EttevõtlusReklaam

Teksti suurus:

Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaks

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 09.05.2014, 46

Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaks

Vastu võetud 26.08.2009 nr 6
RT IV, 15.03.2013, 6
jõustumine 01.01.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.04.2014RT IV, 09.05.2014, 4412.05.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 2 ja 3, § 36 lg 1, maksukorralduse seaduse § 3 lg 3, kohalike maksude seaduse § 2 lg 1, § 5 p 5 ja § 10 ning reklaamiseaduse § 13 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala ja mõisted

 (1) Käesolev määrus reguleerib välireklaami (edaspidi reklaam) avalikustamist, paigaldamist ja mahavõtmist ning kehtestab reklaami maksustamise tingimused ja maksmise korra Saarde valla haldusterritooriumil.

 (2) Määrusega kehtestatakse Saarde valla haldusterritooriumil kohalik maks – reklaamimaks.

 (3) Mõisteid kasutatakse järgmises tähenduses:
 1) avalik koht – territoorium, ehitis või selle osa, mis on avatud üldiseks kasutamiseks või mis on tegelikult üldkasutatav, või ühistranspordivahend;
 2) kuulutus – lühiajaliseks perioodiks ühekordselt paigaldatav reklaamiplakat;
 3) liiklusväline teabevahend – teeseaduse § 34 lõikes 1 nimetatud kuulutus, teadaanne või märgis;
 4) maksudeklaratsioon – reklaamimaksudeklaratsioon, maksuaruanne või muu maksuhaldurile esitatav maksu arvutamise dokument, mille esitamise kohustus tuleneb kohalike maksude seaduse § 10 lõike 5 punktist 1;
 5) reklaam – teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil;
 6) reklaami avalikustaja – füüsiline või juriidiline isik või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus (edaspidi isik), kes reklaami avalikult esitab, edastab, näitab või levitab;
 7) reklaamimaks – Saarde valla avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks või selleks vajaliku tulu saamiseks ja elukeskkonna kujundamise eesmärgil maksumaksjale pandud rahaline kohustus, mis kuulub täitmisele käesoleva määrusega ettenähtud korras, suuruses ja tähtaegadel ning millel puudub otsene vastutasu maksumaksja jaoks;
 8) välireklaam – reklaamiseaduse § 2 lõike 1 punktis 8 nimetatud reklaam, sh kuulutus või liiklusväline teabevahend, mis asub avalikus kohas või on avalikust kohast jälgitav;
 9) välireklaami paigaldamine – reklaami avalikustamise eesmärgil selle eksponeerimine avalikus kohas või füüsilistele ja juriidilistele isikutele kuuluvatel kinnistutel, territooriumil, ehitisel või selle osal ja ühissõidukil, kui see on suunatud avalikkusele ja avalikust kohast jälgitav;
 10) välireklaami paigaldaja – reklaami tellija, teostaja või avalikustaja;
 11) välireklaami paigaldusluba – vallavalitsuse poolt antud luba välireklaami paigaldamiseks ja mahavõtmiseks Saarde valla haldusterritooriumil, mis sisaldab selle eest makstava reklaamimaksu tingimusi ja maksmise korda.

 (4) Eeskirja tähenduses määratletakse vallavalitsust kui ametiasutust.

 (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetamata mõiste kasutamisel lähtutakse reklaamiseaduses ja teistes välireklaami, sealhulgas kuulutuse või liiklusvälise teabevahendi avalikustamist, paigaldamist ja mahavõtmist sisalduvatest legaaldefinitsioonidest, vastava legaaldefinitsiooni puudumisel sõna üldlevinud tähendusest.

2. peatükk Reklaami paigaldamine 

§ 2.  Reklaami paigaldamise tingimused

 (1) Reklaami paigaldamisel tuleb järgida reklaamiseadusest tulenevaid üldnõudeid, keelde ja piiranguid.

 (2) Reklaamikandja ja reklaami kujundus peab sobima ümbruskonna ilmega, arvestades konkreetse tee, tänava, väljaku või hooneansambli eripära.

 (3) Reklaam hoonel peab sobima värvilt ja proportsioonilt antud hoonega. Kui hoonel on mitu reklaami, peavad need moodustama ühtse kompositsioonilise terviku.

