Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Mäksa vallas liiklusmärgi "sissesõidu keeld" keelupiirkonnas liiklemiseks loa väljastamise tingimused ja kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Mäksa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.03.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 09.05.2014, 71

Mäksa vallas liiklusmärgi "sissesõidu keeld" keelupiirkonnas liiklemiseks loa väljastamise tingimused ja kord

Vastu võetud 17.03.2008 nr 2
jõustumine 24.03.2008

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1, liiklusseaduse § 2 lg 4 ja Mäksa Vallavolikogu 13.märtsi 2006.a. määruse nr 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala


Liiklusmärgi "sissesõidu keeld" keelupiirkonnas liiklemiseks loa väljastamise tingimused ja kord (edaspidi kord) sätestab Mäksa Vallavalitsuse poolt paigaldatud liiklusmärgi "sissesõidu keeld" lisateatetahvliga "välja arvatud Mäksa Vallavalitsuse loaga" keelupiirkonnas liiklemiseks loa taotlemise ning väljastamise korra Mäksa valla territooriumil.

§ 2.   Keelupiirkonnas liiklemise luba

  (1) Keelupiirkonnas liiklemise loaga määratakse kindlaks liiklemise piirkond, põhjus ja kehtivusaeg.

  (2) Keelupiirkonnas liiklemiseks ei vaja luba Mäksa Vallavalitsusele kuuluvad sõidukid ja operatiivteenistuste sõidukid.

  (3) Keelupiirkonnas liiklemise luba väljastatakse tasuta.

  (4) Keelupiirkonnas liiklemise loa kehtivusaeg on kuni üks aasta.

  (5) Keelupiirkonnas liiklemise luba kohustab selle kasutajat liiklema keelupiirkonnas korrektselt, hoiduma võimalusel teekatte ja ümbritseva looduse kahjustamisest, korraldama enese poolt tekitatud jäätmete kogumise ja käitlemise. Samuti järgima teisi kehtivaid seadusandlikke akte.

§ 3.   Keelupiirkonnas liiklemise loa taotlemine, läbivaatamine ja väljaandmine

  (1) Keelupiirkonnas liiklemise loa taotlemise õigustatud isikuks (edaspidi taotleja) on:
  1) Läbipääsupiiranguga teega külgneva või puutumuses oleva kinnistu omanik(ud) või omaniku (omanike) esindaja lihtkirjaliku volituse alusel;
  2) Registreeritud veesõiduki omanik(ud) või lihtkirjaliku volituse alusel kasutaja(d);
  3) Registreerimata, alla 2,5 meetrise kogupikkusega, veesõiduki omanik(ud) või lihtkirjaliku volituse alusel kasutaja(d).

  (2) Taotleja esitab vallavalitsusele keelupiirkonnas liiklemise loa taotluse kirjalikult (lisa 1), milles märgib ära järgmised andmed:
  1) taotleja nimi, kontaktandmed;
  2) sõiduki mark, registreerimisnumber ja registrimass;
  3) keelupiirkonda sissesõidu vajalikkuse põhjendus;
  4) keelupiirkonnas liiklemise vajaduse kestvus;
  5) taotleja allkiri ja kuupäev.

  (3) Vastav ametnik:
  1) kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust, vajadusel nõuab taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi:
  2) taotluses esitatud valeandmete korral lõpetab taotluse menetlemise keelupiirkonnas liiklemise luba väljastamata;
  3) otsustab keelupiirkonnas liiklemise loa andmise või mitteandmise 10 (kümne) tööpäeva jooksul alates selle taotlemisest;
  4) vormistab määruse lisas 2 toodud keelupiirkonnas liiklemise loa, registreerib selle ja väljastab taotlejale.

§ 4.   Keelupiirkonnas liiklemiseks loa andmisest keeldumine


Keelupiirkonnas liiklemise luba ei väljastata, kui keelupiirkonnas liiklemise loa taotlus ei vasta käesoleva korra paragrahvis 3 lõikes 1 ja 2 esitatud nõuetele ja taotleja ei kõrvalda puudusi talle selleks antud tähtaja jooksul.

§ 5.   Järelevalve teostaja

  (1) Järelevalvet käesoleva korra ja selle alusel väljastatud lubade kasutamise üle teostab Mäksa Vallavalitsus.

  (2) Mäksa Vallavalitsus võib väljastatud loa kehtetuks tunnistada seoses käesoleva korra nõuete rikkumisega või keelupiirkonnas liiklemise põhjuste äralangemisel, samuti keelupiirkonda sissesõidu tingimuste muutumisega.

§ 6.   Määruse avaldamine


Käesolev määrus avaldatakse Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Kinnitada keelupiirkonnas liiklemiseks loa taotluse vorm (lisa 1).

  (2) Kinnitada keelupiirkonnas liiklemiseks loa vorm (lisa 2).

  (3) Vallavalitsuses tegeleb keelupiirkonnas liiklemise lubade väljastamisega majandusteenistus.

  (4) Enne käesoleva määruse jõustumist välja antud keelupiirkonnas liiklemise load kehtivad loal nimetatud tingimustel loa kehtivusaja lõpuni.

  (5) Määrus jõustub 24. märtsil 2008.a.

Margus Pleksner
Vallavanem

Mariliis Timmermann
Vallasekretär

Lisa 1 

Lisa 2 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json