EttevõtlusKaubandus

EttevõtlusReklaam

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Reklaami paigaldamise kord ja reklaamimaks

Väljaandja:Valga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.04.2022, 2

Reklaami paigaldamise kord ja reklaamimaks

Vastu võetud 30.03.2022 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 2 ja § 36 lõike 1, maksukorralduse seaduse § 3 lõike 3, kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1, § 5 punkti 5 ja § 10 ning reklaamiseaduse § 13 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus reguleerib välireklaami (edaspidi reklaam) paigaldamist ja kehtestab reklaami mahavõtmise ja maksustamise tingimused Valga valla haldusterritooriumil.

  (2) Määrusega kehtestatakse Valga valla haldusterritooriumil reklaamimaks.

  (3) Määruses kasutatakse mõisteid reklaamiseaduse tähenduses.

2. peatükk Reklaami paigaldamine 

§ 2.   Reklaami paigaldamise tingimused

  (1) Reklaamikandja ja reklaami kujundus peab sobima vallaruumi ilmega arvestades konkreetse tänava, väljaku või hooneansambli eripära.

  (2) Reklaam hoonel peab sobima värvilt ja proportsioonilt antud hoonega.

  (3) Kõnniteedele ei paigaldata reklaami, kui vabaks jääva kõnnitee laius on vähem kui 0,9 meetrit.

  (4) Teele ja tänavale kavandatav reklaam peab tagama liikluse ohutuse ja võimaldama tänava korrashoidu ning see ei tohi domineerida liikluskorraldusvahendite üle. Teele või tänavale võib paigaldada reklaami (liiklusvälise teabevahendi), mis:
  1) ei eksita liiklejat ega varja tema eest liikluskorraldusvahendit;
  2) ei raskenda liikluskorraldusvahendi eristamist;
  3) ei ohusta liiklust liikleja pimestamisega ega tähelepanu hajutamisega;
  4) ei piira nähtavust ristmikul.

§ 3.   Paigaldusloa taotlemine

  (1) Reklaami paigaldamiseks esitab reklaami avalikustaja Valga Vallavalitsusele vormikohase taotluse, millele lisatakse:
  1) reklaami paigalduskoha territooriumi, hoone, rajatise või ühissõiduki omaniku või volitatud isiku kirjalik nõusolek;
  2) reklaamikavand koos mõõtude ja värvilahendusega;
  3) territooriumile paigaldatava reklaami puhul asendiplaan, kus näidatakse paigaldatava reklaamobjekti asukoht ning selle ühendamine tehnovõrkudega;
  4) tehnovõrgu valdaja kirjalik nõusolek reklaami paigaldamiseks tehnovõrgu kaitsevööndisse;
  5) Muinsuskaitseameti luba muinsuskaitsealale, selle kaitsevööndisse ja kinnismälestisele reklaami paigaldamiseks;
  6) liiklusvälise teabevahendi (reklaami) paigaldamiseks riigitee kaitsevööndisse tuleb taotleda Transpordiameti luba.

  (2) Reklaami paigaldusloa taotluses näitab taotleja, kas ta soovib jagada maksuperioodi igakuisteks või kvartaalseteks intervallideks.

  (3) Vallavalitsus väljastab reklaami paigaldusloa hiljemalt 20 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste lisadega esitatud avalduse registreerimisest. Puuduste korral esitatud dokumentides teatab vallavalitsus sellest reklaami paigaldajale hiljemalt viie tööpäeva jooksul, määrates tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (4) Paigaldusluba antakse tähtajaga kuni 3 (kolm) aastat. Paigaldusloa kehtivuse aeg märgitakse paigaldusloale.

  (5) Paigaldusloa taotlemist ei nõuta käesoleva määruse § 10 lõike 2 punktides 5–10 nimetatud maksuvaba reklaami paigaldamiseks.

§ 4.   Paigaldusloa väljastamisest keeldumine

  Paigaldusloa andmisest keeldumise otsustab vallavalitsus, kellel on õigus paigaldusloa andmisest keelduda, kui:
  1) kavandatud reklaam ei vasta reklaamiseaduse ja käesoleva määruse nõuetele;
  2) kavandatud reklaam ei sobi hoone arhitektuurse stiili ja värvilahendusega või on proportsionaalselt sobimatu hoone ja ümbritseva vallaruumiga;
  3) reklaami avalikustamise taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  4) puuduvad nõutavad kooskõlastused;
  5) reklaami avalikustamise taotlejal on varasemad reklaamimaksu võlad või ta on eelnevalt rikkunud reklaami paigaldamise korda;
  6) reklaami avalikustaja jätab tähtaegselt esitamata maksudeklaratsiooni;
  7) muudel kaalukatel põhjustel.