 (4) Teele ja tänavale kavandatav reklaam peab tagama liikluse ohutuse ja võimaldama tee ja tänava korrashoidu ning see ei tohi domineerida liikluskorraldusvahendite üle. Teele või tänavale võib paigaldada reklaami (liiklusvälise teabevahendi), mis:
 1) ei eksita liiklejat ega varja tema eest liikluskorraldusvahendit;
 2) ei raskenda liikluskorraldusvahendi eristamist;
 3) ei ohusta liiklust liikleja pimestamisega ega tähelepanu hajutamisega;
 4) ei piira nähtavust ristmikul.

 (5) Kõnniteele ei paigaldata reklaami, kui vabaks jääva kõnnitee laius on vähem kui 0,9 m.

 (6) Reklaami paigaldamine on lubatud vallavalitsuse väljastatud välireklaami paigaldusloa (edaspidi paigaldusluba) alusel.

 (7) Paigaldusloa taotlemist ei nõuta käesoleva määruse § 12 punktides 1–7 ja 11–14 nimetatud maksuvaba reklaami paigaldamiseks. Punktides 8–10 nimetatud maksuvaba reklaami puhul lähtutakse paigaldusloa taotlemisel käesoleva määruse § 3 lõikest 1.

§ 3.  Paigaldusloa taotlemine

 (1) Reklaami paigaldamiseks esitab reklaami avalikustaja vallavalitsusele vormikohase taotluse (lisa 1), millele lisatakse:
 1) reklaamikavand koos mõõtude ja värvilahendusega;
 2) territooriumile paigaldatava reklaami puhul asendiplaan, kus näidatakse paigaldatava reklaamikandja asukoht ning selle ühendamine tehnovõrkudega;
 3) reklaami paigalduskoha territooriumi, hoone, rajatise või ühissõiduki omaniku või volitatud isiku kirjalik nõusolek, kaasomandi puhul kaasomanike või nende esindaja kooskõlastus;
 4) tee kaitsevööndi maa omaniku kirjalik nõusolek reklaami paigaldamise kohta tee kaitsevööndisse;
 5) tehnovõrgu valdaja kooskõlastus reklaami paigaldamiseks tehnovõrgu kaitsevööndisse;
 6) Muinsuskaitseameti kooskõlastus reklaami paigaldamiseks muinsuskaitsealale, kinnismälestisele või nende kaitsevööndisse.

 (2) Reklaami paigaldusloa taotluses näitab taotleja, kas ta soovib jagada maksuperioodi igakuisteks või kvartaalseteks intervallideks.

§ 4.  Paigaldusloa väljastamine

 (1) Vallavalitsus väljastab reklaami paigaldusloa hiljemalt 10 tööpäeva jooksul arvates koos nõuetekohaste lisadega esitatud taotluse registreerimisest. Puuduste korral esitatud dokumentides teatab vallavalitsus sellest reklaami paigaldajale hiljemalt viie tööpäeva jooksul, määrates tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

 (2) Paigaldusluba antakse tähtajaga kuni 3 (kolm) aastat. Paigaldusloa kehtivuse aeg märgitakse paigaldusloale.

§ 5.  Paigaldusloa väljastamisest keeldumine

  Vallavalitsusel on õigus paigaldusloa andmisest keelduda, kui:
 1) kavandatud reklaam ei vasta reklaamiseaduse nõuetele;
 2) kavandatud reklaam ei sobi hoone arhitektuurse stiili ja värvilahendusega või on proportsionaalselt sobimatu hoone ja ümbritseva alaga või reklaamialune pind (hoone fassaad vms) on korrastamata;
 3) reklaami avalikustamise taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
 4) puuduvad nõutavad kooskõlastused;
 5) reklaami avalikustamise taotleja omab varasemaid reklaamimaksu võlgasid või on eelnevalt rikkunud reklaami paigaldamise eeskirja;
 6) muudel kaalukatel põhjustel.

§ 6.  Paigaldusloa kehtetuks tunnistamine

  Vallavalitsusel on õigus paigaldusluba kehtetuks tunnistada, kui paigaldusloa taotleja:
 1) on paigaldusloa taotlemisel esitanud valeandmeid;
 2) on paigaldanud reklaami mittevastavuses paigaldusloas esitatud andmetele;
 3) on jätnud tähtaegselt esitamata maksudeklaratsiooni;
 4) ei ole tähtaegselt tasunud reklaamimaksu vähemalt kolmel järjestikusel korral;
 5) ei ole täitnud ettekirjutusi;
 6) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

§ 7.  Kuulutuste paigaldamine

 (1) Kuulutused paigaldatakse selleks ettenähtud kuulutuste alustele või pindadele.

