KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Kehtna valla kriisikomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Kehtna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.05.2014, 95

Kehtna valla kriisikomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 12.10.2010 nr 10

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse paragrahvi 5 lõike 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 30 lõike 1 punkti 3 alusel ja tuginedes Lääne-Eesti Päästekeskuse poolt 08.10.2010. a Kehtna valla kriisikomisjoni põhimääruse eelnõule antud kooskõlastusele.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kehtna valla kriisikomisjon (edaspidi komisjon) on Kehtna valla territooriumil alaliselt tegutsev komisjon, mille eesmärgiks on hädaolukorra seaduse (edaspidi HOS) paragrahvis 5 lõikes 3 ja paragrahvis 34 lõikes 9 sätestatud ülesannete täitmine ning seeläbi elanikkonna kaitse korraldamine Kehtna vallas.

  (2) Komisjon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Kehtna valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (3) Komisjoni teenindab Kehtna Vallavalitsus (ametiasutusena).

§ 2.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni koosseisu kuulub 7 liiget. Komisjoni esimees on vallavanem, kes juhib komisjoni tööd.

  (2) Komisjoni aseesimees valitakse komisjoniliikmete poolt.

  (3) Komisjoni nimelise koosseisu kinnitab vallavanema ettepanekul vallavalitsus oma korraldusega.

  (4) Kui komisjoni esimehel ei ole võimalik komisjoni tööst osa võtta, asendab teda komisjoni aseesimees või komisjoni esimehe poolt määratud isik.

  (5) Kui komisjoni liikmel ei ole võimalik hädaolukorra ajal mingil põhjusel ajutiselt komisjoni töös osaleda, siis asendab teda komisjoni esimehe poolt määratud isik.

  (6) Komisjoni liikmed on kohustatud teatama oma kontaktandmed (telefoninumbrid tööl, kodus, mobiiltelefon, faks, e-post, kodune aadress) ja koheselt teavitama nende andmete muutustest komisjoni esimeest.

§ 3.   Komisjoni ülesanded

  Komisjon:
  1) täidab hädaolukorra seadusest tulenevaid omavalitsusele pandud ülesandeid, jälgib ja analüüsib kriisireguleerimise korraldust, sealhulgas hädaolukordadeks valmistumise, nende lahendamise, elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamise ning hädaolukorras vallavalitsusele kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 6 sätestatud ülesannete ja pädevuse toimimist vallas;
  2) analüüsib hädaolukordade tekkimise tõenäosust ja teeb ettepanekuid nendeks valmistumise, hädaolukordade lahendamise, elanikkonna turvalisuse tagamise ja järgmiste elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldamise kohta: kaugküttesüsteemi ja –võrgu toimimine; valla teede ja tänavate korrashoiu toimimine; veevarustuse ja kanalisatsiooni, sealhulgas reoveepuhastuse toimimine; jäätmehoolduse toimimine; vallasisese ühistranspordi toimimine;
  3) abistab vajaduse korral eriolukorra juhti hädaolukorra lahendamise koordineerimisel ning täidab muid eriolukorra juhi antud ülesandeid;
  4) abistab vajaduse korral hädaolukordi lahendavaid asutusi teabevahetuse korraldamisel ja hädaolukorra lahendamise koordineerimisel;
  5) otsustab kohaliku omavalitsuse kriisireageerimisõppuse korraldamise ja viib selle läbi;
  6) juhib hädaolukordade lahendamist oma vastutusalas;
  7) tagab hädaolukorras abivajajate väljaselgitamise ja nende abistamise;
  8) koostab ja vaatab läbi hädaolukorra lahendamise plaanid ning korraldab seal kirjeldatud omavalitsuse ülesannete täitmise;
  9) koostab vastavalt riskianalüüsile elanike ümberpaigutamise plaani omavalitsuse territooriumil hädaolukorras;
  10) koostab ja korrastab informatsiooni omavalitsusüksuses paiknevatest kriisi reguleerimisalastest ressurssidest;
  11) omab ülevaadet omavalitsuse territooriumil paiknevatest suurõnnetuse ohuga ja ohtlikest ettevõtetest ning nendest tulenevatest ohtudest;
  12) vaatab läbi ja annab hinnanguid valla planeeringutele, mis on seotud riskifaktoriga;
  13) korraldab ennetusmeetmete rakendamise ja riskikommunikatsiooni, sealhulgas elanike informeerimise võimalikest hädaolukordadest, nende mõjudest ning käitumisjuhistest hädaolukorras lähtuvalt riskianalüüsidest;
  14) teavitab avalikust hädaolukorra tekkimise vahetust ohust ja hädaolukorra lahendamisest siseministri 01.07.2010. a määruses nr 13 sätestatud korras;
  15) teavitab elanikke kriisikomisjoni tegevustest;
  16) korraldab kriisireguleerimise alaseid koolitusi, seminare ja teabepäevi ning teeb volikogule ettepanekuid selleks vahendite eraldamiseks;
  17) teeb koostööd teiste kriisikomisjonidega;
  18) kinnitab komisjoni iga-aastase tööplaani;
  19) täidab muid seadusest ja põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

