Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks toetuse andmise ja maksmise kord

Väljaandja:Valgjärve Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.05.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 09.05.2017, 7

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks toetuse andmise ja maksmise kord

Vastu võetud 25.04.2017 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja punkti 37, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ja § 156 lõigete 31-33 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala


Käesolev määrus reguleerib riigi eelarve toetusfondist ettenähtud raske või sügava puudega lastele toetavate sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamist.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Rahalisi vahendeid eraldatakse raske või sügava puudega lapsele, kelle elukoha aadress on Eesti rahvastikuregistri andmetel Valgjärve vald.

  (2) Rahalisi vahendeid eraldatakse kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui raske või sügava puudega laps saab 18-aastaseks ning kelle hooldusvajadus on tuvastatud Sotsiaalkindlustusameti puude raskusastme määramise otsusega.

  (3) Eelarveaasta lõpuks kasutamata rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise eelarveaasta valla eelarvesse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks.

§ 3.   Rahaliste vahendite kasutamine

  (1) Riigieelarvest rahastatava raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahalisi vahendeid kasutatakse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud toetavate sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks.

  (2) Toetavad sotsiaalteenused on:


  1) lapsehoiuteenus;
  2) lapse isikliku abistaja ja tugiisiku teenus;
  3) lapse ja tema pere nõustamisteenused (võlanõustamine, psühholoogiline nõustamine jne);
  4) lapse transporditeenus (sõiduks meditsiini- või haridusasutusse);
  5) lapse rehabilitatsiooni- ja teraapiateenused (massaaži teenus, füsioterapeudi teenus, psühholoogi teenus jne) eeldusel, et nimetatud teenuseid ei ole rehabilitatsiooniplaani alusel finantseeritud;
  6) lapsele abivahendi soetamine;
  7) lapsele eluruumi kohandamine;
  8) erivajadustega lastele suunitletud laagri osaluskulud;
  9) muud teenused või toetused, mis soodustavad raske ja sügava puudega lapse ja tema perekonna toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

§ 4.   Rahaliste vahendite taotlemine ja määramine

  (1) Lapse seaduslik esindaja esitab Valgjärve Vallavalitsusele vormikohase taotluse koos lisadokumentidega:


  1) lapse rehabilitatsiooniplaan või muu lapse hindamist kajastav dokument;
  2) otsus lapsele puude raskusastme määramise kohta;
  3) eestkoste puhul – kohtumäärus ja/või perekonnas hooldamise leping;
  4) spetsialisti kirjalik ettepanek ja/või taotlus;
  5) vajadusel muud asjasse puutuvad dokumendid.

  (2) Toetuse vajaduse hindamine toimub iga lapse puhul eraldi arvestades konkreetse lapse ja tema pere vajadusi. Otsus teenusele suunamise tingimuste ja rahastamise kohta kinnitatakse iga lapse puhul eraldi sotsiaalkomisjoni ettepanekul ja Valgjärve Vallavalitsuse korraldusega.

  (3) Otsuse rahaliste vahendite andmise või andmata jätmise kohta teeb vallavalitsus kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse ja lisadokumentide esitamisest.

  (4) Toetus makstakse 30 kalendripäeva jooksul toetuse andmise otsuse tegemisest arvates taotluses näidatud arvelduskontole.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Valgjärve Vallavolikogu 19.04.2016.a määrus nr 14 „Riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord“.

  (2) Määrust rakendatakse alates 01.05.2017.

Hegri Narusk
Volikogu esimees

Lisa Taotlus raske ja sügava puudega lastele sotsiaaltoetuse eraldamiseks

/otsingu_soovitused.json