EttevõtlusKaubandus

Teksti suurus:

Tänava- ja turukaubanduse ning avalikul üritusel kauplemise kord

Väljaandja:Kihnu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 09.04.2021, 7

Tänava- ja turukaubanduse ning avalikul üritusel kauplemise kord

Vastu võetud 28.05.2020 nr 11
RT IV, 05.06.2020, 51
jõustumine 08.06.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.04.2021RT IV, 09.04.2021, 112.04.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja § 22 lõike 2 ning kaubandustegevuse seaduse § 17 lõike 4 ja § 20 lõike 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev kord sätestab Kihnu valla territooriumil nõuded tänava- ja turukaubandusele ning kauba või teenuse müügi korra avalikul üritusel.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid kaubandustegevuse seaduses antud tähenduses.

2. peatükk TÄNAVAKAUBANDUS 

§ 3.   Tänavakaubandus

  (1) Tänavakaubanduse korral müüb kaupa või teenust vallavalitsuse poolt lubatud tänaval või teises üldsusele avatud samalaadses kohas kaubanduse korraldaja omandis või valduses oleva müügikoha kaudu müügipileti alusel tegutsev kaupleja või müüja.

  (2) Tänavakaubanduseks ei loeta kaupleja müügikoha hooajalist laiendamist väljapoole ettevõtte siseruume nende vahetus läheduses.

§ 4.   Tänavakaubanduse müügikoht

  Tänavakaubandus võib toimuda kaupleja või müüja poolt paigaldatud ajutiselt müügiletilt või auto pealt, müügiautomaadist, müügikärult ja kandekaubandusena, milleks on müük käest vms, samuti võib kaupleja või müüja püstitada ajutiselt kauba müügi ajaks kergkonstruktsioonile toetuva varikatuse alla müügileti. Kauba paigutamine tänavakattele või haljasalale on lubatud ainult kaubanduse korraldaja loaga

§ 5.   Kihnu vallale kuuluvatel maaüksustel tänavakaubanduse korraldamine

  (1) Kihnu valla omandis oleval kinnistul tänavakaubanduse korraldamiseks väljastab müügipileti Kihnu Vallavalitsus.

  (2) Kaupade müügiks antakse kasutusse müügikoht, mille suurus, lubatud müügiaeg ja hind kõigi kaubagruppide puhul on:
  1) kuni 5m², 10 eurot kuni 24h või 30 eurot kalendrikuu;
  2) 6–10 m², 15 eurot kuni 24h või 50 eurot kalendrikuu;
  3) 11–15 m², 20 eurot kuni 24h või 80 eurot kalendrikuu.

  (3) Rendi ja muude teenuste osutamiseks Sadama-alal antakse kasutusse kaks 80 m² ja neli 20m² suurust müügikohta, mille hind on:
  1) 80m² 100 eurot kuni 24h või 400 eurot kalendrikuu.
  2) 20m² 30 eurot kuni 24h või 120 eurot kalendrikuu.

  (4) Müügipilet lõikes 2 määratud kaupade müügiks väljastatakse käesoleva määruse § 9 määratud korras.

  (5) Müügipilet lõikes 3 märgitud müügikohtadele väljastatakse müügipileti loosi teel, kusjuures läbi viiakse kaks loosimist- suuremate platside osas eraldi ja väiksemate platside osas eraldi- järgnevalt:
  1) taotlus müügikohale tuleb esitada Kihnu Vallavalitsuse poolt ettenähtud tähtajaks, sealjuures ei või tähtaeg olla lühem kui 7 kalendripäeva alates taotluste esitamise väljakuulutamisest;
  2) Kihnu Vallavalitsus määrab müügiplatside skeemi, rendiperioodi pikkuse ja vajadusel täiendavad tingimused ala kasutamiseks. Vastav info lisatakse väljakuulutamise teatesse;
  3) taotluse esitamise tähtajaks tuleb tasuda 50% ettemaks 24h või ühe kalendrikuu maksumusest, millele on juurde arvestatud käibemaks;
  4) iga isik saab taotleda ühe müügikoha kasutusele võtmist;
  5) kui tähtajaks laekub ainult üks taotlus, saab isik valida sobiliku müügiplatsi;
  6) juhul kui igale platsile tuleb üks taotlus, loosimist ei korraldata ning platsid väljastatakse vastavalt taotlusele.