§ 4.   Komisjoni õigused

  Komisjonil on õigus:
  1) saada komisjoni pädevusse kuuluvates küsimustes valla asutustelt ning elutähtsa teenuse osutajatelt vajalikku informatsiooni teenuse kohta ning komisjoni tööks vajalikke materjale;
  2) teha volikogule ettepanekuid hädaolukorra likvideerimiseks vajalike ressursside kasutamiseks;
  3) teha volikogule ettepanekuid riskianalüüsi tulemuste arvestamiseks omavalitsuse arengukavades;
  4) anda hinnanguid ja teha ettepanekuid valla kriisireguleerimise valdkonda kuuluvate õigusaktide eelnõudesse;
  5) teha volikogule ettepanekuid uuringute läbiviimiseks ja eksperthinnangute tellimiseks;
  6) luua töögruppe komisjoni eesmärkide täitmiseks;
  7) teha maavanemale ettepanekuid hädaolukordadeks valmisoleku ja kriisireguleerimise paremaks korraldamiseks;
  8) saada pädevatelt riigiasutustelt kriisireguleerimisalast nõustamist ja koolitusi;
  9) teha koostööd pädevate riigiasutuste, teiste omavalitsustega ja valla ettevõtjatega.

§ 5.   Komisjoni töökorraldus

  (1) Komisjoni koosoleku kutsub kokku ja koosolekut juhatab komisjoni esimees.

  (2) Komisjoni aseesimees valitakse komisjoni liikmete poolt.

  (3) Komisjoni koosolekud on korralised või erakorralised.

  (4) Komisjoni korralised koosolekud toimuvad vastavalt komisjoni kinnitatud tööplaanile, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas.

  (5) Komisjoni korralise koosoleku aja, päevakorra ja kutsutute nimekiri esitatakse komisjoni liikmetele ja kutsutud isikutele vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist.

  (6) Komisjon on otsustusvõimeline kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust sh komisjoni esimees või aseesimees. Otsuse võetakse vastu lihthäälteenamusega.

  (7) Komisjoni erakorralised koosolekud kutsub kokku komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees vastavalt vajadusele.

  (8) Komisjoni liikmetel on õigusteha komisjoni esimehele ettepanek komisjoni erakorralise koosoleku kokkukutsumiseks.

  (9) Komisjoni liikmel on õigusteha ettepanek komisjoni koosolekule ekspertide, ajakirjanike ja teiste komisjoniväliste isikute kutsumiseks.

  (10) Ekspertide, ajakirjanike ja teiste komisjoniväliste isikute osalemise komisjoni koosolekul otsustab komisjoni esimees.

  (11) Komisjoni koosolekud ja otsused protokollitakse ja vormistatakse vastavalt Kehtna Vallavalitsuse asjaajamiskorras kehtestatud vorminõuetele kolme tööpäeva jooksul peale koosoleku toimumist ning neile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (12) Komisjon kinnitab oma protokollilise otsusega vajalikud juhendmaterjalid hädaolukorras tegutsemiseks.

§ 6.   Põhimääruse muutmine, täiendamine, kehtetuks tunnistamine

  Põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks vallavalitsus.

§ 7.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 15. oktoobril 2010. a.

Kalle Toomet
Vallavanem

Reet Nero
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json