Teksti suurus:

Võru Linnavolikogu 10. aprilli 2013. a määruse nr 14 "Huvide deklareerimine" muutmine

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.05.2014
Avaldamismärge:RT IV, 09.05.2014, 41

Võru Linnavolikogu 10. aprilli 2013. a määruse nr 14 "Huvide deklareerimine" muutmine

Vastu võetud 30.04.2014 nr 6

Määrus kehtestatakse „Korruptsioonivastane seadus“ § 15 lg 2 alusel.


Võru Linnavolikogu 10. aprilli 2013. a määruses nr 14 "Huvide deklareerimine" (RT IV, 18.04.2013, 17) tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahv 2 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:
"(3) Deklarantide ja deklaratsioone kontrolli teostava komisjoni kohta esitab huvide deklaratsioonide registrile andmed:
1) volikogu referent,
2) linnasekretär.";
2) paragrahv 3 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(2) Määrata deklaratsioonide kontrolli teostavaks komisjoniks linnavolikogu alatine revisjonikomisjon.".Tõnu Jõgi
Volikogu esimees