Teksti suurus:

Kanepi valla 2014. aasta esimene lisaeelarve

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 09.05.2014, 72

Kanepi valla 2014. aasta esimene lisaeelarve

Vastu võetud 22.04.2014 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, § 38 lõige 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ja Kanepi Vallavolikogu 26.01.2012.a määruse nr 1 „Kanepi valla põhimääruse muutmine“ § 55 lõike 2 ja 3 alusel.

§ 1.  Lisaeelarve vastuvõtmine

 (1) Võtta vastu Kanepi valla 2014. aasta esimene lisaeelarve:
 1) põhitegevuse tulud summas 7223,35 eurot;
 2) põhitegevuse kulud summas 17 679,35 eurot;
 3) likviidsete varade muutus (kulude katteks suunamine) 10 456 eurot.

§ 2.  Eelarve muutmine

  Muuta Kanepi Vallavolikogu 18. veebruaril 2014 .a määrusega nr 3 vastu võetud Kanepi valla 2014. aasta eelarvet vastavalt määruse lisale:
 1) põhitegevuse tulude ja kulude eelarve muudatused selgitustega vastavalt lisale 1.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Kakk
Volikogu esimees

Lisa Põhitegevuse tulud ja kulud