  (6) Loos korraldatakse Kihnu Vallavalitsuses. Loosikasti asetatakse niipalju silte kui on müügikohtade taotlejaid. Müügikohtade numbritega silte asetatakse loosikasti vastavalt väljakuulutatud müügikohtade arvule.

  (7) Loosi võtmise järjekord loositakse välja enne müügikohtade loosimist. Järjekorra loosimisel lähtutakse taotluste laekumise järjestusest, sealjuures esimesena valib loosijärjekorra viimane taotleja.

  (8) Müügikoha loosis eduka taotleja ettemaks arvestatakse maha rendiperioodi tasust ning selle kohta väljastatakse arve. Mitteeduka taotleja ettemaks tagastatakse 3 tööpäeva jooksul taotlejale.

  (9) Müügikohast loobumisel enne müügipileti kehtivuse lõppu peab taotleja tasuma kogu perioodi tasu.

  (10) Juhul kui rendi ja muude teenuste müügikoha omanik soovib müügikohas müüa kaupu, lisandub müügipileti hinnale 10 eurot 24h või 30 eurot kalendrikuu eest ning arvestuslikuks müügipinnaks on 5m2, mis sisaldub rendi ja teenuste müügikoha suuruses.

  (11) Kui loosimise tõttu lüheneb müügikoha kasutamiseks võimalik aeg, esitatakse arve vastava kalendrikuu kohta valemiga: “järelejäänud päevade arv jagatuna kalendrikuu päevade arv korrutatud periooditasu”.

  (12) Sadama-alal toimuva tänavakaubanduse müügipileti hindadele lisandub käibemaks.

  (13) Käesoleva määruse mõistes loetakse Sadama-alaks Jõujaam-Sadama teega piirnevaid katastriüksuseid.

§ 6.   Kohustused tänaval kauplemisel

  (1) Tänavakaubanduse korraldaja on kohustatud väljastama müügipiletid kauplejale ja müüjale vastavalt kaubandustegevuse seaduse nõuetele ja tagama kauplemispiirkonnas kaubandustegevuse seaduse nõuete täitmise.

  (2) Kauplejal ja müüjal on kohustus kaubanduse korraldaja poolt väljastatud müügipilet alles hoida kuni kauplemise lõpuni ja esitama selle järelevalvet teostavale isikule nõudmisel.

  (3) Kaupleja ja müüja on kohustatud hoidma korras müügikoha ümbruse kauplemise ajal ja korrastama müügikoha kauplemise lõpetamisel.

  (4) Kauplejal on keelatud kasutada toidu ja joogi serveerimisel ühekordseid nõusid (nt taldrikud, kausid, joogitopsid, joogitopside kaaned, noad, kahvlid, lusikad, söögipulgad, kõrred, joogi segamispulgad), mis sisaldavad plasti. Lubatud on kasutada biolagunevast plastist nõusid ja söögiriistu, mis on komposteeritavad ja millel on EVS-EN 13432 standardile või sellega samaväärsele standardile vastavust tõendav sertifikaat.
[RT IV, 09.04.2021, 1 - jõust. 12.04.2021]

3. peatükk TURUKAUBANDUS 

§ 7.   Turukaubandus

  (1) Turukaubanduse korral müüakse kaupa või teenust kaubanduse korraldaja omandis või valduses oleva müügikoha kaudu Kihnu valla Suaru sadamaturul kindlal kauplemise ajal ja vallavalitsuse poolt väljastatud müügipileti alusel.

  (2) Suaru sadamaturul on kaupleja kohustatud pakkuma kaupa vaid selleks ettenähtud müügikohalt.

  (3) Müügikohaks loetakse 140 cm pikkust ja 70 cm laiust müügiletti, mille hulka kuulub letitagune ala ja tagasein. Müüja ei tohi katta kinni aknaid ja uksi.

  (4) Sadamaturu müügikohtade broneerimine toimub vallavalitsuse poolt eelnevalt väljakuulutatud ajal ja kontaktidel avalduste esitamise järjekorras.

  (5) Vallavalitsusel on õigus kõiki müügikohti mitte välja anda, kui see on vajalik sadamaturu tegevuse paremaks korraldamiseks.

  (6) Suaru sadamaturul kauplejal on õigus: kaubelda selleks ettenäidatud kohal, kuumüügipileti ostjal igapäevaselt temale määratud kohal, päevapileti ostjal temale selleks päevaks määratud kohal, kasutada üldkättesaadavat vett, lisatasu eest elektrit.

