Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Raieloa andmise kord alevikes ja külades

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.05.2014, 99

Raieloa andmise kord alevikes ja külades

Vastu võetud 22.01.2008 nr 43

Määrus kehtestatakse Looduskaitseseaduse § 45 alusel lähtudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 punktist 2.

§ 1.   Üldsätted

  Kehtna valla asulates raieloa andmise tingimused ja kord (edaspidi kord) määrab kindlaks Kehtna valla alevikes ja külades puude raieks loa taotlemise, vormistamise ning väljastamise tingimused. Kord ei reguleeri Metsaseaduse § 3 tulenevaid juhtumeid, mil puude raiet teostatakse sama seaduse § 23 kohaselt.

§ 2.   Mõiste

  Korras kasutatakse mõistet järgmises tähenduses:
  1) puu – kasvav puu, mille rinnasdiameeter (tüve läbimõõt 1,3 meetri kõrguselt) on vähemalt 8 sentimeetrit.

§ 3.   Raieluba

  (1) Puude raie Kehtna valla territooriumi alevikes ja külades on lubatud raieloa alusel.

  (2) Raieloa väljastab Kehtna Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) määratud ametnik

  (3) Raieloaga määratakse kindlaks raie ulatus, tingimused ja tähtaeg.

  (4) Raieloa kehtivus on kuni üks aasta. Juhul kui tööd selle aja jooksul ei ole lõpetatud, on võimalik taotleda loa pikendamist.

  (5) Raieluba väljastatakse tasuta.

  (6) Raieluba vormistatakse kahes eksemplaris raieloa vastaval vormil, millest üks eksemplar väljastatakse taotlejale ning teine jääb vallavalitsusse.

  (7) Tuulemurd ja mahalangenud puud, mis takistavad normaalset elukorraldust ja on ohtlikud, loetakse eriolukorraks, mille puhul raieluba tuleb vormistada kolme päeva jooksul peale eriolukorra tekkimist.

  (8) Raieluba ei ole vajalik eravalduses olevate viljapuude ja põõsaste eemaldamiseks või lõikamiseks.

§ 4.   Raieloa taotlus

  Raieloa taotleja esitab vallavalitsusele kirjaliku taotluse, kus on näidatud järgmised andmed:
  1) taotleja andmed (nimi, aadress, esindaja puhul volitus, kontakttelefon jms);
  2) raiutavate puude arv;
  3) puude raie põhjus;
  4) puu(de) kasvukoht, eravalduse puhul kinnistu aadress;
  5) puu(de) raiumise orienteeruv aeg;
  6) raie teostaja.

§ 5.   Raieloa taotluse menetlemine

  Raieloa taotluse läbivaatamisel vallavalitsuse määratud ametnik:
  1) kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning nõuab taotlejalt vajadusel täiendavaid dokumente ja selgitusi või kooskõlastusi;
  2) otsustab raieloa andmise või mitte andmise ühe kuu jooksul taotluse esitamisest arvates;
  3) taotluses esitatud valeandmete korral lõpetab taotluse menetlemise raieluba väljastamata;
  4) raieloa andmise korral korraldab vajadusel raiutavate puude looduses märgistamise.

§ 6.   Raieloa andmisest keeldumine

  Vallavalitsuse ametnik keeldub raieloa andmisest, kui:
  1) raieloa taotlus ei vasta paragrahvis 4 esitatud nõuetele ja taotleja ei kõrvalda puudusi talle selleks antud tähtaja jooksul;
  2) tegemist on olulise tähtsusega põlispuu(de)ga, eripäras(t)e või muul põhjusel väärtusliku (väärtuslike) puu(de)ga;
  3) elamu(te) püstitamiseks täielikult või osaliselt metsastatud alale säiliks vähem kui 50% katastriüksusel asuvast kõrghaljastusest või metsast;
  4) raiumine kahjustaks väärtuslikke loodus- ja kultuurmaastikke, rohelist võrgustikku või rikuks vaateid või oleks muul viisil vastuolus avalike huvidega.

§ 7.   Raie

  (1) Puude raiumine, raiese äravedu ja raiekoha koristamine toimub raieloa saanud isiku kulul ja vastutusel. Raiekoha koristamisel tuleb järgida Kehtna valla heakorraeeskirja.

  (2) Pärast tööde lõpetamist avalikus kasutuses oleval territooriumil on raieloa saanud isik kohustatud kahe nädala jooksul raiekoha üle andma. Üleandmisel vallavalitsuse poolt määratud isik, kas lõpetab raieloa või määrab tähtaja ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks.

§ 8.   Haljastuse taastamine

  Vallavalitsus võib raieloa väljastamise kõrvaltingimusena nõuda raiutavate puude asendamist.

§ 9.   Vastutus

  (1) Korra rikkuja kannab vastutust looduskaitseseaduse § 73 sätete järgi.

  (2) Korra rikkumise menetlus toimub vastavalt karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätetele.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Kinnitada avalduse vorm raieloa taotlemiseks (lisa 1).

  (2) Kinnitada raieloa vorm (lisa 2).

  (3) Määrus jõustub 01.veebruarist 2008.

Märt Riisenberg
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 

Lisa 2 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json