Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Noorteprojektide linnaeelarvest toetamise tingimused ja kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.03.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.05.2013, 16

Noorteprojektide linnaeelarvest toetamise tingimused ja kord

Vastu võetud 27.03.2008 nr 23
jõustumine 30.03.2008

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Noorteprojektide linnaeelarvest toetamise tingimused ja kord reguleerib Narva linnas noorteprojektide toetamist.

  (2) Noorteprojekt on noorsootöö valdkonda kuuluv tegevuskava, mis teenib noorsootöö eesmärke ning mille kestus on kuni üks aasta.

  (3) Projektide toetuste eraldamiseks moodustab Narva Linnavalitus Narva noorteprojektide komisjoni (edaspidi – komisjon).

§ 2.   Toetuste taotluste esitamine ja läbivaatamine

  (1) Toetuse saamiseks esitatakse Narva Noortekeskusele järgmised dokumendid:
  1) taotlus. Taotlus peab sisaldama juriidilise isiku puhul juriidilise isiku nimi, äriregistri kood, asukoht, aadress, ning volitatud esindaja nimi, kontaktandmed: aadress, telefoninumber; füüsilise isiku puhul taotleja ees-ja perekonnanimi, isikukood, elukoha aadress, telefoninumber;
  2) noorteprojekti kirjeldus (teostajad, tegevuse kirjeldused, eelarved ning eelarvete jaotused kuluartiklite lõikes ning eelarvete jaotuste selgitused ja põhjendused).

  (2) Esitatud taotlused vaatab läbi komisjon. Komisjon otsustab toetuste saajad ja toetuste suurused.

  (3) Noorteprojekt peab vastama Komisjoni poolt kinnitatud prioriteetidele.

§ 3.   Toetuste väljamaksmise kord ja aruandlus

  (1) Toetuste eraldamise või mitteeraldamise kohta teatatakse toetuse taotlejatele kirjalikult kümne tööpäeva jooksul pärast komisjoni otsuse tegemist.

  (2) Toetusi eraldatakse Narva linnaeelarves selleks ettenähtud vahendite ulatuses üks kord aastas vastavalt komisjoni poolt kinnitatud tähtaegadele.

  (3) Toetuse saajaga sõlmib Narva Noortekeskuse juhataja toetuse kasutamise lepingu. Toetuse saaja kohustub pidama raamatupidamisarvestust. Raamatupidamisarvestuses peab Narva linnaeelarveline toetus olema selgelt eristatav teistelt finantseerijatelt saadavatest toetustest.

  (4) Narva Noortekeskus katab taotleja kulud nende firmade poolt esitatud arvete alusel, kes on osutanud teenuseid või väljastanud kaupa taotlejale.

  (5) Toetuse saaja esitab Narva Noortekeskusele toetuse kasutamise lepingus ettenähtud ajal sisulise tegevuse ja finantsaruande saadud toetuse kasutamise ning saavutatud tulemuste kohta.

  (6) Aruande esitamata jätmise korral ei rahuldata taotleja uut taotlust kuni aruande esitamiseni.

§ 4.   Lõppsätted

  (1) Komisjonil ja Narva Noortekeskusel on õigus kontrollida toetuse saajale Narva linnaeelarvest eraldatud toetuste sihipärast kasutamist seaduses sätestatud korras ja raamatupidamise dokumentide alusel.

  (2) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Mihhail Stalnuhhin
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json