 (2) Kuulutuste paigaldaja on kohustatud ühe tööpäeva jooksul pärast ürituse lõppu kuulutused kõrvaldama.

§ 8.  Liiklusvälise teabevahendi paigaldamine

 (1) Liiklusvälise teabevahendi paigaldamisel tuleb järgida teeseaduse § 34 nõudeid.

 (2) Liiklusvälise teabevahendi paigaldamise loa teemaale riigi põhimaanteedel annab Maanteeamet ning riigi tugi- ja kõrvalmaanteedel Maanteeameti kohalik asutus oma tegevuspiirkonnas, kohalikel teedel vallavalitsus. Tee kaitsevööndi alale annab liiklusvälise teabevahendi paigaldamise loa eelnimetatud asutus tee kaitsevööndi maa omaniku kirjalikul nõusolekul ja tema seatud tingimustel.

3. peatükk Reklaami avalikustaja õigused ja kohustused 

§ 9.  Reklaami avalikustaja õigused

  Reklaami avalikustajal on õigus:
 1) igal ajal loobuda reklaami eksponeerimisest, teatades sellest vallavalitsusele, kui reklaami eksponeerimise aeg jääb lühemaks kui paigaldusloal märgitud;
 2) taotleda paigaldusloa pikendamist samale kohale, esitades vormikohase taotluse vähemalt 10 kalendripäeva enne paigaldusloa tähtaja lõppu.

§ 10.  Reklaami avalikustaja kohustused

  Reklaami avalikustaja on kohustatud:
 1) paigaldama reklaami vastavuses esitatud dokumentide ja paigaldusloaga;
 2) tagama reklaami ja reklaamikandja korrektse väljanägemise, kusjuures lõhutud, määrdunud, muul viisil rikutud või ebakorrektse välimusega või lagunenud reklaam ja reklaamikandja tuleb koheselt korrastada või eemaldada;
 3) reklaami muutmisel paigaldusloa tähtaja jooksul esitama vallavalitsusele kooskõlastamiseks uue reklaami kavandi;
 4) informeerima vallavalitsust paigaldusloas sätestatud tähtajast reklaami lühemal eksponeerimisel;
 5) reklaami maha võtma paigaldusloa tähtaja möödumisele järgneval tööpäeval või taotlema hiljemalt 10 kalendripäeva enne tähtaja möödumist uue paigaldusloa käesoleva määruse §-s 3 sätestatud korras;
 6) hüvitama kõik reklaami mahavõtmisega seotud kulud;
 7) hüvitama ebakvaliteetselt paigaldatud reklaami tagajärjel (puruneb, kukub alla jms) isikutele ja nende varale põhjustatud kahjud.

4. peatükk Reklaamimaks 

§ 11.  Maksuobjekt ja maksumaksja

 (1) Maksuobjektiks on Saarde valla haldusterritooriumile füüsilistest ja juriidilistest isikutest reklaami avalikustajate poolt paigaldatud reklaam, samuti valla territooriumil elunevatele ja asuvatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele kuuluvatena registreeritud ühissõidukitele paigaldatud reklaam.

 (2) Maksumaksja on reklaami avalikustaja.

