Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Kanepi valla hankekord

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 09.05.2014, 49

Kanepi valla hankekord

Vastu võetud 20.09.2012 nr 9
RT IV, 30.10.2012, 24
jõustumine 24.09.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.04.2014RT IV, 09.05.2014, 2812.05.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja riigihangete seaduse § 131alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Kanepi valla hankekord edaspidi kord reguleerib Kanepi Vallavalitsuses edaspidi vallavalitsus ja vallavalitsuse hallatavates asutustes hangete planeerimist ja korraldamist ning hankelepingute sõlmimist.

 (2) Asjade ostmisel ja teenuste tellimisel tuleb sõltumata hankelepingu maksumusest järgida riigihangete seaduses sätestatud riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid.

 (3) Vallavalitsuse nimel rahaliste kohustuste võtmise ja lepingute sõlmimise õigus on vallavanemal ja tema asendajal. Vallavanem või vallavanema asendaja võib selle õiguse delegeerida vallavalitsuse liikmele, vallavalitsuse hallatava asutuse juhile või muule isikule. Vallavalitsuse hallatava asutuse juhil on õigus võtta vallavalitsusele rahalisi kohustusi ja sõlmida lepinguid asutuse põhimääruses sätestatud ulatuses ja asutuse eelarve piirides. Kirjaliku lepingu projekt kooskõlastatakse valla-valitsusega.

 (4) Pärast eduka pakkumuse kinnitamist teavitab hanke eest vastutav isik sellest viivitamata, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul kõiki pakkujaid.

 (5) Hanke eest vastutav isik on vallavalitsuse korraldusega määratud vallavalitsuse ametnik või töötaja või vallavalitsuse hallatava asutuse juht, kelle vastutusvaldkonda ostetakse asi, tellitakse teenus või tehakse ehitustöö.

 (6) Käesolevat määrust rakendatakse koostoimes riigihangete seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega.

 (7) Korras sätestatud tingimused kehtivad:
 1) riigihanke piirmäära ületavatele hangetele;
 2) lihthanke korraldamise kohustuse maksumuse piirmäära ületavatele hangetele edaspidi lihthange;
 3) hangetele alla lihthanke piirmäära;
 4) riigihangete seaduses sätestatud lihtsustatud korras tellitavata teenuse tellimisele;
 5) valla hankeplaani koostamisele.

 (8) Käesolev kord ei laiene erakorraliste avariide kiireks likvideerimiseks suunatud tegevustele. Erakorraliste avariide likvideerimisel tuleb järgida riigihangete seaduse § 3 sätestatud üldpõhimõtteid.

§ 2.  Riigihanke piirmäära ületavad hanked

 (1) Korra § 1 lõige7 punktis 1 nimetatud riigihanke piirmäära ületavate hangete eeldatav hankelepingu maksumus ilma käibemaksuta on vastavalt riigihangete seaduse § 15 lõikele 1 järgmine:
 1) asjade ostmise, üürimise, rentimise ja liisimise ning teenuste tellimise korral 40 000 nelikümmend tuhat eurot ja üle selle;
 2) ehitustööde tellimise korral 250 000 kakssada viiskümmend tuhat eurot ja üle selle;
 3) ideelahenduse tellimise korral 40 000 nelikümmend tuhat eurot ja üle selle.

 (2) Riigihanke läbiviimiseks moodustab vallavalitsus riigihanke komisjoni.

 (3) Otsused riigihankemenetluses teeb komisjoni ettepanekute alusel vallavalitsus korraldusega.

 (4) Hankeleping sõlmitakse kirjalikult.

 (5) Hanketeade avaldatakse valla veebilehel ja riigihangete registris.

§ 3.  Lihthanke piirmäära ületavad hanked

 (1) Korra § 1 lõige7 punktis 2 nimetatud lihthangete eeldatav hankelepingu maksumus ilma käibemaksuta on vastavalt riigihangete seaduse § 15 lõikele 3 järgmine:
 1) asjade ostmise, üürimise, rentimise ja liisimise ning teenuste tellimise korral vähemalt 10 000 kümme tuhat eurot, kuid vähem kui 40 000 nelikümmend tuhat eurot;
 2) ehitustööde tellimise korral vähemalt 30 000 kolmkümmend tuhat eurot, kuid vähem kui 250 000 kakssada viiskümmend tuhat eurot;
 3) ideelahenduste tellimise korral vähemalt 10 000 kümme tuhat eurot, kuid vähem kui 40 000 nelikümmend tuhat eurot.

