HaridusHuviharidus

HaridusKool

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Kohila Koolituskeskuse muusikakooli ja kunstikooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ja kord

Kohila Koolituskeskuse muusikakooli ja kunstikooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ja kord - sisukord
Väljaandja:Kohila Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.05.2015, 3

Kohila Koolituskeskuse muusikakooli ja kunstikooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ja kord

Vastu võetud 09.03.2015 nr 3

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 13 lg 1 ja Kohila Vallavolikogu 29. märtsi 2011määruse nr 11 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses, koolieelse lasteasutuse seaduses ja huvikooli seaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Kohila Vallavalitsusele” alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrusega kehtestatakse Kohila Koolituskeskuse muusikakooli ja kunstikooli (edaspidi huvikool) vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ja kord.

 (2) Arvestust huvikooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise üle peab huvikooli juhataja.

§ 2.  Õppurid

 (1) Huvikooli võetakse vastu isik (edaspidi õppur), kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistri andmetel Kohila vald.

 (2) Vabade kohtade olemasolul võetakse huvikooli vastu õppureid teistest omavalitsustest õppuri elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja Kohila Vallavalitsuse kokkuleppe alusel.

§ 3.  Huvikooli vastuvõtmine

 (1) Huvikooli vastuvõtmiseks esitab õppur või alaealise õppuri vanem, eestkostja või hooldaja (edaspidi lapsevanem) huvikooli blanketil vormikohase avalduse.

 (2) Muusikaerialale võetakse õppur vastu huvikooli juhataja kinnitatud katsete alusel.

 (3) Kunstierialale võetakse õppur vastu vestluse põhjal.

 (4) Huvikooli vastuvõtmisel sõlmib huvikool lapsevanemaga koha kasutamise lepingu, milles mõlemad pooled kinnitavad allkirjaga oma õigusi ja kohustusi.

 (5) Õppuri huvikooli vastuvõtmise kinnitab huvikooli juhataja käskkirjaga.

 (6) Huvikooli vastuvõtmisel on õppuril ja lapsevanemal õigustutvuda huvikooli põhimääruse ja muude huvikooli tegevust reguleerivate õigusaktidega ning saada teavet õppekavade ning tunniplaani kohta.

§ 4.  Huvikoolist väljaarvamine

 (1) Õppuri huvikoolist väljaarvamine toimub õppuri või lapsevanema avalduse alusel, huvikooli algatusel või huvikooli lõpetamisel.

 (2) Lapsevanem esitab huvikooli juhatajale kirjaliku avalduse omal soovil huvikoolist lahkumiseks õppeaasta lõpus või enne uut õppeaastat hiljemalt 31. augustiks.

 (3) Erandjuhtudel (haigestumine, õpingute mittesobimine vms) arvatakse õppur koolist välja I poolaasta lõpus ja elukoha muutusega seoses vähemalt ühekuulise etteteatamisega.

 (4) Huvikoolist välja arvamine toimub järgnevalt:
 1) pedagoogide ettepanekul õppenõukogu otsuse alusel õppeaasta lõpus (mitterahuldavad õpitulemused);
 2) õppetasu tasumata jätmisel vähemalt kaks kuud järjest;

 (5) Õppuri huvikoolist väljaarvamine vormistatakse huvikooli juhataja käskkirjaga. Õppuri väljaarvamisest lõikes 3 nimetatud põhjustel teavitatakse õppurit või lapsevanemat viie tööpäeva jooksul juhataja käskkirja andmisest.

 (6) Õppemaksu tuleb tasuda terve koolist lahkumise kuu eest.

 (7) Õppuri huvikoolist väljaarvamisel tasumata jäänud õppemaks nõutakse sisse õigusaktides sätestatud korras.

§ 5.  Huvikooli lõpetamine

 (1) Huvikool lõpetatakse pärast huviala õppekava täitmist.

 (2) Huvikooli lõpetamist tõendab huvikooli lõputunnistus, milles kajastatakse koolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend.

 (3) Vastavalt kooli võimalustele võib õpilane peale kooli lõpetamist jätkata õpinguid lisa-aastatel. Lisaõpingute jätkamiseks tuleb esitada kirjalik avaldus huvikooli juhatajale.

§ 6.  Lõppsätted

  Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ja kord avalikustatakse huvikooli kodulehel.

Heiki Hepner
Kohila vallavanem

Ahto Järvela
Kohila vallasekretär