§ 12.  Maksustatav reklaam

  Igasugune Saarde valla haldusterritooriumil paigaldatud reklaam kuulub maksustamisele, välja arvatud:
 1) riigi- ja omavalitsusasutuste ning Euroopa Liidu institutsioonide kuulutused;
 2) erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania kuulutused ning reklaam;
 3) kirikute ja koguduste, mittetulundusühenduste, teatrite, kinode, muuseumide, näituste, kultuuri-, spordi- ja heategevuslike ürituste reklaam ja kuulutused;
 4) ehitisele, kus ettevõtja tegutseb, ja selle juurde kuuluvale krundile paigaldatud sama ettevõtja ärinimi, tegevuskoha tähistus ja/või samale ettevõtjale kuuluvana registreeritud kaubamärk. Ärinime, tegevuskoha tähistuse ja/või registreeritud kaubamärgi juurde võivad olla lisatud ettevõtte lahtioleku aeg ja kontaktandmed ning toitlustusettevõtte puhul pakutavate roogade ja jookide hinnakiri;
 5) reklaam tarbijapoolseks kasutamiseks ettenähtud kaubanduslikul inventaril (toolid, lauad, külmikud, päikesevarjud, prügikastid, tuhatoosid jms esemed) jaekaubandusettevõtte tegevuse laiendamisel väljapoole siseruume või kauplemisel avalikul üritusel;
 6) reklaam sularahaautomaadi ekraanil, samuti krediidiasutuse nime ja logo eksponeerimine sularahaautomaadi asukoha tähisena;
 7) ehitise või ühissõiduki sees paigaldatud reklaam;
 8) liiklusmärgi 636 Eesti Standardi EVS 613-2001 „Liiklusmärgid ja nende kasutamine” kohaselt paigaldatud teave;
 9) planeerimisseaduse § 12 lõike 3¹ alusel pärast detailplaneeringu algatamise otsuse tegemist detailplaneeringualale paigaldatud informatsioonitahvel või -teatis;
 10) ehituse ajaks paigaldatud teave ehitusseaduse § 29 lõike 2 punktis 3 sätestatud informatsiooniga;
 11) reklaam pindalaga kuni 0,5 m² (kaasa arvatud);
 12) reklaam hoone vaateaknal ja uksel;
 13) avalikult kasutatavale jäätmete kogumisvahendile paigaldatud reklaam jäätmekäitleja logo, nime ja kontaktandmete eksponeerimisega jäätmekogumisvahendil;
 14) reklaam, mis on paigaldatud kinnisele territooriumile seal toimuva ürituse ajaks tingimusel, et reklaam ei ole suunatud avalikkusele väljaspool kinnistu territooriumi.

§ 13.  Maksuperiood ja maksumäär

 (1) Maksuperiood on ajavahemik, mille vältel reklaam on eksponeeritud.

 (2) Maksukohustus tekib lõikes 1 nimetatud maksuperioodi tähistava ajavahemiku alguskuupäevast.

 (3) Maksumäära arvestuse aluseks on reklaamipinna 1 m² kuumaksumus.

 (4) Reklaamipinna suurus määratakse järgmiselt:
 1) tasapinnalise reklaami puhul reklaami pindalaga, mis on suunatud avalikkusele;
 2) ruumilise reklaami puhul kolme iseloomuliku vaate arvutuslike pindaladega, mille moodustavad reklaami väljaulatuvaid punkte ühendavad kontuurid.

 (5) Maksumäär reklaamipinna 1 m² eest on 5.- (viis) eurot kuus.
[RT IV, 09.05.2014, 44 - jõust. 12.05.2014]

 (6) Alkohoolsete jookide reklaamimisel rakendatakse kahekordset maksumäära.

§ 14.  Maksu arvutamine ja tasumine

 (1) Maksumaksja arvutab maksudeklaratsiooni alusel tasumisele kuuluva maksusumma ja esitab deklaratsiooni vallavalitsusele. Vallavalitsus väljastab deklaratsiooni alusel arve, mis kuulub tasumisele arvel märgitud tähtpäevaks. Tasumisele kuuluvat maksusummat ei ümardata. Reklaamimaks laekub omavalitsuse eelarvesse.
[RT IV, 09.05.2014, 44 - jõust. 12.05.2014]

 (2) Maksumaksja valikul jagatakse maksuperioodi igakuisteks või kvartaalseteks intervallideks. Vastavalt tehtud valikule esitab maksumaksja maksudeklaratsiooni igakuiselt või kvartaalselt, so kolme kuu kohta korraga. Iga järgneva intervalli kohta esitatakse maksudeklaratsioon intervalli esimeseks tööpäevaks. Maksusumma esimese intervalli eest ja viimase intervalli eest arvestatakse vastavalt tegelikule päevade arvule.

 (3) Maksudeklaratsiooni esitamata jätmisel määrab tasumisele kuuluva maksusumma maksuhaldur vastavalt maksukorralduse seadusele. Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud intervalli ei ole võimalik määrata, siis eeldatakse, et maksuperioodiks on 3 kuud.

 (4) Enammakstud maksusumma tagastamine toimub maksukorralduse seaduses sätestatud alustel ja korras.

§ 15.  Maksusoodustused

 (1) Maksusoodustust võib anda isikule, kes on toetanud Saarde vallas haridus-, kultuuri-, spordi-, sotsiaalabi-, tervishoiu- või kommunaalteenuse osutamiseks vajaliku objekti ehitamist või selle ekspluateerimist, kusjuures soodustust antakse reklaamile, mis on paigaldatud eelnimetatud objekti asukohas.