  (7) Kauplejal on keelatud kasutada toidu ja joogi serveerimisel ühekordseid nõusid (nt taldrikud, kausid, joogitopsid, joogitopside kaaned, noad, kahvlid, lusikad, söögipulgad, kõrred, joogi segamispulgad), mis sisaldavad plasti. Lubatud on kasutada biolagunevast plastist nõusid ja söögiriistu, mis on komposteeritavad ja millel on EVS-EN 13432 standardile või sellega samaväärsele standardile vastavust tõendav sertifikaat.
[RT IV, 09.04.2021, 1 - jõust. 12.04.2021]

4. peatükk MÜÜK AVALIKUL ÜRITUSEL 

§ 8.   Kaubandus avalikul üritusel

  (1) Kaubandus avalikul üritusel on kauplemine või teenuse pakkumine laadal ning meelelahutuslikel, kultuuri-, spordi- ja muudel avalikkusele suunatud üritusel.

  (2) Avalikul üritusel võib kaupleja ja müüja kaupa või teenust müüa kaubanduse korraldaja poolt väljastatud müügipileti alusel.

  (3) Müügikohtade arvu ja paiknemise määrab ürituse korraldaja.

  (4) Kauplejad ja müüjad paigaldavad vajadusel müügikoha juurde prügiurnid ja tagavad nende õigeaegse tühjendamise ning hoiavad korras müügikohtade ümbruse kauplemise ajal ja korrastavad müügikoha ning selle lähiümbruse pärast kauplemist.

  (5) Kauplejal on keelatud kasutada toidu ja joogi serveerimisel ühekordseid nõusid (nt taldrikud, kausid, joogitopsid, joogitopside kaaned, noad, kahvlid, lusikad, söögipulgad, kõrred, joogi segamispulgad), mis sisaldavad plasti. Lubatud on kasutada biolagunevast plastist nõusid ja söögiriistu, mis on komposteeritavad ja millel on EVS-EN 13432 standardile või sellega samaväärsele standardile vastavust tõendav sertifikaat.
[RT IV, 09.04.2021, 1 - jõust. 12.04.2021]

5. peatükk MÜÜGIPILET 

§ 9.   Müügipilet

  (1) Müügipilet on kaubanduse korraldaja poolt väljastatud dokument, mille alusel võib sellel märgitud kaupa või teenust müüa.

  (2) Kaupleja, kes soovib müüa kaupa või teenust, peab kaubanduse korraldajale hiljemalt nädal enne soovitud kauplemisaega esitama vormikohase taotluse.

  (3) Kaubanduse korraldaja väljastab vormikohase müügipileti pärast müügipileti hinna tasumist.

  (4) Kaubanduse korraldajal on lubatud valla elanikele suunatud heategevuslikel üritustel erandkorras väljastada tasuta müügipilet.

  (5) Lisaks müügipiletile peab kauplejal teatud kauba või teenuse müügi korral olema vastav registreering, tegevusluba või muu samaväärne dokument, kui see on seadusega nõutav.

  (6) Müügipileti väljastamisest võib keelduda, kui:
  1) soovitakse kaubelda kaupadega, mille müügile on õigusaktidega kehtestatud piirangud;
  2) müügikoht, kus soovitakse kaubelda, ei ole sobiv;
  3) kaubanduse korraldaja hinnangul on kauba/teenuse pakkumine avaliku ürituse või tänava-, turukaubanduse raames tagatud;
  4) muudel põhjendatud juhtudel.

  (7) Müügipileti eest tasutakse enne müügipileti kehtivuse algust Kihnu Vallavalitsuse poolt esitatud arve alusel. Arvet võib tasuda mitmes osas tingimusel, et enne iga uue kuu algust on tasutud selle kuu müügipileti osa. Arve tasumata jätmisel kaotab müügipilet kehtivuse, kuid säilib arve täieliku tasumise kohustus. Elektri eest tasutakse pärast tarbimisandmete selgumist.

  (8) Müügipileti elektroonilise kätte toimetamise korral saadetakse müügipilet taotleja poolt esitatud elektronposti aadressile.

§ 10.   Müügipileti väljastamisest keeldumise alused

  Müügipiletit ei väljastata:
  1) tänavakaubanduses ja avalikul üritusel seadusega keelatud kauba müügiks või teenuse pakkumiseks;
  2) kui kauplejal puudub teatud kauba või teenuse müügiks nõutav registreering, tegevusluba või muu samaväärne dokument;
  3) kui müügipileti taotluses esitatakse puudulikke või valeandmeid.

