HaridusKool

Teksti suurus:

Kadrina valla munitsipaalkoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.05.2014, 79

Kadrina valla munitsipaalkoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Vastu võetud 30.04.2014 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 alusel

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Hoolekogu moodustamise kord ja töökord (edaspidi kord) reguleerib Kadrina valla munitsipaalkoolide (edaspidi eraldi lasteaed-algkool, ühe asutusena tegutsev põhikool ja gümnaasium või ühiselt kool) hoolekogusse liikmete valimist, nende volitusi, hoolekogu koosseisude kinnitamist ja hoolekogu töökorda.

§ 2.   Hoolekogu ülesanne

  (1) Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli laste, õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (2) Kooli hoolekogu täidab talle seadustega ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

2. peatükk Hoolekogu liikmete valimine 

§ 3.   Hoolekogu liikmete valimise algatamine

  Hoolekogu liikmete valimise algatab kooli direktor (edaspidi direktor).

§ 4.   Hoolekogu koosseis ja volituste kestus

  (1) Lasteaed-algkooli hoolekogusse kuuluvad volikogu esindaja; kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab kooli, teine lasteaia õpetajaid; neli lastevanemate esindajat. Kui koolis on loodud õpilasesindus, siis kuulub hoolekogusse üks õpilaste esindaja. Hoolekogu koosseisu kuulub üks vilistlaste ja üks kooli toetavate organisatsioonide esindaja.

  (2) Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogusse kuuluvad volikogu esindaja; õpilaste esindaja; kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab põhikooli ja teine gümnaasiumi osa õpetajaid; kaks vanemate esindajat, kellest üks esindab põhikooli ja üks gümnaasiumi õpilaste vanemaid. Hoolekogu koosseisu kuulub kaks vilistlaste ja üks kooli toetavate organisatsioonide esindaja.

  (3) Vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ning volikogu esindajaks ei tohi olla sama kooli töötaja.

§ 5.   Vanemate esindaja

  (1) Kooli õpilaste ja lasteaia vanemad valivad hoolekogusse oma esindajad lastevanemate koosolekul.

  (2) Vanemate esindajad valitakse hääletamise teel. Kandidaadi võib üles seada ning kandidaadiks võib olla iga lapsevanem. Esindaja valimine otsustatakse osalejate lihthäälteenamusega.

  (3) Vanemate esindaja valimine protokollitakse.

  (4) Vanemate esindaja esindab hoolekogus esindatavate arvamust, mille selgitab välja enda valitud viisil.

§ 6.   Vilistlaste esindaja

  Kooli vilistlased, kes tegutsevad juriidilise isikuna või seltsinguna, valivad direktori ettepanekul kooli hoolekogusse oma esindaja ning esitavad direktorile esindajaks valitud isiku andmed.

§ 7.   Kooli toetavate organisatsioonide esindaja

  Kooli tegevust toetavad organisatsioonid, mis tegutsevad juriidilise isikuna või seltsinguna ning oma tegevusega toetavad kooli, valivad direktori ettepanekul hoolekogusse oma ühise esindaja ja esitavad direktorile esindajaks valitud isiku andmed.

§ 8.   Kooli õpilaste esindaja

  (1) Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogusse valib õpilaste esindaja kooli õpilasesindus.

  (2) Kui lasteaed-algkoolis on loodud õpilasesindus, valib õpilasesindus hoolekogusse õpilaste esindaja.

  (3) Õpilaste esindaja valitakse hääletamise teel. Kandidaadiks võib olla õpilasesinduse iga liige. Esindaja valimine otsustatakse osalejate lihthäälteenamusega.

  (4) Õpilasesinduse juht esitab kooli direktorile esindajaks valitud õpilase andmed.

§ 9.   Kooli õppenõukogu esindaja

  (1) Kooli õppenõukogu valib oma esindaja hoolekogusse õppenõukogu koosolekul.

  (2) Kooli õppenõukogu esindajaks võib olla kooli õppenõukogu iga liige, välja arvatud õpetaja, kes oma ametikoha järgselt kuulub kooli juhtkonda või asendab direktorit tema eemalviibimise ajal. Kandidaadi võib üles seada iga õppenõukogu liige. Õppenõukogu esindaja valitakse hääletamise teel. Otsus tehakse osalejate lihthäälteenamusega.

§ 10.   Volikogu esindaja

  Volikogu nimetab oma esindaja kooli hoolekogusse volikogu uue koosseisu volituste alguses kuni volikogu volituste lõppemiseni. Kui esindaja volitused lõpevad enne volikogu volituste lõppemist, nimetab volikogu uue esindaja.

3. peatükk Hoolekogu koosseisu kinnitamine 

§ 11.   Esindajate andmete esitamine

  (1) Direktor esitab iga nelja aasta järel õppeaasta alguses septembrikuu jooksul Kadrina Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) hoolekogusse valitud esindajate andmed.

  (2) Taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks võib direktor esitada igal ajal, kui hoolekogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt.

§ 12.   Hoolekogu koosseisu kinnitamine ja muutmine

  (1) Hoolekogu moodustab ja selle koosseisu kinnitab vallavalitsus iga nelja aasta tagant kooli direktori ettepanekul.

  (2) Hoolekogu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

  (3) Hoolekogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt:
  1) esindajaks valitud lapsevanema lapse väljaarvamisel kooli õpilaste või lasteaia laste nimekirjast;
  2) esindatavate otsusel uue esindaja valimisel;
  3) õppenõukogu esindajaks valitud õpetaja töösuhte lõppemisel;
  4) esindajaks valitud õpilase väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast;
  5) esindaja kirjaliku avalduse alusel.