 (2) Maksusoodustust ei anta isikule:
 1) kes on esitanud maksusoodustuse või -vabastuse taotlemisel valeandmeid;
 2) kes on reklaamimaksu võlglane.

 (3) Maksusoodustuse andmise ning selle suuruse, samuti maksusoodustuse andmisest keeldumise otsustab vallavalitsus.

 (4) Maksusoodustuse suurus ei tohi ületada antud isiku poolt objektile antud toetuse suurust.

 (5) Maksusoodustuse saamiseks esitab isik vallavalitsusele taotluse, kuhu on märgitud järgmised andmed:
 1) taotleja ees- ja perekonnanimi või ärinimi, isiku- või registrikood, aadress, sidevahendite numbrid;
 2) käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud objekti nimi ja aadress, objekti ehitamiseks antud toetuse suurus (lisada vastav tõend);
 3) reklaami kirjeldus.

 (6) Maksusoodustuse andmise või sellest keeldumise otsustab vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest.

§ 16.  Maksudeklaratsioon

 (1) Maksumaksja on kohustatud esitama vallavalitsusele nõuetekohase maksudeklaratsiooni (lisa 2) hiljemalt reklaami paigaldamisele järgneval esimesel tööpäeval.

 (2) Maksudeklaratsiooni võib esitada kuni 12 kuu kohta. Reklaami paigaldamisel pikemaks tähtajaks esitatakse 12 kuu möödumisel uus maksudeklaratsioon lõikes 1 kehtestatud korras.

§ 17.  Reklaamimaksu kogumine

 (1) Reklaamimaksu maksuhalduriks on vallavalitsus.

 (2) Maksuhalduril on kõik maksukorralduse seaduses maksuhaldurile antud õigused ja kohustused, välja arvatud need õigused ja kohustused, mis on ainuomased riiklike maksude maksuhaldurile.

5. peatükk Järelevalve ja vastutus 

§ 18.  Järelevalve

 (1) Järelevalvet reklaamiseaduse ja selle alusel kehtestatud nõuete järgimise üle teostab Tarbijakaitseamet, järelevalvet välireklaami suhtes valla haldusterritooriumil Saarde vallavalitsus.

 (2) Järelevalvet teostava ametiisiku õigused ja kohustused tulenevad reklaamiseadusest.

§ 19.  Vastutus

 (1) Vastutus käesoleva määruse rikkumise eest reklaami paigaldamise osas tuleneb reklaamiseadusest ja teeseadusest.

 (2) Vastutus käesoleva määruse rikkumise eest reklaamimaksu osas tuleneb maksukorralduse seadusest ja kohalike maksude seadusest.

 (3) Omavoliliselt paigaldatud reklaam või reklaam, mille paigaldamise luba ei ole pikendatud, kuulub mahavõtmisele reklaami avalikustaja kulul. Reklaami mahavõtmiseks teeb maksuhalduri volitusi omav ametnik reklaami avalikustanud isikule ettekirjutuse, milles on näidatud ettekirjutuse täitmise tähtaeg.

 (4) Ettekirjutuse täitmata jätmisel või mittenõuetekohasel täitmisel korraldab reklaami mahavõtmise vallavalitsus reklaami avalikustaja kulul.

 (5) Kui reklaami avalikustaja ei ole teada, tehakse ettekirjutus hoone, rajatise, reklaamikandja või territooriumi omanikule, millele reklaam on paigaldatud.

§ 20.  Menetleja

  Väärteo kohtuväliseks menetlejaks välireklaami nõuete rikkumise korral valla haldusterritooriumil on Saarde vallavalitsus.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 21.  Määruse rakendamine

 (1) Reklaamid, mis on paigaldatud enne käesoleva määruse jõustumist ja millel puudub käesoleva määruse alusel nõutav paigaldusluba, tuleb maha võtta või taotleda paigaldusluba käesoleva määruse kohaselt ühe kuu jooksul alates määruse jõustumisest.

 (2) Enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud reklaami paigaldamise lepingutes arvestatud tasumäärad kehtivad kuni lepingute lõppemiseni.

 (3) Kinnitada välireklaami paigaldusloa vorm vastavalt lisale 1.

 (4) Kinnitada reklaamimaksu deklaratsiooni vorm vastavalt lisale 2.

 (5) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2010.

Lisa 1 Välireklaami paigaldusloa taotluse vorm

Lisa 2 Reklaamimaksu deklaratsiooni vorm