 (2) Lihthanke läbiviimise korraldab vallavalitsus. Otsused hankemenetluses teeb vallavalitsus. Lihthanke läbiviimiseks võib vajadusel moodustada hankekomisjoni. Komisjoni moodustamisel tehakse otsused vallavalitsuse poolt komisjoni ettepaneku alusel.

 (3) Hankeleping sõlmitakse kirjalikult.

 (4) Lihthanke algatamine ja läbiviimine toimub järgides riigihangete seaduse § 182 sätestatut.

 (5) Hanketeade avaldatakse valla veebilehel ja riigihangete registris.

§ 4.  Hanked alla lihthanke piirmäära

 (1) Lihthanke piirmääradest madalama maksumusega hangete korraldamisel tuleb järgida raha säästliku ja otstarbeka kasutamise põhimõtet ning saavutada hanke eesmärk mõistliku hinnaga, tagades konkurentsi korral erinevate pakkumuste võrdlemise teel parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte. Põhivara maksumust ületavate asjade ostmisel ning samaväärse maksumusega teenuste tellimisel tuleb võtta vähemalt kolm pakkumust.

 (2) Hanke maksumusega alla lihthanke piirmäära algatab vallavalitsus või hallatava asutuse juht, kelle vastutusvaldkonda ostetakse asi, tellitakse teenus või tehakse ehitustöö. Hallatava asutuse juht kooskõlastab vallavalitsusega eelnevalt hanke dokumendid, hanke tingimused, hankelepingu projekti ja isikud, kellelt hinnapakkumust küsitakse.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isiku ülesanne on hankedokumentide ettevalmistamine, sh. lähteülesande koostamine, vähemalt kolme hinnapakkumuse võtmine, pakkujate hanke-menetluselt kõrvaldamine, pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine või tagasilükkamine, läbirääkimiste pidamine, pakkumuste hindamine.

 (4) Asjade ostmise, üürimise, rentimise, liisimise ja teenuste tellimise ning ehitustööde tellimise korral maksumusega alates 2000 eurost käibemaksuta teeb eduka pakkumuse kinnitamise otsuse vallavalitsus, lähtudes hankemenetluse tulemustest.

 (5) Asjade ostmise, üürimise, rentimise, liisimise ja teenuste tellimise ning ehitustööde tellimise korral maksumusega alla 2000 euro käibemaksuta teeb eduka pakkumuse kinnitamise otsuse hanke algatanud allasutuse juht.

 (6) Hankelepingud maksumusega üle 2000 euro käibemaksuta sõlmib vallavalitsuse poolt edukaks tunnistatud pakkujaga vallavanem või tema asendaja. Hankelepingud alla 2000 euro käibemaksuta sõlmib hanke algatanud allasutuse juht asutuse põhimääruses sätestatud õiguste ulatuses ja asutuse eelarve piirides.

 (7) Hankelepingud maksumusega alla 2000 euro ilma käibemaksuta võib sõlmida suuliselt, sellisel juhul toimub ostetud asja, tellitud teenuse või ehitustööde eest tasumine arve alusel vastavalt vallavalitsuses ja valla allasutustes kehtestatud tingimustele ja korrale. Ehitustööde tellimise korral on kirjaliku lepingu sõlmimine kohustuslik.

§ 5.  Hanke algataja ja hankeplaan

 (1) Hanke algatajaks korra tähenduses on vallavalitsus või vallavalitsuse hallatava asutuse juht, kelle vastutusvaldkonda ostetakse asi, tellitakse teenus või tehakse ehitustöö.

 (2) Riigihangete teostamine toimub eelarve aasta kohta koostatud hankeplaani alusel. Riigihankeid võib erandkorras avariitööd vms teostada ka hankeplaani väliselt.

 (3) Riigihangete planeerimist ja aruandlust korraldab majandusnõunik.
[RT IV, 09.05.2014, 28 - jõust. 12.05.2014]

 (4) Vallavalitsuse hallatavate asutuste juhid esitavad igal aastal hiljemalt 01. detsembriks majandusnõunikule järgmise aasta hangete taotlused.
[RT IV, 09.05.2014, 28 - jõust. 12.05.2014]

 (5) Hanketaotluse koostamisel ja hangete algatamisel lähtub asutuse juht eelarvelistest või eelarvevälistest vahenditest.