§ 5.   Paigaldusloa kehtetuks tunnistamine

  Vallavalitsusel on õigus paigaldusluba kehtetuks tunnistada, kui paigaldusloa taotleja
  1) on paigaldusloa taotlemisel esitanud valeandmeid;
  2) on paigaldanud reklaami mittevastavuses paigaldusloas esitatud andmetele;
  3) on vähemalt kahel korral rikkunud käesolevas määruses sätestatud nõudeid ja tingimusi;
  4) ei ole täitnud ettekirjutusi;
  5) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

§ 6.   Kuulutuste paigaldamine

  (1) Kuulutused paigaldatakse ainult selleks ettenähtud kuulutuste stendidele, alustele või pindadele.

  (2) Kuulutuste paigaldaja on kohustatud ühe tööpäeva jooksul pärast ürituse lõppu kuulutused kõrvaldama.

3. peatükk Reklaami avalikustaja õigused ja kohustused 

§ 7.   Reklaami avalikustaja õigused

  Reklaami avalikustajal on õigus:
  1) igal ajal loobuda reklaami eksponeerimisest, teatades sellest vallavalitsusele, kui reklaami eksponeerimise aeg jääb lühemaks kui paigaldusloal märgitud;
  2) taotleda paigaldusloa pikendamist samale kohale, esitades vormikohase taotluse vähemalt 20 kalendripäeva enne paigaldusloa tähtaja lõppu.

§ 8.   Reklaami avalikustaja kohustused

  Reklaami avalikustaja on kohustatud:
  1) paigaldama reklaami vastavuses esitatud dokumentide ja paigaldamist lubava dokumendiga;
  2) tagama reklaami ja reklaamikandja korrektse väljanägemise. Lõhutud, määrdunud või muul viisil rikutud või ebakorrektse välimusega või lagunenud reklaam ja reklaamikandja tuleb kohe korrastada või eemaldada;
  3) reklaami muutmisel paigaldusloa tähtaja jooksul esitama vallavalitsusele kooskõlastamiseks uue reklaami kavandi;
  4) reklaami maha võtma paigaldusloa tähtaja möödumisele järgneval tööpäeval või taotlema 20 kalendripäeva enne tähtaja möödumist uue paigaldusloa käesoleva määruse § 3 sätestatud korras;
  5) hüvitama kõik reklaami mahavõtmisega seotud kulud;
  6) hüvitama ebakvaliteetselt paigaldatud reklaami tagajärjel (puruneb, kukub alla jms) isikutele ja nende varale põhjustatud kahjud.

4. peatükk Reklaamimaks 

§ 9.   Reklaamimaks, reklaamimaksu maksja ja maksuhaldur

  (1) Reklaamimaks on Valga valla avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks vajaliku tulu saamise ja vallapildi kujundamise eesmärgil maksumaksja poolt käesolevas määruses sätestatud korras, suuruses ja tähtaegadel ilma otsese vastutasuta tasumisele kuuluv kohalik maks.

  (2) Reklaamimaksu maksja (edaspidi maksumaksja) on reklaami avalikustaja. Kui reklaami avalikustaja ei ole teada, maksab reklaamimaksu kinnisasja, millel reklaami eksponeeritakse, omanik.

  (3) Maksuhalduriks on vallavalitsus.

  (4) Vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja ja valladisainer on volitatud rakendama kõiki maksukorralduse seaduses maksuhaldurile antud õigusi ning kohustusi, välja arvatud need õigused ja kohustused, mis on ainuomased riiklike maksude maksuhaldurile.

§ 10.   Maksuobjekt

  (1) Reklaamimaksu objektiks on Valga valla haldusterritooriumile paigaldatud reklaam.

