SotsiaalhoolekanneTeenused

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord

Väljaandja:Kohila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.05.2015, 5

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord

Vastu võetud 28.04.2015 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 8 p 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Sotsiaaltransporditeenuse osutamise eesmärgiks on võimaldada puudega või liikumistakistusega isikutele, vähekindlustatud või mittetoimetuleva leibkonna liikmele või muule abivajavale isikule avalike teenuste ja töökohtade kättesaadavust võrdväärselt toimetuleku- või liikumisprobleeme mitteomavate isikutega.

§ 2.  Sotsiaaltransporditeenuse subjekt

 (1) Sotsiaaltransporditeenust on õigus kasutada rahvastikuregistri andmetel Kohila valla haldusterritooriumil asuvale elukoha aadressile registreeritud:
 1) puudega inimesel;
 2) liikumistakistusega isikul;
 3) vähekindlustatud või mittetoimetuleva leibkonna liikmel;
 4) isikul, kelle transpordi on tellinud haigla või Kohila vallavalitsus;
 5) puuduva või ebasobiva ühistranspordiühendusega asulas elaval isikul;
 6) eelnimetatud kategooriasse kuuluva isikuga koos reisival isikul;

 (2) Vaba istekoha olemasolul võib sotsiaaltransporditeenust kasutada iga isik sõltumata tema elukoha registreeringust.

§ 3.  Sotsiaaltransporditeenuse rahastamine

  Sotsiaaltransporditeenuse kulud kaetakse teenuse saajalt võetavast tasust ja omavalitsusüksuse eelarvest eraldatavast toetusest.

§ 4.  Rakendussätted

  Volitada mittetulundusühingut Lääne-Viru Omavalitsuste Liit korraldama riigihanget ühtse sotsiaaltranspordisüsteemi vedaja ja ühtse sotsiaaltranspordisüsteemi operaatorteenuse osutajaga hankelepingu sõlmimiseks ning täitma kõiki nimetatud riigihanke korraldamiseks riigihangete seadusest tulenevaid hankija õiguseid ja kohustusi, sh tegema kõiki hankemenetlusega soetud otsuseid.

Jüri Vallsalu
Kohila vallavolikogu esimees