 (6) Esitatud taotluste alusel koostab majandusnõunik hiljemalt 15. detsembriks hankeplaani järgmiseks aastaks, mille vaatab läbi vallavalitsus ja esitab selle volikogule kinnitamiseks.
[RT IV, 09.05.2014, 28 - jõust. 12.05.2014]

 (7) Hankeplaanis peavad kajastuma kõik ostud ja tellitavad teenused, mille hankelepingu eeldatav maksumus on asjade ja teenuste korral alates 10 000 eurot ilma käibemaksuta ja ehitustööde puhul 30 000 eurot ilma käibemaksuta või suurem.

 (8) Hankeplaan peab olema kooskõlas riigihangete seadusega ja selles peavad sisalduma vähemalt järgmised andmed:
 1) riigihanke nimetus;
 2) hankelepingu eeldatav maksumus kooskõlas riigihangete seadusest tulenevate maksumuste arvestamise põhimõtetega;
 3) riigihanke menetluse liik;
 4) riigihanke väljakuulutamise ja hankelepingu sõlmimise eeldatav aeg;
 5) riigihanke ja tehnilise kirjelduse eest vastutav isik;
 6) rahastamise allikas.

§ 6.  Riigihanke komisjon

 (1) Korras märgitud juhtudel moodustab vallavalitsus riigihanke nõuandva komisjoni.

 (2) Komisjon on vähemalt kolmeliikmeline ja komisjoni töökorralduse määrab komisjoni esimees.

 (3) Komisjoni töösse võib kaasata sõltumatuid eksperte.

 (4) Komisjoni ülesanne on hankedokumentide ettevalmistamine, pakkumuste avamine, pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamine, pakkujate ja taotlejate kvalifitseerimine või mitte kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine või tagasilükkamine, seaduses ettenähtud juhtudel läbirääkimiste pidamine pakkujatega, pakkumuste hindamine ja eduka pakkumuse väljaselgitamine ning ettepanekute esitamine vallavalitsusele riigihankemenetluses otsuste tegemiseks.

 (5) Komisjoni töö eest vastutab komisjoni esimees.

 (6) Komisjoni koosolekute protokollimise korraldab komisjoni esimees.

 (7) Komisjoni volitused kehtivad kuni riigihanke aruande lisa esitamiseni registrisse ehk kuni hankelepingu lõpuni.

§ 7.  Hankeleping

 (1) Hanke eest vastutav isik tagab hankelepingu projekti koostamise ja kooskõlastamise vallavalitsuse juristiga.

 (2) Hankelepingu täitmise eest vastutav isik on hankelepingus kontaktisikuna määratud ametnik, kes jälgib et hankelepingut täidetakse lepingus sätestatud tingimustel.

 (3) Lepingu koostamisel tuleb tähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele:
 1) lepingu pooled-teise poole andmed peavad olema tõesed ning kontrollitud äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri andmete ja isikut tõendava dokumendi alusel;
 2) lepingu teise poole esindusõigustuleneb kas seadusest juriidilise isiku puhul juhatuse liige või volikirjast ning esinduse aluseid tuleb alati kontrollida säilitatakse koopia volikirjast;
 3) lepingu objekt-peab olema täpselt fikseeritud-mida ostetakse või millist teenust tellitakse, riigihanke registreerimisnumber, milline on asjade või teenuste kogus ja kvaliteet; lepingu objekti omaduste täpsemaks edasiandmiseks võib lepingu lisana allkirjastada ka pakkuja poolt esitatud pakkumuse;
 4) lepingu tähtaeg-peab olema määratletud, millal algab lepingu täitmine ja millal see lõpeb, kes millal ja milliseid kohustusi täidab;
 5) tingimused, millele ostetav asi või tellitav teenus peab vastama;
 6) lepingu maksumus;
 7) maksete tasumise kord;
 8) asja või teenuse või ehitustöö üleandmineja vastuvõtmine peab toimuma kahepoolse aktiga. Aktis määratletakse, kas pooled on oma kohustused nõuetekohaselt täitnud.

§ 8.  Rakendussätted

 (1) Hankega seonduvad dokumendid antakse üle vallasekretärile ja säilitatakse vastavalt dokumentide loetelule.

 (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (4) Kord jõustub 24. septembril 2012.