  (2) Igasugune Valga valla haldusterritooriumil paigaldatud reklaam kuulub maksustamisele, välja arvatud:
  1) riigi- ja omavalitsusasutuste ning Euroopa Liidu institutsioonide reklaamid;
  2) erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaam alates valimiste väljakuulutamisest kuni valimispäevani;
  3) sotsiaalreklaam;
  4) kultuuri-, spordi- ja heategevusürituste reklaam;
  5) majandus- või kutsetegevuse kohale (koht, kus toimub ettevõtja tegevus) paigaldatud reklaam, mis seondub sama ettevõtja kauba või teenusega;
  6) Eesti Standardi EVS 613-2001 „Liiklusmärgid ja nende kasutamine“ kohaselt paigaldatud teave;
  7) ehituse ajaks paigaldatud teave ehitusseadustikus sätestatud informatsiooniga;
  8) ehitise või ühissõiduki sees paigaldatud reklaam;
  9) reklaam, mis on paigaldatud piiratud või tähistatud territooriumile seal toimuva ürituse ajaks;
  10) reklaam, mille aasta arvestuslik maksusumma on väiksem kui 15 eurot ja mille reklaamipind on väiksem A2 formaadi pindalast.

§ 11.   Maksuperiood ja maksumäär

  (1) Maksuperiood on ajavahemik, mille jooksul reklaam on eksponeeritud.

  (2) Maksukohustus tekib reklaami paigaldamise päeval ja lõpeb reklaami mahavõtmise päeval.

  (3) Maksumäära arvestuse aluseks on reklaamipinna 1 m2 kuumaksumus.

  (4) Reklaamipinna suurus määratakse järgmiselt:
  1) tasapinnalise reklaami puhul reklaami pindalaga, mis on suunatud avalikkusele;
  2) ruumilise reklaami puhul kolme iseloomuliku vaate arvutuslike pindaladega, mille moodustavad reklaami väljaulatuvaid punkte ühendavad kontuurid.

  (5) Maksumäär reklaamile, mis on paigaldatud riigimaanteede ääres väljaspool Valga linna piire põhimaantee nr 3 Jõhvi-Tartu-Valga, põhimaantee nr 6 Valga-Uulu, tugimaantee nr 67 Võru-Mõniste-Valga, on 3 eurot kuus või 0,10 eurot ööpäevas ühe ruutmeetri kohta, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 6–7 sätestatud juhtudel.

  (6) Maksumäär reklaamipinna 1 m2 eest on Valga linna piires 5 eurot kuus või 0,17 eurot ööpäev.

  (7) Ühissõiduki välispinnale paigaldatud reklaami maksumäär on 25 eurot kuus.

§ 12.   Maksu arvutamine ja tasumine

  (1) Maksumaksja on kohustatud esitama maksuhaldurile vormikohase maksudeklaratsiooni hiljemalt reklaami paigaldamisele järgneval esimesel tööpäeval.

  (2) Maksumaksja arvutab maksudeklaratsiooni alusel tasumisele kuuluva maksusumma. Reklaamimaksu tasumise tähtajad on järgmised:
  1) kui reklaami eksponeerimise aeg on 90 päeva või vähem, tasutakse maks esitatud arve alusel sellel näidatud tähtajaks;
  2) kui reklaami eksponeeritakse kalendriaastal üle 90 päeva, jaotatakse maksuperiood 90-päevasteks osadeks. Esimese 90 päeva eest tasumisele kuuluv maks tasutakse käesoleva paragrahv lõike 1 punktis 1 sätestatud tähtajaks, teise ja järgnevate osade eest iga osa esimeseks tööpäevaks. Maksusumma kalendriaasta viimase osa eest arvutatakse vastavalt tegelikule päevade arvule ja see kuulub tasumisele hiljemalt kalendriaasta viimasel tööpäeval.

  (3) Maksudeklaratsiooni võib esitada kuni esitamise kalendriaasta lõpuni. Reklaami eksponeerimisel pikemaks ajaks esitatakse hiljemalt uue kalendriaasta viiendal tööpäeval uus maksudeklaratsioon, millel näidatakse kalendriaastal tasumisele kuluv reklaamimaksu summa ja tasumise tähtajad käesoleva paragrahvi lõikes 2 kehtestatud korras.

  (4) Kui maksumaksja ei tasu reklaamimaksu tähtaegselt, on ta kohustatud maksma tasumata maksusummalt intressi maksukorralduse seaduses sätestatud määras.

  (5) Maksudeklaratsiooni esitamata jätmise korral või paigaldusloata paigaldatud reklaamile määrab tasumisele kuuluva maksusumma maksuhaldur vastavalt maksukorralduse seadusele ja käesolevale määrusele. Juhul kui maksuperioodi alguskuupäeva ei ole võimalik kindlaks määrata, loetakse maksuperioodiks tagasiulatuvalt kolm kalendrikuud arvates reklaami paigaldamisest teadasaamisest.

