Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Viru-Nigula kalmistu eeskiri

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.05.2001
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.05.2012, 1

Viru-Nigula kalmistu eeskiri

Vastu võetud 27.04.2001 nr 25

I. ÜLDSÄTTED

1. Käesolev eeskiri sätestab Viru-Nigula valla omandis oleva kalmistu kasutamise korra.

2. Kalmistu rajamisel, haldamisel ja kasutamisel juhindutakse Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigustloovatest aktidest ning käesolevast eeskirjast.

3. Viru-Nigula kalmistu hooldamist korraldab Viru-Nigula Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt määratud füüsiline või juriidiline isik.

4. Kalmistu territoorium peab olema ümbritsetud piirdeaiaga.

5. Kalmistutel peab olema veevõtukoht ja võimalus laenutada matmisplatside korrastamiseks vajalikku inventari.

6. Matusetalituse läbiviimiseks on võimalik kasutada kabelit.

II. MATMISPLATSI ERALDAMINE

1. Matmisplatsi eraldamist, valdaja registreerimist, matmisplatside registri pidamist ja mahajäetud hauaplatside arvelevõtmist teostab kalmistu hooldaja vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

2. Matmisplats eraldatakse vastavalt matja soovile ühe- või kahekohalisena, erandjuhul kolme- või neljakohalisena. Ühe matusekoha suurus on 2,5×1,1 kuni 2,5×1,5 m. Urnimatuste puhul eraldatakse plats suurusega 1 m2.

3. Arvelevõetud valdajata matmisplatsid eraldatakse esialgse kuju ja suurusega.

III. MATMISPLATSIDE KUJUNDAMINE JA HOOLDAMINE

1. Matmisplats on kalmistu osa ja platsi kujundamisel tuleb jälgida antud kalmistu kujunduspõhimõtteid.

2. Matmisplats peab olema tähistatud risti, hauaplaadi, -kivi, -samba või muu tähisega, millele on ilmastikukindlalt kirjutatud maetu(te) ees- ja perekonnanimi ning sünni- ja surmadaatumid.

3. Hauatähised, -rajatised ja haljastus peavad olema matmisplatsi piirides, kusjuures nende suurus, paiknemine või liigid peavad olema kooskõlastatud kalmistu hooldajaga. Kasutada võib madalhaljastust ja puude minivorme. Betoonrandi valamine on lubatud ainult nendes kvartalites, kus seda on eelnevalt kasutatud.

4. Hauatähiste soovitatavad kõrgused on:

41. hauarist kõrgusega maapinnast kuni 120 cm,

4.2. hauakivi kõrgusega maapinnast kuni 75 cm,

4.3. hauasammas kõrgusega maapinnast kuni 120 cm.

5. Hauarajatised on:

5.1. hauaplatsi piirdeaed;

5.2. hauaplatsi piirav äärekivi, valatud betoonrant vms;

5.3. hauaplatsile istutatud puud (istutada võiks leinavorme ja igihaljaid liike), põõsad (kõrgusega kuni 1,7 m), hekid (kõrgusega kuni 0,7 m);

5.4. istepingid.

6. Hauatähised ja -rajatised on valdaja omand.

7. Hauarajatised peavad olema paigaldatud ja paigutatud nii, et naabruses uue haua kaevamisel ei tekiks varisemisohtu.

8. Hauatähiste või -rajatiste teisaldamine või eemaldamine tuleb eelnevalt kirjalikult kooskõlastada kalmistu hooldajaga.

9. Vallavalitsusel on õigus eemaldada või määrata eemaldamisele kalmistu ilmet häirivad ohtlikud aiad, puud ja põõsad.

10. Matmisplatsi hooldamise korraldab matmisplatsi valdaja. Matmisplatsi valdaja on kohustatud korraldama hauatähised ja- rajatised, matmisplatsi ning sellega piirnevad teeotsad. Prügi tuleb viia selleks ettenähtud kohta.

11. Vallavalitsusel on õigus hauaplatsi kasutusaeg lõpetada juhul, kui hauaplats on olnud pikka aega risustatud ja rohtunud ning hauatähised on lagunenud. Hooldamata jäänud platsile paigaldatakse vastav viit meeldetuletusega. Kui järgmise ühe aasta jooksul hauaplatsi ei korrastata, lõpetatakse selle platsi kasutamisõigus.

12. Matmisplatside korrashoidu jälgib ja võtab hooldamata platsid arvele ning märgistab vastava viidaga kalmistu hooldaja.

13. Kalmistu hooldaja poolt korrastatavate haudade nimekirja kinnitab vallavalitsus.

IV. KALMISTU SISEKORD

1. Kalmistu külastajad peavad pidama korda, puhtust ja vaikust.

2. Keelatud on:

2.1. hoonete, väravate, piirete, veevõtukohtade, kalmude, hauatähiste ja -rajatiste kahjustamine, samuti lillede, puude ja põõsaste tahtlik murdmine;

2.2. kalmistule olmeprügi toomine, prahi mahapanek selleks mitteettenähtud kohta või kalmistu territooriumi risustamine mõnel muul viisil;

2.3. matmisplatsi omavoliline suurendamine;

2.4. lõkete tegemine;

2.5. kalmistu territooriumil loomadega viibimine;

2.6. loomade matmine;

2.8. muu korda, puhtust ja vaikust rikkuv või häiriv tegevus.

VI. VASTUTUS

Käesoleva eeskirja rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras.

Arvo Vutt
Volikogu esimees