4. peatükk Hoolekogu töökord 

§ 13.   Hoolekogu juhtimine

  (1) Hoolekogu tegevust juhib hoolekogu esimees, keda asendab tema äraolekul kõigis küsimustes aseesimees.

  (2) Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine toimub oma liikmete hulgast hoolekogu koosolekul osalejate poolthäälteenamusega avaliku hääletamise teel.

  (3) Hoolekogu esimees valitakse neljaks aastaks. Hoolekogu esimehe volitused lõpevad ennetähtaegselt, kui üle poole hoolekogu liikmetest esitavad hoolekogu koosoleku päevakorda kirjalikult sellekohase avalduse.

§ 14.   Hoolekogu töövorm ja tegevuse planeerimine

  (1) Hoolekogu töövorm on koosolek.

  (2) Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks tööplaani, milles määratakse tegevuse eesmärgid, töökava ja tähtajad.

  (3) Hoolekogu tööplaan on kättesaadav kooli koduleheküljel.

§ 15.   Hoolekogu koosoleku läbiviimine

  (1) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad vähemalt üks kord õppeaasta kestel ühe asutusena tegutsevas põhikool ja gümnaasiumis, lasteaed-algkoolis vähemalt üks kord kvartalis.

  (2) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees. Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku kooli direktor.

  (3) Koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord tehakse hoolekogu liikmetele ja koosolekule kutsutud isikutele teatavaks vähemalt seitse kalendripäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui viis tööpäeva enne koosoleku toimumist.

  (4) Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees vähemalt kolme hoolekogu liikme, direktori või vallavalitsuse ettepanekul, kui see on vajalik kiire ja edasilükkamatu küsimuse lahendamiseks.

  (5) Erakorralise koosoleku toimumise aeg, koht ja kavandatud päevakord tehakse hoolekogu liikmetele ja koosolekule kutsutud isikutele teatavaks hiljemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist.

  (6) Hoolekogu koosolekut juhatab hoolekogu esimees.

  (7) Hoolekogu esimees korraldab koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamise ning asjakohaste materjalide eelneva tutvustamise hoolekogu liikmetele.

  (8) Hoolekogu koosolekutest võtab sõnaõigusega osa kooli direktor.

  (9) Hoolekogu koosolekust võivad osa võtta kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostavad ametiisikud. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe kutsel või loal.

  (10) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees.

  (11) Hoolekogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (12) Koosoleku protokolli märgitakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
  3) koosoleku juhataja ja protokollija ees- ja perekonnanimi;
  4) koosolekust osa võtnud ja koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;
  5) koosolekule kutsutud isikute nimed ja ettepanekud;
  6) vastuvõetud otsused.

  (13) Hoolekogu protokollid säilitatakse vastavalt kooli asjaajamise korrale.

§ 16.   Hoolekogu liikme õigused

  Igal hoolekogu liikmel on õigus:
  1) teha ettepanekuid koosoleku päevakorra täiendamiseks ja muutmiseks;
  2) avaldada koosolekul arvamust;
  3) esineda arutatavates küsimustes selgitustega;
  4) teha otsuse suhtes ettepanekuid;
  5) jääda eriarvamusele, mis protokollitakse.

§ 17.   Hoolekogu otsused ja nende täitmine

  (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel, hoolekogu otsusel võib hääletamine olla salajane. Hoolekogu otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (2) Hoolekogu otsused jõustuvad vastuvõtmisel, kui otsuses ei ole sätestatud teisiti.

  (3) Hoolekogu ettepanekutega arvestamist korraldab ja kontrollib hoolekogu esimees ning teavitab sellest järgmistel koosolekutel hoolekogu liikmeid.

  (4) Hoolekogu otsused avaldatakse kooli koduleheküljel.

§ 18.   Otsuste vastuvõtmine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu

  (1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

  (2) Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu, selgitused ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm tööpäeva.

  (3) Hoolekogu liige teavitab kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu esimeest oma seisukohast. Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt on üle poole hoolekogu liikmetest, sealhulgas esimees või aseesimees. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe hääl.

  (4) Hääletustulemused protokollib ja protokolli allkirjastab hoolekogu esimees. Protokolli märgitakse hoolekogu liikmetele antud vastamise tähtaeg, hoolekogu liikme vastuse tähtaeg ja vastuse sisu.

§ 19.   Hoolekogu otsusega mittenõustumine

  Hoolekogu otsusega mittenõustumisel on huvitatud isikul õigus pöörduda 30 kalendripäeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, kooli üle järelevalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 20.   Aruandlus

  (1) Hoolekogu esimees esitab õppeaasta jooksul tehtud töö aruande hiljemalt iga aasta 1. novembriks lastevanemate koosolekule ja vallavalitsusele.

  (2) Aruanne kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd ja uueks õppeaastaks kavandatud plaane. Aruanne säilitatakse vastavalt kooli asjaajamise korrale.

§ 21.   Määruste muutmine

  Muudetakse Kadrina Vallavolikogu järgmisi määruseid:
  1) muudetakse Kadrina Vallavolikogu 17. detsembri 2010 määruse nr 22 „Kadrina Keskkooli põhimäärus“ § 15 lõikeid 2-6;
  2) muudetakse Kadrina Vallavolikogu 17. detsembri 2010 määruse nr 24 „Vohnja Lasteaed-Algkooli põhimäärus § 18 lõikeid 2-6.

§ 22.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Reisner
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json