuste lahendamiseks kooli juhataja, keskuse juhtkonna, hoolekogu või järelevalvet teostavate asutuste poole;
  9) kasutada muid õigusi, mis on ette nähtud kooli tegevust reguleerivates õigusaktides.

§ 24.   Laste ja õpilaste kohustused

  (1) Laps ja õpilane on kohustatud:
  1) täitma mõjutusmeetmeid ja kasutama kokkulepitud tugimeetmeid;
  2) suhtuma lugupidavalt kaasinimestesse ja järgima üldtunnustatud hea käitumise tavasid ning moraalinorme;
  3) hoidma loodust ja elama keskkonda säästvalt ning tervislikke eluviise järgides;
  4) hoidma keskuse head mainet ja käituma väärikalt nii keskuse ruumides kui ka väljaspool keskust;
  5) hoidma heaperemehelikult keskuse kasutuses olevat vara ning kandma vastutust süüliselt tekitatud kahju eest vastavalt õigusaktidega kehtestatud korrale;
  6) täitma muid õigusaktidest tulenevaid õpilastele pandud kohustusi.

  (2) Koolis õppiv õpilane on lisaks kohustatud:
  1) täitma koolikohustust ja osalema õppetöös vastavalt kooli päevakavale ning õppekorraldusele;
  2) täitma õpiülesandeid ning omandama teadmisi ja oskusi vastavalt oma võimetele;
  3) täitma kooli kodukorda ning kandma vastutust selle rikkumise eest.

§ 25.   Vanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanemal on õigus:
  1) saada keskusest teavet ja selgitusi teenuste korralduse ning õppe- ja kasvatustegevuse, samuti laste ja õpilase õiguste ja kohustuste kohta;
  2) saada keskusest teavet ning omada juurdepääsu keskuse valduses olevale teabele oma lapse kohta;
  3) teha ettepanekuid keskuse teenuste ja töökorralduse kohta;
  4) otsustada õigusaktides sätestatud juhtudel oma lapsele keskuse pakutavate tugimeetmete rakendamise üle;
  5) taotleda vajadusel keskuselt või vallavalitsuselt oma lapse koolikohustuse täitmise tagamiseks meetmete rakendamist.

  (2) Koolis õppiva õpilase vanemal on lisaks õigus:
  1) pöörduda õppe- ja kasvatustegevust puudutavate vaidlusküsimuste lahendamiseks kooli juhataja, keskuse juhtkonna, hoolekogu või järelevalvet teostavate asutuste poole;
  2) teha koolielu korralduse kohta ettepanekuid, osaleda vanemate koosolekutel, kandideerida kooli hoolekogusse.

  (3) Vanem on kohustatud:
  1) esitama keskusele oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
  2) tutvuma keskuse igapäevaelu reguleerivate aktidega;
  3) tegema keskusega koostööd seadustes ja muudes õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras;
  4) kasutama meetmeid, mida keskus või elukohajärgne vallavalitsus talle pakub;
  5) pöörduma keskuse ettepanekul koolivälise nõustamismeeskonna poole;
  6) taotlema vajaduse korral keskuselt ja elukohajärgselt valla- või linnavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist.

  (4) Koolis õppiva õpilase vanem on lisaks kohustatud võimaldama ja soodustama lapse/õpilase osalemist õppes ja koolikohustuse täitmist, sealhulgas
  1) looma oma lapsele kodus arengut ja õppimist soodustavad tingimused ning eeldused hariduse omandamiseks;
  2) lapse kooli õppima asumisel esitama koolile koolieelse lasteasutuse poolt välja antud koolivalmiduskaardi;
  3) tutvuma kooli igapäevaelu reguleerivate aktidega;
  4) kinni pidama kooli päevakavast ja kodukorrast;
  5) osalema kokkulepitud ajal ja kohas oma lapse arenguvestlusel.

§ 26.   Keskuse töötajad

  (1) Keskuse töötajad on kõik keskusega töösuhete kaudu seotud isikuid.

  (2) Keskuse struktuur ja ametikohtade koosseis kinnitatakse valla põhimääruses sätestatud korras.

