Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Narva Jõesuu Linna eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord

Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.09.2014
Avaldamismärge:RT IV, 09.05.2013, 23

Narva Jõesuu Linna eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord

Vastu võetud 31.10.2012 nr 83

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord sätestab Narva-Jõesuu linna (edaspidi linna) eelarvelistest vahenditest (edaspidi eelarvest) linna avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute (edaspidi mittetulundusühenduste) toetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise, toetuse eraldamise, järelvalve teostamise ning aruandluse korra.

  (2) Toetuse andmise eesmärk on linna avalikes huvides tegutsevate ja linna elanikele suunatud mittetulundusühenduste tegevuse toetamine ning erinevate huvigruppide vaba aja sisustamise võimaluste mitmekesistamine.

  (3) Toetuse taotlemisel on eelistatud taotlejad, kelle põhitegevus toetab linna arengukava eesmärkide täitmist.

  (4) Toetuse taotlemisel eristatakse nelja (4) liiki toetuste taotlusi:
  1) toetus mittetulundusliku tegevuse toetamiseks (edaspidi tegevustoetus), milleks võib olla igasugune MTÜ põhikirjaline tegevus, toetuse piirmäär kuni 300 eurot.
  2) toetus noorsootööga ja noorte treeningutega seotud tegevusteks, milleks võivad olla:
a) meeskondlikud või individuaaltreeningud ning noorsootöö läbiviimisega seotud tegevused, toetuse piirmäär kuni 500 eurot;
b) ei toetata treeneri- ja juhendajatasud.
  3) projektide kaasfinantseeringute toetus:
a) projektide omafinantseeringu katmised linna eelarvest mis ei ületa 10% projekti kogumaksumusest, toetuse piirmäär kuni 500 eurot;
b) toetust võib taotleda, kui projekti kogumaksumus ületab 1500 eurot;
c) toetus projektile eraldatakse üksnes avatud rahastamis programmi rahastamisotsuse olemasolul (erinevad fondid).
  4) toetus avalike ürituste läbiviimiseks toetuse piirmäär kuni 500 eurot.

  (5) Käesolev kord ei laiene nende mittetulundusühenduste kohta, keda on volitatud haldusülesannet täitma ning kellega on sõlmitud vastavasisuline haldusleping.

§ 2.   Toetuse taotlemine

  (1) Taotleja esitab toetuse saamiseks linnavalitsusele vormikohase taotluse paberkandjal või elektrooniliselt iga kvartali esimesel esmaspäeval.

  (2) Taotlus sisaldab toetuse liiki, toetuse taotlejat, tegevuse kirjeldust, tegevuse maksumust, taotleja muid tulusid, toetatavate tegevuste kasusaajaid, tegevuste seost linna arengukavaga, taustainformatsiooni taotlejast.

  (3) Üks taotleja võib korraga esitada mitu eri liiki toetuse taotlust.

§ 3.   Taotluse menetlemine

  (1) Menetlusse võetakse üksnes tähtaegselt ja vormikohaselt esitatud taotlused.

  (2) Taotluse esitamisel kontrollitakse taotluse nõuetekohasust, selle esitatud andmete õigsust ning kavandatava tegevuse vastavust käesoleva korra § 1 lõike 2 nõuetele.

  (3) Kui taotlus ei vasta nõuetele, antakse taotlejale 10 päeva puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvaldanud määratud tähtajaks puudusi, tagastatakse taotlus menetlemata.

  (4) Nõuetekohase taotluse vaatab läbi linnavalituse poolt moodustatud komisjon.

  (5) Komisjon esitab toetuse määramiseks oma seisukoha linnavalitsusele.

§ 4.   Toetuse eraldamine

  (1) Toetusteks määratud vahendite summa määrab linnavolikogu linna eelarve vastuvõtmisega ja toetus eraldatakse linnavalitsuse korraldusega.

  (2) Toetuse eraldamisest või toetuse eraldamise keeldumisest teavitab linnavalitsus taotlejat kirjalikult 7 päeva jooksul linnavalitsuse korralduse vastuvõtmisest.

  (3) Toetust ei eraldata taotlejale, kes ei ole esitanud aruannet saadud toetuse kasutamise kohta või kes kasutas saadud toetus mitte sihtotstarbeliselt või kellel on võlgnevusi linna ees.

  (4) Toetus eraldatakse eelarve vahendite olemasolul.

§ 5.   Lepingu sõlmimine

  Taotlejaga, kelle taotlus rahuldatakse, sõlmib linnavalitsus toetuse kasutamise lepingu.

§ 6.   Aruanne

  (1) Toetuse saaja esitab aruande toetuse kasutamise kohta toetuse kasutamise lepingus näidatud tähtajaks.

  (2) Aruande vormi kinnitab linnavalitsus.

  (3) Kui toetuse saaja kasutas oma ürituse ja tegevuse reklaamimisel linna kui rahastaja poolt välja töötatud sümboolikat, lisab ta toetuse kasutamise aruandele vastavad väljavõtted.

  (4) Esitatud aruanded kontrollib linnavalituse poolt moodustatud komisjon.

§ 7.   Toetuse kasutamise lepingu lõpetamine

  (1) Leping lõpetatakse ja linnavalitsuse nõude alusel kannab toetuse saaja toetuse tagasi, kui:
  1) toetust ei kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel esitati valeandmeid;
  3) on rikutud lepingus sätestatud muid nõudeid.

  (2) Eraldatud toetuse mittesihtotstarbelisel kasutamisel esitab toetuse saaja vabas vormis põhjendatud kirjaliku seletuskirja, mis vastab järgmistele küsimustele:
  1) miks ei kasutatud toetust sihtotstarbeliselt?
  2) kuidas aitab mittesihtotstarbeline toetuse kasutamine kaasa taotluses toodud eesmärkide täitmisele?
  3) mittesihtotstarbelise tegevuse ülevaade.

  (3) Mittesihtotstarbelise tegevuse seletuskirja vaatab läbi linnavalitsus.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Narva-Jõesuu Linnavolikogu 01.11.2006.a määrus nr 30„ Narva-Jõesuu linna eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

  (3) Määrus rakendatakse alates 01.01.2013.a.

  (4) Kinnitada taotluste vormid, mis on käesoleva määruse lisad:
  1) Lisa 1 - toetus mittetulundusliku tegevuse toetamiseks
  2) Lisa 2 - toetus noorsootöö ja noorte treeningutega seotud tegevusteks
  3) Lisa 3 – toetus projektide kaasfinantseeringuks
  4) Lisa 4 - toetus avalike ürituste läbiviimiseks

Raivo Murd
linnavolikogu esimees

Lisa 1  Toetus mittetulundusliku tegevuse toetamiseks

Lisa 2 Toetus noorsootöö ja noorte treeningutega seotud tegevusteks

Lisa 3  Toetus projektide kaasfinantseeringuks

Lisa 4 Toetus avalike ürituste läbiviimiseks

/otsingu_soovitused.json