§ 11.   Müügipileti kehtetuks tunnistamine

  Vallavalitsus võib müügipileti tunnistada kehtetuks, kui:
  1) kaupleja või müüja müüb kaupa, mille müügiks puudub tal õigus;
  2) kaupleja või müüja kaupleb kohas, kus tal puudub selleks õigus;
  3) kauplemisel on rikutud korduvalt või oluliselt müügipiletil märgitud tingimusi;
  4) kauplemisel on rikutud korduvalt või oluliselt käesolevas või muus õigusaktis sätestatud nõudeid.

§ 12.   Müügipileti hinnad turukaubanduses

  (1) Kehtestada Kihnu vallale kuuluval Suaru sadamaturul (edaspidi sadamaturg) järgmised müügipileti hinnad kõigile kaubagruppidele:
  1) Ühe päeva müügipileti hind müügikohal on 10 eurot, millele lisandub käibemaks.
[RT IV, 09.04.2021, 1 - jõust. 12.04.2021]
  2) Ühe kuu müügipileti hind müügikohal on 100 eurot, millele lisandub käibemaks, v.a mais ja septembris, mil müügipileti hind on 50 eurot, millele lisandub käibemaks
[RT IV, 09.04.2021, 1 - jõust. 12.04.2021]
  3) Elektri vajadusel lisandub müügipileti hinnale lisatasu 2 eurot / üks päev. Oma arvesti korral tasutakse tarbitud elektri eest vastavalt arvesti näitudele hinnaga 20 senti kwh.
  4) Ühe päeva prügikäitlemistasu sadamaturul kauplejale on 5 eurot päevas, v.a neile, kes müüvad vaid käsitööd.
[RT IV, 09.04.2021, 1 - jõust. 12.04.2021]
  5) Ühe kuu prügikäitlemistasu sadamaturul kauplejale on 10 eurot, v.a neile, kes müüvad vaid käsitööd.

  (2) Müügipilet väljastatakse kuni viieks kuuks.

  (3) Ühele kauplejale võib väljastada kuni kaks müügipiletit juhul, kui selleks on turuhoones vabu müügikohti. Juhul kui müügipileti soovijaid on rohkem kui turul müügikohti, mitut müügipiletit kauplejale ei väljastata.

  (4) Müügipiletit tagasi ei osteta.

  (5) Müügipileti ostja on kohustatud järgima vallavalitsuse poolt kehtestatud tänava ja turukaubanduse korda.

§ 13.   Müügipileti hinnad avalikul üritusel

  (1) Kehtestada järgmised ühe päeva müügipileti hinnad avalikul üritusel kui kaubanduse korraldajana tegutseb vallavalitsus või selle hallatav asutus:
  1) Siseüritustel kauplemiseks väljastatakse tasuta müügipilet.
  2) Ajavahemikul 01.05. – 30.09 toimuvatel väliüritustel on müügipileti hind:
   2.1. kuni 5m², 50 eurot ööpäev;
   2.2. 6–10 m², 75 eurot ööpäev;
   2.3. 11–15 m², 100 eurot ööpäev.
  3) Väljaspool punktis 2 nimetatud ajavahemikku toimuvatel väliüritustel kauplemiseks väljastatakse tasuta müügipilet.

  (2) Elektri (kuni 16A, 1-faasiline toide, võimalusel) kasutamisel lisandub müügipileti hinnale lisatasu 5 eurot. Oma arvesti korral tasutakse tarbitud elektri eest vastavalt arvesti näitudele. Võimalusel tagatakse elektri kasutamine avalikel üritustel. Ühe kilovatt-tunni hind on 30 senti ning arveldamine toimub kaupleja arvesti näitude

  (3) Sadama-alal toimuva väliürituse piletihindadele lisandub käibemaks.

6. peatükk JÄRELEVALVE 

§ 14.   Järelevalve

  (1) Tänaval kauplemist ja avalikul üritusel kauplemist kontrollivad vastavalt oma pädevusele:
  1) Kihnu Vallavalitsuse poolt volitatud ametnikud;
  2) politseiametnikud;
  3) tarbijakaitseametnikud;
  4) tervisekaitseametnikud;
  5) teised seadusega volitatud ametiisikud.

  (2) Käesoleva korra rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 15.   Üleminekusäte

  Enne käesoleva määruse jõustumist antud load ja müügipiletid kehtivad määratud tingimustel tähtaja lõpuni.

§ 16.   Varasemate õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json