  (3) eskuse vabade ametikohtade täitmiseks korraldab keskuse direktor avaliku konkursi.

  (4) Kooli õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi korra kehtestab hoolekogu keskuse direktori ettepanekul.

  (5) Keskuse töötajal on õigus:
  1) saada keskuselt teavet õppe- ja töökorralduse reeglite kohta;
  2) saada keskuses sätestatud tingimuste kohaselt täienduskoolitust;
  3) töötada õigusaktides sätestatud nõuetele vastavates tingimustes;
  4) kasutada keskuse eesmärkidest tulenevaks õppekavaväliseks tegevuseks keskuse ruume ja vahendeid keskuse direktori kehtestatud tingimustel ja korras tasuta;
  5) esitada kooli juhatajale, keskuse direktorile ja kooli hoolekogule õppetegevuse ja töökorralduse parendamise ettepanekuid;
  6) kasutada muid õigusaktides sätestatud töötajate õigusi.

  (6) Keskuse õpetaja töö aluseks on vabadus õpetamisel, mida piiravad asjakohased õigusaktid ja head tavad.

  (7) Keskuse töötajal on kohustus:
  1) toetada iga õpilase arengut ning aidata õpilasel kujundada huvi- ja võimetekohast õpiteed, tuginedes ühiselt seatud eesmärkidele ja kokku lepitud hindamispõhimõtetele;
  2) täita töölepingus, ametijuhendis ning töö vahetu korraldajaga kokku lepitud tööülesandeid, lähtudes keskuse kodukorras ning arengukavas sätestatud põhimõtetest ja väärtustest, järgides õigusakte ning üldtunnustatud häid tavasid.

5. peatükk KESKUSE MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 27.   Vara

  (1) Keskuse vara on vallavara: hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara ning eelarvevahendid, mis on vallavalitsuse poolt antud keskusele sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks.

  (2) Keskus on vallavara valitseja.

  (3) Keskus on kohustatud majandama vallavara heaperemehelikult ning tagama vallavara säilimise, korrashoiu ja sihipärase kasutamise tuginedes volikogu poolt kehtestatud vallavara valitsemise korrale ning lähtudes keskuse tegevuse eesmärkidest ja ülesannetest.

§ 28.   Tasulised teenused

  (1) Keskusel on õigus osutada täiendavaid tasulisi teenuseid:
  1) õppematerjalide koostamine;
  2) nõustamisteenused ja koolitused;
  3) majutusteenus;
  4) toitlustamine;
  5) vara ja ruumide kasutusse andmine.

  (2) Tasuliste teenuste hinnakirja kehtestab vallavalitsus.

§ 29.   Eelarve

  (1) Keskusel on oma eelarve, mille kinnitab ning mille täitmist kontrollib vallavalitsus.

  (2) Keskuse eelarve tulud moodustuvad riigi- ja vallaeelarve eraldistest, laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetustest ning põhimääruses sätestatus õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest.

  (3) Keskuse raamatupidamist korraldab vallavalitsuse rahandusteenistus koos keskuse direktoriga vastavalt õigus- ja haldusaktidele.

§ 30.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Keskuse asjaajamine toimub eesti keeles asjaajamiskorra ühtsete aluste kohaselt, lähtudes kehtivatest õigusaktidest.

  (2) Keskusel on koduleht, mille kaudu teeb kool üldsusele kättesaadavaks avalikustamist vajavad dokumendid ja muu asjakohase informatsiooni.

  (3) Keskus annab oma tegevuse kohta aru õigusaktidega sätestatud korras ja tähtaegadel.

6. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 31.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Käesoleva määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Kuressaare Linnavolikogu 24. aprilli 2014. a määrus nr 15 “Kuressaare Perekodu põhimäärus”;
  2) Saaremaa Vallavolikogu 15. detsembri 2018. a määrus nr 61 “Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse põhimäärus”;
  3) Saaremaa Vallavolikogu 27. augusti 2020. a määrus nr 30 “Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse põhimäärus”.

§ 32.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2022.

Jaanus Tamkivi
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json