§ 13.   Maksu tagastamine

  (1) Kui maksumaksja on tasunud reklaamimaksu, kuid loobub reklaami eksponeerimisest, on maksumaksjal õigus enammakstud reklaamimaks tagasi saada.

  (2) Tagastusnõue tuleb esitada kirjalikult hiljemalt reklaami eksponeerimise lõpetamisele järgneval tööpäeval.

  (3) Tagastusnõudes tuleb märkida maksudeklaratsiooni number, reklaami eksponeerimise koht ja ajavahemik, tagastamisele kuuluv maksusumma ning pangakonto rekvisiidid.

  (4) Kui maksumaksjal on kohalike maksude osas maksuvõlg, ei tagastata enamtasutud reklaamimaksu nimetatud maksuvõlaga võrdses osas.

5. peatükk Vastutus ja järelevalve 

§ 14.   Vastutus

  (1) Vastutus määruse rikkumise eest reklaami paigaldamisel tuleneb reklaamiseadusest.

  (2) Maksualase väärteo eest kohaldatakse vastutust maksukorralduse seaduse alusel.

§ 15.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet reklaami paigaldamise ja reklaamimaksu laekumise üle teostavad vallavalitsuse poolt volitatud ametnikud.

  (2) Volitatud ametnikul on reklaamiseaduse või käesoleva määruse rikkumise fakti tuvastamise korral õigus teha reklaamiseaduse või käesoleva määruse nõuetega vastuolus oleva reklaami avalikustajale ettekirjutus.

  (3) Omavoliliselt paigaldatud reklaam, või reklaam, mille paigaldamise luba ei ole pikendatud, kuulub mahavõtmisele reklaami avalikustaja kulul. Kui reklaami avalikustaja ei ole teada, tehakse ettekirjutus reklaamikandja, ehitise või territooriumi, millele reklaam on paigaldatud, omanikule.

  (4) Reklaami mahavõtmiseks teeb maksuhalduri volitusi omav ametnik reklaami avalikustanud isikule ettekirjutuse, milles on näidatud ettekirjutuse täitmise tähtaeg. Ettekirjutuse täitmata jätmisel või mittenõuetekohasel täitmisel korraldab reklaami mahavõtmise vallavalitsus reklaami avalikustaja kulul.

  (5) Reklaamiseaduse või käesoleva määruse nõuetega vastuolus oleva reklaami avalikustajale tehtavas ettekirjutuses märgitakse:
  1) ettekirjutuse koostamise aeg ja koht;
  2) ettekirjutuse aluseks olev õigusakt ja viited rikutud sätetele;
  3) ettekirjutuse koostanud isiku ametinimetus, ees- ja perekonnanimi;
  4) reklaami avalikustaja nimi, registri- või isikukood ja aadress;
  5) rikkumise koht, aeg ja rikkumise sisu;
  6) ettekirjutuse koostaja nõue rikkumise kõrvaldamiseks ettekirjutuses nimetatud tähtpäevaks;
  7) viide ettekirjutuse saaja õigusele ettekirjutuse vaidlustamiseks.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 16.   Määruse rakendamine

  (1) Reklaamid, mis on paigaldatud enne käesoleva määruse jõustumist ja millel puudub käesoleva määruse alusel nõutav paigaldusluba, tuleb maha võtta või taotleda paigaldusluba käesoleva määruse kohaselt ühe kuu jooksul alates määruse jõustumisest.

  (2) Enne käesoleva määruse jõustumist väljastatud tähtajaline reklaami paigaldusluba kehtib loale märgitud tähtpäevani.

  (3) Enne käesoleva määruse jõustumist väljastatud tähtajatu reklaami paigaldusluba kehtib sellele märgitud andmete muutumiseni.

  (4) Määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid koostab vallavalitsuse valladisainer. Kehtivad vormid peavad olema kättesaadavad valla veebilehel.

  (5) Määrusega reguleerimata küsimustes kohaldatakse kohalike maksude seadust, maksukorralduse seadust, reklaamiseadust ja teisi õigusakte.

  (6) Valga Vallavolikogu 14. detsembri 2018 määrus nr 66 „Reklaami paigaldamise kord ja reklaamimaks” tunnistatakse kehtetuks.

Lauri Drubinš
esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json